Metadossier Jeugdhulp

Onderzoeksaanpak

Exporteer als CSV

Alkmaar (2018)

Documentonderzoek

 • Documentanalyse van oa. Beleidsnota's, collegebesluiten en monitors WMO en Jeugdhulp.

Interview

 • Face-to-face interviews afgenomen bij de voor jeugdhulp verantwoordelijke wethouder en de ambtenaren met jeugdhulp in de portefeuille.
 • Er zijn telefonische interviews gehouden met vertegenwoordigers van de belangrijkste collectieve voorzieningen (nulde lijn), een coördinator van het CJG en managers van uitvoerende jeugdhulpaanbieders werkzaam in Jeugd en Opvoedhulp (J&O), Geestelijke Gezondheidszorg voor jeugdigen (J-GGZ) en Zorg voor jeugdigen met een beperking (Zjb).
 • Groepsinterviews zijn gehouden met zowel ouders, als jeugdigen die gebruik maken van jeugdhulp.
 • Ook is een groepsinterview afgenomen bij jeugdhulpprofessionals waarbij zorg is gedragen voor een evenredige verdeling tussen professionals werkzaam in het voorveld (collectieve voorzieningen), het CJG en de gespecialiseerde jeugdhulp.
 • Wat betreft gespecialiseerde jeugdhulp is gesproken met professionals uit de Jeugd en Opvoedhulp (J&O), de Geestelijke Gezondheidszorg voor jeugdigen (J-GGZ) en de Zorg voor jeugdigen met een beperking (Zjb).

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

 • De gemeenteraad is een digitale vragenlijst voorgelegd. Bij de formulering van de vragen is gebruik gemaakt van de bevindingen uit het uitgevoerde dossieronderzoek en de consultatieronde.

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

 • Er is een startbijeenkomst gehouden in het stadhuis met vertegenwoordigers van de gemeente voor informatie over de grote lijn van het onderzoek.

Casestudie

-

Amersfoort (2019)

Documentonderzoek

 • Desk research: inventarisatie en analyse van actuele gegevens t.a.v. (ontwikkelingen in):
 • jeugdhulpvragen en jeugdhulpgebruik in Amersfoort en landelijk;
 • het aanbod aan jeugdhulp (voor wat betreft de belangrijkste vragenclusters);
 • de toegang, wachttijden en –lijsten;
 • het functioneren van de jeugdhulpaanbieders;
 • doelrealisatie, cliënttevredenheid en uitval;
 • beleidskeuzes met betrekking tot jeugdhulp (incl. subsidiebeleid en inkoopkaders).

Interview

Kwalitatieve interviews met:

 • ambtelijk betrokkenen die zicht hebben op een of meer van de onder desk research genoemde thema’s; hierbij valt op dat de informatie verspreid is over relatief veel personen;
 • stakeholders uit het werkveld, die een deel van het jeugdhulpveld vertegenwoordigen en van daaruit zicht hebben op de doelgroep (jeugdigen en gezinnen) en/of daar in direct contact mee staan. Dit komt neer op een vertegenwoordiging vanuit: de sociale wijkteams, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, huisartspraktijken en de (grootste) jeugdhulpaanbieders.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Amstelveen (2018)

Documentonderzoek

 • Allereerst is aan de hand van een documentenanalyse een beeld gevormd van het beleid in Amstelveen. Hierbij is bijvoorbeeld gekeken naar het beleid ten aanzien van jeugdhulp, Wmo, Participatie, (passend) onderwijs en sport.

Interview

 • In totaal namen 24 personen deel aan een interview. Deze hebben allen te maken met jeugd (middels beleid of uitvoering) en zijn werkzaam voor de gemeente of een stakeholder/(maatschappelijke) partner. Er is gesproken met teamleiders, kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers, adviseurs, de wethouder Jeugd en de wethouder Werk, Inkomen en Onderwijs, floormanagers, kwaliteitsmedewerker, de Participatieraad, jongerenwerkers, een wijkcoach, een intern begeleider (primair onderwijs) en een zorgcoördinator (voortgezet onderwijs).

