Metadossier Jeugdhulp

Onderzoeksopzet

Exporteer als CSV

Alkmaar (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Er is in samenhang aandacht voor zorg en veiligheid in de vorm van gedegen beleid en een concreet handelingsprotocol waardoor de gedecentraliseerde verantwoordelijkheid voor het welzijn en de veiligheid van kinderen met opgroei- en of opvoedproblemen optimaal is gegarandeerd.

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

De raad houdt optimaal grip en sturing op de uitvoering van de Jeugdwet.

Controle

De raad houdt optimaal grip en sturing op de uitvoering van de Jeugdwet.

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Het proces volgens welke jeugdhulp wordt toegewezen garandeert dat kinderen die hulp behoeven deze ook daadwerkelijk op adequate wijze ontvangen.
 • De uitvoering van de jeugdhulp is te kwalificeren als ten minste voldoende geoperationaliseerd in een 6 op een schaal van 0 tot 10 gerelateerd aan de indicatoren cliënttevredenheid, afname problematiek en doelrealisatie.

Prestaties

 • Het proces volgens welke jeugdhulp wordt toegewezen garandeert dat kinderen die hulp behoeven deze ook daadwerkelijk op adequate wijze ontvangen.
 • De uitvoering van de jeugdhulp is te kwalificeren als ten minste voldoende geoperationaliseerd in een 6 op een schaal van 0 tot 10 gerelateerd aan de indicatoren cliënttevredenheid, afname problematiek en doelrealisatie.

Resultaat

 • Het proces volgens welke jeugdhulp wordt toegewezen garandeert dat kinderen die hulp behoeven deze ook daadwerkelijk op adequate wijze ontvangen.
 • De uitvoering van de jeugdhulp is te kwalificeren als ten minste voldoende geoperationaliseerd in een 6 op een schaal van 0 tot 10 gerelateerd aan de indicatoren cliënttevredenheid, afname problematiek en doelrealisatie.

Effectiviteit

De resultante van beleid is dat maatschappelijke doelen zoals in de Jeugdwet verwoord ook daadwerkelijk worden bereikt.

Amersfoort (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

 • De hulpvragen waarmee jeugdigen en gezinnen zich melden bij toegangverleners (sociaal wijkteam, artsen) en bij vrij toegankelijke jeugdhulpaanbieders worden (centraal) geregistreerd en geclusterd. Daarmee heeft de gemeente inzicht in de ondersteuningsvragen.
 • Er wordt bijgehouden via welke kanalen en op welke gronden jeugdigen en gezinnen bij jeugdhulpaanbieders terecht komen.
 • Op geaggregeerd niveau is er zicht op de mate van tevredenheid van cliënten over en ervaringen van hen met de geboden hulp. Er wordt bijhouden en vastgelegd in hoeverre de geboden jeugdhulp cliënten heeft geholpen en hoe zij de hulp en wachttijd beoordelen.

Toegang jeugdhulp

 • De toeleiding naar jeugdhulp leidt tot juiste, volledige en tijdige jeugdhulp.
 • De hulp komt, in de ervaring van cliënten, snel genoeg op gang. Het gaat hier om de periode tussen aanmelding met een hulpvraag en de start van de daadwerkelijke hulp. Ook wachtlijsten geven in dit verband een indicatie.

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • De geboden hulp sluit aan bij de vraag van de cliënt (jeugdige en gezinnen); de cliënt voelt zich voldoende geholpen. De ingezette hulp voldoet bovendien aan het criterium ‘zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig’; dat blijkt o.a. uit de aanwezigheid van heldere kaders voor het op- en afschalen van hulp door toegangverleners.
 • De hulp komt, in de ervaring van cliënten, snel genoeg op gang. Het gaat hier om de periode tussen aanmelding met een hulpvraag en de start van de daadwerkelijke hulp. Ook wachtlijsten geven in dit verband een indicatie.

Prestaties

 • De toeleiding naar jeugdhulp leidt tot juiste, volledige en tijdige jeugdhulp.
 • De hulp komt, in de ervaring van cliënten, snel genoeg op gang. Het gaat hier om de periode tussen aanmelding met een hulpvraag en de start van de daadwerkelijke hulp. Ook wachtlijsten geven in dit verband een indicatie.

Resultaat

 • De hulp komt, in de ervaring van cliënten, snel genoeg op gang. Het gaat hier om de periode tussen aanmelding met een hulpvraag en de start van de daadwerkelijke hulp. Ook wachtlijsten geven in dit verband een indicatie.

Effectiviteit

-

Amstelveen (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Het beleid is actueel.
 • Het budget voor Jeugd ligt beleidsmatig vast.
 • De doelen van het beleid zijn helder voor alle betrokkenen.
 • Werkwijzen, taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven en duidelijk belegd.
 • Er is bij gemeente en haar partners voldoende beleidskennis aanwezig.
 • Er is draagvlak voor het beleid.
 • Het bestuur verkondigt het beleid met daadkracht en overtuiging.
 • De raad is betrokken bij het beleid.
 • Het beleid is voorzien van evalueerbare outcome- en outputdoelstellingen (acties en effecten).
 • Het beleidskader is tot stand gekomen in coproductie met andere partijen.
 • Subsidies liggen beleidsmatig vast.
 • Subsidies worden toegekend op basis van eenduidige criteria.

Financiën

 • Het budget voor Jeugd ligt beleidsmatig vast.
 • Subsidies liggen beleidsmatig vast.
 • Subsidies worden toegekend op basis van eenduidige criteria.

Sturing

 • De politiek stuurt voldoende op basis van een visie op hoofdlijnen en biedt hiermee ruimte voor coproductie in de uitvoering.

Kaderstelling

 • De raad is betrokken bij het beleid.
 • De raad is betrokken bij vaststelling van het beleid.
 • De raad is betrokken bij eventueel bijsturen van het beleid.

Controle

 • Het college legt verantwoording af aan de raad over acties en effecten en de daarmee gepaarde middelen.
 • De informatievoorziening vanuit college geeft de raad de kans haar controlerende taken uit te voeren.

Toezicht

 • Het beleid biedt handvatten voor monitoring.
 • Het beleid wordt gemonitord en geëvalueerd.

Informatievoorziening

 • Informatievoorziening vanuit monitoring en evaluaties richting de raad is volledig, relevant, betrouwbaar, actueel, overzichtelijk, begrijpelijk en tijdig.
 • De informatievoorziening vanuit college geeft de raad de kans haar controlerende taken uit te voeren.

Toegang jeugdhulp

 • Jongeren zijn voldoende bekend met het aanbod en de toegang.
 • De gemeente en de instellingen hebben aandacht voor het bereiken van jongeren.
 • De gemeente en de instellingen hebben aandacht voor witte vlekken (in het bereiken van jongeren).

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Het beleid biedt handvatten voor uitvoering en werkt door in de praktijk (werkwijze, taken en verantwoordelijkheden).
 • De samenwerking met andere partijen levert een wederzijds voordeel op.

Prestaties

 • Beoogde outcome-doelstellingen worden gerealiseerd:
 • Er is een omkering in de aanpak naar meer zelfredzaamheid
 • Jeugdigen krijgen de gewenste ondersteuning
 • Kinderen groeien gezond en veilig op
 • De zelfredzaamheid en zelfstandigheid van ouders/opvoeder en kinderen is versterkt
 • Kinderen kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien
 • Er zijn goede argumenten voor het eventueel niet behalen van outcome- doelstellingen.

Resultaat

 • Beoogde outcome-doelstellingen worden gerealiseerd:
 • Er is een omkering in de aanpak naar meer zelfredzaamheid
 • Jeugdigen krijgen de gewenste ondersteuning
 • Kinderen groeien gezond en veilig op
 • De zelfredzaamheid en zelfstandigheid van ouders/opvoeder en kinderen is versterkt
 • Kinderen kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien
 • Er zijn goede argumenten voor het eventueel niet behalen van outcome- doelstellingen.

Effectiviteit

 • Beoogde outcome-doelstellingen worden gerealiseerd:
 • Er is een omkering in de aanpak naar meer zelfredzaamheid
 • Jeugdigen krijgen de gewenste ondersteuning
 • Kinderen groeien gezond en veilig op
 • De zelfredzaamheid en zelfstandigheid van ouders/opvoeder en kinderen is versterkt
 • Kinderen kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien
 • Er zijn goede argumenten voor het eventueel niet behalen van outcome- doelstellingen.

Amsterdam (2020)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

 • Om een oordeel te kunnen geven over de passendheid van de inkoop 2021 hebben we de volgende normen geformuleerd:
 • De doelen zijn concreet
 • De beleidsredenering is adequaat:

er wordt een relatie gelegd tussen keuzes en beoogde resultaten
er wordt bewust omgegaan met bestaande kennis (literatuur, analyses en/of onderzochte praktijkvoorbeelden)

 • Het oordeel over of de gemeente de oorzaken van de sterk oplopende kosten in 2018 en 2019 voldoende kent, vormen we aan de hand van deze drie normen:
 • De gemeente heeft zicht op de kosten van jeugdzorg en de ontwikkeling daarvan
 • De gemeente heeft zicht op het gebruik van jeugdzorg en de ontwikkeling daarvan
 • De gemeente kent de oorzaken van de oplopende kosten. van jeugdzorg en de ontwikkeling daarvan

Sturing

 • Per maatregel is het beoogde effect vooraf ingeschat.
 • De gemeente kent de risico’s van het nieuwe stelsel.
 • De gemeente monitort de risico’s van het nieuwe stelsel c.q. gaat deze monitoren.
 • De gemeente neemt beheersmaatregelen die passen bij de risico’s.

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

 • Het oordeel over of de gemeente de oorzaken van de sterk oplopende kosten in 2018 en 2019 voldoende kent, vormen we aan de hand van deze drie normen:
 • De gemeente heeft zicht op de kosten van jeugdzorg en de ontwikkeling daarvan.
 • De gemeente heeft zicht op het gebruik van jeugdzorg en de ontwikkeling daarvan.
 • De gemeente kent de oorzaken van de oplopende kosten. van jeugdzorg en de ontwikkeling daarvan
 • Per maatregel is het gerealiseerde effect in beeld.
 • De gemeente kent de risico’s van het nieuwe stelsel.
 • De gemeente monitort de risico’s van het nieuwe stelsel c.q. gaat deze monitoren.

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Per maatregel is het beoogde effect vooraf ingeschat.
 • Per maatregel is het gerealiseerde effect in beeld.

Arnhem (2020)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • De gemeentelijke doelen vloeien voort uit de doelen en effecten zoals geformuleerd in art 2.1 van de Jeugdwet.
 • De gemeentelijke doelen sluiten aan bij aanbevolen doelen en effecten van kennisinstituten en good-practices.

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

 • De raad wordt jaarlijks geïnformeerd over het wettelijk doelbereik.
 • De gemeente beschikt over een informatiepositie betreffende een analyse van het doelbereik.
 • De gemeente bereikt, blijkens eigen analyses en onderzoek onder jeugdigen en gezinnen, tijdig met preventieve of curatieve ondersteuning.

Toegang jeugdhulp

 • De gemeente heeft een strategie om jeugdigen en gezinnen te bereiken die is gebaseerd op werkzame bestanddelen zoals geformuleerd door kennisinstituten.
 • De gemeente heeft een strategie om problemen in een vroegtijdig stadium te signaleren die is gebaseerd op werkzame bestanddelen zoals geformuleerd door kennisinstituten.
 • De gemeente heeft een infrastructuur waarmee risico’s en problemen in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd.
 • De gemeente of haar partners handelen op basis van deze signalen.

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-De gemeente bereikt, blijkens eigen analyses en onderzoek onder jeugdigen en gezinnen, tijdig met preventieve of curatieve ondersteuning.

 • De te bieden ondersteuning is gebaseerd op de werkzame bestanddelen voor effectief jeugdbeleid zoals geformuleerd door het NJI.
 • De jeugdzorgaanbieders geven invulling aan de wettelijke taken zoals geformuleerd in de artikelen 4.1.1 tot en met 4.1.9 van de Jeugdwet

Prestaties

 • De gemeente bereikt, blijkens eigen analyses en onderzoek onder jeugdigen en gezinnen, tijdig met preventieve of curatieve ondersteuning.
 • Gezinnen en ouders ervaren dat zij tijdig de effectieve ondersteuning krijgen die nodig is.

Resultaat

 • De gemeente realiseert de doelen en effecten zoals geformuleerd in art 2.1 van de Jeugdwet.
 • De gemeente realiseert aantoonbaar de eigen ambities, doelen en beoogde effecten.

Effectiviteit

 • De gemeente realiseert de doelen en effecten zoals geformuleerd in art 2.1 van de Jeugdwet.
 • De gemeente realiseert aantoonbaar de eigen ambities, doelen en beoogde effecten.
 • De geboden ondersteuning (preventief en curatief) is effectief naar oordeel van de ouders / jeugdigen. Effectief betekent:
 • De ondersteuning voorkomt escalatie van problemen.
 • De ondersteuning leidt tot beheersing van problemen.
 • De ondersteuning leidt tot afname of het oplossen van problemen

Berkelland (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Er zijn zowel lokaal als regionaal kaders en doelstellingen geformuleerd voor de jeugdhulp.
 • De doelstellingen van het jeugdhulpbeleid zijn in specifieke en meetbare activiteiten en resultaten beschreven en de relatie tussen doelstellingen, activiteiten en resultaten is expliciet, logisch onderbouwd en vastgelegd.
 • Indien nodig hebben er tijdig bijstellingen plaatsgevonden ten aanzien van het beleid en de organisatie-inrichting.
 • De uitvoering van de jeugdhulp voldoet in grote mate aan de doelen van de Jeugdwet.
 • De uitvoering van de jeugdhulptaken voldoet in grote mate aan de vooraf gestelde doelen.

Financiën

 • Er zijn binnen het beleid duidelijke afspraken gemaakt over budgetten van het sociaal domein en daarbij behorende geldstromen, deze zijn specifiek uitgesplitst en inzichtelijk voor wat de jeugdhulp betreft.
 • Er is inzichtelijk hoe de budgetten in de praktijk zijn besteed.
 • Het budgetbeheer is inzichtelijk systematisch toegepast.
 • De uitgaven m.b.t. de jeugdhulp zijn binnen de begroting gebleven.
 • Er zijn duidelijke afspraken over hoe om te gaan met – onder andere – financiële risico’s, bijvoorbeeld in het geval van budgetoverschrijding.

Sturing

 • Er heeft een risico-inventarisatie plaatsgevonden en er zijn beheersmaatregelen opgesteld.
 • Indien nodig hebben er tijdig bijstellingen plaatsgevonden ten aanzien van het beleid en de organisatie-inrichting.

Kaderstelling

 • De gemeenteraad is actief en tijdig betrokken geweest bij de formulering van doelstellingen en kaders op lokaal niveau.
 • De gemeenteraad is actief en tijdig betrokken geweest bij de formulering van doelstellingen en kaders op regionaal niveau.
 • De gemeenteraad heeft initiatief getoond in zijn kaderstellende rol aangaande het jeugdhulpbeleid.
 • De gemeenteraad geeft zowel lokaal
  als regionaal actief invulling aan zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.

Controle

 • Er is een heldere uitwerking van hoe de gemeenteraad zicht kan houden op de realisatie van doelstellingen, onder andere door de inzet van effectieve middelen.
 • De gemeenteraad is in staat om zicht te houden op de realisatie van de doelstellingen van de jeugdhulp.
 • De gemeenteraad stuurt op basis van deze informatie actief bij (indien nodig).
 • De gemeenteraad geeft zowel lokaal
  als regionaal actief invulling aan zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.

Toezicht

 • Kerngegevens met betrekking tot jeugdhulpgebruik zijn inzichtelijk en geven trends weer.

Informatievoorziening

 • Het college heeft de gemeenteraad (inhoudelijke en financiële) scenario’s voorgelegd, waardoor zij (vooraf) gewogen keuze heeft kunnen maken.
 • Er heeft een risico-inventarisatie plaatsgevonden en er zijn beheersmaatregelen opgesteld.
 • Indien nodig hebben er tijdig bijstellingen plaatsgevonden ten aanzien van het beleid en de organisatie-inrichting. Deze bijstellingen zijn mede gebaseerd op de kerngegevens m.b.t. jeugdhulpgebruik.
 • Er zijn duidelijke afspraken over informatievoorziening aan de gemeenteraad (als het gaat over welke momenten, vorm, inhoud en financieel). Deze afspraken worden ook daadwerkelijk nageleefd.

