Metadossier Jeugdhulp

Onderzoeksopzet

Exporteer als CSV

Alkmaar (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Slaagt de gemeente Alkmaar er in de haar opgedragen gedecentraliseerde verantwoordelijkheden waar te maken?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Slaagt de gemeente Alkmaar er in de haar opgedragen gedecentraliseerde verantwoordelijkheden waar te maken? Hoe houdt de raad grip en sturing op complexe processen?

Controlerende rol gemeenteraad

 • Slaagt de gemeente Alkmaar er in de haar opgedragen gedecentraliseerde verantwoordelijkheden waar te maken? Hoe houdt de raad grip en sturing op complexe processen?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Ontvangen de kinderen die hulp behoeven deze ook daadwerkelijk op adequate wijze?
 • Hoe gaat het met de uitvoering van de jeugdhulp in de praktijk?"

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Amersfoort (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

 • Op welke vlakken liggen de grootste hulpvragen en –behoeften van jeugdigen en gezinnen in Amersfoort?
 • Welke verschillen in aantal en aard van hulpvragen worden gezien tussen verschillende leeftijdsgroepen?
 • In hoeverre zijn de directe en latente hulpvragen centraal in beeld en worden ze geregistreerd en geclusterd? Wat is bekend over aantallen cliënten en hulpvragen?
 • Wat zijn de belangrijkste (clusters van) hulpvragen?
 • In hoeverre wijkt Amersfoort hierin af van het landelijke beeld?

Evaluatie/onderzoek

 • Is de geboden hulp juist, volledig en tijdig? Hebben gemeente, jeugdhulpaanbieders en andere stakeholders dat voldoende in beeld?
 • In hoeverre heeft de gemeente zicht op cliëntervaringsgegevens en of de hulp gewerkt heeft?
 • In hoeverre evalueren jeugdhulpaanbieders de geboden hulp met cliënten?
 • Welk instrumentarium gebruiken jeugdhulpaanbieders om ervaringen van cliënten in kaart te brengen en te monitoren of problemen verminderen?
 • Hoe functioneert dit en hoeveel waarde mag hieraan worden gehecht? In hoeverre zeggen dergelijke gegevens die jeugdhulpaanbieders bijhouden wat over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de aanboden hulp?
 • In hoeverre stuurt de gemeente hierop? Vraagt de gemeente gegevens op bij jeugdhulpaanbieders? Zo ja, wat voor gegevens en wat gebeurt hiermee?
 • In hoeverre krijgen verwijzers een terugkoppeling van resultaat van hulp? Wat is de kwaliteit hiervan en wat is hun ervaring hiermee? Welk beeld ontstaat hieruit?
 • Hebben gemeente, jeugdhulpaanbieders en andere stakeholders, op geaggregeerd niveau, inzicht in de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de geboden hulp?
 • Welk beeld levert dit op? Hoeveel waarde mag hieraan worden gehecht?

Informatievoorziening sturing

 • Wat voor hulp is er op deze vlakken beschikbaar in Amersfoort en hoe verloopt de toegang?
 • Heeft de gemeente zicht op de tijd (gemiddeld) tussen aanmelding, intake en start? Zo ja, hoe lang moeten hulpvragers wachten op hulp? In hoeverre zijn er wachtlijsten voor jeugdhulp? Wat wordt gedaan om de wachttijd te beperken?
 • Is de geboden hulp juist, volledig en tijdig? Hebben gemeente, jeugdhulpaanbieders en andere stakeholders dat voldoende in beeld?
 • In hoeverre heeft de gemeente zicht op cliëntervaringsgegevens en of de hulp gewerkt heeft?
 • In hoeverre evalueren jeugdhulpaanbieders de geboden hulp met cliënten?
 • Welk instrumentarium gebruiken jeugdhulpaanbieders om ervaringen van cliënten in kaart te brengen en te monitoren of problemen verminderen?
 • Hoe functioneert dit en hoeveel waarde mag hieraan worden gehecht? In hoeverre zeggen dergelijke gegevens die jeugdhulpaanbieders bijhouden wat over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de aanboden hulp?
 • In hoeverre stuurt de gemeente hierop? Vraagt de gemeente gegevens op bij jeugdhulpaanbieders? Zo ja, wat voor gegevens en wat gebeurt hiermee?
 • In hoeverre krijgen verwijzers een terugkoppeling van resultaat van hulp?
 • Wat is de kwaliteit hiervan en wat is hun ervaring hiermee? Welk beeld ontstaat hieruit?
 • Hebben gemeente, jeugdhulpaanbieders en andere stakeholders, op geaggregeerd niveau, inzicht in de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de geboden hulp?
 • Welk beeld levert dit op? Hoeveel waarde mag hieraan worden gehecht?

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Is de geboden hulp juist, volledig en tijdig? Hebben gemeente, jeugdhulpaanbieders en andere stakeholders dat voldoende in beeld?
 • In hoeverre heeft de gemeente zicht op cliëntervaringsgegevens en of de hulp gewerkt heeft?
 • In hoeverre evalueren jeugdhulpaanbieders de geboden hulp met cliënten?
 • Welk instrumentarium gebruiken jeugdhulpaanbieders om ervaringen van cliënten in kaart te brengen en te monitoren of problemen verminderen?
 • Hoe functioneert dit en hoeveel waarde mag hieraan worden gehecht? In hoeverre zeggen dergelijke gegevens die jeugdhulpaanbieders bijhouden wat over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de aanboden hulp?
 • In hoeverre stuurt de gemeente hierop? Vraagt de gemeente gegevens op bij
  jeugdhulpaanbieders? Zo ja, wat voor gegevens en wat gebeurt hiermee?
 • In hoeverre krijgen verwijzers een terugkoppeling van resultaat van hulp? Wat is de kwaliteit hiervan en wat is hun ervaring hiermee? Welk beeld ontstaat hieruit?
 • Hebben gemeente, jeugdhulpaanbieders en andere stakeholders, op geaggregeerd
  niveau, inzicht in de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de geboden hulp?
 • Welk beeld levert dit op? Hoeveel waarde mag hieraan worden gehecht?

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

 • Wat voor hulp is er op deze vlakken beschikbaar in Amersfoort en hoe verloopt de toegang?
 • Zijn er vragen(clusters) waarvoor geen jeugdhulpaanbod beschikbaar is? Vallen er groepen buiten de boot?

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Wat voor hulp is er op deze vlakken beschikbaar in Amersfoort en hoe verloopt de toegang?
 • Op welke manier komen jeugdigen en gezinnen bij het hulpaanbod terecht? Hoe lopen de verwijsstromen voor de verschillende vragenclusters, ook in cijfermatig opzicht?

Signalering

 • Op welke vlakken liggen de grootste hulpvragen en –behoeften van jeugdigen en gezinnen in Amersfoort?
 • Wat zijn de latente hulpvragen die wijkteams, huisartsen en onderwijsinstellingen signaleren bij jeugdigen en gezinnen? Wat doen zij hiermee?
 • Welke verschillen in aantal en aard van hulpvragen worden gezien tussen verschillende leeftijdsgroepen?

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Is de geboden hulp juist, volledig en tijdig? Hebben gemeente, jeugdhulpaanbieders en andere stakeholders dat voldoende in beeld?
 • In hoeverre evalueren jeugdhulpaanbieders de geboden hulp met cliënten?
 • Welk instrumentarium gebruiken jeugdhulpaanbieders om ervaringen van cliënten in kaart te brengen en te monitoren of problemen verminderen?
 • Hoe functioneert dit en hoeveel waarde mag hieraan worden gehecht? In hoeverre zeggen dergelijke gegevens die jeugdhulpaanbieders bijhouden wat over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de aanboden hulp?
 • In hoeverre krijgen verwijzers een terugkoppeling van resultaat van hulp? Wat is de kwaliteit hiervan en wat is hun ervaring hiermee? Welk beeld ontstaat hieruit?

Betrokken organisaties

 • Op welke vlakken liggen de grootste hulpvragen en –behoeften van jeugdigen en gezinnen in Amersfoort?
 • Met wat voor vragen en problemen kloppen jeugdigen en gezinnen in Amersfoort zelf aan voor hulp bij de sociale wijkteams en andere (vrij toegankelijke) hulpaanbieders?
 • Wat zijn de latente hulpvragen die wijkteams, huisartsen en onderwijsinstellingen signaleren bij jeugdigen en gezinnen? Wat doen zij hiermee?
 • Wat voor hulp is er op deze vlakken beschikbaar in Amersfoort en hoe verloopt de toegang?
 • Wat zijn in Amersfoort de belangrijkste jeugdhulpaanbieders? Dat wil zeggen: welke jeugdhulpaanbieders dekken met elkaar de geselecteerde vragenclusters af?

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

 • Op welke vlakken liggen de grootste hulpvragen en –behoeften van jeugdigen en gezinnen in Amersfoort?
 • Met wat voor vragen en problemen kloppen jeugdigen en gezinnen in Amersfoort zelf aan voor hulp bij de sociale wijkteams en andere (vrij toegankelijke) hulpaanbieders?

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

 • Wat voor hulp is er op deze vlakken beschikbaar in Amersfoort en hoe verloopt de toegang?
 • Zijn er vragen(clusters) waarvoor geen jeugdhulpaanbod beschikbaar is? Vallen er groepen buiten de boot?

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Is de geboden hulp juist, volledig en tijdig? Hebben gemeente, jeugdhulpaanbieders en andere stakeholders dat voldoende in beeld?

Resultaat Jeugdbeleid

-

Amstelveen (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Op welke wijze heeft de gemeente Amstelveen het jeugdbeleid binnen het Sociaal Domein vormgegeven?
 • Welke subsidies worden toegekend vanuit dit beleid,op basis van welke criteria gebeurt dit, welke resultaten worden hiermee bereikt en hoe worden de subsidies verantwoord?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Welke subsidies worden toegekend vanuit dit beleid,op basis van welke criteria gebeurt dit, welke resultaten worden hiermee bereikt en hoe worden de subsidies verantwoord?

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Welke partijen zijn bij dit beleid betrokken, hoe werken zij samen en welke rol speelt de gemeente bij die samenwerking?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Kan de raad zijn kaderstellende rol op dit terrein in voldoende mate uitvoeren?