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

 • Om inzicht te krijgen in de ervaringen van jongeren in het leven en wonen in Amstelveen is er een groepsgesprek gehouden met tien jongeren. Er is hierbij gesproken over:
 • hun tevredenheid over voorzieningen
 • in hoeverre voorzieningen door hen worden gemist
 • waar jongeren naartoe gaan als ze hulp nodig hebben
 • hoe jongeren bereikt kunnen worden

Casestudie

-

Amsterdam (2020)

Documentonderzoek

 • We bestudeerden documenten zoals beleidsstukken en begrotingen, managementrapportages, evaluaties, jaar- en projectplannen, raadsinformatiebrieven en presentaties.
 • Om de Amsterdamse keuzes rondom taakgerichte bekostiging te kunnen beoordelen, voerden we een literatuuronderzoek uit.

Interview

 • We voerden gesprekken met betrokken ambtenaren en experts op het terrein van gemeentelijke zorginkoop

Analyse bestaande gegevens

 • We analyseerden gegevens uit de Regionale Monitor Jeugd (RMJ) en de meer op Amsterdam toegesneden Integrale Monitor Jeugd (IMJ).

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

 • Groepsgesprek met jeugdigen en hun ouders via het Jeugdplatform

Casestudie

-

Arnhem (2020)

Documentonderzoek

 • Documentenstudie over effectief jeugdbeleid (documenten van kennisinstituten, andere gemeenten) en het beleid en de inrichting van het jeugdbeleid in Arnhem (gemeentelijke stukken over beleid, inrichting, verantwoording en resultaten). Hierbij is ook gebruik gemaakt van de bevindingen uit het vooronderzoek.

Interview

 • Interviews met vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem waarbij in totaal 15 ambtenaren zijn gesproken die verantwoordelijk zijn voor de verschillende deelbeleidsterreinen, business control en informatievoorziening en medewerkers van de teams Leefomgeving.
 • Groepsinterview met een vertegenwoordiging van de raad
 • Interviews met betrokken wethouders.
 • Interview met de inkooporganisatie.
 • Interviews met wijkteamcoaches (groepsgesprek) en twee wijkteamleiders / bestuurders
 • Interviews met de Adviesraad Jeugd en het Jongerennetwerk
 • Interviews met acht jeugdzorgaanbieders
 • Interviews met ouders en jeugdigen (23), waarbij een verdeling (tweederde – eenderde) is gerealiseerd tussen ouders / jeugdigen waarbij het traject goed verlopen is en waarbij het moeizaam is verlopen.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

 • Vijf casestudies waarbij naast ouders / jeugdigen ook gesproken is met de betrokken jeugdhulpverlener, indien betrokken de coach van het sociale wijkteam en personen (indien betrokken) uit het informele netwerk van het gezin.

Berkelland (2019)

Documentonderzoek

Een documentanalyse uitgevoerd

Interview

 • Face-to-face en groepsinterviews gehouden met de verantwoordelijke portefeuillehouder, beleidsmedewerkers, medewerkers van de Voormekaar teams, gemeenteraadsleden en kinderen en ouders die jeugdhulp gebruiken
 • Telefonische interviews afgenomen met vier jeugdhulpaanbieders en twee algemene voorzieningen en twee huisartsen.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

 • De huisartsen in Borculo hebben gezamenlijk een schriftelijke reactie gegeven op vragen van de onderzoekers.

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

 • Focusgroep ouders

Casestudie

-

Coevorden (2020)

Documentonderzoek

 • Documentonderzoek (zoals beleidsnota’s, uitvoeringsplannen, handboeken, presentaties, etc)

Interview

Interviews met:

 • medewerkers van het Team Maatschappelijke Ondersteuning :
 • Financieel adviseur
 • Portefeuillehouder Jeugdzorg
 • Seniorenconvent gemeenteraad Coevorden
 • Vertegenwoordigers van netwerkpartners.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

De Ronde Venen (2019)

Documentonderzoek

 • Gestart is met een documentenanalyse. Zo zijn de beleidsnota’s en kaders voor jeugdhulpbeleid en de programmabegrotingen geanalyseerd voor het vaststellen van de gehanteerde doelen en de indicatoren.
 • Verder zijn de verstrekte verantwoordingsinformatie aan de raad de agenda’s en bijbehorende stukken van de raadscommissie geanalyseerd.
 • Tot slot zijn ander relevante documenten en de documenten die uit interviews naar voren kwamen ook geanalyseerd.