Toegang jeugdhulp

-In samenwerking met de relevante stakeholders is op transparante en laagdrempelige wijze invulling gegeven aan de organisatie van de toegang.

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Het is duidelijk wie (beoogde) partnerorganisaties zijn, en afspraken c.q. overeenkomsten rondom samenwerking zijn helder en concreet.
 • De ervaringen van direct en indirect betrokkenen bij de jeugdhulp zijn bekend en voldoende positief.
 • De uitvoering van de jeugdhulp voldoet in grote mate aan de doelen van de Jeugdwet.
 • De uitvoering van de jeugdhulptaken voldoet in grote mate aan de vooraf gestelde doelen.
  -De uitvoering van de jeugdhulptaken voldoet in grote mate aan de vooraf gestelde doelen.

Prestaties

 • De gemeente heeft inzicht in doelrealisatie en de voortgang van de transformatie en deelt deze inzichten met de gemeenteraad.
 • De uitvoering van de jeugdhulptaken voldoet in grote mate aan de vooraf gestelde doelen.

Resultaat

 • De gemeente heeft inzicht in doelrealisatie en de voortgang van de transformatie en deelt deze inzichten met de gemeenteraad.
 • De uitvoering van de jeugdhulptaken voldoet in grote mate aan de vooraf gestelde doelen.

Effectiviteit

 • De gemeente heeft inzicht in doelrealisatie en de voortgang van de transformatie en deelt deze inzichten met de gemeenteraad.
 • De uitvoering van de jeugdhulptaken voldoet in grote mate aan de vooraf gestelde doelen.

Coevorden (2020)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • De doelen van het jeugdzorgbeleid van de gemeente Coevorden zijn SMART geformuleerd, onderscheiden naar transformatiedoelen en doelen in termen van gewenste maatschappelijke effecten.
 • In het beleid is aandacht voor de samenhang met de andere sectoren in het sociaal domein; er is sprake van integraal beleid (jeugdzorg, Wmo, Participatiewet, Wet schuldsanering, Wet passend onderwijs, verbinding met sociale basis).
 • In het beleid wordt aantoonbaar rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de Coevordense samenleving.
 • De beleidsdoelen van de gemeente Coevorden zijn herkenbaar doorvertaald naar de doel- en taakstelling van de regionale inkooporganisatie.
 • Het beleid is op een adequate wijze vertaald in regels en verordeningen.

Financiën

 • De gemeente Coevorden heeft zicht en grip op de kosten van de jeugdzorg, onderscheiden naar vrij toegankelijke zorg en specialistische zorg waarvoor een indicatie nodig is. De gemeente beschikt daartoe onder
  meer over een risicoanalyse, heeft zicht op de risico’s en beheerst deze.
 • De jeugdzorg wordt binnen de daarvoor door de raad vastgestelde budgettaire kaders uitgevoerd.

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

 • De gemeente Coevorden heeft zicht en grip op de kosten van de jeugdzorg, onderscheiden naar vrij toegankelijke zorg en specialistische zorg waarvoor een indicatie nodig is. De gemeente beschikt daartoe onder meer over een risicoanalyse, heeft zicht op de risico’s en beheerst deze.

Informatievoorziening

 • De gemeente wordt tijdig, juist en volledig geïnformeerd door de zorgaanbieders over de kosten van de zorg voor de Coevordense jeugd. Het college wordt hierover periodiek geïnformeerd.
 • Het college informeert de gemeenteraad tijdig, juist en volledig over de uitvoering en de resultaten van het beleid. Het college doet dat op een dusdanige manier dat de gemeenteraad in staat is haar controlerende en kaderstellende taak naar behoren uit te voeren.
 • Uit de informatie is duidelijk af te leiden in hoeverre de gemeentelijke beleidsdoelen zijn/worden behaald. Als dat niet (volledig) het geval is, wordt duidelijk aangegeven welke aanvullende maatregelen/activiteiten genomen/ondernomen zijn om de doelen te realiseren.

Toegang jeugdhulp

 • Er is sprake van een adequaat functionerende toegang tot de jeugdzorg.

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • De uitvoering vindt plaats conform het vastgestelde beleid.
 • Het sociale team kent de doelgroepen en werkt aantoonbaar vanuit de basisprincipes zoals geformuleerd in de beleidsnota (integraal, preventief, gebiedsgericht, innovatief).
 • Alle jeugdigen (en hun ouders/verzorgers) zijn in beeld en zij die dat nodig hebben ontvangen tijdig de juiste
  zorg en ondersteuning.

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

De Ronde Venen (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Heldere probleemdefinitie: het probleem van de jeugdproblematiek in de gemeente is helder / inzichtelijk gemaakt voor de raad.
 • Beleidsveronderstellingen: het beleid maakt duidelijk wat effectief is om de problematiek aan te pakken (oorzaak, gevolg, interventie, effect).
 • Middelen: de beschikbaarheid van middelen als personeel / tijd / budget / kennis, is afgewogen tegen de ambities.
 • In het jeugdhulpbeleid en deelplannen zijn doelen opgenomen over:
 • De gewenste ontwikkeling in het gebruik en kosten van voorzieningen in de jeugdhulp
 • De gewenste transformatie van de uitvoeringspraktijk in de jeugdhulp zoals minder inzet op zwaardere zorg en meer inzet op preventie.
 • De tevredenheid inwoners over de uitvoering jeugdhulp en de toegankelijkheid van voorzieningen
 • De te behalen maatschappelijke effecten
 • Voor elk van de hiervoor genoemde vier type doelen zijn indicatoren en streefwaarden vastgesteld waarmee het doelbereik kan worden bepaald.
 • Het college heeft in een apart besluit de raad de beleidsdoelen en indicatoren voor de jeugdhulp laten vaststellen.
 • Het college heeft de raad een besluit laten nemen over de wijze waarop de raad tenminste jaarlijks geïnformeerd wordt over de realisatie van de doelen.
 • In dit besluit is opgenomen dat het college de raad met een analyse informeert over de voortgang op de hiervoor genoemde vier type doelen inclusief een voorstel welke maatregelen het college zal treffen om het doelbereik te vergroten.
 • De voorwaarden die de gemeente stelt aan de eigen organisatie in de inrichting van de toegang leiden tot realisatie van de gemeentelijke doelen en de transformatie.
 • De doelen die de gemeente zich heeft gesteld en de doelen uit de Jeugdwet worden gerealiseerd.

Financiën

 • Middelen: de beschikbaarheid van middelen als personeel / tijd / budget / kennis, is afgewogen tegen de ambities.

Sturing

 • De gemeente beschikt over een informatiepositie om het doelbereik langs de vier invalshoeken voor sturing te bepalen.

Kaderstelling

 • Prioriteiten: de raad heeft keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld t.a.v. de gewenste aanpak en effecten van de transformatie.
 • Debat: de raad heeft debat gevoerd over de probleemdefinitie, prioriteiten, middelen en beleidsveronderstellingen

Controle

 • De raad controleert het doelbereik, geeft het college de opdracht tot het uitvoeren van verbeterplannen en stelt de doelen waar nodig bij.

Toezicht

 • De verantwoordingsinformatie geeft inzicht in de ontwikkeling in kosten en gebruik van jeugdhulpvoorzieningen, de voortgang van de transformatie van de uitvoeringspraktijk, de tevredenheid van inwoners over de jeugdhulpvoorzieningen en de gerealiseerde maatschappelijke effecten.

Informatievoorziening

 • De gemeente beschikt over een informatiepositie om het doelbereik langs de vier invalshoeken voor sturing te bepalen.
 • Het college verwerkt de gegevens tot verantwoordingsinformatie voor de raad en stuurt deze periodiek aan de raad.
 • De verantwoordingsinformatie geeft inzicht in de ontwikkeling in kosten en gebruik van jeugdhulpvoorzieningen, de voortgang van de transformatie van de uitvoeringspraktijk, de tevredenheid van inwoners over de jeugdhulpvoorzieningen en de gerealiseerde maatschappelijke effecten.

Toegang jeugdhulp

 • De voorwaarden die de gemeente stelt aan de eigen organisatie in de inrichting van de toegang leiden tot realisatie van de gemeentelijke doelen en de transformatie.
 • De voorwaarden die de gemeente stelt aan de door haar ingezette partners in de inrichting van de toegang leiden tot realisatie van de gemeentelijke doelen en de transformatie.

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • De voorwaarden die de gemeente stelt aan de door haar ingezette partners in de inrichting van de toegang leiden tot realisatie van de gemeentelijke doelen en de transformatie.
 • De voorwaarden die de gemeente stelt aan de eigen organisatie in de inrichting van de toegang leiden tot realisatie van de gemeentelijke doelen en de transformatie.

Prestaties

 • De doelen die de gemeente zich heeft gesteld en de doelen uit de Jeugdwet worden gerealiseerd.
 • De verantwoordingsinformatie geeft inzicht in de ontwikkeling in kosten en gebruik van jeugdhulpvoorzieningen, de voortgang van de transformatie van de uitvoeringspraktijk, de tevredenheid van inwoners over de jeugdhulpvoorzieningen en de gerealiseerde maatschappelijke effecten.

Resultaat

 • De doelen die de gemeente zich heeft gesteld en de doelen uit de Jeugdwet worden gerealiseerd.
 • De verantwoordingsinformatie geeft inzicht in de ontwikkeling in kosten en gebruik van jeugdhulpvoorzieningen, de voortgang van de transformatie van de uitvoeringspraktijk, de tevredenheid van inwoners over de jeugdhulpvoorzieningen en de gerealiseerde maatschappelijke effecten.

Effectiviteit

 • De doelen die de gemeente zich heeft gesteld en de doelen uit de Jeugdwet worden gerealiseerd.
 • De verantwoordingsinformatie geeft inzicht in de ontwikkeling in kosten en gebruik van jeugdhulpvoorzieningen, de voortgang van de transformatie van de uitvoeringspraktijk, de tevredenheid van inwoners over de jeugdhulpvoorzieningen en de gerealiseerde maatschappelijke effecten.

Den Helder (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Beleidskader is vastgesteld en actueel.
 • Maatschappelijke effecten zijn expliciet benoemd.
 • Doelen zijn benoemd en SMART geformuleerd (of SMT).
 • Relaties met andere beleidsterreinen zijn expliciet benoemd en duidelijk gemaakt.

Financiën

 • Er is een financieel overzicht waarin de baten en lasten zijn vastgelegd.

Sturing

-

Kaderstelling

 • De raad heeft mee kunnen denken en beslissen in het kader van kaderstellende rol.

Controle

-

Toezicht

 • Er wordt passende zorg geboden en dit wordt gemonitord.
 • Er is een cliëntervaringsonderzoek gehouden zoals bepaald is door het Ministerie van VWS.
 • Maatschappelijke instellingen en ketenpartners worden betrokken bij deze evaluatie.
 • Cliëntervaringsonderzoeken laten zien dat cliënten weten waar zij zich kunnen melden met een hulpvraag.
 • Na de beleidsperiode vindt evaluatie plaats waarop verbeteringen worden aangebracht in het beleid.
 • De raad is betrokken bij deze evaluatie.

Informatievoorziening

 • Het wijkteam rapporteert aan management, college en raad over behaalde prestaties op het gebied van jeugd (output en outcome).
 • De beschikbare resultaten zijn voorgelegd aan de gemeenteraad, dan wel in de commissievergadering kenbaar gemaakt.

Toegang jeugdhulp

 • Er is een expert binnen het wijkteam die belast is met de toegang tot jeugdzorg en die op de hoogte is van de beschikbare zorgaanbieders en de voorliggende voorzieningen.
 • Er is sprake van één toegang.
 • Cliëntervaringsonderzoeken laten zien dat cliënten weten waar zij zich kunnen melden met een hulpvraag.

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Maatschappelijke instellingen en ketenpartners hebben mee kunnen denken vanuit hun adviseursrol in de totstandkoming van het beleid.
 • Het wijkteam rapporteert aan management, college en raad over behaalde prestaties op het gebied van jeugd (output en outcome).
 • De procedures zijn vastgelegd en bekend bij de betrokken ambtenaren.
 • Er wordt uitvoering gegeven aan ondersteuningsplan/gezinsplan.
 • Er is een expert binnen het wijkteam die belast is met de toegang tot jeugdzorg en die op de hoogte is van de beschikbare zorgaanbieders en de voorliggende voorzieningen.
 • Er zijn gemeentelijke medewerkers gemandateerd voor het afgeven van beschikkingen.
 • Er zijn medewerkers in het sociaal team aangewezen voor het opschalen van complexe casuïstiek.
 • Ieder wijkteam kent een beschrijving van de aanwezige medewerkers met de daarbij horende expertise en professie. Er is sprake van een heldere functieomschrijving.
 • De medewerkers hebben een grote expertise met eigen specialiteiten. Zij kennen elkaar goed en ondersteunen elkaars werkzaamheden.
 • Er is nauwe samenwerking tussen de wijkteams, huisartsen, jeugdartsen en gecertificeerde instellingen.
 • Het privacyprotocol zoals opgesteld door de VNG met betrekking tot jeugdonderzoek wordt nageleefd.
 • Er wordt passende zorg geboden en dit wordt gemonitord.
 • Er wordt gericht zorg ingezet om recidive te voorkomen, met gebruikmaking van verschillende zorgproducten. Onnodige stapeling wordt voorkomen.
 • Wachttijd wordt voorkomen.
 • Zorgaanbieders ervaren geen obstakels bij het leveren van jeugdzorg door eisen, opgesteld door de gemeente Den Helder.
 • De wijze van zorginkoop en het inzetten van zorg verloopt soepel.

Prestaties

 • Er wordt uitvoering gegeven aan ondersteuningsplan/gezinsplan.
 • Er wordt gericht zorg ingezet om recidive te voorkomen, met gebruikmaking van verschillende zorgproducten. Onnodige stapeling wordt voorkomen.
 • De wijze van zorginkoop en het inzetten van zorg verloopt soepel.
 • Wachttijd wordt voorkomen.

Resultaat

 • De procedures zijn vastgelegd en bekend bij de betrokken ambtenaren.
 • Wachttijd wordt voorkomen.
 • Cliënten en het gezin zijn op de hoogte van het voorveld en hebben hier gebruik van gemaakt.

Effectiviteit

 • Er wordt gericht zorg ingezet om recidive te voorkomen, met gebruikmaking van verschillende zorgproducten. Onnodige stapeling wordt voorkomen.

Doetinchem (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van jeugdhulp en dit beleid voldoet aan de eisen van de wet.
 • De raad heeft kaders geformuleerd bij het beleid met betrekking tot jeugdhulp.
 • Er wordt op duidelijke en heldere wijze invulling gegeven aan het preventief jeugdbeleid.

Financiën

 • De begrote en uitgegeven bedragen worden op heldere en inzichtelijk wijze verantwoord in de begroting en rekening.

Sturing

-

Kaderstelling

 • De raad heeft kaders geformuleerd bij het beleid met betrekking tot jeugdhulp.

Controle

 • De raad wordt op zodanige wijze geïnformeerd over de wijze van uitvoering en de behaalde resultaten van de jeugdhulp, dat de raad daarop indien nodig kan bijsturen.
 • De begrote en uitgegeven bedragen worden op heldere en inzichtelijk wijze verantwoord in de begroting en rekening.

Toezicht

 • De gemeente heeft inzicht in de resultaten van de jeugdhulp.
 • De gemeente monitort de toegang tot jeugdhulp:
 • De gemeente heeft inzicht in de behoefte aan jeugdhulp
 • De gemeente heeft inzicht in de verstrekte jeugdhulp

Informatievoorziening

-De gemeente heeft inzicht in de resultaten van de jeugdhulp.

 • De raad wordt op zodanige wijze geïnformeerd over de wijze van uitvoering en de behaalde resultaten van de jeugdhulp, dat de raad daarop indien nodig kan bijsturen.

Toegang jeugdhulp

 • Er is een duidelijke rol- en taakverdeling voor de toegang tot jeugdhulp en de toegang tot de jeugdhulp verloopt efficiënt.

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Er wordt op een efficiënte manier op- en afgeschaald.

Prestaties

-

Resultaat

 • De gemeente heeft inzicht in de resultaten van de jeugdhulp.

Effectiviteit

-

Drimmelen (2020)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Er zijn zowel lokaal als regionaal kaders en doelstellingen geformuleerd voor de jeugdhulp.
 • De doelstellingen van het jeugdhulpbeleid zijn in specifieke en meetbare activiteiten en resultaten beschreven en de relatie tussen doelstellingen, activiteiten en resultaten is expliciet, logisch onderbouwd en vastgelegd.
 • De uitvoering van de Jeugdwet voldoet aan de doelen van de Jeugdwet. Op preventie, normaliseren, eerder juiste hulp, integrale hulp (één gezin, één plan, één regisseur).