Controlerende rol gemeenteraad

 • Kan de raad zijn controlerende rol op dit terrein in voldoende mate uitvoeren?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Welke subsidies worden toegekend vanuit dit beleid,op basis van welke criteria gebeurt dit, welke resultaten worden hiermee bereikt en hoe worden de subsidies verantwoord?

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • In hoeverre weten jongeren de juiste personen en instellingen te bereiken en vice versa?

Signalering

 • In hoeverre weten jongeren de juiste personen en instellingen te bereiken en vice versa?

Bereik hulpverlening

 • In hoeverre weten jongeren de juiste personen en instellingen te bereiken en vice versa?
 • Welke doelgroepen worden minder goed of niet bereikt?

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

Welke partijen zijn bij dit beleid betrokken, hoe werken zij samen en welke rol speelt de gemeente bij die samenwerking?

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

Welke partijen zijn bij dit beleid betrokken, hoe werken zij samen en welke rol speelt de gemeente bij die samenwerking?

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

 • Welke subsidies worden toegekend vanuit dit beleid,op basis van welke criteria gebeurt dit, welke resultaten worden hiermee bereikt en hoe worden de subsidies verantwoord?

Amsterdam (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

 • Hoe ziet de inkoop 2021 eruit en biedt deze een oplossing voor de gesignaleerde
  problemen?

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Zijn de risico’s van het nieuwe stelsel goed in beeld en worden adequate beheersmaatregelen getroffen?

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Zijn de oorzaken van de sterk oplopende kosten in 2018 en 2019 goed in beeld?
 • Zijn de effecten van de maatregelen die in 2018 t/m 2020 zijn genomen om de kosten te beperken, goed in beeld?
 • Zijn de risico’s van het nieuwe stelsel goed in beeld en worden adequate beheersmaatregelen getroffen?

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Arnhem (2020)

Wet- en regelgeving

 • Welke doelen en beoogde maatschappelijke effecten zijn opgenomen in de Jeugdwet?

Beleid(sdoelen)

 • Realiseert de gemeente Arnhem de doelen en effecten uit de Jeugdwet?
 • Welke ambitie, doelen en beoogde maatschappelijke effecten heeft de gemeente Arnhem voor het jeugdbeleid vastgelegd?
 • Welke voornemens zijn er in de perspectiefnota d.d. juli 2019, en de uitvoeringsnota d.d. september 2019, geformuleerd?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Wat is de rol van de gemeente en de gemeenteraad in het jeugdbeleid?
 • Waar is de gemeente wel van en waar houdt de gemeentelijke verantwoordelijkheid op als het gaat om aanpalende beleidsterreinen?
 • Wat zijn de wettelijk voorgeschreven rollen en taken van de gemeente en jeugdzorgaanbieders die voortvloeien uit de Jeugdwet?
 • Welke vrijheid hebben gemeenten in de rolkeuze?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Wat is de rol van de gemeente en de gemeenteraad in het jeugdbeleid?
 • Waar is de gemeente wel van en waar houdt de gemeentelijke verantwoordelijkheid op als het gaat om aanpalende beleidsterreinen?
 • Wat zijn de wettelijk voorgeschreven rollen en taken van de gemeente en jeugdzorgaanbieders die voortvloeien uit de Jeugdwet?
 • Welke vrijheid hebben gemeenten in de rolkeuze?
 • Welke voornemens zijn er in de perspectiefnota d.d. juli 2019, en de uitvoeringsnota d.d. september 2019, geformuleerd?
 • Welke conclusies en aanbevelingen kunnen geformuleerd worden, met name ten aanzien van de rol van de raad?
 • Welke WAT-doelen vloeien voort uit de bevindingen rondom de effectiviteit van de jeugdhulp vanuit het perspectief van jeugdigen en gezinnen?
 • Op welke wijze kan de raad haar kaderstellende rol verbeteren? Welke randvoorwaarden moeten daarvoor zijn ingevuld?

Controlerende rol gemeenteraad

 • Welke conclusies en aanbevelingen kunnen geformuleerd worden, met name ten aanzien van de rol van de raad?
 • Welke WAT-doelen vloeien voort uit de bevindingen rondom de effectiviteit van de jeugdhulp vanuit het perspectief van jeugdigen en gezinnen?
 • Op welke wijze kan de raad haar controlerende rol verbeteren? Welke randvoorwaarden moeten daarvoor zijn ingevuld?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Hoe ervaren de cliënten zelf de hen geleverde jeugdzorg?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

 • Wat zijn de wettelijk voorgeschreven rollen en taken van de gemeente en jeugdzorgaanbieders die voortvloeien uit de Jeugdwet?
 • Op welke punten (toegang, inkoop, hulp en ondersteuning en verantwoording) kan de rolverdeling tussen gemeente en partners in de gemeente Arnhem verbeterd worden in het licht van de wettelijke taken en rollen en de bevindingen omtrent de effectiviteit van de jeugdhulp in Arnhem?
 • Welke verschillende rolverdelingen en modellen hanteren gemeenten in den lande als het gaat om de toegang, de inkoop en de daadwerkelijke ondersteuning en hulpverlening? Wat zijn hier de voor- en nadelen van?
 • Welke rolverdeling kiest de gemeente Arnhem nu?

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

 • Signaleert de gemeente Arnhem risico’s en problemen in een vroegtijdig stadium en grijpt de gemeente daarop effectief in?

Bereik hulpverlening

 • Bereikt de gemeente Arnhem de jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben met preventieve of curatieve ondersteuning?

Uitvoering jeugdhulp

 • Wat zijn de wettelijk voorgeschreven rollen en taken van de gemeente en jeugdzorgaanbieders die voortvloeien uit de Jeugdwet?
 • Welke verschillende rolverdelingen en modellen hanteren gemeenten in den lande als het gaat om de toegang, de inkoop en de daadwerkelijke ondersteuning en hulpverlening? Wat zijn hier de voor- en nadelen van?
 • Welke rolverdeling kiest de gemeente Arnhem nu?
 • Hoe vindt de uitvoering plaats? (met name gemeente-wijkteams-aanbieders, met focus op de inkoop)?
 • Hoe ervaren de cliënten zelf de hen geleverde jeugdzorg?

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Berkelland (2019)

Wet- en regelgeving

 • In hoeverre voldoet de uitvoering aan de doelen van de Jeugdwet?

Beleid(sdoelen)

 • Welke kaders en doelstellingen zijn geformuleerd voor de jeugdhulp in de gemeente Berkelland, zowel voor lokale als voor regionale keuzes?
 • Welke bijstellingen hebben er plaatsgevonden ten aanzien van het beleid en de organisatie-inrichting?
  -In hoeverre voldoet de uitvoering van de jeugdhulptaken aan de vooraf gestelde doelen?

Budget

 • Welke afspraken zijn er in het beleid gemaakt over de budgetten van het sociaal domein en de hierbij behorende geldstromen?
 • Welke systematiek is er gehanteerd m.b.t. budgetbeheer?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Hoe zijn de budgetten in de praktijk de afgelopen jaren besteed?
 • Hoe wordt omgegaan met financiële risico’s? En op welke manier vindt risicomanagement plaats?

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • In hoeverre heeft een risico- inventarisatie plaatsgevonden en zijn beheersmaatregelen opgesteld?
 • Welke bijstellingen hebben er plaatsgevonden ten aanzien van het beleid en de organisatie-inrichting?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • In welke mate is de gemeenteraad betrokken geweest bij de formulering van de doelstellingen en kaders?
 • Heeft de raad op basis van de gemaakte afspraken invulling kunnen geven aan hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rollen?

Controlerende rol gemeenteraad

 • Hoe houdt de gemeenteraad zicht op de realisatie van de doelstellingen? Is dit uitgewerkt in concrete afspraken? In welke mate neemt de gemeenteraad hierin een actieve rol aan?
 • Welke instrumenten zijn ingezet om voor de raad de realisatie van doelstellingen inzichtelijk te maken? Hoe effectief zijn deze instrumenten? Kan de gemeenteraad hierdoor ook echt zicht houden op de realisatie van de doelstellingen?
 • Heeft de raad op basis van de gemaakte afspraken invulling kunnen geven aan hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rollen?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Wat zijn de kerngegevens in de gemeente Berkelland ten aanzien van jeugdhulp? (gebruik van zorg- en hulp; hoeveel procent hulp zonder verblijf, hulp met verblijf, jeugdbescherming en jeugdreclassering)

Informatievoorziening sturing

 • In hoeverre heeft een risico- inventarisatie plaatsgevonden en zijn beheersmaatregelen opgesteld?

Informatievoorziening kaderstelling

-Zijn door het college aan de gemeenteraad (inhoudelijke) scenario’s voorgelegd op basis waarvan de gemeenteraad (vooraf) gewogen keuzes heeft kunnen maken?

Informatievoorziening controle

 • Welke afspraken zijn gemaakt over informatievoorziening aan de gemeenteraad (op welke momenten, vorm, inhoudelijk en financieel)? Worden deze afspraken ook nageleefd?

Organsatie van de jeugdhulp

 • Hoe is de uitvoering van en de toegang tot de jeugdhulp in de gemeente Berkelland georganiseerd?
 • Welke bijstellingen hebben er plaatsgevonden ten aanzien van het beleid en de organisatie-inrichting?

Transformatie

 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en de voortgang van de transformatie?

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Hoe is de uitvoering van en de toegang tot de jeugdhulp in de gemeente Berkelland georganiseerd?

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Welke ervaringen hebben direct en Indirect betrokkenen bij de Uitvoering van de jeugdhulp?
 • In hoeverre voldoet de uitvoering aan de doelen van de Jeugdwet?
 • In hoeverre voldoet de uitvoering van de jeugdhulptaken aan de vooraf gestelde doelen?

Betrokken organisaties

 • Wie zijn de (beoogde) partnerorganisaties? Hoe en waarvoor wordt er samengewerkt met deze partners?

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Wie zijn de (beoogde) partnerorganisaties? Hoe en waarvoor wordt er samengewerkt met deze partners?

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en de voortgang van de transformatie?
 • In hoeverre voldoet de uitvoering van de jeugdhulptaken aan de vooraf gesteld doelen?

Coevorden (2020)

Wet- en regelgeving

 • Welke financiële kaders zijn gesteld vanuit het Rijk richting de gemeente Coevorden?
 • Hoe heeft de gemeente deze kaders doorvertaald naar de eigen financiële kaders voor het jeugdzorgbeleid en naar de regionale inkooporganisatie?