Interview

Ter verdieping van dit onderzoek zijn interviews gehouden met:

 • Projectleider data gestuurd werken
 • Teamleider informatievoorziening en monitoring Functioneel beheer sociaal domein
 • Interim manager sociaal domein
 • Teamleider Samenleving
 • Coördinator werkcentrum
 • Coördinator PGA
 • Coördinator sociale wijkteams
 • Teamleider toegang
 • Strategisch adviseur jeugd
 • Teamleider toegang
 • Strategisch adviseur sport en bewegen Beleidsadviseur Jeugd
 • Raadsleden
 • voorzitter en secretaris Participatieplatform
 • Directeur St. Servicepunt & Tympaan-De Baat
 • Accounthouder Gooi en Vechtstreek & Utrecht West en Teamhoofd Regio Utrecht West van Youké
 • Programmamanager regio Utrecht West

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Den Helder (2018)

Documentonderzoek

 • Als eerste heeft er een documentenstudie plaatsgevonden. Op basis van de documentenstudie zijn de topiclists opgesteld voor de interviews met betrokkenen.

Interview

 • Voor verdieping en nadere duiding zijn vervolgens interviews gehouden met betrokken ambtenaren (zowel aan de beleids- als uitvoeringskant), de voorzitter van de cliëntenraad Den Helder, medewerkers van de Teams Jeugd en Gezin, vertegenwoordigers van zes geselecteerde zorgaanbieders, een bestuurder en intern begeleider vanuit het onderwijs, een huisarts vanuit de samenwerkingsorganisatie Huisartsen Kop van Noord-Holland en medewerkers van algemene, voorliggende voorzieningen.
 • Het perspectief van cliënten vormt een belangrijke pijler in de verdere doorontwikkeling van het beleid rondom jeugdzorg. In dit onderzoek zijn daarom zeventien cliënten geïnterviewd over hun ervaring met de jeugdzorg in Den Helder.

Analyse bestaande gegevens

-Er is ook een data-analyse uitgevoerd. Hiervoor is gebruikgemaakt van open data die beschikbaar is op het gebied van de jeugdzorg. Dit zijn onder andere gegevens over verwijzers, zorggebruik en type jeugdzorg. Op basis van deze gegevens is een overzicht gemaakt met een aantal kenmerken van het zorggebruik in de gemeente Den Helder in de afgelopen jaren.

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Doetinchem (2018)

Documentonderzoek

 • een documentanalyse uitgevoerd

Interview

 • face-to-face en groepsinterviews gehouden met de verantwoordelijke portefeuillehouder, beleidsmedewerkers, jeugd- en gezinswerkers en beleidsmedewerker van Buurtplein, leden van de sociale raad en gemeenteraadsleden
 • telefonische interviews afgenomen met 5 jeugdhulpaanbieders en 3 aanbieders van preventieve voorzieningen/activiteiten.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Drimmelen (2020)

Documentonderzoek

 • Inventarisatie en eerste verkenning onderzoeksgegevens (O.a. Jeugdwet, beleidsnota’s, programmabegroting)
 • Verzamelen en bestuderen van relevante documenten

Interview

 • Interviews met beleid, wethouder, CJG
 • Telefonische interviews met zeven partijen in het veld en Team WBO

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

 • Focusgroep met raadsleden

Casestudie

-

Ede (2019)

Documentonderzoek

 • Documentstudie van oa. beleidsnota's, factsheets en presentaties.

Interview

 • Interviews met portefeuillehouder, beleidsadviseurs, contractmanager , financieel controller, CJG, Sociaal team, vertegenwoordigers jeugdhulpaanbieders en raadsleden

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

 • Bijwonen Multi-Problem Gezinnen (MPG) casuïstiekbespreking

Bijeenkomsten

-

Casestudie

 • Onderzoek en analyse casussen Multi-Problem Gezinnen (MPG)

Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten (2017)

Documentonderzoek

 • Vanuit de vier ambtelijke organisaties zijn meer dan 300 documenten ontvangen: regionale en lokale beleidsplannen, verordeningen, agenda’s en verslagen van vergaderingen van raadscommissies en gemeenteraden, informatievoorziening vanuit de colleges over het uitvoeren van de jeugdhulptaken (waaronder nieuwsbrieven, raadsinformatiebrieven, presentaties), ingediende moties en schriftelijke vragen door de gemeenteraad. Alle documenten zijn geanalyseerd