Financiën

 • Er zijn binnen het beleid duidelijke afspraken gemaakt over budgetten van het sociaal domein en daarbij behorende geldstromen, deze zijn specifiek uitgesplitst en inzichtelijk voor wat de jeugdhulp betreft.
 • Het is inzichtelijk hoe de budgetten in de praktijk zijn besteed.
 • Per categorie zijn prognose en realisatie inzichtelijk.
 • Het budgetbeheer is inzichtelijk en systematisch toegepast.
 • De uitgaven m.b.t. de jeugdhulp zijn binnen de begroting gebleven.
 • Er is inzicht in directe en indirecte kosten van Jeugdzorg.

Sturing

 • Er zijn tijdig bijstellingen gedaan ten aanzien van het beleid en de organisatie-inrichting.

Kaderstelling

 • De gemeenteraad is actief en tijdig betrokken geweest bij de formulering van de doelstellingen en kaders op lokaal niveau.
 • De gemeenteraad is actief en tijdig betrokken geweest bij de formulering van doelstellingen en kaders op regionaal niveau.
 • De gemeenteraad heeft initiatief getoond in haar kaderstellende rol aangaande het jeugdhulpbeleid.
 • Er zijn tijdig bijstellingen gedaan ten aanzien van het beleid en de organisatie-inrichting.
 • De raad heeft op basis van de gemaakte afspraken invulling kunnen geven aan hun kaderstellende en controlerende rol.

Controle

 • Er zijn tijdig bijstellingen gedaan ten aanzien van het beleid en de organisatie-inrichting.
 • Er is een heldere uitwerking van hoe de gemeenteraad zicht kan houden op de realisatie van doelstellingen, dit is uitgewerkt in concrete afspraken.
 • De gemeenteraad is daadwerkelijk in staat om zicht te houden op de realisatie van de doelstellingen van de jeugdhulp.
 • De gemeenteraad stuurt actief bij op basis van deze inzichten (indien nodig).
 • De raad heeft op basis van de gemaakte afspraken invulling kunnen geven aan hun kaderstellende en controlerende rol.

Toezicht

 • De gemeente heeft inzicht in doelrealisatie en de voortgang van de transformatie en deelt deze inzichten met de gemeenteraad.
 • Het is inzichtelijk wat de gemeente doet om drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan.
 • De gestelde doelen worden gerealiseerd en gemonitord.

Informatievoorziening

 • De gemeente heeft inzicht in doelrealisatie en de voortgang van de transformatie en deelt deze inzichten met de gemeenteraad.
 • Er zijn duidelijke afspraken over informatievoorziening aan de gemeenteraad (als het gaat over welke momenten, vorm, inhoud en financieel).
 • Deze afspraken worden nageleefd.

Toegang jeugdhulp

 • De toegang tot jeugdhulp is op laagdrempelige wijze georganiseerd. Is goed vindbaar en bereikbaar.

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Van de mogelijkheid tot maatwerk wordt vaak gebruik gemaakt.
 • Het CJG is voldoende toegerust voor haar taak.
 • Het is duidelijk wie de partners en (beoogde) partnerorganisaties zijn.
 • De samenwerking is met afspraken vastgelegd, zoals aanmelding, termijnen en overdracht.
 • Het is inzichtelijk of er sprake is van wachtlijsten binnen de jeugdhulp.
 • Er zijn afspraken gemaakt wanneer gestuurd wordt op ontstaan van wachtlijsten.
 • Er wordt tijdig gestuurd op bestaande wachtlijsten.
 • Het is inzichtelijk wat de gemeente doet om drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan.
 • Er is een specifieke aanpak voor multi- probleemgezinnen.
 • De uitvoering van de Jeugdwet voldoet aan de doelen van de Jeugdwet. Op preventie, normaliseren, eerder juiste hulp, integrale hulp (één gezin, één plan, één regisseur).

Prestaties

 • De doelstellingen van het jeugdhulpbeleid zijn in specifieke en meetbare activiteiten en resultaten beschreven en de relatie tussen doelstellingen, activiteiten en resultaten is expliciet, logisch onderbouwd en vastgelegd.
 • Het is inzichtelijk wat de gemeente doet om drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan.
 • De gestelde doelen worden gerealiseerd en gemonitord.

Resultaat

 • De doelstellingen van het jeugdhulpbeleid zijn in specifieke en meetbare activiteiten en resultaten beschreven en de relatie tussen doelstellingen, activiteiten en resultaten is expliciet, logisch onderbouwd en vastgelegd.
 • Het is inzichtelijk wat de gemeente doet om drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan.
 • De gestelde doelen worden gerealiseerd en gemonitord.

Effectiviteit

 • De doelstellingen van het jeugdhulpbeleid zijn in specifieke en meetbare activiteiten en resultaten beschreven en de relatie tussen doelstellingen, activiteiten en resultaten is expliciet, logisch onderbouwd en vastgelegd.
 • Het is inzichtelijk wat de gemeente doet om drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan.
 • De gestelde doelen worden gerealiseerd en gemonitord.

Ede (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

 • Adequate bijsturingsmaatregelen.

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

 • Tijdigheid, volledigheid en juistheid van verantwoordingsinformatie.

Toegang jeugdhulp

 • Het proces volgens welke jeugdhulp wordt toegewezen garandeert dat kinderen die hulp nodig hebben deze ook daadwerkelijk op adequate wijze ontvangen.

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • De integrale aanpak wordt gehanteerd.
 • De vraag naar jeugdhulp sluit aan op het aanbod.

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten (2017)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Geldermalsen (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • De geformuleerde kaders, uitgangspunten en ambities zijn mede gebaseerd op de analyse van de uitgangssituatie.
 • De kaders zijn SMART geformuleerd.
 • Bij de inrichting van het beleid zijn relevante samenwerkingspartners (maatschappelijke organisaties, zorginstanties etc.) en burgers betrokken.
 • Het beleid sluit aantoonbaar en expliciet aan bij de geformuleerde kaders en doelstellingen
 • Het beleid is efficiënt ingericht.
 • De resultaten in de praktijk sluiten aan bij de geformuleerde doelstellingen.
 • De verantwoording over het beleid is aantoonbaar verbonden met de geformuleerde kaders. Dit betekent dat de begroting aansluit bij de analyse en kaders.

Financiën

-

Sturing

 • Uit de evaluatiesystematiek worden conclusies getrokken met betrekking tot eventuele bijstellingen en aanpassingen in het beleid.
 • De raad wordt betrokken bij eventuele bijstellingen en aanpassingen in het beleid.

Kaderstelling

 • Uit de evaluatiesystematiek worden conclusies getrokken met betrekking tot eventuele bijstellingen en aanpassingen in het beleid.
 • De raad wordt betrokken bij eventuele bijstellingen en aanpassingen in het beleid.

Controle

 • Uit de evaluatiesystematiek worden conclusies getrokken met betrekking tot eventuele bijstellingen en aanpassingen in het beleid.
 • De raad wordt betrokken bij eventuele bijstellingen en aanpassingen in het beleid.
 • De raad pakt de controlerende rol en stuurt zo nodig bij.

Toezicht

 • De geformuleerde kaders, uitgangspunten en ambities zijn mede gebaseerd op de analyse van de uitgangssituatie.
 • De verantwoording over het beleid is aantoonbaar verbonden met de geformuleerde kaders. Dit betekent dat er kritische prestatie-indicatoren zijn onderscheiden
 • Bij de verslaglegging en evaluatie wordt tevens gebruik gemaakt van relevante klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Bij verslaglegging en evaluatie betrekt het bestuur ook inzicht in ontwikkelingen en resultaten in andere gemeenten.

Informatievoorziening

 • Er is sprake van een systematiek waarbij de realisatie van het beleid in verband wordt gebracht met de oorspronkelijke doelstellingen
 • De verantwoording over het beleid is aantoonbaar verbonden met de geformuleerde kaders. Dit betekent dat:
 • De begroting aansluit bij de analyse en kaders
 • Er kritische prestatie-indicatoren zijn onderscheiden
 • Er sprake is van de inrichting van een informatiesysteem waarmee relevante en actuele sturings- en controle-informatie wordt verkregen
 • Bij de verslaglegging en evaluatie wordt tevens gebruik gemaakt van relevante klanttevredenheidsonderzoeken.
 • De systematiek voorziet in een periodieke verslaglegging aan de raad.
 • Bij verslaglegging en evaluatie betrekt het bestuur ook inzicht in ontwikkelingen en resultaten in andere gemeenten.

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Bij de uitvoering van het beleid zijn relevante samenwerkingspartners (maatschappelijke organisaties, zorginstanties etc.) en burgers betrokken.
 • De resultaten in de praktijk sluiten aan bij de geformuleerde doelstellingen.

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Groene Hart (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas) (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • De gemeente heeft expliciet de doelstellingen vastgesteld die zij in de inkoopsamenwerking wil bereiken.
 • De gemeente heeft de inkoopdoelstellingen SMART geformuleerd.
 • De doelstellingen van de gemeente met betrekking tot de gezamenlijke inkoop jeugdzorg sluiten aan bij de bredere beleidsdoelstellingen met betrekking tot de jeugdzorg.
 • De beleidskaders van de gemeenten bevatten onderling geen tegenstrijdigheden.
 • Het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH) hanteert beleidskaders die aansluiten op de gemeentelijke beleidskaders.
 • Het beleidskader van de gemeente bevat ambities ter toetsing.
 • Het beleidskader bevat doelstellingen ter toetsing.
 • Het beleidskader bevat meetbare criteria ter toetsing.

Financiën

 • Het beleidskader van de gemeente bevat ambities ter toetsing.
 • Het beleidskader bevat doelstellingen ter toetsing.
 • Het beleidskader bevat meetbare criteria ter toetsing.
 • Het inkoopkader bevat doelstellingen en concrete criteria op het vlak van administratieve lasten. De gemeente monitort hierop.
 • Het inkoopkader bevat doelstellingen en concrete criteria op het vlak van administratieve lasten. De gemeente monitort hierop.
 • Gemeenten en zorgaanbieders voeren samen het gesprek over de beperking of terugdringing van administratieve lasten en maken hierover concrete afspraken.
 • De gemeenten hebben zich gecommitteerd aan het gebruik van standaarden (i-Sociaal Domein).
 • Er wordt in contracten Jeugdzorg tussen aanbieders en gemeenten consistent gebruik gemaakt van standaardartikelen ten aanzien van afspraken over de bekostiging, de gegevensuitwisseling, de declaratie en facturatie, sturen en monitoren en de inrichting van het controleproces.
 • Er wordt door de gemeenten consistent gebruik gemaakt van de standaarden en voorzieningen van het landelijk Programma i-Sociaal domein.
 • In de afweging voor het lokaal uitvoeren van facturering en berichtenverkeer hebben de gemeenten expliciet rekening gehouden met de impact op de administratieve lasten bij zowel gemeenten als zorgaanbieders.
 • De gemeente heeft de impact van factureren per gemeente concreet in beeld gebracht.
 • In de afweging hebben de gemeenten expliciet rekening gehouden met de impact op de administratieve lasten bij zowel gemeenten als zorgaanbieders.
 • De gemeente heeft dit concreet in beeld gebracht.

Sturing

 • Het college heeft vastgelegd hoe zij de relatie met het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH) invult.
 • Beschrijving van de eventuele onderlinge afspraken tussen de colleges over de invulling van hun relatie met de NSDMH. Toetsing praktijk aan de eventuele afspraken.
 • Gemeenten en zorgaanbieders voeren samen het gesprek over de beperking of terugdringing van administratieve lasten en maken hierover concrete afspraken.

Kaderstelling

 • De raad heeft vastgelegd hoe hij de relatie met het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH) invult.
 • Beschrijving van de eventuele onderlinge afspraken tussen de raden over de invulling van hun relatie met de NSDMH. Toetsing praktijk aan de eventuele afspraken.
 • De raad heeft een eigen kader opgesteld voor de inkoop van de jeugdzorg.
 • De afspraken en werkwijze rond de inkoop van jeugdzorg laten toe dat de raad gelegenheid heeft tot bijsturen.
 • De raad heeft in de periode 2015 - heden bijgestuurd op de inkoop van de jeugdzorg indien nodig.

Controle

 • Het beleidskader van de gemeente bevat ambities ter toetsing.
 • Het beleidskader bevat doelstellingen ter toetsing.
 • Het beleidskader bevat meetbare criteria ter toetsing.
 • De afspraken en werkwijze rond de inkoop van jeugdzorg laten toe dat de raad gelegenheid heeft tot bijsturen.
 • De raad heeft in de periode 2015 - heden bijgestuurd op de inkoop van de jeugdzorg indien nodig.
 • De raad is bekend met de verschillende mogelijkheden als het gaat om controle van het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH).

Toezicht

 • Het beleidskader van de gemeente bevat ambities ter toetsing.
 • Het beleidskader bevat doelstellingen ter toetsing.
 • Het beleidskader bevat meetbare criteria ter toetsing.
 • Het inkoopkader bevat doelstellingen en concrete criteria op het vlak van administratieve lasten. De gemeente monitort hierop.

Informatievoorziening

 • De gemeente heeft afspraken met et Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH) gemaakt betreffende de periodieke informatie over de uitvoering van het inkoopbeleid, van waaruit de raad door de verantwoordelijk portefeuillehouder wordt geïnformeerd.
 • De NSDMH informeert de gemeente periodiek over de uitvoering van het inkoopbeleid.
 • De gemeente heeft de totale kosten van de samenwerking vooraf geraamd c.q. daarvoor een doelstelling vastgesteld.
 • De gemeente heeft inzicht in de totale kosten van de samenwerking.

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH) heeft een beleidscyclus waarin er een logische en consistente aansluiting is tussen beleid, uitvoering van beleid en monitoring van beleid.
 • De NSDMH heeft het beleid geïmplementeerd in interne procesafspraken en waarborgen.
 • De gemeente heeft het beleid van de NSDMH geïmplementeerd in interne procesafspraken en waarborgen.
 • De uitvoeringspraktijk is in overeenstemming met de wet- en regelgeving.
 • De uitvoeringspraktijk is in overeenstemming met de gemeentelijke kaders.
 • De uitvoeringspraktijk is in overeenstemming met het beleid en de kaders van NSDMH.
 • De inkoop is rechtmatig verlopen (accountantsverklaring afgegeven?).
 • Er wordt in contracten Jeugdzorg tussen aanbieders en gemeenten consistent gebruik gemaakt van standaardartikelen ten aanzien van afspraken over de bekostiging, de gegevensuitwisseling, de declaratie en facturatie, sturen en monitoren en de inrichting van het controleproces.
 • Er wordt door de gemeenten consistent gebruik gemaakt van de standaarden en voorzieningen van het landelijk Programma i-Sociaal domein.

Prestaties

 • De beleidsdoelstellingen van de gemeente worden bereikt.
 • De beleidsdoelen van het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH) worden bereikt.

Resultaat

 • De uitvoeringspraktijk is in overeenstemming met de wet- en regelgeving.
 • De uitvoeringspraktijk is in overeenstemming met de gemeentelijke kaders.
 • De uitvoeringspraktijk is in overeenstemming met het beleid en de kaders van Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH).
 • De inkoop is rechtmatig verlopen (accountantsverklaring afgegeven?).
 • De beleidsdoelstellingen van de gemeente worden bereikt.
 • De beleidsdoelen van de NSDMH worden bereikt.
 • De financiële doelstellingen van de gemeente zijn bereikt.
 • De financiële doelstellingen van de NSDMH zijn bereikt.

Effectiviteit

 • De beleidsdoelstellingen van de gemeente worden bereikt.
 • De beleidsdoelen van het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH) worden bereikt.
 • De financiële doelstellingen van de gemeente zijn bereikt.
 • De financiële doelstellingen van de NSDMH zijn bereikt.

Gulpen-Wittem (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Hardenberg (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

 • De informatiebehoefte is voldoende gearticuleerd
 • De informatievoorziening is adequaat

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Heerenveen (2017)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Er is een visie en beleid ten aanzien van:
 • de doelstellingen en de kansen van de jeugdzorg
 • de (verdere) transformatie
 • de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het sociaal domein
 • de toegang tot de jeugdzorg.
 • Maatschappelijke en financiële risico’s zijn geïnventariseerd en er zijn beheersmaatregelen getroffen.
 • Beleidswijzigingen hebben tot doel dat jeugdzorg eenvoudiger, efficiënter en effectiever
  wordt. Bij beleidsbijstellingen worden monitoringsresultaten en maatschappelijke en
  financiële risico’s betrokken.