Beleid(sdoelen)

 • Welke beleidsinhoudelijke en financiële kaders heeft de gemeente Coevorden geformuleerd voor de Jeugdwet?
 • Welke transformatiedoelen zijn geformuleerd?
 • Welke (beleids)instrumenten zijn benoemd om deze doelen te realiseren?
 • Welke planning in relatie tot de beleidsinhoudelijke doelen is opgesteld?

Budget

 • Welke beleidsinhoudelijke en financiële kaders heeft de gemeente Coevorden geformuleerd voor de Jeugdwet?
 • Welke financiële kaders zijn gesteld vanuit het Rijk richting de gemeente Coevorden?
 • In hoeverre en op welke wijze is gestuurd op het behalen van de financiële doelstellingen en het minimaliseren van (financiële) risico’s?

Begroting/Jaarverslag

 • Welke beleidsinhoudelijke en financiële kaders heeft de gemeente Coevorden geformuleerd voor de Jeugdwet?
 • Hoe heeft de gemeente deze kaders doorvertaald naar de eigen financiële kaders voor het jeugdzorgbeleid en naar de regionale inkooporganisatie?

Uitgaven

-

Inkoop

 • Welke beleidsinhoudelijke en financiële kaders heeft de gemeente Coevorden geformuleerd voor de Jeugdwet?
 • Hoe heeft de gemeente deze kaders doorvertaald naar de eigen financiële kaders voor het jeugdzorgbeleid en naar de regionale inkooporganisatie?
 • In welke mate en op welke wijze heeft de regionale inkooporganisatie in de praktijk een bijdrage geleverd aan het realiseren van de transformatiedoelen?

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Op welke wijze is gestuurd op het realiseren van de transformatiedoelen?
 • In hoeverre is een risicoanalyse opgesteld en uitgevoerd? In welke mate en op welke wijze heeft deze risicoanalyse aantoonbaar geleid tot bijstelling/aanpassing van (welke) kaders?
 • In hoeverre en op welke wijze is gestuurd op het behalen van de financiële doelstellingen en het minimaliseren van (financiële) risico’s?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Op welke wijze is gestuurd op het realiseren van de transformatiedoelen?
 • In hoeverre is een risicoanalyse opgesteld en uitgevoerd? In welke mate en op welke wijze heeft deze risicoanalyse aantoonbaar geleid tot bijstelling/aanpassing van (welke) kaders?
 • In hoeverre en op welke wijze is gestuurd op het behalen van de financiële doelstellingen en het minimaliseren van (financiële) risico’s?
 • Welke verbetermogelijkheden zijn er in de kaderstelling, de uitvoering en de informatievoorziening?
 • In hoeverre en op welke wijze kan de gemeenteraad beter in staat gesteld worden zijn sturende en controlerende rol waar te maken?

Controlerende rol gemeenteraad

 • In hoeverre en op welke wijze kan de gemeenteraad beter in staat gesteld worden zijn sturende en controlerende rol waar te maken?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • In hoeverre is een risicoanalyse opgesteld en uitgevoerd?
 • Is de gemeente tijdig, juist en volledig geïnformeerd door de uitvoerders?
 • Is deze informatie tijdig, juist en volledig aangeleverd aan het college?
 • In hoeverre heeft het college deze informatie gebruikt om desgewenst bij te sturen op beleid en uitvoering?
 • Welke verbetermogelijkheden zijn er in de kaderstelling, de uitvoering en de informatievoorziening?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Welke verbetermogelijkheden zijn er in de kaderstelling, de uitvoering en de informatievoorziening?

Informatievoorziening controle

 • Is de gemeente tijdig, juist en volledig geïnformeerd door de uitvoerders?
 • Is deze informatie tijdig, juist en volledig gedeeld met de raad?
 • In hoeverre heeft de raad deze informatie gebruikt om desgewenst bij te sturen op beleid en uitvoering?
 • Welke verbetermogelijkheden zijn er in de kaderstelling, de uitvoering en de informatievoorziening?

Organsatie van de jeugdhulp

 • Welke uitvoeringorganisatie is neergezet (toegang, samenwerking met parallelle toegangen, zoals huisartsen)?
 • Welke beleidsinhoudelijke en financiële kaders heeft de gemeente Coevorden geformuleerd voor de Jeugdwet?
 • Hoe zijn deze kaders vertaald naar de taakopdracht van de regionale inkooporganisatie?
 • In welke mate en op welke wijze heeft de regionale inkooporganisatie in de praktijk een bijdrage geleverd aan het realiseren van de transformatiedoelen?

Transformatie

 • Welke transformatiedoelen zijn geformuleerd?
 • Welke (beleids)instrumenten zijn benoemd om deze doelen te realiseren?
 • In hoeverre zijn de transformatiedoelen behaald?
 • Op welke wijze is gestuurd op het realiseren van de transformatiedoelen?
 • In welke mate en op welke wijze heeft de regionale inkooporganisatie in de praktijk een bijdrage geleverd aan het realiseren van de transformatiedoelen?
 • In hoeverre en op welke wijze heeft het sociaal team een bijdrage geleverd aan het realiseren van de transformatiedoelen?

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Welke uitvoeringorganisatie is neergezet (toegang, samenwerking met parallelle toegangen, zoals huisartsen)?

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Op welke wijze is uitvoering gegeven aan het jeugdzorgbeleid?
 • In hoeverre en op welke wijze heeft het sociaal team een bijdrage geleverd aan het realiseren van de transformatiedoelen?
 • Welke verbetermogelijkheden zijn er in de kaderstelling, de uitvoering en de informatievoorziening?

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

 • In hoeverre en op welke wijze heeft het sociaal team een bijdrage geleverd aan het realiseren van de transformatiedoelen?

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Welke uitvoeringorganisatie is neergezet (toegang, samenwerking met parallelle toegangen, zoals huisartsen)?

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • In hoeverre zijn de transformatiedoelen behaald?

Resultaat Jeugdbeleid

 • In hoeverre zijn de transformatiedoelen behaald?

De Ronde Venen (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke doelstellingen op het gebied van de transformatie van de jeugdhulp heeft de gemeenteraad vastgesteld en wat kan worden gezegd over het ambitieniveau van de transformatie?
 • Welke voorstellen tot verdere ontwikkeling en verbetering van het beleid, de uitvoering en de politiek-bestuurlijke sturing kunnen op grond van het onderzoek gedaan worden?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Welke voorstellen tot verdere ontwikkeling en verbetering van het beleid, de uitvoering en de politiek-bestuurlijke sturing kunnen op grond van het onderzoek gedaan worden?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Wat zijn de (effect)indicatoren aan de hand waarvan de raad zijn beleidskader kan toetsen en de uitvoering kan (bij)sturen?
 • Welke voorstellen tot verdere ontwikkeling en verbetering van het beleid, de uitvoering en de politiek- bestuurlijke sturing kunnen op grond van het onderzoek gedaan worden?

Controlerende rol gemeenteraad

 • Wat zijn de (effect)indicatoren aan de hand waarvan de raad zijn beleidskader kan toetsen en de uitvoering kan (bij)sturen?
 • Welke voorstellen tot verdere ontwikkeling en verbetering van het beleid, de uitvoering en de politiek-bestuurlijke sturing kunnen op grond van het onderzoek gedaan worden?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Wat is het beeld van de realisatie van de gemeentelijke doelen onderliggend aan de transformatie van de jeugdhulp? Is er merkbaar verschil en in de beoogde richting?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Wat zijn de (effect)indicatoren aan de hand waarvan de raad zijn beleidskader kan toetsen en de uitvoering kan (bij)sturen?
 • Heeft de raad zicht op de realisatie van de gemeentelijke doelen van de transformatie en de voortgang en de betekenis van de voorwaarden / afspraken om de doelen te realiseren?

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

 • Welke doelstellingen op het gebied van de transformatie van de jeugdhulp heeft de gemeenteraad vastgesteld en wat kan worden gezegd over het ambitieniveau van de transformatie?
 • Wat is het beeld van de realisatie van de gemeentelijke doelen onderliggend aan de transformatie van de jeugdhulp? Is er merkbaar verschil en in de beoogde richting?
 • Welke voorstellen tot verdere ontwikkeling en verbetering van het beleid, de uitvoering en de politiek- bestuurlijke sturing kunnen op grond van het onderzoek gedaan worden?

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

 • Welke afspraken (input, proces, resultaat) heeft de gemeente met andere organisaties om de doelen te realiseren? In hoeverre helpt dit in de realisatie van gemeentelijke doelen?

Organisatie van de toegang

 • Welke weg is aangelegd om de toegang tot de jeugdhulp toe te snijden op de realisatie van de gemeentelijke doelen?
 • Welke voorwaarden (input, proces, resultaat) stelt de gemeente aan de eigen organisatie om de doelen re realiseren? In hoeverre helpt dit in de realisatie van gemeentelijke doelen?

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Welke voorstellen tot verdere ontwikkeling en verbetering van het beleid, de uitvoering en de politiek-bestuurlijke sturing kunnen op grond van het onderzoek gedaan worden?

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Welke weg is aangelegd om de toegang tot de jeugdhulp toe te snijden op de realisatie van de gemeentelijke doelen?
 • Welke voorwaarden (input, proces, resultaat) stelt de gemeente aan de eigen organisatie om de doelen re realiseren? In hoeverre helpt dit in de realisatie van gemeentelijke doelen?
 • Welke afspraken (input, proces, resultaat) heeft de gemeente met andere organisaties om de doelen te realiseren? In hoeverre helpt dit in de realisatie van gemeentelijke doelen?
 • Wat is het beeld van de realisatie van de gemeentelijke doelen onderliggend aan de transformatie van de jeugdhulp? Is er merkbaar verschil en in de beoogde richting?

Resultaat Jeugdbeleid

 • Welke weg is aangelegd om de toegang tot de jeugdhulp toe te snijden op de realisatie van de gemeentelijke doelen?
 • Welke voorwaarden (input, proces, resultaat) stelt de gemeente aan de eigen organisatie om de doelen re realiseren? In hoeverre helpt dit in de realisatie van gemeentelijke doelen?
 • Welke afspraken (input, proces, resultaat) heeft de gemeente met andere organisaties om de doelen te realiseren? In hoeverre helpt dit in de realisatie van gemeentelijke doelen?
 • Wat is het beeld van de realisatie van de gemeentelijke doelen onderliggend aan de transformatie van de jeugdhulp? Is er merkbaar verschil en in de beoogde richting?