Interview

 • Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met:
 • De portefeuillehouders jeugdhulp van de vier gemeenten
 • Procesmanager jeugdhulp van de Regio Noord-Veluwe
 • Vertegenwoordigers van de adviesraden van de vier gemeenten.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

Bijeenkomsten

 • Bijeenkomst met vertegenwoordigers van de vier ambtelijke organisaties, waarbij is ingegaan op de ervaringen met de kaderstellende en controlerende rol van de vier gemeenteraden op het gebied van jeugdhulp.
 • Er zijn zwerksessies met de raadscommissies van de vier gemeenten georganiseerd over hoe raadsleden invulling (willen) geven aan hun kaderstellende en controlerende rol op het gebied van jeugdhulp; per gemeente een afzonderlijke bijeenkomst. Ter voorbereiding op deze bijeenkomsten is telefonisch contact gezocht met de voorzitters van de raadscommissies.

Casestudie

-

Geldermalsen (2018)

Documentonderzoek

 • documentenstudie

Interview

 • interviews

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

 • Groepsgesprekken

Casestudie

-

Groene Hart (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas) (2018)

Documentonderzoek

 • De documentstudie betrof deskresearch op basis van beleidsdocumenten die bij de gemeenten en NSDMH/RDS zijn opgevraagd

Interview

'- Met een aantal betrokken wethouders, managers en beleidsmedewerkers van de gemeenten en NSDMH/RDS vonden, ter ondersteuning van de analyse, face to face interviews plaats. Soms een op een, in de meeste gevallen in de vorm van een groepsgesprek.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

 • Per gemeente hebben we een sessie met raadsleden georganiseerd.

Casestudie

 • De algemene analyse van het inkoopbeleid jeugdhulp is getoetst in case studies. De cases geven een meer gedetailleerd beeld van de uitvoeringspraktijk van het gezamenlijke inkoopproces. Per case zijn we in gesprek gegaan met de aanbieder, en hebben daarbij een itemlijst gehanteerd.

Gulpen-Wittem (2019)

Documentonderzoek

 • Deskresearch (documenten-onderzoek)

Interview

 • Interviews met betrokken partijen

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Hardenberg (2019)

Documentonderzoek

 • Documentstudie: In dit onderzoek is relevante documentatie opgevraagd van het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland en de gemeente.

Interview

 • Interviews: Voor dit onderzoek is met verscheidene personen gesproken, te weten Wethouder (portefeuillehouder Jeugdzaken), Beleidscoördinator Jeugd, Coördinator backoffice Wmo en Jeugd, Gebiedsmanager Samen Doen, Teamleider beleid, Regiomanager RSJ IJsselland, Strategisch contractmanager Maatschappelijk Domein, Informatiemanager Sociaal Domein.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

 • Er is een raadssessie belegd met vertegenwoordigers van verschillende raadsfracties. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de ervaringen met de informatievoorziening en is gesproken over welke informatiebehoefte de verschillende raadsleden hebben.

Casestudie

-

Heerenveen (2017)

Documentonderzoek

 • Documentenstudie: Op basis van de bestaande documenten en feitelijke gegevens is relevante informatie geanalyseerd.

Interview

 • Er is een aantal gesprekken en sessies gehouden, zowel binnen de gemeenten (Wethouder, beleidsmedewerkers, financieel adviseur) als met partners daarbuiten (jeugdhulporganisaties en cliëntenraden)

Analyse bestaande gegevens

 • Jeugdzorgcijfers van de gemeente Heerenveen zijn bekeken in vergelijking met soortgelijke gemeenten (matig stedelijke gemeenten) op basis van cijfers van de website Waarstaatjegemeente.nl.

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Hellevoetssluis (2020)

Documentonderzoek

 • Documentenanalyse

Interview

 • Interviews met Portefeuillehouder, Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) en raadsleden

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Hilversum (2019)

Documentonderzoek

 • Documentenstudie

Interview

 • Interviews met vele betrokkenen. Onder deze betrokkenen waren professionals van de gemeente Hilversum en hulpverlenende instellingen, gemeenteraadsleden, de portefeuillehouder Jeugd, regionale instellingen en organisaties, adviesraden, vertegenwoordigers van onderwijs, een huisarts en vele anderen, waaronder ook ouders en jeugdigen die gebruik maken van jeugdhulp

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Horst aan de Maas (2018)

Documentonderzoek

 • We zijn gestart met de analyse van relevante documenten die betrekking hebben op de jeugdzorg, zoals de beleidsplannen, de verordening, documenten van inkoop en de voortgangsrapportages.