Financiën

 • Maatschappelijke en financiële risico’s zijn geïnventariseerd en er zijn beheersmaatregelen getroffen.
 • De inkoop en financiële afwikkeling van de jeugdzorg zijn professioneel georganiseerd.
 • Er is een relatie tussen beschikking, contract en facturatie.
 • Beleidswijzigingen hebben tot doel dat jeugdzorg eenvoudiger, efficiënter en effectiever wordt. Bij beleidsbijstellingen worden monitoringsresultaten en maatschappelijke en financiële risico’s betrokken.

Sturing

 • Maatschappelijke en financiële risico’s zijn geïnventariseerd en er zijn beheersmaatregelen getroffen.

Kaderstelling

 • De gemeenteraad is goed betrokken geweest bij de formulering van de doelstellingen, doordat de raad:
 • in de gelegenheid is gesteld beleidskeuzes te maken op basis van meerdere varianten.
 • ondersteund is bij de uitvoering van haar kaderstellende rol.

Controle

-

Toezicht

 • Maatschappelijke en financiële risico’s zijn geïnventariseerd en er zijn beheersmaatregelen getroffen.
 • Beleidswijzigingen hebben tot doel dat jeugdzorg eenvoudiger, efficiënter en effectiever wordt. Bij beleidsbijstellingen worden monitoringsresultaten en maatschappelijke en financiële risico’s betrokken.
 • Er zijn indicatoren vastgesteld ter beoordeling van de ambities en de doelstellingen. In ieder geval wordt gemonitord op budget en ervaringen (klanttevredenheid).
 • Er heeft een nulmeting plaatsgevonden op de gebieden waarop indicatoren zijn benoemd.
 • Er is een monitoringsproces ingericht:
 • Naast de monitoring op doelstellingen, kansen, budget en ervaringen, worden tevens de maatschappelijke en financiële risico’s alsmede de beheersmaatregelen gemonitord.
 • De monitoring vindt frequent (ten minste halfjaarlijks) plaats.
 • Naast de monitoring op doelstellingen, kansen, budget en ervaringen, worden tevens de maatschappelijke en financiële risico’s alsmede de beheersmaatregelen gemonitord.
 • De monitoring vindt frequent (ten minste halfjaarlijks) plaats.
 • Het college van B&W en de gemeenteraad hebben afspraken gemaakt over de wijze van informatievoorziening en monitoring van de uitvoering van de jeugdzorg. Deze afspraken betreffen in ieder geval:
 • de wijze waarop gerapporteerd wordt (minimaal op strategisch niveau).
 • de frequentie waarmee gerapporteerd wordt (minimaal twee keer per jaar).
 • De monitoringsrapportages maken het mogelijk om te toetsen in hoeverre de beoogde ambities, doelstellingen en uitvoeringsplannen ten aanzien van de jeugdzorg zijn bereikt.

Informatievoorziening

 • Beleidswijzigingen hebben tot doel dat jeugdzorg eenvoudiger, efficiënter en effectiever wordt. Bij beleidsbijstellingen worden monitoringsresultaten en maatschappelijke en financiële risico’s betrokken.
 • Het college van B&W en de gemeenteraad hebben afspraken gemaakt over de wijze van informatievoorziening en monitoring van de uitvoering van de jeugdzorg. Deze afspraken betreffen in ieder geval:
 • de wijze waarop gerapporteerd wordt (minimaal op strategisch niveau).
 • de frequentie waarmee gerapporteerd wordt (minimaal twee keer per jaar).
 • De monitoringsrapportages maken het mogelijk om te toetsen in hoeverre de beoogde ambities, doelstellingen en uitvoeringsplannen ten aanzien van de jeugdzorg zijn bereikt.
 • In geval incidenteel zaken spelen aangaande de jeugdzorg, wordt de gemeenteraad hier
  volledig, correct en tijdig over geïnformeerd.
 • De informatievoorziening is zodanig dat de aangeleverde informatie voor raadsleden
  leesbaar en toegankelijk is.

Toegang jeugdhulp

 • De toegang tot en de uitvoering van de jeugdzorg is georganiseerd conform de kaders die de gemeenteraad daarvoor heeft vastgesteld.

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • De toegang tot en de uitvoering van de jeugdzorg is georganiseerd conform de kaders die de gemeenteraad daarvoor heeft vastgesteld.
 • Tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de jeugdzorg zijn heldere afspraken gemaakt over de samenwerking.

Prestaties

 • Er zijn indicatoren vastgesteld ter beoordeling van de ambities en de doelstellingen. In ieder geval wordt gemonitord op budget en ervaringen (klanttevredenheid).
 • Naast de monitoring op doelstellingen, kansen, budget en ervaringen, worden tevens de maatschappelijke en financiële risico’s alsmede de beheersmaatregelen gemonitord.
 • De monitoringsrapportages maken het mogelijk om te toetsen in hoeverre de beoogde ambities, doelstellingen en uitvoeringsplannen ten aanzien van de jeugdzorg zijn bereikt.

Resultaat

 • Er zijn indicatoren vastgesteld ter beoordeling van de ambities en de doelstellingen. In ieder geval wordt gemonitord op budget en ervaringen (klanttevredenheid).
 • Naast de monitoring op doelstellingen, kansen, budget en ervaringen, worden tevens de maatschappelijke en financiële risico’s alsmede de beheersmaatregelen gemonitord.
 • De monitoringsrapportages maken het mogelijk om te toetsen in hoeverre de beoogde ambities, doelstellingen en uitvoeringsplannen ten aanzien van de jeugdzorg zijn bereikt.

Effectiviteit

 • Beleidswijzigingen hebben tot doel dat jeugdzorg eenvoudiger, efficiënter en effectiever wordt. Bij beleidsbijstellingen worden monitoringsresultaten en maatschappelijke en financiële risico’s betrokken.
 • Er zijn indicatoren vastgesteld ter beoordeling van de ambities en de doelstellingen. In ieder geval wordt gemonitord op budget en ervaringen (klanttevredenheid).
 • Naast de monitoring op doelstellingen, kansen, budget en ervaringen, worden tevens de maatschappelijke en financiële risico’s alsmede de beheersmaatregelen gemonitord.
 • De monitoringsrapportages maken het mogelijk om te toetsen in hoeverre de beoogde ambities, doelstellingen en uitvoeringsplannen ten aanzien van de jeugdzorg zijn bereikt.

Hellevoetssluis (2020)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Hilversum (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • De doelen en indicatoren van het Hilversumse beleid rond jeugdhulp zijn helder.
 • De resultante van beleid is dat maatschappelijke doelen zoals in de Jeugdwet en in het
  lokale beleid verwoord zijn, ook daadwerkelijk worden bereikt.
 • Er is in samenhang aandacht voor zorg en veiligheid in de vorm van gedegen beleid en een concreet handelingsprotocol waardoor de gedecentraliseerde verantwoordelijkheid voor het welzijn en de veiligheid van kinderen met opgroei- en of opvoedproblemen optimaal is gegarandeerd.

Financiën

 • De budgetten die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld (het onderdeel Jeugd van de Integratie-uitkering sociaal domein/IUSD) in de periode van 2015 tot 2017 waren afdoende (beschikbare middelen en uitgaven aan jeugdhulp waren in balans). De gemeente heeft niet uit andere bronnen dan de IUSD hoeven putten voor de realisering van jeugdhulp.
 • De uitgaven voor specialistische jeugdhulp is in de periode van 2015 tot 2017 afgenomen.

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

 • De raad houdt grip en sturing op de uitvoering van de Jeugdwet via door de gemeente verstrekte kwartaalrapportages met daarin informatie over de toegankelijkheid van jeugdhulp, de behoefte eraan, de verstrekte jeugdhulp, de effectiviteit ervan en de kosten.

Toezicht

 • De gemeente heeft inzicht in de toegankelijkheid van jeugdhulp.
 • De gemeente heeft inzicht in de behoefte aan jeugdhulp.
 • De gemeente heeft inzicht in de verstrekte jeugdhulp.
 • De gemeente heeft inzicht in de effectiviteit (d.w.z. cliënttevredenheid, afname
  problematiek en doelrealisatie) van de verstrekte jeugdhulp.
 • De gemeente heeft inzicht in de kosten voor jeugdhulp.
 • De raad houdt grip en sturing op de uitvoering van de Jeugdwet via door de gemeente verstrekte kwartaalrapportages met daarin informatie over de toegankelijkheid van jeugdhulp, de behoefte eraan, de verstrekte jeugdhulp, de effectiviteit ervan en de kosten.

Informatievoorziening

 • De gemeente heeft inzicht in de toegankelijkheid van jeugdhulp.
 • De gemeente heeft inzicht in de behoefte aan jeugdhulp.
 • De gemeente heeft inzicht in de verstrekte jeugdhulp.
 • De gemeente heeft inzicht in de effectiviteit (d.w.z. cliënttevredenheid, afname
  problematiek en doelrealisatie) van de verstrekte jeugdhulp.
 • De gemeente heeft inzicht in de kosten voor jeugdhulp.
 • De raad houdt grip en sturing op de uitvoering van de Jeugdwet via door de gemeente verstrekte kwartaalrapportages met daarin informatie over de toegankelijkheid van jeugdhulp, de behoefte eraan, de verstrekte jeugdhulp, de effectiviteit ervan en de kosten.

Toegang jeugdhulp

 • Ouders weten de toegang tot jeugdhulp te vinden.
 • Jeugdigen weten de toegang tot jeugdhulp te vinden.
 • Het proces voor toeleiding en toewijzing van jeugdhulp garandeert dat kinderen die hulp behoeven deze ook daadwerkelijk op adequate wijze ontvangen.

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Er is in samenhang aandacht voor zorg en veiligheid in de vorm van gedegen beleid en een concreet handelingsprotocol waardoor de gedecentraliseerde verantwoordelijkheid voor het welzijn en de veiligheid van kinderen met opgroei- en of opvoedproblemen optimaal is gegarandeerd.
 • De door de gemeente Hilversum in het beleid gestelde doelen en indicatoren van het beleid rond jeugdhulp zijn gerealiseerd.
 • De uitvoering van de jeugdhulp is te kwalificeren als ten minste voldoende, geoperationaliseerd in een 6 op een schaal van 0 tot 10, gerelateerd aan de indicatoren cliënttevredenheid, afname problematiek en doelrealisatie.

Prestaties

 • Het proces voor toeleiding en toewijzing van jeugdhulp garandeert dat kinderen die hulp behoeven deze ook daadwerkelijk op adequate wijze ontvangen.
 • De gemeente heeft inzicht in de verstrekte jeugdhulp.

Resultaat

 • Het proces voor toeleiding en toewijzing van jeugdhulp garandeert dat kinderen die hulp behoeven deze ook daadwerkelijk op adequate wijze ontvangen.
 • De gemeente heeft inzicht in de verstrekte jeugdhulp.
 • De door de gemeente Hilversum in het beleid gestelde doelen en indicatoren van het beleid rond jeugdhulp zijn gerealiseerd.
 • De uitvoering van de jeugdhulp is te kwalificeren als ten minste voldoende, geoperationaliseerd in een 6 op een schaal van 0 tot 10, gerelateerd aan de indicatoren cliënttevredenheid, afname problematiek en doelrealisatie.

Effectiviteit

 • De doelen en indicatoren van het Hilversumse beleid rond jeugdhulp zijn helder.
 • De resultante van beleid is dat maatschappelijke doelen zoals in de Jeugdwet en in het lokale beleid verwoord zijn, ook daadwerkelijk worden bereikt.
 • De gemeente heeft inzicht in de effectiviteit (d.w.z. cliënttevredenheid, afname problematiek en doelrealisatie) van de verstrekte jeugdhulp.
 • De uitvoering van de jeugdhulp is te kwalificeren als ten minste voldoende, geoperationaliseerd in een 6 op een schaal van 0 tot 10, gerelateerd aan de indicatoren cliënttevredenheid, afname problematiek en doelrealisatie.

Horst aan de Maas (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Binnen dit systeem van voorzieningen voldoende prikkels inbouwen voor innovatie en zorgvernieuwing.

Financiën

 • Vanuit het inzicht op de aard en omvang van de jeugdzorgdoelgroepen, hun hulpbehoefte en consumptie wordt de benodigde zorg en hulpverlening ingekocht bij aanbieders, waarbij gelet wordt op diversiteit (keuzevrijheid van de cliënt) en sluitend bereik (alle doelgroepen moeten toegang hebben).
 • Alleen aanbieders contracteren die voldoen aan de kwaliteitscriteria die de gemeente (en de wetgever) heeft geformuleerd.
 • Erop toezien dat het systeem functioneert binnen de budgettaire kaders die daarvoor zijn gesteld.
 • Er vindt geen budgetoverschrijding plaats.

Sturing

 • Erop toezien dat het systeem functioneert binnen de budgettaire kaders die daarvoor zijn gesteld.
 • Binnen dit systeem van voorzieningen voldoende prikkels inbouwen voor innovatie en zorgvernieuwing.

Kaderstelling

 • Binnen dit systeem van voorzieningen voldoende prikkels inbouwen voor innovatie en zorgvernieuwing.

Controle

 • Erop toezien dat het systeem functioneert binnen de budgettaire kaders die daarvoor zijn gesteld.

Toezicht

 • Zicht hebben op de aard en omvang van de diverse doelgroepen van het jeugdbeleid, hun hulpbehoefte en hun zorgconsumptie.
 • Vanuit het inzicht op de aard en omvang van de jeugdzorgdoelgroepen, hun hulpbehoefte en consumptie wordt de benodigde zorg en hulpverlening ingekocht bij aanbieders, waarbij gelet wordt op diversiteit (keuzevrijheid van de cliënt) en sluitend bereik (alle doelgroepen moeten toegang hebben).
 • Uitvoerders rapporteren de gemeente periodiek over:
 • de mate waarin de (potentiele) doelgroepen daadwerkelijk worden bereikt
 • het percentage uitval/niet afgeronde trajecten/no shows
 • het percentage tevreden cliënten
 • het aantal klachten en de afhandeling daarvan
 • De gemeente monitort de mate waarin doelen in cliënttrajecten worden gerealiseerd:
 • bij de voorliggende (preventieve) voorzieningen is dat de mate waarin cliënten en hulpverle-
  ners dat zelf aangeven.
 • bij de jeugdhulpverlening is dat (onder andere):

het percentage afgesloten trajecten (binnen de daarvoor gestelde termijnen)
het percentage trajecten dat is afgerond conform de behandelplannen
de mate waarin cliënten aangeven geen hulp meer nodig te hebben
de zelfredzaamheid van cliënten

 • bij de Jeugdbescherming en jeugdreclassering is dat (onder andere)

het percentage succesvol beëindigde maatregelen/trajecten
het uitblijven van recidive.

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

 • De toegang van de verschillende doelgroepen tot voorzieningen regelen.

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Vanuit het inzicht op de aard en omvang van de jeugdzorgdoelgroepen, hun hulpbehoefte en consumptie wordt de benodigde zorg en hulpverlening ingekocht bij aanbieders, waarbij gelet wordt op diversiteit (keuzevrijheid van de cliënt) en sluitend bereik (alle doelgroepen moeten toegang hebben).
 • Alleen aanbieders contracteren die voldoen aan de kwaliteitscriteria die de gemeente (en de wetgever) heeft geformuleerd.
 • De uitvoerders werken in de praktijk conform vastgestelde kwaliteitscriteria met aandacht voor:
 • medezeggenschap cliënt
 • inzet van erkende/bewezen effectieve methodieken
 • inzet gekwalificeerd personeel
 • werken met behandelplannen
 • monitoren van de voortgang
 • Er wordt in de praktijk gewerkt conform de uitgangspunten van de transformatie: eigen kracht, in- zet sociaal netwerk en ‘één gezin, één plan, één regisseur’.
 • Uitvoerders zetten voldoende in op innovatie en zorgvernieuwing om bijvoorbeeld een verschuiving van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg mogelijk te maken.