Den Helder (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke kaders en richtlijnen hebben raad en college met elkaar afgesproken ten aanzien van de jeugdzorg?
 • Op welke punten dient het beleid en/of de werkwijze aangepast te worden?
 • Welke lessen zijn er te trekken voor de doorontwikkeling van het beleid?
 • Wat is er nodig om de transformatie verder vorm te geven?

Budget

 • In hoeverre zijn de huidige budgetten toereikend voor het uitvoeren van het beleid?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Wordt er transparant verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over de beleidsuitvoering en de ingezette middelen met evaluatiemomenten voor bijsturing?

Controlerende rol gemeenteraad

 • Wordt er transparant verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over de beleidsuitvoering en de ingezette middelen met evaluatiemomenten voor bijsturing?

Monitoring

 • Op welke wijze wordt het functioneren van het sociaal wijkteam gemonitord?

Evaluatie/onderzoek

 • Wat zijn de ervaringen van cliënten en professionals met de huidige werkwijze?
 • Wat zijn de ervaringen van zorgaanbieders met het gevoerde beleid?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

 • Op welke wijze is de overdracht van jeugd- naar volwassenenzorg georganiseerd?

Transformatie

 • Wat is er nodig om de transformatie verder vorm te geven?

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Is de toegankelijkheid van de (jeugd)zorg voldoende gewaarborgd?

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Welke informatie over burgers wordt gedeeld en wordt er voldaan aan de privacyregels?
 • Hoe wordt de juiste hulp op maat geboden en hiermee voorkomen dat 23,4% van de kinderen opnieuw in de jeugdzorg belandt?
 • Wordt er conform het gemeentelijk beleid gewerkt en wat zijn de effecten in de praktijk?
 • Wat zijn de ervaringen van cliënten en professionals met de huidige werkwijze?
 • Op welke punten dient het beleid en/of de werkwijze aangepast te worden?

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

 • Op welke wijze wordt het functioneren van het sociaal wijkteam gemonitord?
 • Hoe wordt er binnen het sociaal wijkteam vormgegeven aan de jeugdzorg?
 • Welke taken en bevoegdheden zijn belegd in de sociale wijkteams en hoe worden die uitgeoefend?
 • Welke disciplines en competenties zijn aanwezig binnen het wijkteam?
 • Hoe verloopt de samenwerking binnen het sociaal wijkteam?
 • Hoe verloopt de samenwerking met zorgverleners buiten het wijkteam? (huisartsen, tweedelijns)

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Hoe verloopt de samenwerking binnen het sociaal wijkteam?
 • Hoe verloopt de samenwerking met zorgverleners buiten het wijkteam? (huisartsen, tweedelijns)

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Hoe wordt de juiste hulp op maat geboden en hiermee voorkomen dat 23,4% van de kinderen opnieuw in de jeugdzorg belandt?

Resultaat Jeugdbeleid

 • Hoe wordt de juiste hulp op maat geboden en hiermee voorkomen dat 23,4% van de kinderen opnieuw in de jeugdzorg belandt?

Doetinchem (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

'- Welk beleid heeft de gemeente Doetinchem ten aanzien van jeugdhulp geformuleerd?

 • Welke kaders heeft de raad bij dit beleid ten aanzien van jeugdhulp meegegeven?
 • Hoe heeft de gemeente in haar beleid ten aanzien van jeugdhulp invulling gegeven aan de doelstelling van de Jeugdwet?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • Hoe vindt de financiële verantwoording in begroting en rekening plaats?

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Hoe wordt de raad over de uitvoering van de taken op het gebied van jeugdhulp
  geïnformeerd?

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Hoe is de toegang tot de jeugdhulp georganiseerd?
 • Welke resultaten worden met de gekozen toegangsroute tot de jeugdhulp en het
  preventief jeugdbeleid behaald?

Signalering

 • Hoe en door wie vindt de vroegsignalering van de jeugdproblematiek plaats?

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Met welke partners en op welke wijze werkt de gemeente samen in het kader van jeugdhulp? Wie heeft daarbij welke rol?

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

 • Hoe wordt invulling gegeven aan het preventief jeugdbeleid?
  -Welke resultaten worden met de gekozen toegangsroute tot de jeugdhulp en het
  preventief jeugdbeleid behaald?

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

 • Welke resultaten worden met de gekozen toegangsroute tot de jeugdhulp en het
  preventief jeugdbeleid behaald?

Drimmelen (2020)

Wet- en regelgeving

 • In hoeverre voldoet de uitvoering aan de doelen van de Jeugdwet?

Beleid(sdoelen)

 • Welke kaders en doelstellingen zijn geformuleerd voor de jeugdhulp in de gemeente Drimmelen, zowel voor lokale als voor regionale keuzes?
 • Welke bijstellingen hebben er plaatsgevonden ten aanzien van het beleid en de organisatie-inrichting?

Budget

 • Welke afspraken zijn er in het beleid gemaakt over de budgetten van het sociaal domein en de hierbij behorende geldstromen?
 • Hoe zijn de budgetten in de praktijk de afgelopen jaren besteed? Welke systematiek is er gehanteerd m.b.t budgetbeheer?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Welke bijstellingen hebben er plaatsgevonden ten aanzien van het beleid en de organisatie-inrichting?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • In welke mate is de gemeenteraad betrokken geweest bij de formulering van de doelstellingen en kaders?
 • Welke bijstellingen hebben er plaatsgevonden ten aanzien van het beleid en de organisatie-inrichting?
 • Heeft de raad op basis van de gemaakte afspraken invulling kunnen geven aan hun kaderstellende en controlerende rol?

Controlerende rol gemeenteraad

 • Welke bijstellingen hebben er plaatsgevonden ten aanzien van het beleid en de organisatie-inrichting?
 • Hoe houdt de gemeenteraad zicht op de realisatie van de doelstellingen? Is dit uitgewerkt in concrete afspraken?
 • Heeft de raad op basis van de gemaakte afspraken invulling kunnen geven aan hun kaderstellende en controlerende rol?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Heeft de gemeente inzicht in de doelrealisatie en de voortgang van de transformatie?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Heeft de gemeente inzicht in de doelrealisatie en de voortgang van de transformatie?
 • Welke afspraken zijn gemaakt over informatievoorziening aan de gemeenteraad (op welke momenten vorm, inhoudelijk en financieel)? Worden deze afspraken ook nageleefd?

Informatievoorziening controle

 • Heeft de gemeente inzicht in de doelrealisatie en de voortgang van de transformatie?
 • Welke afspraken zijn gemaakt over informatievoorziening aan de gemeenteraad (op welke momenten vorm, inhoudelijk en financieel)? Worden deze afspraken ook nageleefd?

Organsatie van de jeugdhulp

 • Hoe zijn de uitvoering van en de toegang tot de jeugdhulp in de gemeente Drimmelen georganiseerd? En wat zijn de mogelijkheden voor maatwerk? Is het CJG voldoende toegerust aan de opdracht van de Jeugdwet.
 • Welke bijstellingen hebben er plaatsgevonden ten aanzien van het beleid en de organisatie-inrichting?

Transformatie

 • Heeft de gemeente inzicht in de doelrealisatie en de voortgang van de transformatie?

Aanbod jeugdhulp

 • Is er sprake van wachtlijsten binnen de jeugdhulp?

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Hoe zijn de uitvoering van en de toegang tot de jeugdhulp in de gemeente Drimmelen georganiseerd? En wat zijn de mogelijkheden voor maatwerk? Is het CJG voldoende toegerust aan de opdracht van de Jeugdwet.

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Hoe zijn de uitvoering van en de toegang tot de jeugdhulp in de gemeente Drimmelen georganiseerd? En wat zijn de mogelijkheden voor maatwerk? Is het CJG voldoende toegerust aan de opdracht van de Jeugdwet.
 • In hoeverre voldoet de uitvoering aan de doelen van de Jeugdwet?

Betrokken organisaties

 • Wie zijn de partnerorganisaties? Hoe en waarvoor wordt er samengewerkt met deze partners?

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

'- Hoe zijn de uitvoering van en de toegang tot de jeugdhulp in de gemeente Drimmelen georganiseerd? En wat zijn de mogelijkheden voor maatwerk? Is het CJG voldoende toegerust aan de opdracht van de Jeugdwet.

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Wie zijn de partnerorganisaties? Hoe en waarvoor wordt er samengewerkt met deze partners?

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

 • Welke aanpak wordt gehanteerd bij multi- probleemgezinnen?

Jeugdreclassering

-

Preventie

 • Wat doet de gemeente om drugsgebruik bij jongeren tegen te gaan? Wat zijn de effecten van dit beleid?
 • Welke aanpak wordt gehanteerd bij multi- probleemgezinnen?

Opgroeien

 • Welke aanpak wordt gehanteerd bij multi- probleemgezinnen?

Zelfredzaamheid

'- Welke aanpak wordt gehanteerd bij multi- probleemgezinnen?

Maatschappelijke participatie

'- Welke aanpak wordt gehanteerd bij multi- probleemgezinnen?

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

 • Is er sprake van wachtlijsten binnen de jeugdhulp?

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Heeft de gemeente inzicht in de doelrealisatie en de voortgang van de transformatie?

Resultaat Jeugdbeleid

 • Heeft de gemeente inzicht in de doelrealisatie en de voortgang van de transformatie?

Ede (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke doelen heeft het Rijk op het gebied van de jeugdhulp geformuleerd?
 • Welke doelen, indicatoren, streefwaarden en uitgangspunten heeft de gemeente op het gebied van de jeugdhulp geformuleerd?

Budget

 • Wat is het budget van de gemeente voor jeugdhulp en uit welke deelbudgetten is dit opgebouwd?

Begroting/Jaarverslag

 • Wat zijn de belangrijkste kostenposten van het jeugdhulpbeleid?

Uitgaven

 • Realiseert de gemeente de gestelde doelen binnen de vastgestelde financiële kaders? Zijn er budgetoverschrijdingen c.q. -knelpunten? Zo ja, hoe worden die veroorzaakt?

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Indien er knelpunten in de uitvoering zijn, welke bijsturingsmaatregelen treft de gemeente?
 • Treft de gemeente adequate bijsturingsmaatregelen om overschrijdingen/ financiële knelpunten (in de toekomst) te voorkomen?