Interview

 • We hebben gesproken met de voor het beleid verantwoordelijke ambtenaren, inclusief de directeur van de MGR. Tevens hebben we gesproken met uitvoerders die werkzaam zijn in Team Toe-gang en de gebiedsteams, inclusief de gedragswetenschapper.
 • Aansluitend hebben we telefonische interviews afgenomen met een aantal ketenpartners waarmee de gemeente samenwerkt, zoals Veilig Thuis en Bureau Jeugdzorg.
 • Ten slotte hebben we gesproken met de Burger Advies Raad (BAR) en wethouders die verantwoordelijk zijn voor het jeugdzorgbeleid.

Analyse bestaande gegevens

 • Benchmarkanalyse met referentgemeenten: we hebben de uitvoering en resultaten van het jeugdzorgbeleid van de gemeente Horst aan de Maas op een aantal onderdelen vergeleken met enkele referentgemeenten

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Houten (2018)

Documentonderzoek

 • Er heeft een documentenstudie plaatsgevonden

Interview

 • De resultaten van de enquete zijn onder andere gebruikt tijdens gesprekken met betrokkenen.
 • Voor verdieping en nadere duiding zijn interviews gehouden met zowel de verantwoordelijk wethouder in de vorige raadsperiode als met de huidige wethouder, ambtenaren, leden van de Werkgroep jeugd van de Adviesraad sociaal domein, raads- en commissieleden en de Raadsklankbordgroep Sociaal Domein.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

 • Bij aanvang van dit onderzoek is er een raadsenquête uitgezet onder de raads- en commissieleden. Bij aanvang van dit onderzoek is er een raadsenquête uitgezet onder de raads- en commissieleden.

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-De resultaten van de enquete zijn onder andere gebruikt tijdens een bijeenkomst met raads- en commissieleden.

Casestudie

 • Er is een casestudy uitgevoerd. Er zijn vijf cases uitgekozen die een indicatief beeld geven van de actuele situatie van de jeugdhulp in de gemeente Houten. Naast bestudering van relevante documenten is gesproken met de ambtelijk direct betrokkenen en is de inhoudelijke verdieping gezocht.

Hulst en Terneuzen (2019)

Documentonderzoek

 • Beschikbare en verkregen documentatie is geanalyseerd

Interview

 • Er zijn een aantal inventariserende gesprekken gevoerd om inzicht te krijgen in de context en beschikbare documenten.
 • Er zijn interviews gehouden met verantwoordelijk ambtenaren, toegangsorganisaties, management en raadsleden.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Kampen (2019)

Documentonderzoek

 • Documentenstudie: Op basis van de documentenstudie zijn de topiclijsten opgesteld voor de interviews met betrokkenen.

Interview

-Voor verdieping en nadere duiding zijn interviews gehouden. Er zijn gesprekken gevoerd met medewerkers van de ambtelijke organisatie en het CJG, professionals op het gebied van jeugdhulp (zorgaanbieders) en professionals uit het voorliggend veld (huisarts, onderwijs, welzijnswerk, POH-GGZ-J). Daarnaast is met de portefeuillehouder gesproken.

 • Voor dit onderzoek zijn achttien cliënten geïnterviewd over hun ervaring met de jeugdhulp in Kampen.

Analyse bestaande gegevens

 • Er is ook gebruikgemaakt van open data (CBS Statline, www.waarstaatjegemeente.nl) die beschikbaar is op het gebied van de jeugdhulp. Dit zijn onder andere gegevens over verwijzers, zorggebruik en type jeugdhulp. Op basis van deze gegevens is een overzicht gemaakt met een aantal kenmerken van het zorggebruik in de gemeente Kampen in de afgelopen jaren.

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Kempengemeenten (Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden) (2017)

Documentonderzoek

 • Het onderzoek heeft plaatsgevonden door middel van deskresearch (documenten-onderzoek)

Interview

 • Interviews ambtenaren en bestuurders
 • Interviews uitvoerders jeugdhulp, waaronder wijkteam coördinatoren, wijkteammedewerkers en eerste- en tweedelijns uitvoerders jeugdhulp.