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Onderstaande maatschappelijke effecten zijn gebaseerd op het Beleidsplan Sociaal Domein uit 2014:
 • Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor anderen
 • Zelf sturing geven aan je leven
 • Anderen een handje helpen
 • Respecteren van elkaars rol, specifieke behoeften en mogelijkheden
 • Versterken van de eigen kracht
 • Inzetten van het sociale netwerk

Houten (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

 • De informatie is actueel en is tijdig aangeboden.
 • De informatie sluit aan op eerdere rapportages, nota’s en dergelijke.
 • De informatie sluit aan op de voor de gemeenteraad relevante fases van een programmaplan (pilot of experiment): initiatieffase, definitiefase, realisatiefase, evaluatiefase.
 • Er is afstemming met de informatie die via de reguliere planning & controlcyclus aan de gemeenteraad is aangeboden.
 • De informatie sluit aan op de informatiebehoefte van de gemeenteraad.
 • Deze is van voldoende reikwijdte en van het juiste detailniveau.
 • De informatie is toegankelijk, makkelijk leesbaar en begrijpelijk.

Informatievoorziening

 • De informatie is actueel en is tijdig aangeboden.
 • De informatie sluit aan op eerdere rapportages, nota’s en dergelijke.
 • De informatie sluit aan op de voor de gemeenteraad relevante fases van een programmaplan (pilot of experiment): initiatieffase, definitiefase, realisatiefase, evaluatiefase.
 • Er is afstemming met de informatie die via de reguliere planning & controlcyclus aan de gemeenteraad is aangeboden.
 • De informatie sluit aan op de informatiebehoefte van de gemeenteraad.
 • Deze is van voldoende reikwijdte en van het juiste detailniveau.
 • De informatie is toegankelijk, makkelijk leesbaar en begrijpelijk.

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Hulst en Terneuzen (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Een cultuur waar op alle niveaus medewerkers verantwoordelijk zijn voor en aanspreekbaar zijn (‘accountable’) op risicomanagement en waar eigenaarschap wordt getoond.
 • Herijking van de risico’s vindt periodiek, minimaal jaarlijks, plaats naar aanleiding van trends & ontwikkelingen, de realisatie van de strategie en de uitkomst van het risicomanagementproces.

Financiën

 • Een cultuur waar op alle niveaus medewerkers verantwoordelijk zijn voor en aanspreekbaar zijn (‘accountable’) op risicomanagement en waar eigenaarschap wordt getoond.
 • Risicomanagement sluit aan bij en maakt onderdeel uit van het strategievormingsproces.
 • Risicomanagement is geïntegreerd in de sturing op de realisatie van de strategie en de bedrijfsdoelstellingen. Op de risico’s en maatregelen wordt gestuurd.
 • Dit alles is aantoonbaar, herleidbaar, wordt gerapporteerd en periodiek geëvalueerd.
 • Herijking van de risico’s vindt periodiek, minimaal jaarlijks, plaats naar aanleiding van trends & ontwikkelingen, de realisatie van de strategie en de uitkomst van het risicomanagementproces.

Sturing

 • Een cultuur waar op alle niveaus medewerkers verantwoordelijk zijn voor en aanspreekbaar zijn (‘accountable’) op risicomanagement en waar eigenaarschap wordt getoond.
 • Risicomanagement sluit aan bij en maakt onderdeel uit van het strategievormingsproces.
 • Risicomanagement is geïntegreerd in de sturing op de realisatie van de strategie en de bedrijfsdoelstellingen. Op de risico’s en maatregelen wordt gestuurd.
 • Dit alles is aantoonbaar, herleidbaar, wordt gerapporteerd en periodiek geëvalueerd.
 • Herijking van de risico’s vindt periodiek, minimaal jaarlijks, plaats naar aanleiding van trends & ontwikkelingen, de realisatie van de strategie en de uitkomst van het risicomanagementproces.

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

 • Een cultuur waar op alle niveaus medewerkers verantwoordelijk zijn voor en aanspreekbaar zijn (‘accountable’) op risicomanagement en waar eigenaarschap wordt getoond.
 • Risicomanagement sluit aan bij en maakt onderdeel uit van het strategievormingsproces.
 • Risicomanagement is geïntegreerd in de sturing op de realisatie van de strategie en de bedrijfsdoelstellingen. Op de risico’s en maatregelen wordt gestuurd.
 • Dit alles is aantoonbaar, herleidbaar, wordt gerapporteerd en periodiek geëvalueerd.
 • Herijking van de risico’s vindt periodiek, minimaal jaarlijks, plaats naar aanleiding van trends & ontwikkelingen, de realisatie van de strategie en de uitkomst van het risicomanagementproces.

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Kampen (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Beleidskader is vastgesteld en actueel.
 • Maatschappelijke effecten zijn expliciet benoemd.
 • Doelen zijn benoemd en SMART geformuleerd (of SMT).
 • De raad heeft mee kunnen denken en beslissen in het kader van hun kaderstellende rol.
 • Maatschappelijke instellingen en ketenpartners hebben mee kunnen denken vanuit hun adviseursrol in de totstandkoming van het beleid.
 • Er is een overzicht van taken en afspraken die zijn gemaakt met RSJ-IJsselland over de uitvoering van de jeugdhulp.
 • Er is sprake van een duidelijke toegang.
 • Het vastgestelde beleid vindt zijn weerslag in de uitvoering.
 • Het voorveld is goed in beeld en aangehaakt.

Financiën

 • Er is een overzicht van alle uitgaven op het gebied van jeugdhulp.
 • De uitgaven blijven binnen de gestelde kaders door de gemeenteraad.

Sturing

-

Kaderstelling

 • Beleidskader is vastgesteld en actueel.
 • Maatschappelijke effecten zijn expliciet benoemd.
 • Doelen zijn benoemd en SMART geformuleerd (of SMT).
 • De raad heeft mee kunnen denken en beslissen in het kader van hun kaderstellende rol.

Controle

-

Toezicht

 • Er zijn cliëntervaringsonderzoeken gehouden zoals bepaald is door het Ministerie van VWS.
 • Er zijn overzichten van klachten en bezwaren op het gebied van jeugdhulp.

Informatievoorziening

 • Er is een overzicht van alle uitgaven op het gebied van jeugdhulp.
 • Er zijn cliëntervaringsonderzoeken gehouden zoals bepaald is door het Ministerie van VWS.
 • Er zijn overzichten van klachten en bezwaren op het gebied van jeugdhulp.
 • De beschikbare resultaten zijn voorgelegd aan de gemeenteraad, dan wel in de commissievergadering kenbaar gemaakt.
 • Het college koppelt frequent terug hoe de uitvoering van de jeugdhulp verloopt.
 • De gedeelde informatie is tijdig, toegankelijk en duidelijk voor de gemeenteraad.

Toegang jeugdhulp

 • Er is sprake van een duidelijke toegang.
 • Het voorveld is goed in beeld en aangehaakt.
 • Er is sprake van een duidelijke en eenduidige toegang, waarbij cliënten weten waar ze terechtkunnen, dan wel naar de goede plek worden verwezen met ondersteuningsvragen.
 • Huisartsen en medisch specialisten verwijzen – voor zo ver noodzakelijk – door naar het CJG.
 • Er is sprake van afschaling, inzet van het eigen netwerk, inzet van vrijwilligers en uitstroom.

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Maatschappelijke instellingen en ketenpartners hebben mee kunnen denken vanuit hun adviseursrol in de totstandkoming van het beleid.
 • Er is een overzicht van taken en afspraken die zijn gemaakt met RSJ-IJsselland over de uitvoering van de jeugdhulp.
 • Het vastgestelde beleid vindt zijn weerslag in de uitvoering.
 • Het voorveld is goed in beeld en aangehaakt.
 • Er is nauwe samenwerking tussen het CJG, huisartsen en medisch specialisten, voorveld, onderwijs en zorgaanbieders.
 • Het beleid is herkenbaar in de dagelijkse praktijk bij de professionals en zorgaanbieders en men kan ermee uit de voeten.
 • De regeldruk voor professionals en zorgaanbieders is verminderd.
 • Het CJG staat bekend als de organisatie waar men terechtkan als er vragen zijn over jeugdhulp.
 • Er wordt gericht zorg ingezet om recidive te voorkomen, met gebruikmaking van verschillende zorgproducten. Onnodige stapeling wordt voorkomen.
 • Cliënten zijn tevreden over de manier waarop jeugdhulp wordt aangeboden en herkennen een duidelijke werkwijze van de gemeente Kampen.
 • Huisartsen en medisch specialisten verwijzen – voor zo ver noodzakelijk – door naar het CJG.
 • Er is sprake van afschaling, inzet van het eigen netwerk, inzet van vrijwilligers en uitstroom.
 • Er is sprake van integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’.

Prestaties

 • Maatschappelijke effecten zijn expliciet benoemd.
 • Doelen zijn benoemd en SMART geformuleerd (of SMT).

Resultaat

 • Maatschappelijke effecten zijn expliciet benoemd.
 • Doelen zijn benoemd en SMART geformuleerd (of SMT).

Effectiviteit

 • Maatschappelijke effecten zijn expliciet benoemd.
 • Doelen zijn benoemd en SMART geformuleerd (of SMT).

Kempengemeenten (Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden) (2017)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Alleen aanbieders contracteren die voldoen aan de kwaliteitscriteria die de gemeente (en de wetgever) heeft geformuleerd.
 • Binnen dit systeem van voorzieningen voldoende prikkels inbouwen voor innovatie en
  zorgvernieuwing.
 • Er aandacht is voor het terugdringen van administratieve lasten en overbodige regelgeving daar waar mogelijk.

Financiën

 • Zicht hebben op de aard en omvang van de diverse doelgroepen van het jeugdbeleid, hun hulpbehoefte en hun hulpconsumptie.
 • Vanuit dit inzicht de benodigde zorg en hulpverlening inkopen bij aanbieders, waarbij gelet moet worden op diversiteit (keuzevrijheid van de cliënt) en sluitend bereik (alle doelgroepen moeten toegang hebben).
 • Alleen aanbieders contracteren die voldoen aan de kwaliteitscriteria die de gemeente (en de wetgever) heeft geformuleerd.
 • Erop toezien dat het systeem van voorzieningen functioneert binnen de budgettaire kaders die daarvoor zijn gesteld.
 • Binnen dit systeem van voorzieningen voldoende prikkels inbouwen voor innovatie en zorgvernieuwing.
 • Er aandacht is voor het terugdringen van administratieve lasten en overbodige regelgeving daar waar mogelijk.
 • Het uitgangspunt ‘inzet passende hulp zo licht mogelijk en zo zwaar als nodig’ leidt tot minder inzet specialistische hulp en dus tot een verschuiving in budgetten binnen de zorgpiramide van regionaal naar lokaal.
 • Er is zicht op de financiële risico’s en er zijn passende maatregelen genomen.
 • De jeugdhulp wordt uitgevoerd binnen de gestelde budgettaire kaders.

Sturing

 • Erop toezien dat het systeem van voorzieningen functioneert binnen de budgettaire kaders die daarvoor zijn gesteld.
 • Er is zicht op de financiële risico’s en er zijn passende maatregelen genomen.

Kaderstelling

 • Er is zicht op de financiële risico’s en er zijn passende maatregelen genomen.

Controle

 • Erop toezien dat het systeem van voorzieningen functioneert binnen de budgettaire kaders die daarvoor zijn gesteld.
 • Er is zicht op de financiële risico’s en er zijn passende maatregelen genomen.

Toezicht

 • Zicht hebben op de aard en omvang van de diverse doelgroepen van het jeugdbeleid, hun hulpbehoefte en hun hulpconsumptie.
 • De uitvoerders de gemeente periodiek rapporteren over:
 • de mate waarin de doelgroepen worden bereikt
 • het percentage uitval/niet afgeronde trajecten/no-shows
 • het percentage tevreden cliënten
 • het aantal klachten en de afhandeling daarvan.
 • De uitvoerders de gemeente periodiek rapporteren over de mate waarin doelen in cliënttrajecten worden gerealiseerd:
 • bij de voorliggende (preventieve) voorzieningen is dat de mate waarin cliënten en hulpverleners dat zelf aangeven.
 • bij de jeugdhulpverlening is dat (onder andere):

het percentage afgesloten trajecten (binnen de daarvoor gestelde termijnen)
het percentage trajecten dat is afgerond conform de behandelplannen
de mate waarin cliënten aangeven geen hulp meer nodig te hebben
het percentage cliënten dat (niet) opnieuw een beroep doet op de hulpverlening;
de zelfredzaamheid van cliënten

 • Bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering is dat (onder andere):

het percentage succesvol beëindigde maatregelen/trajecten
het uitblijven van recidive

Informatievoorziening

 • Zicht hebben op de aard en omvang van de diverse doelgroepen van het jeugdbeleid, hun hulpbehoefte en hun hulpconsumptie.

Toegang jeugdhulp

 • Zicht hebben op de aard en omvang van de diverse doelgroepen van het jeugdbeleid, hun hulpbehoefte en hun hulpconsumptie.
 • Vanuit dit inzicht de benodigde zorg en hulpverlening inkopen bij aanbieders, waarbij gelet moet worden op diversiteit (keuzevrijheid van de cliënt) en sluitend bereik (alle doelgroepen moeten toegang hebben).
 • De toegang van de verschillende doelgroepen tot de voorzieningen regelen.
 • De lokale ondersteuningsstructuur (lokaal netwerk, opvoedingsondersteuners bij de basisvoorzieningen en gezinswerkers) naar behoren functioneert (vroegsignalering en preventie).

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Alleen aanbieders contracteren die voldoen aan de kwaliteitscriteria die de gemeente (en de wetgever) heeft geformuleerd.
 • De uitvoerders in de praktijk ook werken conform de vastgestelde kwaliteitscriteria met aandacht voor:
 • medezeggenschap cliënt
 • inzet van erkende/bewezen effectieve methodieken
 • inzet gekwalificeerd personeel
 • werken met behandelplannen
 • monitoren van de voortgang
 • De lokale ondersteuningsstructuur (lokaal netwerk, opvoedingsondersteuners bij de basisvoorzieningen en gezinswerkers) naar behoren functioneert (vroegsignalering en preventie).
 • Er is sprake van een goede samenwerking tussen de externe zorgstructuur en de interne zorgstructuur op scholen via de inzet van een zorgprofessional op de scholen.
 • De ondersteuning die wordt aangeboden bij meervoudige problematiek van jeugdigen en gezinnen integraal en ontschot van karakter is.
 • De ondersteuning die wordt geboden, verleend wordt door een generalist (met een specialistische basis) die samen met de jeugdige en zijn ouders de regie over de ondersteuning voert.
 • Er is sprake van een goede samenwerking tussen huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten enerzijds en de wijkteams anderzijds met betrekking tot de doorverwijzing naar specialistische hulp.
 • Er in de praktijk gewerkt wordt conform de uitgangspunten van de transformatie: eigen kracht, inzet sociaal netwerk en ‘één gezin, één plan, één regisseur’.
 • De uitvoerder(s) voldoende inzetten op innovatie en zorgvernieuwing (bijvoorbeeld een verschuiving van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg).

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Het uitgangspunt ‘inzet passende hulp zo licht mogelijk en zo zwaar als nodig’ leidt tot minder inzet specialistische hulp en dus tot een verschuiving in budgetten binnen de zorgpiramide van regionaal naar lokaal.
 • Kinderen groeien gezond op.
 • Jongeren zijn in staat hun leven in goede banen te leiden.
 • Opvoeders zijn in staat om opvoeding en huishoudens in goede banen te leiden.
 • Kinderen maken een goede start.
 • Jongeren hebben een starkwalificatie of hebben (begeleid) werk voor minstens 24 uur per week.

Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis) (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

Een raadslid ontvangt informatie over beleidsuitgangspunten, doelen, financiering, uitvoering, resultaten en effectmeting die:

 • begrijpelijk is
 • iets zegt wat voor hem betekenis heeft
 • die niet allerlei vragen oproept
 • die toegankelijk is
 • die inzicht biedt in problemen die er spelen
 • die duidelijk maakt welke keuzes een gemeente kan maken
 • die – als het kan – aangeeft of zijn gemeente anders is dan andere gemeenten c.q. hoe zijn gemeente zich verhoudt tot andere gemeenten.

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Lansingerland (2017)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

 • De gemeente monitort de toegang tot de jeugdhulp:
 • de gemeente heeft inzicht in de behoefte aan jeugdhulp.
 • de gemeente heeft inzicht in de verstrekte jeugdhulp.
 • De gemeente evalueert hoe de toegang tot de praktijk verloopt: Er wordt periodiek gereflecteerd op de wijze waarop de toegang tot de jeugdhulp in de praktijk verloopt.