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Hoe meet de gemeente de effectiviteit van haar jeugdhulp? Voert zij metingen uit om te controleren of de gestelde doelen en streefwaarden worden bereikt?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Hoe en wanneer informeert het college de gemeenteraad over de (voortgang van de) realisatie van de doelen van het jeugdhulpbeleid?
 • Wordt de gemeenteraad adequaat geïnformeerd over de (voortgang van de) realisatie van de doelen van het jeugdhulpbeleid?

Organsatie van de jeugdhulp

 • Hoe heeft de gemeente de jeugdhulp georganiseerd c.q. vormgegeven
  (denk hierbij onder meer aan de rol en taak van het Sociaal Team, het CJG, de inkoop van de specialistische jeugdhulp en de samenwerking met de maatschappelijke partners)?

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Ontvangen kinderen die hulp nodig hebben deze ook daadwerkelijk op adequate wijze?
 • Is er bij de uitvoering van de jeugdhulp sprake van knelpunten?

Betrokken organisaties

 • Met welke partners wil de gemeente de doelen voor haar jeugdhulp realiseren?

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

 • In hoeverre is bij de uitvoering van de jeugdhulp sprake van een integrale aanpak?

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

 • Sluit de vraag naar jeugdhulp - voor de verschillende vormen van jeugdhulp - aan op het aanbod?

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

 • In hoeverre realiseert de gemeente haar doelen op het gebied van jeugdhulp?

Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welk beleid en/of welke kaders liggen ten grondslag aan de keuzes voor de sturing op de jeugdhulp?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Zijn de risico’s (inhoudelijk en financieel) voldoende in beeld bij de raad?
 • Zijn er vervolgens beheersmaatregelen op deze risico's genomen?

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Welk beleid en/of welke kaders liggen ten grondslag aan de keuzes voor de sturing op de jeugdhulp?
 • Zijn door het college aan de gemeenteraad (inhoudelijke) varianten en/of scenario’s voorgelegd op basis waarvan de gemeenteraad (vooraf) gewogen keuzes heeft kunnen maken?
 • Is afgesproken en vastgelegd wat wel en niet onder de uitvoeringsbevoegdheid van de colleges valt?
 • Zijn de risico’s (inhoudelijk en financieel) voldoende in beeld bij de raad?
 • Zijn er vervolgens beheersmaatregelen op deze risico's genomen?
 • Vindt vanaf 2015 sturing en monitoring (door de gemeenteraad) plaats, op welke onderdelen en op welke wijze?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Welk beleid en/of welke kaders liggen ten grondslag aan de keuzes voor de sturing op de jeugdhulp?
 • Zijn door het college aan de gemeenteraad (inhoudelijke) varianten en/of scenario’s voorgelegd op basis waarvan de gemeenteraad (vooraf) gewogen keuzes heeft kunnen maken?
 • Dragen de kaders bij aan het beleid?
 • Vindt vanaf 2015 sturing en monitoring (door de gemeenteraad) plaats, op welke onderdelen en op welke wijze?

Controlerende rol gemeenteraad

 • Is uitgewerkt hoe de raad zicht kan houden op de realisatie van de doelstellingen?
 • Is het proces zodanig ingericht dat (tijdige) bijsturing door de raad mogelijk is?
 • Vindt vanaf 2015 sturing en monitoring (door de gemeenteraad) plaats, op welke onderdelen en op welke wijze?
 • Welke gevolgen hebben de gemeenteraden gegeven aan de verantwoordingsinformatie door de colleges?

Monitoring

 • Is uitgewerkt hoe de raad zicht kan houden op de realisatie van de doelstellingen?
 • Zijn de risico’s (inhoudelijk en financieel) voldoende in beeld bij de raad?
 • Worden deze maatregelen voldoende en tijdig gemonitord en vindt hierover terugkoppeling plaats aan de gemeenteraden?
 • Vindt vanaf 2015 sturing en monitoring (door de gemeenteraad) plaats, op welke onderdelen en op welke wijze?

Evaluatie/onderzoek

'- Is uitgewerkt hoe de raad zicht kan houden op de realisatie van de doelstellingen?

Informatievoorziening sturing

 • Hoe is de rapportage georganiseerd, en draagt deze bij aan sturing?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Op welke momenten en in welke vorm is door het college aan de gemeenteraden in de afgelopen twee jaren (financiële en inhoudelijke) informatie verstrekt ten aanzien van de decentralisatie jeugd?
 • In hoeverre is de informatieverstrekking voldoende voor de gemeenteraden om hun controlerende en kaderstellende rol in te vullen?
 • Zijn de risico’s (inhoudelijk en financieel) voldoende in beeld bij de raad?
 • Hoe is de rapportage georganiseerd, en draagt deze bij aan sturing?
  • In hoeverre maken gemeenteraden bij hun kaderstellende en controlerende rol gebruik van externe input (onder andere zorgaanbieders, jeugdigen/ouders en adviesraden)?

Informatievoorziening controle

 • Is vastgelegd op welke momenten en in welke vorm de raad wordt geïnformeerd over de realisatie van de doelstellingen (inhoudelijk en financieel)?
 • Op welke momenten en in welke vorm is door het college aan de gemeenteraden in de afgelopen twee jaren (financiële en inhoudelijke) informatie verstrekt ten aanzien van de decentralisatie jeugd?
 • In hoeverre is de informatieverstrekking voldoende voor de gemeenteraden om hun controlerende en kaderstellende rol in te vullen?
 • Zijn de risico’s (inhoudelijk en financieel) voldoende in beeld bij de raad?
 • Zijn er vervolgens beheersmaatregelen op deze risico's genomen?
 • Worden deze maatregelen voldoende en tijdig gemonitord en vindt hierover terugkoppeling plaats aan de gemeenteraden?
 • Hoe is de rapportage georganiseerd, en draagt deze bij aan sturing?
 • In hoeverre maken gemeenteraden bij hun kaderstellende en controlerende rol gebruik van externe input (onder andere zorgaanbieders, jeugdigen/ouders en adviesraden)?

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

'- Is uitgewerkt hoe de raad zicht kan houden op de realisatie van de doelstellingen?

Resultaat Jeugdbeleid

 • Is uitgewerkt hoe de raad zicht kan houden op de realisatie van de doelstellingen?

Geldermalsen (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke kaders en richtlijnen hebben raad en college met elkaar afgesproken ten aanzien van de jeugdzorg? Hoe is de kwaliteit van deze kaders en richtlijnen?
 • Welke doelen heeft de gemeenteraad geformuleerd op het gebied van de jeugdzorg? Zijn de doelen concreet?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

 • Hoe worden de kaders en wensen vanuit de gemeente vertaald naar de markt (in de uitvraag in aanbestedingen)?

Sturende rol college

 • Welke kaders en richtlijnen hebben raad en college met elkaar afgesproken ten aanzien van de jeugdzorg? Hoe is de kwaliteit van deze kaders en richtlijnen?
 • In welke (bestuurlijke) structuur is de decentralisatie jeugdzorg opgepakt? En, in welke mate was de gekozen structuur hier geschikt voor? Hoe verloopt de uitvoering in zowel de GR als met diverse relevante maatschappelijke organisaties vanuit het perspectief van de gemeente; hoe ervaren ambtelijk apparaat, college en raad dit vanuit eigen perspectief?
 • Hoe worden de kaders en wensen vanuit de gemeente vertaald naar de markt (in de uitvraag in aanbestedingen)?
 • In hoeverre is er een instrumentarium ingericht met doelen, indicatoren, resultaten en succesfactoren en kan de raad hiermee ook zijn controlerende rol goed vervullen en eventueel bijsturend optreden?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Welke kaders en richtlijnen hebben raad en college met elkaar afgesproken ten aanzien van de jeugdzorg? Hoe is de kwaliteit van deze kaders en richtlijnen?
 • Welke doelen heeft de gemeenteraad geformuleerd op het gebied van de jeugdzorg? Zijn de doelen concreet?
 • Wat valt op basis van de antwoorden op de eerste twee deelvragen, te zeggen over hoe de gemeenteraad zijn kaderstellende rol ten aanzien van de decentralisatie jeugdzorg heeft vervuld?
 • In hoeverre is er een instrumentarium ingericht met doelen, indicatoren, resultaten en succesfactoren en kan de raad hiermee ook zijn controlerende rol goed vervullen en eventueel bijsturend optreden?

Controlerende rol gemeenteraad

 • In hoeverre is er een instrumentarium ingericht met doelen, indicatoren, resultaten en succesfactoren en kan de raad hiermee ook zijn controlerende rol goed vervullen en eventueel bijsturend optreden?
 • Hoe heeft de gemeenteraad zijn controlerende rol ten aanzien van de decentralisatie jeugdzorg vervuld? Hoe is de raad omgegaan met de verantwoordingsinformatie die hij tot nu toe heeft ontvangen?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Hoe is interne informatievoorziening en -deling georganiseerd?

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Hoe is/wordt de gemeenteraad geïnformeerd (qua actieve informatievoorziening en op basis van de P&C-cyclus) over de uitwerking van en ontwikkelingen met betrekking tot de jeugdzorg?
 • Hoe heeft de gemeenteraad zijn controlerende rol ten aanzien van de decentralisatie jeugdzorg vervuld? Hoe is de raad omgegaan met de verantwoordingsinformatie die hij tot nu toe heeft ontvangen?

Organsatie van de jeugdhulp

 • Tot welke uitwerking van het beleid met betrekking tot de decentralisatie van de jeugdzorg heeft deze besluitvorming vervolgens geleid? Hoe verloopt het samenspel regio Rivierenland, Kernteam, beleidsafdeling ‘Sociaal Domein’?
 • In welke (bestuurlijke) structuur is de decentralisatie jeugdzorg opgepakt? En, in welke mate was de gekozen structuur hier geschikt voor? Hoe verloopt de uitvoering in zowel de GR als met diverse relevante maatschappelijke organisaties vanuit het perspectief van de gemeente; hoe ervaren ambtelijk apparaat, college en raad dit vanuit eigen perspectief?