Analyse bestaande gegevens

 • Webanalyse (gegevens van CBS afkomstig)

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

 • Gesprekken fractiespecialisten van de raadsleden

Casestudie

-

Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis) (2018)

Documentonderzoek

 • Verzamelen en bestuderen van documenten over de periode 2014/2015 tot en met 2018

Interview

 • Interviews met:
 • Teammanager strategie en beleid gemeente Sint Anthonis
 • Budgetregisseur Jeugdzorg Land van Cuijk/controller sociaal domein Werkorganisatie CGM
 • Teamleider sociaal domein Werkorganisatie CGM
 • Sectorhoofd Inwoners gemeente Boxmeer
 • Senior beleidsadviseur jeugdzorg Werkorganisatie CGM
 • Manager uitvoering sociaal domein Werkorganisatie CGM
 • Portefeuillehouders jeugdhulp gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis
 • Voormalig bestuurder Oosterpoort
 • Transitie-directeur Zorg GGZ Oost Brabant
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, afdeling Jeugd
 • Coördinator Land van Cuijk, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Nijmegen,
 • Raadsleden gemeenten Boxmeer, Sint Anthonis, Grave, Cuijk

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Lansingerland (2017)

Documentonderzoek

 • Documentstudie van oa. beleidsnota's, factsheets, subsidiebeschikkingen en websites.

Interview

Interviews met ambtenaren verantwoordelijke gemeentelijke afdeling
en medewerkers hulpverleningsorganisaties

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Leeuwarden (2019)

Documentonderzoek

 • Een literatuurstudie naar landelijke ontwikkelingen in de jeugdzorg en er zijn beleidsdocumenten bestudeerd. Ook zijn via de portal van Sociaal Domein Fryslân documenten gevonden over de administratieve organisatie rond- om de jeugdhulpketen in Friesland

Interview

 • Er zijn in augustus 2019 zes interviews gehouden met (senior) beleidsmedewerkers en financieel beleidsmedewerker sociaal domein, strategie en bedrijfsvoering, praktijkondersteuners huisartsen, sociaal werkers wijkteams Leeuwarden en projectleider Actieplan ‘foar fryske bern’.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-De zorgaanbieders zijn per e-mail benaderd met de vraag hun actuele wachttijden in te vullen

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Leiden en Leiderdorp (2018)

Documentonderzoek

 • We gebruikten cijfers, feiten en stukken die de raad eerder heeft ontvangen om te onderzoeken hoe de toegang tot jeugdhulp eruit ziet in Leiden
 • We maakten daarnaast gebruik van een aantal onderzoeken, zoals het cliënt-ervaringsonderzoek 2016 en het huisartsenonderzoek dat is gehouden in Holland Rijnland.

Interview

 • We hebben gesproken met een dwarsdoorsnede van organisaties en professionals in de toegang, de Wmo-adviesraad van Leiden.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Maassluis (2018)

Documentonderzoek

-

Interview

-

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

 • Partijen die een bijdrage leveren aan de realisatie van de transformatie zijn betrokken in het onderzoek. Er zijn 5 zgn 'werkateliers' georganiseerd waarvoor 30 mensen zich hebben aangemeld. In werkateliers is samen gekeken naar wat al gerealiseerd is en wat nog nodig is. Ook is in werkateliers voortgebouwd op materiaal uit voorgaande werkateliers. Zo is gaandeweg het onderzoek een gedeeld beeld ontstaan over wat nog nodig is voor de realisatie van het eindbeeld wat de gemeente voor ogen heeft.

Casestudie

-

Maastricht (2019)

Documentonderzoek

 • De rekenkamer heeft ervoor gekozen om in dit onderzoek de beleidsdocumenten en de voortgangsrapportages als leidraad te nemen. Steeds met de centrale vragen: is het helder wát het beleid beoogt en is de voortgang van het beleid adequaat te volgen?

Interview

 • De rekenkamer heeft een aantal interviews gehouden met:
 • Portefeuillehouder jeugdzorg en onderwijs
 • Beleidsmedewerkers van de gemeente Maastricht
 • Directeur VO
 • Raadsadviseur Sociaal Domein

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

 • Er heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden met een aantal raadsleden.