Toegang jeugdhulp

 • Er wordt op een adequate wijze invulling gegeven aan het preventief jeugdhulpbeleid:
 • de methoden voor het vroeg signaleren van jeugdproblematiek hebben een adequaat bereik.
 • Er is een duidelijke rol- en taakverdeling voor de toegang tot de jeugdhulp:
 • Er is een duidelijke rolverdeling met bijbehorende procesbeschrijving voor de toegangspartijen.
 • Er is een adequate verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de toegangspartijen.

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Er wordt op een adequate wijze invulling gegeven aan het preventief jeugdhulpbeleid: er zijn methoden en werkwijzen voor het bewerkstelligen van een verschuiving van zware naar lichtere vormen van jeugdhulp
 • De gemeente draagt zorg voor een toereikend aanbod van jeugdhulp:
 • de gemeente draagt zorg voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend zorgaanbod
 • het beschikbare zorgaanbod stemt overeen met de uitgangspunten om zorg waar mogelijk vroegtijdig, licht en dicht bij huis te bieden.
 • het beschikbare zorgaanbod stemt overeen met de zorgvraag.
 • Er is een adequate informatie-uitwisseling tussen aanbieders van jeugdhulp en de toegangspartijen over cliënten die jeugdhulp ontvangen.

Prestaties

 • Er wordt op een adequate wijze invulling gegeven aan het preventief jeugdhulpbeleid: de methoden voor het vroeg signaleren van jeugdproblematiek hebben een adequaat bereik.
 • De gemeente draagt zorg voor een toereikend aanbod van jeugdhulp: de gemeente draagt zorg voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend zorgaanbod

Resultaat

 • Er wordt op een adequate wijze invulling gegeven aan het preventief jeugdhulpbeleid: de methoden voor het vroeg signaleren van jeugdproblematiek hebben een adequaat bereik.
 • De gemeente draagt zorg voor een toereikend aanbod van jeugdhulp: de gemeente draagt zorg voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend zorgaanbod

Effectiviteit

 • De gemeente draagt zorg voor een toereikend aanbod van jeugdhulp: het beschikbare zorgaanbod stemt overeen met de uitgangspunten om zorg waar mogelijk vroegtijdig, licht en dicht bij huis te bieden.

Leeuwarden (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Crisis hulpvraag, aanmelding, intake en verwijzing:
 • proces doorlopen: 8 uur
 • start zorg: 12 uur
 • max wachttijd: 1 dag
 • Urgente hulpvraag, Aanmelding, intake, doelen behandeling of begeleiding, ondersteuningsprofiel en intensiteit:
 • proces doorlopen: 1 week
 • start zorg: 1 week
 • max wachttijd: 2 weken
 • Reguliere hulpvraag, aanmelding, intake, resultatenplan, onder- steuningsprofiel, communicatie met aanbieder en intensiteit:
 • proces doorlopen: 3 maanden
 • start zorg: 2 maanden
 • max wachttijd: 5 maanden

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Crisis hulpvraag, aanmelding, intake en verwijzing:
 • proces doorlopen: 8 uur
 • start zorg: 12 uur
 • max wachttijd: 1 dag
 • Urgente hulpvraag, Aanmelding, intake, doelen behandeling of begeleiding, ondersteuningsprofiel en intensiteit:
 • proces doorlopen: 1 week
 • start zorg: 1 week
 • max wachttijd: 2 weken
 • Reguliere hulpvraag, aanmelding, intake, resultatenplan, onder- steuningsprofiel, communicatie met aanbieder en intensiteit:
 • proces doorlopen: 3 maanden
 • start zorg: 2 maanden
 • max wachttijd: 5 maanden

Prestaties

 • Crisis hulpvraag, aanmelding, intake en verwijzing:
 • proces doorlopen: 8 uur
 • start zorg: 12 uur
 • max wachttijd: 1 dag
 • Urgente hulpvraag, Aanmelding, intake, doelen behandeling of begeleiding, ondersteuningsprofiel en intensiteit:
 • proces doorlopen: 1 week
 • start zorg: 1 week
 • max wachttijd: 2 weken
 • Reguliere hulpvraag, aanmelding, intake, resultatenplan, onder- steuningsprofiel, communicatie met aanbieder en intensiteit:
 • proces doorlopen: 3 maanden
 • start zorg: 2 maanden
 • max wachttijd: 5 maanden

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Leiden en Leiderdorp (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Maassluis (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Maastricht (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Het beleidsvormingsproces is transparant en verloopt conform wettelijke voorschriften en onderlinge afspraken: Het moet helder zijn waar en door wie besluiten genomen worden en welke bevoegdheid de gemeenteraad daarin heeft. Hierbij zijn zowel landelijke (wettelijke) normen als procedurele afspraken op lokaal en regionaal niveau van belang.
 • Het vastgestelde beleid is duidelijk over de te bereiken doelen in de afstemming tussen jeugdzorg en onderwijs: Beleidsplannen moeten zodanig zijn geformuleerd dat duidelijk is welke doelen worden nagestreefd. Ook moet duidelijk zijn hoe achteraf bepaald kan worden of de doelen gerealiseerd zijn.

Financiën

-

Sturing

 • Het beleidsvormingsproces is transparant en verloopt conform wettelijke voorschriften en onderlinge afspraken: Het moet helder zijn waar en door wie besluiten genomen worden en welke bevoegdheid de gemeenteraad daarin heeft. Hierbij zijn zowel landelijke (wettelijke) normen als procedurele afspraken op lokaal en regionaal niveau van belang.

Kaderstelling

 • Het beleidsvormingsproces is transparant en verloopt conform wettelijke voorschriften en onderlinge afspraken: Het moet helder zijn waar en door wie besluiten genomen worden en welke bevoegdheid de gemeenteraad daarin heeft. Hierbij zijn zowel landelijke (wettelijke) normen als procedurele afspraken op lokaal en regionaal niveau van belang.

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

 • De informatievoorziening aan de gemeenteraad over de mate waarin de gestelde doelen zijn gerealiseerd vindt tijdig plaats: De informatievoorziening aan de raad vindt plaats op momenten dat controle op het proces en eventuele bijsturing nog mogelijk en zinvol is. Informatievoorziening moet geen ‘mosterd na de maaltijd’ zijn.
 • De informatie is voldoende om te beoordelen in welke mate beleidsdoelen zijn gerealiseerd en in hoeverre beleidsaanpassingen noodzakelijk zijn: De informatie moet zodanig zijn dat de gemeenteraad kan zien of de eerder vastgestelde doelen behaald (zullen) worden, welke conclusies hieraan door het college worden verbonden, bijv. in de vorm van aanpassing van het beleid, en wat dit met zich meebrengt in termen van kosten, gewenste of noodzakelijke vervolgstappen etc.

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

 • Het vastgestelde beleid is duidelijk over de te bereiken doelen in de afstemming tussen jeugdzorg en onderwijs: Beleidsplannen moeten zodanig zijn geformuleerd dat duidelijk is welke doelen worden nagestreefd. Ook moet duidelijk zijn hoe achteraf bepaald kan worden of de doelen gerealiseerd zijn.

Resultaat

 • Het vastgestelde beleid is duidelijk over de te bereiken doelen in de afstemming tussen jeugdzorg en onderwijs: Beleidsplannen moeten zodanig zijn geformuleerd dat duidelijk is welke doelen worden nagestreefd. Ook moet duidelijk zijn hoe achteraf bepaald kan worden of de doelen gerealiseerd zijn.

Effectiviteit

 • Het vastgestelde beleid is duidelijk over de te bereiken doelen in de afstemming tussen jeugdzorg en onderwijs: Beleidsplannen moeten zodanig zijn geformuleerd dat duidelijk is welke doelen worden nagestreefd. Ook moet duidelijk zijn hoe achteraf bepaald kan worden of de doelen gerealiseerd zijn.

Medemblik – Opmeer (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Doelen over de outcome zijn helder.
 • Doelen over het budget zijn helder.
 • Er zijn doelen voor ontwikkeling 0de, 1ste en 2de lijn.

Financiën

 • Doelen over het budget zijn helder.
 • Inzicht in behalen van doelen budget.
 • Er is een (financiële) prikkel dat partners bijdragen.

Sturing

 • Er is een gedeelde ambitie tussen gemeente en zorgpartijen (partners).
 • De bijdrage van partners is helder.
 • Er is een (financiële) prikkel dat partners bijdragen.
 • Partners (gemeente en zorgpartijen) hebben inzicht in elkaars belangen.
 • Gezamenlijke oplossing gaat voor eigen belang.
 • Structuur en besturing van de samenwerking zijn afgestemd op doelen van partners/organisaties.
 • Faciliteiten (bv. ICT, financiën) en medewerkers van partijen worden als bindmiddel ingezet.

Kaderstelling

 • Er is een gedeelde ambitie tussen gemeente en zorgpartijen (partners).
 • De bijdrage van partners is helder.
 • Er is een (financiële) prikkel dat partners bijdragen.
 • Partners (gemeente en zorgpartijen) hebben inzicht in elkaars belangen.
 • Gezamenlijke oplossing gaat voor eigen belang.

Controle

-

Toezicht

 • Inzicht in behalen van doelen met de jeugdmonitor.
 • Inzicht in behalen van doelen budget.
 • Inzicht in de realisatie van doelen zorgpartijen.
 • Er is evaluatie van het samenwerkingsproces.

Informatievoorziening

 • Inzicht in behalen van doelen met de jeugdmonitor.
 • Inzicht in behalen van doelen budget.
 • Inzicht in de realisatie van doelen zorgpartijen.

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Inzicht in de realisatie van doelen zorgpartijen.
 • Er is een samenwerkingsovereenkomst met duurzame afspraken.
 • In de samenwerkingsovereenkomst staan doelen.
 • Gemeente en zorgpartijen hebben frequent contact.
 • Partners (gemeente en zorgpartijen) hebben inzicht in elkaars belangen.
 • Gezamenlijke oplossing gaat voor eigen belang.
 • Structuur en besturing van de samenwerking zijn afgestemd op doelen van partners/organisaties.
 • Faciliteiten (bv. ICT, financiën) en medewerkers van partijen worden als bindmiddel ingezet.
 • De samenwerking leidt tot realisatie van doelen.

Prestaties

 • Doelen over de outcome zijn helder.
 • Inzicht in behalen van doelen met de jeugdmonitor.
 • Inzicht in behalen van doelen budget.
 • Inzicht in de realisatie van doelen zorgpartijen.
 • De samenwerking leidt tot realisatie van doelen.

Resultaat

 • Doelen over de outcome zijn helder.
 • Inzicht in behalen van doelen met de jeugdmonitor.
 • Inzicht in behalen van doelen budget.
 • Inzicht in de realisatie van doelen zorgpartijen.
 • De samenwerking leidt tot realisatie van doelen.

Effectiviteit

 • Doelen over de outcome zijn helder.
 • Inzicht in behalen van doelen met de jeugdmonitor.
 • Inzicht in behalen van doelen budget.
 • Inzicht in de realisatie van doelen zorgpartijen.
 • De samenwerking leidt tot realisatie van doelen.

Midden-Drenthe (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Noordoostpolder (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • De gemeente heeft beleidsdoelen geformuleerd gebaseerd op een analyse van de situatie in de Noordoostpolder.
 • De doelen zijn specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden.
 • De gemeente heeft realistische en meetbare streefwaarden geformuleerd.
 • De gemeente heeft streefwaarden voor wachttijden en doorlooptijden geformuleerd.
 • De gemeente heeft deze doelen vertaald in een uitvoeringstrategie met daarin:
 • een keuze in organisatieschaal (lokaal-regionaal)
 • een keuze in de wijze van contractering, bekostiging en verantwoording van uitvoerende partijen
 • een keuze voor de wijze waarop de toegang is georganiseerd
 • een keuze voor de wijze waarop de verbinding wordt gelegd met aanpalende beleidsterreinen en partners zoals onderwijs en jeugdgezondheidszorg

Financiën

 • De gemeente heeft deze doelen vertaald in een uitvoeringstrategie met daarin:
 • een keuze in organisatieschaal (lokaal-regionaal)
 • een keuze in de wijze van contractering, bekostiging en verantwoording van uitvoerende partijen
 • een keuze voor de wijze waarop de toegang is georganiseerd
 • een keuze voor de wijze waarop de verbinding wordt gelegd met aanpalende beleidsterreinen en partners zoals onderwijs en jeugdgezondheidszorg

Sturing

 • De gemeente heeft deze doelen vertaald in een uitvoeringstrategie met daarin:
 • een keuze in organisatieschaal (lokaal-regionaal)
 • een keuze in de wijze van contractering, bekostiging en verantwoording van uitvoerende partijen
 • een keuze voor de wijze waarop de toegang is georganiseerd
 • een keuze voor de wijze waarop de verbinding wordt gelegd met aanpalende beleidsterreinen en partners zoals onderwijs en jeugdgezondheidszorg
 • De gemeente past waar nodig de uitvoeringsstrategie aan om het doelbereik te vergroten.

Kaderstelling

 • De gemeente heeft deze doelen vertaald in een uitvoeringstrategie met daarin:
 • een keuze in organisatieschaal (lokaal-regionaal)
 • een keuze in de wijze van contractering, bekostiging en verantwoording van uitvoerende partijen
 • een keuze voor de wijze waarop de toegang is georganiseerd
 • een keuze voor de wijze waarop de verbinding wordt gelegd met aanpalende beleidsterreinen en partners zoals onderwijs en jeugdgezondheidszorg
 • De gemeente past waar nodig de uitvoeringsstrategie aan om het doelbereik te vergroten.

Controle

 • De gemeente heeft deze doelen vertaald in een uitvoeringstrategie met daarin:
 • een keuze in organisatieschaal (lokaal-regionaal)
 • een keuze in de wijze van contractering, bekostiging en verantwoording van uitvoerende partijen
 • een keuze voor de wijze waarop de toegang is georganiseerd
 • een keuze voor de wijze waarop de verbinding wordt gelegd met aanpalende beleidsterreinen en partners zoals onderwijs en jeugdgezondheidszorg
 • De gemeente past waar nodig de uitvoeringsstrategie aan om het doelbereik te vergroten.

Toezicht

-De gemeente heeft beleidsdoelen geformuleerd gebaseerd op een analyse van de situatie in de Noordoostpolder.

 • De gemeente heeft realistische en meetbare streefwaarden geformuleerd.
 • De gemeente heeft streefwaarden voor wachttijden en doorlooptijden geformuleerd.
 • De gemeente heeft een informatiepositie over de kostenontwikkeling, wachttijden/wachtlijsten, ervaren bereikbaarheid, toegankelijkheid en effectiviteit van de ingezette jeugdzorg.
 • De raad wordt tenminste geïnformeerd over kosten en gebruik van jeugdzorg, de realisatie van de beoogde transformatie, de ervaringen van inwoners met de jeugdzorg en de effectiviteit van de jeugdzorg.

Informatievoorziening

 • De gemeente heeft realistische en meetbare streefwaarden geformuleerd
 • De gemeente heeft streefwaarden voor wachttijden en doorlooptijden geformuleerd.
 • De gemeente heeft een informatiepositie over de kostenontwikkeling, wachttijden/wachtlijsten, ervaren bereikbaarheid, toegankelijkheid en effectiviteit van de ingezette jeugdzorg.
 • De gemeenteraad heeft vooraf afspraken met het college gemaakt over de wijze waarop zij periodiek wordt geïnformeerd over de doelrealisatie.
 • De raad wordt tenminste geïnformeerd over kosten en gebruik van jeugdzorg, de realisatie van de beoogde transformatie, de ervaringen van inwoners met de jeugdzorg en de effectiviteit van de jeugdzorg.
 • De raad heeft indicatoren vastgesteld over kosten en gebruik van jeugdzorg, de realisatie van de beoogde transformatie, de ervaringen van inwoners met de jeugdzorg en de effectiviteit van de jeugdzorg.
 • De raad kan naar eigen opvatting op basis van de beschikbaar gestelde verantwoordingsinformatie voldoende inzicht krijgen in en sturen op de jeugdzorg.

Toegang jeugdhulp

 • De gemeente heeft deze doelen vertaald in een uitvoeringstrategie met daarin:
 • een keuze in organisatieschaal (lokaal-regionaal)
 • een keuze in de wijze van contractering, bekostiging en verantwoording van uitvoerende partijen
 • een keuze voor de wijze waarop de toegang is georganiseerd
 • een keuze voor de wijze waarop de verbinding wordt gelegd met aanpalende beleidsterreinen en partners zoals onderwijs en jeugdgezondheidszorg
 • De vooraf bedachte uitvoeringsstrategie is volledig geïmplementeerd. Indien hiervan is afgeweken is dit beargumenteerd.
 • De uitvoeringsstrategie is volgens de uitvoeringspartners (lokaal en regionaal) van de gemeente effectief en efficiënt.