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • In welke (bestuurlijke) structuur is de decentralisatie jeugdzorg opgepakt? En, in welke mate was de gekozen structuur hier geschikt voor? Hoe verloopt de uitvoering in zowel de GR als met diverse relevante maatschappelijke organisaties vanuit het perspectief van de gemeente; hoe ervaren ambtelijk apparaat, college en raad dit vanuit eigen perspectief? Wat kan er al geconstateerd worden over de meerwaarde en beperkingen van de gerealiseerde samenwerking voor het beleid van de gemeente?
 • Hoe wordt de uitvoering beoordeeld (klanttevredenheid)?

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Tot welke uitwerking van het beleid met betrekking tot de decentralisatie van de jeugdzorg heeft deze besluitvorming vervolgens geleid? Hoe verloopt het samenspel regio Rivierenland, Kernteam, beleidsafdeling ‘Sociaal Domein’?
 • In welke (bestuurlijke) structuur is de decentralisatie jeugdzorg opgepakt? En, in welke mate was de gekozen structuur hier geschikt voor? Hoe verloopt de uitvoering in zowel de GR als met diverse relevante maatschappelijke organisaties vanuit het perspectief van de gemeente; hoe ervaren ambtelijk apparaat, college en raad dit vanuit eigen perspectief? Wat kan er al geconstateerd worden over de meerwaarde en beperkingen van de gerealiseerde samenwerking voor het beleid van de gemeente?

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Groene Hart (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas) (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke doelstellingen zijn er geëxpliciteerd in de inkoopsamenwerking?
 • Hoe sluiten deze aan bij de bredere beleidsdoelen met betrekking tot de jeugdzorg van de gemeenten?
 • Wat hebben de colleges en raden beleidsmatig vastgelegd voor Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH)? En hoe hebben zij dit gecommuniceerd?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

 • Welke doelstellingen zijn er geëxpliciteerd in de inkoopsamenwerking?
 • Hoe sluiten deze aan bij de bredere beleidsdoelen met betrekking tot de jeugdzorg van de gemeenten?
 • Zijn uit de beleidskaders van de gemeenten concrete eisen en wensen af te leiden voor de inkoop in Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH)-verband?
 • Hoe geven de gemeenten invulling aan het speerpunt in het regionaal inkoopkader: komen tot een versimpelde (qua administratie, facturatie, bureaucratie) bekostigingssystematiek?
 • Wat is de rol van het NSDMH, als netwerk van gemeenten en zorgaanbieders (met een basisovereenkomst) hierbij?
 • Op welke wijze committeren de gemeenten zich aan het gebruik van standaarden?
 • Op welke wijze is het beleid van het NSDMH geïmplementeerd in interne procesafspraken en waarborgen?
 • Op welke onderwerpen van de uitvoering van het gezamenlijk inkoopbeleid Jeugdzorg hebben de procesafspraken betrekking?
 • Wat is de onderbouwing van het weer lokaal organiseren in de afzonderlijke gemeenten van de facturering?
 • Wat is de impact van weer per gemeente factureren op de administratieve lasten bij zorgaanbieders?
 • Wat is de onderbouwing van het weer lokaal organiseren van het berichtenverkeer?
 • Wat is de impact van het per gemeente organiseren van het berichtenverkeer op de administratieve lasten bij zorgaanbieders?

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Hoe geven de vier colleges en raden invulling aan de relatie met het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland NSDMH)?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Hoe geven de vier colleges en raden invulling aan de relatie met het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH)?
 • Welke rol hebben de raden vervuld bij de kaderstelling voor de inkoop jeugdzorg?
 • In hoeverre hebben de gemeenteraden eigen kaders opgesteld voor de inkoop?
 • In hoeverre hebben de raden gelegenheid tot bijsturen?
 • Hebben de gemeenteraden afstemming gezocht over concrete invulling van hun (gezamenlijke) kaderstellende en controlerende rol?
 • Welke activiteiten hebben raden ondernomen om invulling te geven aan hun kaderstellende en controlerende rol?

Controlerende rol gemeenteraad

 • In hoeverre hebben de raden gelegenheid tot bijsturen?
 • Hebben de gemeenteraden afstemming gezocht over concrete invulling van hun (gezamenlijke) kaderstellende en controlerende rol?
 • Welke activiteiten hebben raden ondernomen om invulling te geven aan hun kaderstellende en controlerende rol?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Was er vooraf- en bestaat er actueel -zicht op de totale kosten van de samenwerking?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Was er vooraf- en bestaat er actueel - zicht op de totale kosten van de samenwerking?

Informatievoorziening controle

 • In hoeverre zijn de raden periodiek geïnformeerd over de uitvoering van het inkoopbeleid van het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH) betreffende de jeugdzorg?

Organsatie van de jeugdhulp

 • Op welke wijze is het beleid van het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH geïmplementeerd in interne procesafspraken en waarborgen?
 • Op welke onderwerpen van de uitvoering van het gezamenlijk inkoopbeleid Jeugdzorg hebben de procesafspraken betrekking?
 • Op welke wijze is het beleid van NSDMH ten aanzien van terugdringen bureaucratie geïmplementeerd in het inkoop- en uitvoeringsproces?

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

 • In hoeverre biedt de inkoopsamenwerking ruimte voor de gemeente om met de gecontracteerde zorgaanbieders afwijkende afspraken te maken om zo recht te doen aan de verschillen in beleidskeuzes tussen gemeenten?
 • Welke concrete verbeterpunten zijn er in de samenwerking bij de inrichting van het proces, zoals ten aanzien van de doelmatigheid van het besluitvormingsproces?

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • In hoeverre is de uitvoeringspraktijk conform wet- en regelgeving, de gemeentelijke kaders, het vastgestelde beleid en de procesafspraken, zowel op het niveau van de afzonderlijke gemeenten, als de gemeenschappelijke regeling? Ofwel: Is de inkoop rechtmatig verlopen?

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

 • In hoeverre is de uitvoeringspraktijk conform wet- en regelgeving, de gemeentelijke kaders, het vastgestelde beleid en de procesafspraken, zowel op het niveau van de afzonderlijke gemeenten, als de gemeenschappelijke regeling? Ofwel: Is de inkoop rechtmatig verlopen?
 • In hoeverre worden de beleidsdoelstellingen van de individuele gemeenten en van het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH) bereikt?
 • In hoeverre worden de financiële doelstellingen van de individuele gemeenten en van de NSDMH bereikt?

Gulpen-Wittem (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke doelstellingen en/of streefwaarden op het gebied van de transformatie van de Jeugdhulp heeft de gemeenteraad vastgesteld?
 • Hoe zorgt de gemeente voor voldoende innovatie en hoe benut de gemeente daarbij ook het netwerk van samenwerkende gemeenten, maatschappelijke partners en zorgaanbieders?
 • Welke aanbevelingen zijn er tot verdere ontwikkeling van de politiek bestuurlijke sturing en een eventuele verbetering van het beleid?

Budget

 • Wat zijn de budgetten en geldstromen?

Begroting/Jaarverslag

 • Wat zijn de budgetten en geldstromen?

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Welke weg is bewandeld om de toegang tot zorg- en hulpverlening en de samenwerking met het netwerk van maatschappelijke partners en zorgaanbieders goed toe te snijden op de realisatie van de doelen?
 • Welke voorwaarden heeft het gemeentebestuur reeds ingevuld om de doelen van de transformatie daadwerkelijk te realiseren?
 • Welke voorwaarden moet het gemeentebestuur nog invullen en wat sluit wel of niet aan op de regionale transformatieagenda 2017-2018?
 • Welke aanbevelingen zijn er tot verdere ontwikkeling van de politiek bestuurlijke sturing en een eventuele verbetering van het beleid?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Welke weg is bewandeld om de toegang tot zorg- en hulpverlening en de samenwerking met het netwerk van maatschappelijke partners en zorgaanbieders goed toe te snijden op de realisatie van de doelen?
 • Welke voorwaarden heeft het gemeentebestuur reeds ingevuld om de doelen van de transformatie daadwerkelijk te realiseren?
 • Welke voorwaarden moet het gemeentebestuur nog invullen en wat sluit wel of niet aan op de regionale transformatieagenda 2017-2018?
 • Welke aanbevelingen zijn er tot verdere ontwikkeling van de politiek bestuurlijke sturing en een eventuele verbetering van het beleid?

Controlerende rol gemeenteraad

 • Welke aanbevelingen zijn er tot verdere ontwikkeling van de politiek bestuurlijke sturing en een eventuele verbetering van het beleid?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Hoe, op welke momenten en aan de hand van welke indicatoren wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het bereiken van de doelen van de transformatie en de voortgang rondom de invulling van voorwaarden om de doelen te kunnen realiseren?

Informatievoorziening controle

 • Hoe, op welke momenten en aan de hand van welke indicatoren wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het bereiken van de doelen van de transformatie en de voortgang rondom de invulling van voorwaarden om de doelen te kunnen realiseren?

Organsatie van de jeugdhulp

 • Welke weg is bewandeld om de toegang tot zorg- en hulpverlening en de samenwerking met het netwerk van maatschappelijke partners en zorgaanbieders goed toe te snijden op de realisatie van de doelen?
 • Welke voorwaarden heeft het gemeentebestuur reeds ingevuld om de doelen van de transformatie daadwerkelijk te realiseren?
 • Welke voorwaarden moet het gemeentebestuur nog invullen en wat sluit wel of niet aan op de regionale transformatieagenda 2017-2018?
 • Hoe zorgt de gemeente voor voldoende innovatie en hoe benut de gemeente daarbij ook het netwerk van samenwerkende gemeenten, maatschappelijke partners en zorgaanbieders?

Transformatie

 • Welke doelstellingen en/of streefwaarden op het gebied van de transformatie van de Jeugdhulp heeft de gemeenteraad vastgesteld?
 • Hoe, op welke momenten en aan de hand van welke indicatoren wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het bereiken van de doelen van de transformatie en de voortgang rondom de invulling van voorwaarden om de doelen te kunnen realiseren?
 • Welke weg is bewandeld om de toegang tot zorg- en hulpverlening en de samenwerking met het netwerk van maatschappelijke partners en zorgaanbieders goed toe te snijden op de realisatie van de doelen?
 • Welke voorwaarden heeft het gemeentebestuur reeds ingevuld om de doelen van de transformatie daadwerkelijk te realiseren?
 • Welke voorwaarden moet het gemeentebestuur nog invullen en wat sluit wel of niet aan op de regionale transformatieagenda 2017-2018?
 • Hoe zorgt de gemeente voor voldoende innovatie en hoe benut de gemeente daarbij ook het netwerk van samenwerkende gemeenten, maatschappelijke partners en zorgaanbieders?
 • Wat is de invloed van de directe inzet van de gemeente zelf op de vraag naar de (zware) zorg?