Casestudie

-

Medemblik – Opmeer (2019)

Documentonderzoek

 • Documentenstudie:
 • Bestuderen van informatie over de jeugdhulp (o.a. CPB, ROB, Movisie, NJi)
 • Verzamelen van informatie over beleid en uitvoering uit beleidsstukken, zoals stukken van raads- en commissievergaderingen van de gemeente Medemblik
 • Bestudering van enquêtes en onderzoeken naar de beleving van de doeltreffendheid van jeugdhulp door jeugdigen en opvoeders. We kijken hierbij vooral naar de samenwerkingsaspecten.

Interview

 • Interviews:
 • Houden van interviews over beleid en uitvoering over de samenwerking met een aantal betrokken ambtenaren over de verzamelde informatie
 • Houden van een aantal toelichtende korte telefonische interviews met een aantal zorgpartijen zowel in de vrij toegankelijke zorg (maatschappelijk werk, jongerenwerk) als in de ingekochte zorg (o.a. GGZ en Parlan).

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

 • Voorleggen van een aantal stellingen aan de belangrijkste zorgpartijen (digitale enquête)

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Midden-Drenthe (2019)

Documentonderzoek

 • In dit onderzoek is relevante documentatie opgevraagd van het CJG en de gemeente. Te denken valt daarbij aan:
 • Beleidsstukken
 • Jaarverslagen
 • Uitwerking van processen
 • Cliëntervaringsonderzoeken en monitors
 • Reeds uitgevoerde evaluaties en onderzoeken

Interview

 • Voor dit onderzoek is gesproken met verscheidene personen van binnen en buiten de gemeente. Binnen de gemeente is gesproken met:
 • Wethouder en oud-wethouder Jeugdzorg
 • Gemeentesecretaris
 • Afdelingshoofd Dienstverlening (vervangend afdelingshoofd Sociaal
 • Directiesecretaris
 • Beleidsmedewerkers
 • Concerncontroller en adviseur control
 • Contractmanager Jeugdhulp
 • Teamleiders (beleid en Wmo/Jeugd)
 • Zorgcoördinator CJG
 • Projectleider Jeugdhulp
 • Administratief medewerker CJG
 • Uitvoerenden CJG (specialisten)
 • Tevens is met de volgende externe partijen gesproken:
 • Manager en jeugdverpleegkundige GGD
 • Teamleider en jongeren- en opbouwwerker Welzijnswerk Midden-Drenthe
 • Huisarts
  •* amenwerkingsverband van basisscholen
 • Twee middelbare scholen
 • Twee zorgaanbieders

Analyse bestaande gegevens

 • Analyse van beschikbare gegevens en openbare data: In dit onderzoek hebben wij tevens (cijfermatige) analyses gedaan van beschikbare gegevens en openbare data. In de rapportage staat vermeld welke bronnen voor de data zijn gebruikt.

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

 • Tot slot is een discussiebijeenkomst belegd met raadsleden. In de discussiebijeenkomst is ingegaan op hoe de raad aankijkt tegen de informatievoorziening en in hoeverre de raadsleden vinden dat zij hun rol op kunnen pakken om te controleren en waar nodig bij te sturen.

Casestudie

-

Noordoostpolder (2019)

Documentonderzoek

 • Gestart is met een documentenanalyse. Zo zijn de beleidsnota’s en kaders voor jeugdzorgbeleid en de programmabegrotingen geanalyseerd voor het vaststellen van de gehanteerde doelen en de indicatoren. Voor de gegevensverzameling door het college lag de focus op afspraken met uitvoerende partners, verantwoordingsrapportages en uitgevoerde onderzoeken. Voor de verstrekte verantwoordingsinformatie aan de raad de agenda’s en bijbehorende stukken van de raadscommissie geanalyseerd.