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • De gemeente heeft deze doelen vertaald in een uitvoeringstrategie met daarin:
 • een keuze in organisatieschaal (lokaal-regionaal)
 • een keuze in de wijze van contractering, bekostiging en verantwoording van uitvoerende partijen
 • een keuze voor de wijze waarop de toegang is georganiseerd
 • een keuze voor de wijze waarop de verbinding wordt gelegd met aanpalende beleidsterreinen en partners zoals onderwijs en jeugdgezondheidszorg
 • De vooraf bedachte uitvoeringsstrategie is volledig geïmplementeerd. Indien hiervan is afgeweken is dit beargumenteerd.
 • De uitvoeringsstrategie is volgens de uitvoeringspartners (lokaal en regionaal) van de gemeente effectief en efficiënt.

Prestaties

 • De doelen zijn specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden.
 • De gemeente heeft realistische en meetbare streefwaarden geformuleerd.
 • De gemeente heeft streefwaarden voor wachttijden en doorlooptijden geformuleerd.
 • De vooraf bedachte uitvoeringsstrategie is volledig geïmplementeerd. Indien hiervan is afgeweken is dit beargumenteerd.
 • De uitvoeringsstrategie is volgens de uitvoeringspartners (lokaal en regionaal) van de gemeente effectief en efficiënt.
 • De gemeente slaagt erin om de eigen doelen en streefwaarden en de landelijke doelen van de Jeugdwet te bereiken.

Resultaat

 • De doelen zijn specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden.
 • De gemeente heeft realistische en meetbare streefwaarden geformuleerd.
 • De gemeente heeft streefwaarden voor wachttijden en doorlooptijden geformuleerd.
 • De vooraf bedachte uitvoeringsstrategie is volledig geïmplementeerd. Indien hiervan is afgeweken is dit beargumenteerd.
 • De uitvoeringsstrategie is volgens de uitvoeringspartners (lokaal en regionaal) van de gemeente effectief en efficiënt.
 • De gemeente slaagt erin om de eigen doelen en streefwaarden en de landelijke doelen van de Jeugdwet te bereiken.

Effectiviteit

 • De doelen zijn specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden.
 • De gemeente heeft realistische en meetbare streefwaarden geformuleerd.
 • De gemeente heeft streefwaarden voor wachttijden en doorlooptijden geformuleerd.
 • De vooraf bedachte uitvoeringsstrategie is volledig geïmplementeerd. Indien hiervan is afgeweken is dit beargumenteerd.
 • De uitvoeringsstrategie is volgens de uitvoeringspartners (lokaal en regionaal) van de gemeente effectief en efficiënt.
 • De gemeente slaagt erin om de eigen doelen en streefwaarden en de landelijke doelen van de Jeugdwet te bereiken.

Olst-Wijhe (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • De doelen zijn consistent met de kaders uit de Wmo en de Jeugdwet.
 • De doelen zijn concreet en meetbaar geformuleerd.
 • De doelen zijn geoperationaliseerd.

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Wanneer de informatie aanleiding gaf om (bij) te sturen, heeft de raad sturingsinstrumenten ingezet.

Controle

 • De raad heeft een bewuste afweging gemaakt over de wijze waarop hij zijn controlerende rol wenst uit te oefenen.
 • Wanneer de informatie aanleiding gaf om (bij) te sturen, heeft de raad sturingsinstrumenten ingezet.

Toezicht

 • De doelen zijn concreet en meetbaar geformuleerd.
 • De doelen zijn geoperationaliseerd.
 • De gemeente monitort het verloop van het doelbereik.
 • De wijze van monitoring/meting van doelbereik sluit aan op het specifieke doel.

Informatievoorziening

 • De doelen zijn concreet en meetbaar geformuleerd.
 • De doelen zijn geoperationaliseerd.
 • De raad heeft afspraken gemaakt met het college over de wijze waarop hij door het college geïnformeerd wil worden.
 • De raad heeft de ontvangen informatie beoordeeld en heeft het college om aanvullende of andere informatie gevraagd wanneer de informatie niet voldeed.
 • De verantwoordingsinformatie wordt tijdig aan de raad aangeleverd.
 • De raad ontvangt met voldoende frequentie verantwoordingsinformatie.
 • De verantwoordingsinformatie is voldoende concreet voor zicht op doelbereik (en gaat bijvoorbeeld in op concrete beoogde resultaten en indicatoren voor het behalen van resultaten).
 • De huidige verantwoordingsinformatie expliciteert beleidskeuzes.

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

 • De doelen zijn concreet en meetbaar geformuleerd.
 • De doelen zijn geoperationaliseerd.
 • De gemeente monitort het verloop van het doelbereik.
 • De wijze van monitoring/meting van doelbereik sluit aan op het specifieke doel.
 • De verantwoordingsinformatie is voldoende concreet voor zicht op doelbereik (en gaat bijvoorbeeld in op concrete beoogde resultaten en indicatoren voor het behalen van resultaten).

Resultaat

 • De doelen zijn concreet en meetbaar geformuleerd.
 • De doelen zijn geoperationaliseerd.
 • De gemeente monitort het verloop van het doelbereik.
 • De wijze van monitoring/meting van doelbereik sluit aan op het specifieke doel.
 • De verantwoordingsinformatie is voldoende concreet voor zicht op doelbereik (en gaat bijvoorbeeld in op concrete beoogde resultaten en indicatoren voor het behalen van resultaten).

Effectiviteit

 • De doelen zijn concreet en meetbaar geformuleerd.
 • De doelen zijn geoperationaliseerd.
 • De gemeente monitort het verloop van het doelbereik.
 • De wijze van monitoring/meting van doelbereik sluit aan op het specifieke doel.
 • De verantwoordingsinformatie is voldoende concreet voor zicht op doelbereik (en gaat bijvoorbeeld in op concrete beoogde resultaten en indicatoren voor het behalen van resultaten).

Opsterland en Weststellingwerf (2020)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Voorafgaand aan het vaststellen van het beleid en de jaarlijkse programmabegroting heeft een gedegen analyse plaatsgevonden van de benodigde jeugdzorg en patronen in kosten, gebruik en verwijzingsroutes.
 • De resultaten van deze analyse zijn herleidbaar in het beleid en de jaarlijkse begrotingscyclus.

Financiën

 • Voorafgaand aan het vaststellen van het beleid en de jaarlijkse programmabegroting heeft een gedegen analyse plaatsgevonden van de benodigde jeugdzorg en patronen in kosten, gebruik en verwijzingsroutes.
 • De resultaten van deze analyse zijn herleidbaar in het beleid en de jaarlijkse begrotingscyclus.
 • In de inkoopsystematiek zijn prikkels ingebouwd bij aanbieders van jeugdhulp tot kostenbeheersing en bud- getbewaking.
 • Er is sprake van contractmanagement waarin zicht is op budgetuitputting, prijsvorming en trends en patronen in gebruik van verschillende vormen van jeugdhulp.
 • De gecontracteerde jeugdzorgaanbieders leveren managementinformatie die zicht biedt op kosten en gebruik aan de gemeente.
 • Bij de gemeentelijke toegang is sprake van kostenbewustzijn van geïndiceerde jeugdhulp.
 • Bij de gemeentelijke toegang wordt gestuurd op budgetbewaking en kostenontwikkelingen.
 • De gemeente heeft zicht op trends en patronen in de verwijzingen: welke verwijzers verwijzen hoeveel jeugdigen naar welke vormen van jeugdhulp tegen welke kosten.
 • Dit inzicht wordt gebruikt ter verbetering van de kostenbeheersing door de toegang.
 • In de administratieve processen van toewijzen tot controleren tot betalen zijn checks ingebouwd op rechtmatigheid en budgetuitputting.
 • De inrichting van de administratieve organisatie (backoffice) levert gegevens op over verwijspatronen, ontwikkelingen in kosten en gebruik per jeugdzorgproduct.
 • Sprake is van een PDCA-cyclus die leidt tot minstens kwartaalrapportages met daarin een analyse van verschillen tussen begroting en realisatie.
 • Op basis hiervan vindt sturing plaats op doelbereik (inhoudelijk en financieel).

Sturing

 • Voorafgaand aan het vaststellen van het beleid en de jaarlijkse programmabegroting heeft een gedegen analyse plaatsgevonden van de benodigde jeugdzorg en patronen in kosten, gebruik en verwijzingsroutes.
 • Er is sprake van contractmanagement waarin zicht is op budgetuitputting, prijsvorming en trends en patronen in gebruik van verschillende vormen van jeugdhulp.
 • Bij de gemeentelijke toegang is sprake van budgetverantwoordelijkheid voor het gebruik van jeugdzorg.
 • In de administratieve processen van toewijzen tot controleren tot betalen zijn checks ingebouwd op rechtmatigheid en budgetuitputting.
 • Sprake is van een PDCA-cyclus die leidt tot minstens kwartaalrapportages met daarin een analyse van verschillen tussen begroting en realisatie.
 • Op basis hiervan vindt sturing plaats op doelbereik (inhoudelijk en financieel).

Kaderstelling

 • Voorafgaand aan het vaststellen van het beleid en de jaarlijkse programmabegroting heeft een gedegen analyse plaatsgevonden van de benodigde jeugdzorg en patronen in kosten, gebruik en verwijzingsroutes.
 • Sprake is van een PDCA-cyclus die leidt tot minstens kwartaalrapportages met daarin een analyse van verschillen tussen begroting en realisatie.
 • Op basis hiervan vindt sturing plaats op doelbereik (inhoudelijk en financieel).

Controle

 • Sprake is van een PDCA-cyclus die leidt tot minstens kwartaalrapportages met daarin een analyse van verschillen tussen begroting en realisatie.
 • Op basis hiervan vindt sturing plaats op doelbereik (inhoudelijk en financieel).

Toezicht

 • Er is sprake van contractmanagement waarin zicht is op budgetuitputting, prijsvorming en trends en patronen in gebruik van verschillende vormen van jeugdhulp.
 • De gecontracteerde jeugdzorgaanbieders leveren managementinformatie die zicht biedt op kosten en gebruik aan de gemeente.
 • De gemeente heeft zicht op trends en patronen in de verwijzingen: welke verwijzers verwijzen hoeveel jeugdigen naar welke vormen van jeugdhulp tegen welke kosten.

Informatievoorziening

 • Voorafgaand aan het vaststellen van het beleid en de jaarlijkse programmabegroting heeft een gedegen analyse plaatsgevonden van de benodigde jeugdzorg en patronen in kosten, gebruik en verwijzingsroutes.
 • De resultaten van deze analyse zijn herleidbaar in het beleid en de jaarlijkse begrotingscyclus.
 • De gecontracteerde jeugdzorgaanbieders leveren managementinformatie die zicht biedt op kosten en gebruik aan de gemeente.
 • De gemeente heeft zicht op trends en patronen in de verwijzingen: welke verwijzers verwijzen hoeveel jeugdigen naar welke vormen van jeugdhulp tegen welke kosten.
 • Dit inzicht wordt gebruikt ter verbetering van de kostenbeheersing door de toegang.
 • De inrichting van de administratieve organisatie (backoffice) levert gegevens op over verwijspatronen, ontwikkelingen in kosten en gebruik per jeugdzorgproduct.
 • Sprake is van een PDCA-cyclus die leidt tot minstens kwartaalrapportages met daarin een analyse van verschillen tussen begroting en realisatie.
 • Op basis hiervan vindt sturing plaats op doelbereik (inhoudelijk en financieel).

Toegang jeugdhulp

 • Bij de gemeentelijke toegang is sprake van budgetverantwoordelijkheid voor het gebruik van jeugdzorg.
 • Bij de gemeentelijke toegang is sprake van kostenbewustzijn van geïndiceerde jeugdhulp.
 • Bij de gemeentelijke toegang wordt gestuurd op budgetbewaking en kostenontwikkelingen.
 • De gemeente heeft zicht op trends en patronen in de verwijzingen: welke verwijzers verwijzen hoeveel jeugdigen naar welke vormen van jeugdhulp tegen welke kosten.
 • Dit inzicht wordt gebruikt ter verbetering van de kostenbeheersing door de toegang.
 • De gemeente is in dialoog met niet gemeentelijke verwijzers over de geconstateerde patronen in de verwijzingen en de effecten daarvan op de kostenontwikkeling.

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Oss (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Raalte (2019)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van jeugdhulp en dit beleid voldoet aan de eisen van de wet.
 • De raad heeft kaders geformuleerd bij het beleid met betrekking tot jeugdhulp.
 • De doelstellingen van het jeugdhulpbeleid zijn in specifieke en meetbare activiteiten en resultaten beschreven en de relatie tussen doelstellingen, activiteiten en resultaten is expliciet, logisch onderbouwd en vastgelegd.

Financiën

-

Sturing

 • De beleidsevaluatiecyclus is inzichtelijk: de gemeente meet de resultaten en effecten van het beleid ten aanzien van jeugdhulp en op basis hiervan kan het beleid aangepast worden.

Kaderstelling

 • De raad heeft kaders geformuleerd bij het beleid met betrekking tot jeugdhulp.
 • De raad maakt gebruik van de instrumenten die zij heeft om te sturen.

Controle

 • De beleidsevaluatiecyclus is inzichtelijk: de gemeente meet de resultaten en effecten van het beleid ten aanzien van jeugdhulp en op basis hiervan kan het beleid aangepast worden.
 • De raad wordt op zodanige wijze geïnformeerd over de wijze van uitvoering en de behaalde resultaten van de jeugdhulp, dat de raad daarop indien nodig kan bijsturen.
 • De raad maakt gebruik van de instrumenten die zij heeft om te sturen.

Toezicht

 • De doelstellingen van het jeugdhulpbeleid zijn in specifieke en meetbare activiteiten en resultaten beschreven en de relatie tussen doelstellingen, activiteiten en resultaten is expliciet, logisch onderbouwd en vastgelegd.
 • De gemeente monitort de toegang tot jeugdhulp.
 • De gemeente heeft inzicht in de behoefte aan jeugdhulp.
 • De gemeente heeft inzicht in de verstrekte jeugdhulp.
 • De beleidsevaluatiecyclus is inzichtelijk: de gemeente meet de resultaten en effecten van het beleid ten aanzien van jeugdhulp en op basis hiervan kan het beleid aangepast worden.

Informatievoorziening

 • De beleidsevaluatiecyclus is inzichtelijk: de gemeente meet de resultaten en effecten van het beleid ten aanzien van jeugdhulp en op basis hiervan kan het beleid aangepast worden.
 • De raad wordt op zodanige wijze geïnformeerd over de wijze van uitvoering en de behaalde resultaten van de jeugdhulp, dat de raad daarop indien nodig kan bijsturen.

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

 • De doelstellingen van het jeugdhulpbeleid zijn in specifieke en meetbare activiteiten en resultaten beschreven en de relatie tussen doelstellingen, activiteiten en resultaten is expliciet, logisch onderbouwd en vastgelegd.
 • De beleidsevaluatiecyclus is inzichtelijk: de gemeente meet de resultaten en effecten van het beleid ten aanzien van jeugdhulp en op basis hiervan kan het beleid aangepast worden.
 • De raad wordt op zodanige wijze geïnformeerd over de wijze van uitvoering en de behaalde resultaten van de jeugdhulp, dat de raad daarop indien nodig kan bijsturen.

Resultaat

 • De doelstellingen van het jeugdhulpbeleid zijn in specifieke en meetbare activiteiten en resultaten beschreven en de relatie tussen doelstellingen, activiteiten en resultaten is expliciet, logisch onderbouwd en vastgelegd.
 • De beleidsevaluatiecyclus is inzichtelijk: de gemeente meet de resultaten en effecten van het beleid ten aanzien van jeugdhulp en op basis hiervan kan het beleid aangepast worden.
 • De raad wordt op zodanige wijze geïnformeerd over de wijze van uitvoering en de behaalde resultaten van de jeugdhulp, dat de raad daarop indien nodig kan bijsturen.

Effectiviteit

 • De doelstellingen van het jeugdhulpbeleid zijn in specifieke en meetbare activiteiten en resultaten beschreven en de relatie tussen doelstellingen, activiteiten en resultaten is expliciet, logisch onderbouwd en vastgelegd.
 • De beleidsevaluatiecyclus is inzichtelijk: de gemeente meet de resultaten en effecten van het beleid ten aanzien van jeugdhulp en op basis hiervan kan het beleid aangepast worden.