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

 • Hoe zorgt de gemeente voor voldoende innovatie en hoe benut de gemeente daarbij ook het netwerk van samenwerkende gemeenten, maatschappelijke partners en zorgaanbieders?

Organisatie van de toegang

 • Welke weg is bewandeld om de toegang tot zorg- en hulpverlening en de samenwerking met het netwerk van maatschappelijke partners en zorgaanbieders goed toe te snijden op de realisatie van de doelen?
 • Welke voorwaarden heeft het gemeentebestuur reeds ingevuld om de doelen van de transformatie daadwerkelijk te realiseren?
 • Welke voorwaarden moet het gemeentebestuur nog invullen en wat sluit wel of niet aan op de regionale transformatieagenda 2017-2018?

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Welke doelstellingen en/of streefwaarden op het gebied van de transformatie van de Jeugdhulp heeft de gemeenteraad vastgesteld?
 • Welke weg is bewandeld om de toegang tot zorg- en hulpverlening en de samenwerking met het netwerk van maatschappelijke partners en zorgaanbieders goed toe te snijden op de realisatie van de doelen?
 • Welke voorwaarden heeft het gemeentebestuur reeds ingevuld om de doelen van de transformatie daadwerkelijk te realiseren?
 • Welke voorwaarden moet het gemeentebestuur nog invullen en wat sluit wel of niet aan op de regionale transformatieagenda 2017-2018?

Resultaat Jeugdbeleid

 • Welke doelstellingen en/of streefwaarden op het gebied van de transformatie van de Jeugdhulp heeft de gemeenteraad vastgesteld?
 • Welke weg is bewandeld om de toegang tot zorg- en hulpverlening en de samenwerking met het netwerk van maatschappelijke partners en zorgaanbieders goed toe te snijden op de realisatie van de doelen?
 • Welke voorwaarden heeft het gemeentebestuur reeds ingevuld om de doelen van de transformatie daadwerkelijk te realiseren?
 • Welke voorwaarden moet het gemeentebestuur nog invullen en wat sluit wel of niet aan op de regionale transformatieagenda 2017-2018?

Hardenberg (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke doelen, indicatoren, streefwaarden en uitgangspunten heeft de gemeente op het gebied van jeugdhulp geformuleerd?
 • Wat is in het beleid opgenomen over monitoring van de jeugdhulp?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

 • Wat is in het beleid opgenomen over monitoring van de jeugdhulp?

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Welke sturingsinformatie over de uitvoering van de Jeugdwet is beschikbaar en wat wordt daarvan gedeeld met de raad?
 • Wat is uit de beschikbare sturingsinformatie af te leiden over de jeugdhulp die wordt verleend en de kwaliteit en kosten ervan?
 • Wat is uit de beschikbare sturingsinformatie af te leiden over de opgestelde doelen, indicatoren of streefwaarden?
 • Welke benodigde sturingsinformatie over de uitvoering van de Jeugdwet is niet beschikbaar?
 • Waarom is deze sturingsinformatie niet beschikbaar en welke knelpunten moeten daarvoor worden opgelost?
 • Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor het optimaliseren van sturingsinformatie voor de gemeenteraad rond de preventie en specialistische jeugdhulp?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Welke sturingsinformatie over de uitvoering van de Jeugdwet is beschikbaar en wat wordt daarvan gedeeld met de raad?
 • Wat is uit de beschikbare sturingsinformatie af te leiden over de jeugdhulp die wordt verleend en de kwaliteit en kosten ervan?
 • Wat is uit de beschikbare sturingsinformatie af te leiden over de opgestelde doelen, indicatoren of streefwaarden?
 • Welke benodigde sturingsinformatie over de uitvoering van de Jeugdwet is niet beschikbaar?
 • Waarom is deze sturingsinformatie niet beschikbaar en welke knelpunten moeten daarvoor worden opgelost?
 • Welke sturingsinformatie over de uitvoering van de Jeugdwet in de gemeente Hardenberg heeft de raad nodig?
 • In hoeverre sluit de huidige informatievoorziening aan op de informatiebehoefte van de raad?
 • Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor het optimaliseren van sturingsinformatie voor de gemeenteraad rond de preventie en specialistische jeugdhulp?

Informatievoorziening controle

 • Welke sturingsinformatie over de uitvoering van de Jeugdwet is beschikbaar en wat wordt daarvan gedeeld met de raad?
 • Wat is uit de beschikbare sturingsinformatie af te leiden over de jeugdhulp die wordt verleend en de kwaliteit en kosten ervan?
 • Wat is uit de beschikbare sturingsinformatie af te leiden over de opgestelde doelen, indicatoren of streefwaarden?
 • Welke benodigde sturingsinformatie over de uitvoering van de Jeugdwet is niet beschikbaar?
 • Waarom is deze sturingsinformatie niet beschikbaar en welke knelpunten moeten daarvoor worden opgelost?
 • Welke sturingsinformatie over de uitvoering van de Jeugdwet in de gemeente Hardenberg heeft de raad nodig?
 • In hoeverre sluit de huidige informatievoorziening aan op de informatiebehoefte van de raad?
 • Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor het optimaliseren van sturingsinformatie voor de gemeenteraad rond de preventie en specialistische jeugdhulp?

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Welke doelen, indicatoren, streefwaarden en uitgangspunten heeft de gemeente op het gebied van jeugdhulp geformuleerd?
 • Wat is uit de beschikbare sturingsinformatie af te leiden over de opgestelde doelen, indicatoren of streefwaarden?

Resultaat Jeugdbeleid

 • Welke doelen, indicatoren, streefwaarden en uitgangspunten heeft de gemeente op het gebied van jeugdhulp geformuleerd?
 • Wat is uit de beschikbare sturingsinformatie af te leiden over de opgestelde doelen, indicatoren of streefwaarden?

Heerenveen (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke kaders en doelstellingen zijn geformuleerd voor de jeugdzorg in Heerenveen?
 • In hoeverre heeft een risico-inventarisatie plaatsgevonden en zijn beheersmaatregelen gerealiseerd?
 • Welke bijstellingen hebben sinds 1 januari 2015 plaatsgevonden ten aanzien van het beleid en de organisatie-inrichting?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Hoe heeft de gemeente zich voorbereid op de decentralisatie van de jeugdzorg?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Hoe heeft de gemeente zich voorbereid op de decentralisatie van de jeugdzorg?
 • In welke mate is de raad betrokken geweest bij de formulering van de doelstellingen?

Controlerende rol gemeenteraad

 • In hoeverre is zijn controlerende rol uit te voeren ten aanzien van de jeugdzorg?

Monitoring

 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en de voortgang van de transformatie?

Evaluatie/onderzoek

 • In hoeverre heeft een risico-inventarisatie plaatsgevonden en zijn beheersmaatregelen gerealiseerd?

Informatievoorziening sturing

 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en de voortgang van de transformatie?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Welke afspraken zijn gemaakt over informatievoorziening aan de raad?

Informatievoorziening controle

 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en de voortgang van de transformatie?
 • Welke afspraken zijn gemaakt over informatievoorziening aan de raad?
 • In hoeverre is zijn controlerende rol uit te voeren ten aanzien van de jeugdzorg?

Organsatie van de jeugdhulp

 • Hoe is de uitvoering van de jeugdzorg in Heerenveen georganiseerd?
 • Welke bijstellingen hebben sinds 1 januari 2015 plaatsgevonden ten aanzien van het beleid en de organisatie-inrichting?
 • Hoe wordt omgegaan met risicomanagement?
 • Welke inspirerende voorbeelden zijn er aanwezig bij andere gemeenten?

Transformatie

 • In welke mate is de transformatie van de jeugdzorg reeds gerealiseerd?
 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en de voortgang van de transformatie?

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Welke ervaringen hebben direct en indirect betrokkenen bij de uitvoering van de jeugdzorg?
 • In welke mate voldoet de uitvoering van de jeugdzorgtaken aan de vooraf gestelde doelen?
 • Welke inspirerende voorbeelden zijn er aanwezig bij andere gemeenten?

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en de voortgang van de transformatie?
 • In welke mate voldoet de uitvoering van de jeugdzorgtaken aan de vooraf gestelde doelen?

Resultaat Jeugdbeleid

 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en de voortgang van de transformatie?
 • In welke mate voldoet de uitvoering van de jeugdzorgtaken aan de vooraf gestelde doelen?

Hellevoetssluis (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Welke (sturings)instrumenten heeft de Hellevoetse gemeenteraad tot zijn beschikking in relatie tot de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond?
 • Welke van die (sturings)instrumenten gebruikt de raad in de praktijk en op welke manier zet hij die in?
 • Wat zijn de effecten van het toepassen van deze sturingsinstrumenten?
 • In hoeverre is de gemeenteraad op basis van de aangeboden informatie en de afgelegde verantwoording in staat om zijn controlerende en kaderstellende rol uit te oefenen?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor gemeenteraad van Hellevoetsluis om meer grip te krijgen op de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond:
 • op het vlak van verantwoordingsinformatie?
 • op het vlak van inzet van instrumenten?

Controlerende rol gemeenteraad

 • Welke (sturings)instrumenten heeft de Hellevoetse gemeenteraad tot zijn beschikking in relatie tot de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond?
 • Welke van die (sturings)instrumenten gebruikt de raad in de praktijk en op welke manier zet hij die in?
 • Wat zijn de effecten van het toepassen van deze sturingsinstrumenten?
 • In hoeverre is de gemeenteraad op basis van de aangeboden informatie en de afgelegde verantwoording in staat om zijn controlerende en kaderstellende rol uit te oefenen?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor gemeenteraad van Hellevoetsluis om meer grip te krijgen op de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond:
 • op het vlak van verantwoordingsinformatie?
 • op het vlak van inzet van instrumenten?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Hoe wordt de gemeenteraad van Hellevoetsluis geïnformeerd over de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond?

Informatievoorziening controle

 • Hoe wordt de gemeenteraad van Hellevoetsluis geïnformeerd over de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond?
 • Op welke wijze gebruikt het college de verantwoordingsinformatie van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond om verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad?