Interview

 • Ter duiding en verklaring is gesproken met de ambtenaren die het beleid, de contractering en de monitoring vormgeven. De doelstelling van de interviews is het controleren van de schriftelijke informatie en het verder opbouwen van een ‘feitenrelaas’ over de formulering van beleid, inrichting en aanpassing van de uitvoeringsstrategie, de wijze waarop de gemeente gegevens verzameld en deze verstrekt aan de raad.
 • Ook is gesproken met een vertegenwoordig van de raad om na te gaan hoe zij de informatievoorziening aan de raad ervaren en welke suggesties ter verbetering zijn hebben.
 • Daarnaast is gesproken met de huidige en de vorige portefeuillehouder jeugdzorg.
 • Tot slot is gesproken met professionals betrokken bij de VIA-punten, de sociaal teams en vertegenwoordigers van jeugdzorgaanbieders.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Olst-Wijhe (2018)

Documentonderzoek

 • Bestudering van documenten, waaronder beleidsstukken en monitoringsinformatie.

Interview

 • Interviews hebben plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het college, de ambtelijke organisatie en de verbonden partij BVO Jeugdzorg IJsselland.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

 • De raadswoordvoerders Jeugd en Wmo zijn in een groepsgesprek bevraagd over hun rolneming op deze terreinen, beschikbare sturingsinformatie en leerpunten voor de toekomst.

Casestudie

-

Opsterland en Weststellingwerf (2020)

Documentonderzoek

 • Literatuur- en documentenstudie

Interview

 • Afnemen van (groeps)interviews met betrokken medewerkers en raadsleden van de drie OWO-gemeenten.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

 • Het onderzoek is van start gegaan met een startbijeenkomst voor de rekenkamercommissie, de portefeuillehouders en ambtelijk betrokkenen.

Casestudie

-

Oss (2018)

Documentonderzoek

 • Documentenstudie

Interview

 • Interviews met:
 • Ouders en jongeren
 • Organisaties die ouders en/of jongeren ondersteunen
 • Doorverwijzers naar de toegang (signaleerders, voorliggend veld)
 • Verwijzers (toegang)
 • Wethouder en ambtenaren
 • Inkooporganisatie (regio)
 • Jeugdhulpaanbieders

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

 • Bijeenkomsten met:
 • Adviesraad Sociaal Domein; kenniskring Jeugd
 • Leerbijeenkomst proeftuin Ruwaard

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Raalte (2019)

Documentonderzoek

 • Documentenanalyse;

Interview

 • Face-to-face interviews met de rekeningcommissie, portefeuillehouder, beleidsmedewerkers, toegangsteam, Centrum voor Jeugd en Gezin, huisarts en praktijkondersteuners .
 • Casussen (face-to-face interviews) van ontvangers van jeugdhulp in de gemeente Raalte (casus 1: vader en moeder / casus 2: vader en zoon / casus 3: moeder).
 • Telefonische interviews met jeugdhulpaanbieders .

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

 • Casussen (face-to-face interviews) van ontvangers van jeugdhulp in de gemeente Raalte (casus 1: vader en moeder / casus 2: vader en zoon / casus 3: moeder).

Smallingerland (2017)

Documentonderzoek

-Documentenstudie: Op basis van de bestaande documenten en feitelijke gegevens is relevante informatie geanalyseerd.

Interview

 • Vervolgens is een aantal gesprekken en sessies gehouden, zowel binnen de gemeente als met partners daarbuiten.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (2020)

Documentonderzoek

 • Voor het onderzoek hebben we de gekeken naar de gemeentelijke (beleids)stukken, met een focus op de P&C-stukken die voor de raden beschikbaar zijn. We onderzoeken besprekingen en besluitvorming in commissies en raad.

Interview

We hebben interviews gehouden met de contactpersonen van de gemeenten voor de onderdelen: Beleid, Uitvoering, Financiële analyse en Casussen (= financiële afspraken met jeugdzorgaanbieders).

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Woerden (2017)

Documentonderzoek

 • Documentenanalyse

Interview

 • (Groeps)interviews met vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie, de raad en professionals van uitvoerende organisaties in de jeugdzorg.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-

Zandvoort (2018)

Documentonderzoek

 • Verzamelen en bestuderen van relevante documenten

Interview

 • Met betrokken wethouders en ambtenaren gesprekken gevoerd
 • Alsmede met management en medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
 • Ook is een telefoongesprek gevoerd met (een vertegenwoordiging van) de Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort.
 • Als laatste heeft een gesprek met een aantal raadsleden plaatsgevonden.

Analyse bestaande gegevens

-

Enquête

-

Participerende observatie

-

Bijeenkomsten

-

Casestudie

-