Smallingerland (2017)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Er is een visie en beleid ten aanzien van:
 • de doelstellingen en de kansen van de jeugdzorg
 • de (verdere) transformatie
 • de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het sociaal domein
 • de toegang tot de jeugdzorg.
 • Maatschappelijke en financiële risico’s zijn geïnventariseerd en er zijn beheersmaatregelen getroffen.
 • Beleidswijzigingen hebben tot doel dat jeugdzorg eenvoudiger, efficiënter en effectiever
  wordt. Bij beleidsbijstellingen worden monitoringsresultaten en maatschappelijke en financiële risico’s betrokken.

Financiën

 • Maatschappelijke en financiële risico’s zijn geïnventariseerd en er zijn beheersmaatregelen getroffen.
 • De inkoop en financiële afwikkeling van de jeugdzorg zijn professioneel georganiseerd.
 • Er is een relatie tussen beschikking, contract en facturatie.
 • Beleidswijzigingen hebben tot doel dat jeugdzorg eenvoudiger, efficiënter en effectiever wordt. Bij beleidsbijstellingen worden monitoringsresultaten en maatschappelijke en financiële risico’s betrokken.

Sturing

 • Maatschappelijke en financiële risico’s zijn geïnventariseerd en er zijn beheersmaatregelen getroffen.

Kaderstelling

 • De gemeenteraad is goed betrokken geweest bij de formulering van de doelstellingen, doordat de raad:
 • in de gelegenheid is gesteld beleidskeuzes te maken op basis van meerdere varianten.
 • ondersteund is bij de uitvoering van haar kaderstellende rol.

Controle

-

Toezicht

 • Maatschappelijke en financiële risico’s zijn geïnventariseerd en er zijn beheersmaatregelen getroffen.
 • Beleidswijzigingen hebben tot doel dat jeugdzorg eenvoudiger, efficiënter en effectiever wordt. Bij beleidsbijstellingen worden monitoringsresultaten en maatschappelijke en financiële risico’s betrokken.
 • Er zijn indicatoren vastgesteld ter beoordeling van de ambities en de doelstellingen. In ieder geval wordt gemonitord op budget en ervaringen (klanttevredenheid).
 • Er heeft een nulmeting plaatsgevonden op de gebieden waarop indicatoren zijn benoemd.
 • Er is een monitoringsproces ingericht:
 • Naast de monitoring op doelstellingen, kansen, budget en ervaringen, worden tevens de maatschappelijke en financiële risico’s alsmede de beheersmaatregelen gemonitord.
 • De monitoring vindt frequent (ten minste halfjaarlijks) plaats.
 • Naast de monitoring op doelstellingen, kansen, budget en ervaringen, worden tevens de maatschappelijke en financiële risico’s alsmede de beheersmaatregelen gemonitord.
 • De monitoring vindt frequent (ten minste halfjaarlijks) plaats.
 • Het college van B&W en de gemeenteraad hebben afspraken gemaakt over de wijze van informatievoorziening en monitoring van de uitvoering van de jeugdzorg. Deze afspraken betreffen in ieder geval:
 • de wijze waarop gerapporteerd wordt (minimaal op strategisch niveau).
 • de frequentie waarmee gerapporteerd wordt (minimaal twee keer per jaar).
 • De monitoringsrapportages maken het mogelijk om te toetsen in hoeverre de beoogde ambities, doelstellingen en uitvoeringsplannen ten aanzien van de jeugdzorg zijn bereikt.

Informatievoorziening

 • Beleidswijzigingen hebben tot doel dat jeugdzorg eenvoudiger, efficiënter en effectiever wordt. Bij beleidsbijstellingen worden monitoringsresultaten en maatschappelijke en financiële risico’s betrokken.
 • Het college van B&W en de gemeenteraad hebben afspraken gemaakt over de wijze van informatievoorziening en monitoring van de uitvoering van de jeugdzorg. Deze afspraken betreffen in ieder geval:
 • de wijze waarop gerapporteerd wordt (minimaal op strategisch niveau).
 • de frequentie waarmee gerapporteerd wordt (minimaal twee keer per jaar).
 • De monitoringsrapportages maken het mogelijk om te toetsen in hoeverre de beoogde ambities, doelstellingen en uitvoeringsplannen ten aanzien van de jeugdzorg zijn bereikt.
 • Wanneer incidenteel zaken spelen aangaande de jeugdzorg, wordt de gemeenteraad hier
  volledig, correct en tijdig over geïnformeerd.
 • De informatievoorziening is zodanig dat de aangeleverde informatie voor raadsleden
  leesbaar en toegankelijk is.

Toegang jeugdhulp

 • De toegang tot en de uitvoering van de jeugdzorg is georganiseerd conform de kaders die de gemeenteraad daarvoor heeft vastgesteld.

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • De toegang tot en de uitvoering van de jeugdzorg is georganiseerd conform de kaders die de gemeenteraad daarvoor heeft vastgesteld.
 • Tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de jeugdzorg zijn heldere afspraken gemaakt over de samenwerking.

Prestaties

 • Er zijn indicatoren vastgesteld ter beoordeling van de ambities en de doelstellingen. In ieder geval wordt gemonitord op budget en ervaringen (klanttevredenheid).
 • Naast de monitoring op doelstellingen, kansen, budget en ervaringen, worden tevens de maatschappelijke en financiële risico’s alsmede de beheersmaatregelen gemonitord.
 • De monitoringsrapportages maken het mogelijk om te toetsen in hoeverre de beoogde ambities, doelstellingen en uitvoeringsplannen ten aanzien van de jeugdzorg zijn bereikt.

Resultaat

 • Er zijn indicatoren vastgesteld ter beoordeling van de ambities en de doelstellingen. In ieder geval wordt gemonitord op budget en ervaringen (klanttevredenheid).
 • Naast de monitoring op doelstellingen, kansen, budget en ervaringen, worden tevens de maatschappelijke en financiële risico’s alsmede de beheersmaatregelen gemonitord.
 • De monitoringsrapportages maken het mogelijk om te toetsen in hoeverre de beoogde ambities, doelstellingen en uitvoeringsplannen ten aanzien van de jeugdzorg zijn bereikt.

Effectiviteit

 • Beleidswijzigingen hebben tot doel dat jeugdzorg eenvoudiger, efficiënter en effectiever wordt. Bij beleidsbijstellingen worden monitoringsresultaten en maatschappelijke en financiële risico’s betrokken.
 • Er zijn indicatoren vastgesteld ter beoordeling van de ambities en de doelstellingen. In ieder geval wordt gemonitord op budget en ervaringen (klanttevredenheid).
 • Naast de monitoring op doelstellingen, kansen, budget en ervaringen, worden tevens de maatschappelijke en financiële risico’s alsmede de beheersmaatregelen gemonitord.
 • De monitoringsrapportages maken het mogelijk om te toetsen in hoeverre de beoogde ambities, doelstellingen en uitvoeringsplannen ten aanzien van de jeugdzorg zijn bereikt.

Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (2020)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Er zijn financiële kaders benoemd per kostendriver.
 • De toegang tot de jeugdhulp vindt plaats op basis van duidelijke (ook financiële) criteria.

Financiën

 • De opbouw van de kosten van jeugdzorg zijn in de P&C-documenten onderbouwd en verschillen zijn adequaat toegelicht.
 • Er is interne informatie met opbouw van kosten per perceel of zorgproduct en een analyse van verschillen en/of grote posten.
 • De kosten van jeugdzorg zijn vergeleken met andere gemeenten.
 • De kosten van jeugdzorg liggen lager dan andere (vergelijkbare) gemeenten.
 • De gemeente heeft inzicht in het verloop van casussen voor wat betreft kosten en resultaat.
 • De gemeente heeft inzicht in welke zorgaanbieders veel kosten in rekening brengen en oefent invloed uit door contact.
 • Aan de begroting ligt een onderbouwde analyse (demografie/ doelgroep en de situatie in de gemeenten/regio) ten grondslag.
 • Er zijn concrete maatregelen geformuleerd om binnen gestelde financiële kaders te blijven.
 • De belangrijkste kostendrivers (verwijzers, sociale teams, inkoop, aanbieders) zijn benoemd.
 • Er zijn financiële kaders benoemd per kostendriver.
 • De toegang tot de jeugdhulp vindt plaats op basis van duidelijke (ook financiële) criteria.
 • Bij de triage in de werkwijze van sociale teams wordt er rekening gehouden met kostencriteria (of is er inzicht in de toekomstige kosten).

Sturing

 • De gemeente heeft inzicht in betreffende verwijzer en oefent invloed uit door contact.
 • De gemeente heeft inzicht in welke zorgaanbieders veel kosten in rekening brengen en oefent invloed uit door contact.
 • Er zijn concrete maatregelen geformuleerd om binnen gestelde financiële kaders te blijven.
 • Bij de triage in de werkwijze van sociale teams wordt er rekening gehouden met kostencriteria (of is er inzicht in de toekomstige kosten).

Kaderstelling

 • Er zijn concrete maatregelen geformuleerd om binnen gestelde financiële kaders te blijven.

Controle

-

Toezicht

 • Er is interne informatie met opbouw van kosten per perceel of zorgproduct en een analyse van verschillen en/of grote posten.
 • De kosten van jeugdzorg zijn vergeleken met andere gemeenten.
 • De gemeente heeft inzicht in het verloop van casussen (= financiële afspraken met jeugdzorgaanbieders) voor wat betreft kosten en resultaat.
 • Er wordt geleerd van casussen.
 • De gemeente heeft inzicht in betreffende verwijzer en oefent invloed uit door contact.
 • De gemeente heeft inzicht in welke zorgaanbieders veel kosten in rekening brengen en oefent invloed uit door contact.
 • Aan de begroting ligt een onderbouwde analyse (demografie/ doelgroep en de situatie in de gemeenten/regio) ten grondslag.
 • De gemeente heeft inzicht in behandelplan, de kosten en beoogd resultaat zorgtraject.
 • Er is periodieke evaluatie van zorgpartijen.

Informatievoorziening

 • De gemeente heeft inzicht in behandelplan, de kosten en beoogd resultaat zorgtraject.

Toegang jeugdhulp

 • De toegang tot de jeugdhulp vindt plaats op basis van duidelijke (ook financiële) criteria.
 • Bij de triage in de werkwijze van sociale teams wordt er rekening gehouden met kostencriteria (of is er inzicht in de toekomstige kosten).

Praktijk uitvoering jeugdhulp

 • Bij de triage in de werkwijze van sociale teams wordt er rekening gehouden met kostencriteria (of is er inzicht in de toekomstige kosten).

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Woerden (2017)

Beleidskaders Jeugdhulp

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Zandvoort (2018)

Beleidskaders Jeugdhulp

 • Voor de decentralisatie van de jeugdzorg is een transitieplan opgesteld.
 • In het transitieplan zijn concrete doelstellingen opgenomen.
 • Het transitieplan bevat een duidelijke fasering en planning.
 • In het transitieplan is aangegeven hoe wordt vastgesteld of de transitie succesvol is afgerond.
 • Er zijn aantoonbaar beheersmaatregelen getroffen om de financiële risico’s met betrekking tot jeugdzorg te beheersen of te verkleinen. Deze maatregelen worden periodiek heroverwogen.
 • In beleidsplannen, visiedocumenten e.d. zijn specifiek voor Zandvoort geldende (beleidsmatige) keuzes herkenbaar opgenomen.
 • In beleidsplannen, visiedocumenten e.d. zijn herkenbaar ambities opgenomen met betrekking tot de gewenste integrale benadering en het leveren van maatwerk ten aanzien van jeugdzorg.

Financiën

 • Voor de uitvoering van de (nieuwe) taken op het gebied van jeugdzorg is door de gemeenteraad een (jaar)budget vastgesteld.
 • Eventuele verschillen tussen het door het rijk beschikbaar gestelde budget (de zogeheten integratie-uitkering Sociaal domein – onderdeel Jeugd) en het door de gemeenteraad vastgestelde budget voor jeugdzorg zijn inzichtelijk.
 • Gemaakte en te verwachten kosten worden systematisch gemonitord, zodat financiële ontwikkelingen vroegtijdig in beeld zijn en verrassingen worden voorkomen.
 • Over (verwachte) afwijkingen van de kosten van jeugdzorg ten opzichte van het vastgestelde budget wordt periodiek aan de raad gerapporteerd.
 • Financiële risico’s met betrekking tot de uitvoering van de jeugdzorg worden systematisch geïnventariseerd, gewogen en gemonitord.
 • Financiële risico’s met betrekking tot de uitvoering van de jeugdzorg zijn herkenbaar opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de gemeentelijke programmabegrotingen en jaarrekeningen.
 • Er zijn aantoonbaar beheersmaatregelen getroffen om de financiële risico’s met betrekking tot jeugdzorg te beheersen of te verkleinen. Deze maatregelen worden periodiek heroverwogen.

Sturing

 • Voor de decentralisatie van de jeugdzorg is een transitieplan opgesteld.
 • In het transitieplan zijn concrete doelstellingen opgenomen.
 • Het transitieplan bevat een duidelijke fasering en planning.
 • Voor de communicatie en voorlichting aan inwoners ten aanzien van de jeugdzorg is een plan opgesteld.

Kaderstelling

 • Voor de decentralisatie van de jeugdzorg is een transitieplan opgesteld.
 • In het transitieplan zijn concrete doelstellingen opgenomen.
 • Het transitieplan bevat een duidelijke fasering en planning.
 • De gemeenteraad is/wordt aantoonbaar in de gelegenheid gesteld specifiek voor Zandvoort geldende (beleidsmatige) keuzes met betrekking tot de jeugdzorg te maken.

Controle

-

Toezicht

 • De voortgang van de transitie wordt aantoonbaar gemonitord.
 • Gemaakte en te verwachten kosten worden systematisch gemonitord, zodat financiële ontwikkelingen vroegtijdig in beeld zijn en verrassingen worden voorkomen.
 • Financiële risico’s met betrekking tot de uitvoering van de jeugdzorg worden systematisch geïnventariseerd, gewogen en gemonitord.
 • De gemeente Zandvoort heeft inzicht in de mate waarin voor inwoners van Zandvoort duidelijk is waar en op welke wijze zij met een hulpvraag op het gebied van de jeugdzorg terecht kunnen.
 • Op basis van dit inzicht wordt de communicatie en voorlichting aan inwoners periodiek geëvalueerd en bijgesteld.
 • De mate waarin voor inwoners duidelijk is waar en op welke wijze zij met een hulpvraag op het gebied van de jeugdzorg terecht kunnen wordt periodiek gemeten.
 • De gemeente Zandvoort heeft inzicht in de mate waarin de dienstverlening aan inwoners van Zandvoort met een hulpvraag op het gebied van de jeugdzorg voldoet aan de hiervoor geformuleerde ambities.
 • De gemeente Zandvoort heeft inzicht in de mate waarin de dienstverlening aan inwoners van Zandvoort met een hulpvraag op het gebied van de jeugdzorg voldoet aan de verwachtingen van cliënten.
 • De gemeente Zandvoort heeft inzicht in de cliënttevredenheid met betrekking tot jeugdzorg, op basis van periodieke metingen bij cliënten.
 • Periodiek vindt (wettelijk voorgeschreven) cliëntervaringsonderzoek met betrekking tot jeugdzorg plaats.
 • De gemeente Zandvoort heeft inzicht in (de ontwikkeling van) doorlooptijden van de afhandeling van hulpvragen en eventuele wachtlijsten met betrekking tot de jeugdzorg.

Informatievoorziening

 • Over (verwachte) afwijkingen van de kosten van jeugdzorg ten opzichte van het vastgestelde budget wordt periodiek aan de raad gerapporteerd.
 • De gemeenteraad wordt periodiek geïnformeerd over doorlooptijden, eventuele wachtlijsten en cliëntervaringen van Zandvoortse inwoners/cliënten met betrekking tot o.a. de vindbaarheid en kwaliteit van de jeugdzorg.

Toegang jeugdhulp

-

Praktijk uitvoering jeugdhulp

-

Prestaties

 • In het transitieplan is aangegeven hoe wordt vastgesteld of de transitie succesvol is afgerond.
 • De afhandelingsduur van hulpvragen voldoet aan de daaraan gestelde termijnen.

Resultaat

 • In het transitieplan is aangegeven hoe wordt vastgesteld of de transitie succesvol is afgerond.
 • De afhandelingsduur van hulpvragen voldoet aan de daaraan gestelde termijnen.

Effectiviteit

 • In het transitieplan is aangegeven hoe wordt vastgesteld of de transitie succesvol is afgerond.

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.