Organsatie van de jeugdhulp

 • Wat zijn de doelstellingen, taken en bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond?
 • Hoe is het bestuursmodel van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond?
 • Op welke wijze legt de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond verantwoording af over haar handelen?

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Hilversum (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wat wil de gemeente Hilversum met de jeugdhulp bereiken? In hoeverre is de gemeente daarin geslaagd?

Budget

 • Wat zijn de budgetten van 2015 tot 2017 die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld? Draagt de gemeente daar nog extra aan bij?
 • Hoe hoog zijn de uitvoeringskosten van 2015 tot en met 2017? In hoeverre wijken deze af van de budgetten zoals beschikbaar gesteld door het Rijk en zoals vastgesteld door de gemeente?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Hoe hoog zijn de uitvoeringskosten van 2015 tot en met 2017? In hoeverre wijken deze af van de budgetten zoals beschikbaar gesteld door het Rijk en zoals vastgesteld door de gemeente?

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

'- Op welke manier worden de effectiviteit, tevredenheid en vermindering van specialistische hulpverlening gemonitord, welke ontwikkelingen zijn hierin zichtbaar en hoe wordt de raad hierover geïnformeerd?

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

 • Op welke manier worden de effectiviteit, tevredenheid en vermindering van specialistische hulpverlening gemonitord, welke ontwikkelingen zijn hierin zichtbaar en hoe wordt de raad hierover geïnformeerd?

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Op welke manier worden de effectiviteit, tevredenheid en vermindering van specialistische hulpverlening gemonitord, welke ontwikkelingen zijn hierin zichtbaar en hoe wordt de raad hierover geïnformeerd?

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Hoe is de toegang tot jeugdhulp in Hilversum georganiseerd en weten jongeren en hun ouders deze toegang te vinden?

Signalering

-

Bereik hulpverlening

 • Hoe is de toegang tot jeugdhulp in Hilversum georganiseerd en weten jongeren en hun ouders deze toegang te vinden?

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Wat wil de gemeente Hilversum met de jeugdhulp bereiken? In hoeverre is de gemeente daarin geslaagd?
 • Op welke manier worden de effectiviteit, tevredenheid en vermindering van specialistische hulpverlening gemonitord, welke ontwikkelingen zijn hierin zichtbaar en hoe wordt de raad hierover geïnformeerd?

Resultaat Jeugdbeleid

 • Wat wil de gemeente Hilversum met de jeugdhulp bereiken? In hoeverre is de gemeente daarin geslaagd?
 • Op welke manier worden de effectiviteit, tevredenheid en vermindering van specialistische hulpverlening gemonitord, welke ontwikkelingen zijn hierin zichtbaar en hoe wordt de raad hierover geïnformeerd?

Horst aan de Maas (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke transformatiedoelen zijn geformuleerd?
 • Welke (beleids)instrumenten zijn benoemd om deze doelen te realiseren?
 • Welke uitvoeringorganisatie is neergezet (toegang, samenwerking met parallelle toegangen)?
 • Welke financiële kaders zijn gesteld?
 • In welke mate en op welke wijze heeft de risicoanalyse aantoonbaar geleid tot bijstelling/aanpassing van (welke) kaders?
 • Welke planning in relatie tot de beleidsinhoudelijke doelen is opgesteld?
 • Hoe zijn deze kaders vertaald naar de taakopdracht van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling inzake de jeugdzorg?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • Welke financiële kaders zijn gesteld?
 • In hoeverre is een risicoanalyse opgesteld en uitgevoerd?
 • In welke mate en op welke wijze heeft deze risicoanalyse aantoonbaar geleid tot bijstelling/aanpassing van (welke) kaders?

Uitgaven

 • In hoeverre en in welke mate is gestuurd op het behalen van de financiële doelstellingen en het minimaliseren van (financiële) risico’s?

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • In hoeverre is een risicoanalyse opgesteld en uitgevoerd?
 • In welke mate en op welke wijze heeft deze risicoanalyse aantoonbaar geleid tot bijstelling/aanpassing van (welke) kaders?
 • Op welke wijze is gestuurd op het realiseren van de transformatiedoelen?
 • In hoeverre en in welke mate is gestuurd op het behalen van de financiële doelstellingen en het minimaliseren van (financiële) risico’s?
 • Is de gemeente tijdig, juist en volledig geïnformeerd door de uitvoerders?
 • Is deze informatie tijdig, juist en volledig aangeleverd aan het college?
 • In hoeverre heeft het college deze informatie gebruikt om desgewenst bij te sturen op beleid en uitvoering?
 • Is deze informatie tijdig, juist en volledig gedeeld met de raad?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • In hoeverre is een risicoanalyse opgesteld en uitgevoerd?
 • In welke mate en op welke wijze heeft deze risicoanalyse aantoonbaar geleid tot bijstelling/aanpassing van (welke) kaders?
 • Op welke wijze is gestuurd op het realiseren van de transformatiedoelen?
 • In hoeverre en in welke mate is gestuurd op het behalen van de financiële doelstellingen en het minimaliseren van (financiële) risico’s?

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Is de gemeente tijdig, juist en volledig geïnformeerd door de uitvoerders?
 • Is deze informatie tijdig, juist en volledig aangeleverd aan het college?
 • In hoeverre heeft het college deze informatie gebruikt om desgewenst bij te sturen op beleid en uitvoering?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Is de gemeente tijdig, juist en volledig geïnformeerd door de uitvoerders?
 • Is deze informatie tijdig, juist en volledig gedeeld met de raad?

Informatievoorziening controle

 • Is de gemeente tijdig, juist en volledig geïnformeerd door de uitvoerders?
 • Is deze informatie tijdig, juist en volledig gedeeld met de raad?

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

 • Welke transformatiedoelen zijn geformuleerd?
 • In hoeverre zijn de transformatiedoelen behaald?
 • Op welke wijze is gestuurd op het realiseren van de transformatiedoelen?
 • In welke mate en op welke wijze heeft de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling in de praktijk een bijdrage geleverd aan het realiseren van de transformatiedoelen?
 • In hoeverre en op welke wijze hebben de drie gebiedsteams een bijdrage geleverd aan het realiseren van de transformatiedoelen?

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Welke uitvoeringorganisatie is neergezet (toegang, samenwerking met parallelle toegangen)?

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • In hoeverre en op welke wijze hebben de drie gebiedsteams een bijdrage geleverd aan het realiseren van de transformatiedoelen?

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Hoe zijn deze kaders vertaald naar de taakopdracht van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling inzake de jeugdzorg?
 • In welke mate en op welke wijze heeft de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling in de praktijk een bijdrage geleverd aan het realiseren van de transformatiedoelen?

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Houten (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

 • Op welke wijze kan de meest wenselijke informatiearchitectuur met betrekking tot jeugdzorg worden ingericht en uitgevoerd?

Evaluatie/onderzoek

 • Op welke wijze kan de meest wenselijke informatiearchitectuur met betrekking tot jeugdzorg worden ingericht en uitgevoerd?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Welke informatie wordt tot op heden aan de gemeenteraad verstrekt met betrekking tot jeugdzorg?
 • Hoe wordt deze informatie door de leden van de gemeenteraad beoordeeld, vanuit de rol van de gemeenteraad?
 • Welke wensen leven er bij de leden van de gemeenteraad, vanuit de rol van de gemeenteraad?
 • In hoeverre kan hierbij worden aangesloten bij de herijking van de raadsinformatievoorziening WIL (Werk en Inkomen Lekstroom), waartoe de gemeenteraad heeft besloten op 11 april 2017?
 • In welke mate kan hierbij worden geput uit rekenkameronderzoeken die voor andere gemeenteraden zijn uitgevoerd?
 • Op welke wijze kan de meest wenselijke informatiearchitectuur met betrekking tot jeugdzorg worden ingericht en uitgevoerd?

Informatievoorziening controle

 • Welke informatie wordt tot op heden aan de gemeenteraad verstrekt met betrekking tot jeugdzorg?
 • Hoe wordt deze informatie door de leden van de gemeenteraad beoordeeld, vanuit de rol van de gemeenteraad?
 • Welke wensen leven er bij de leden van de gemeenteraad, vanuit de rol van de gemeenteraad?
 • In hoeverre kan hierbij worden aangesloten bij de herijking van de raadsinformatievoorziening WIL (Werk en Inkomen Lekstroom), waartoe de gemeenteraad heeft besloten op 11 april 2017?
 • In welke mate kan hierbij worden geput uit rekenkameronderzoeken die voor andere gemeenteraden zijn uitgevoerd?
 • Op welke wijze kan de meest wenselijke informatiearchitectuur met betrekking tot jeugdzorg worden ingericht en uitgevoerd?

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Hulst en Terneuzen (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

'- Hoe geven Hulst en Terneuzen invulling aan algemeen risicomanagement?

Begroting/Jaarverslag

'- Hoe geven Hulst en Terneuzen invulling aan algemeen risicomanagement?

Uitgaven

 • Hoe geven Hulst en Terneuzen invulling aan algemeen risicomanagement?

Inkoop

 • Hoe geven Hulst en Terneuzen invulling aan algemeen risicomanagement?

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Hoe geven Hulst en Terneuzen invulling aan algemeen risicomanagement?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Hoe geven Hulst en Terneuzen invulling aan algemeen risicomanagement?

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Hoe is de toegang tot Jeugdzorg in Hulst en Terneuzen georganiseerd?

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Hoe gebruikt men risicomanagement in de praktijk bij taakuitvoering van Jeugdzorg?

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Kampen (2019)

Wet- en regelgeving

 • Welke taken vanuit de Jeugdwet zijn bij RSJ-IJsselland belegd?

Beleid(sdoelen)

 • Welke kaders en richtlijnen hebben raad en college met elkaar afgesproken ten aanzien van de jeugdhulp en de transformatie van jeugdhulp (beleidsplan, beleidsregels, verordeningen)?
 • Wat zijn de ervaringen van zorgaanbieders met het beleid en de daaruit voortvloeiende werkwijze?
 • Welke ervaring hebben cliënten met het gevoerde beleid en leidt dit volgens hen tot passende hulp op maat?
 • Worden de transformatiedoelstellingen behaald?

Budget

 • In hoeverre zijn de huidige budgetten toereikend voor het uitvoeren van het beleid?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

 • Welke taken vanuit de Jeugdwet zijn bij RSJ-IJsselland belegd?

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

 • Hoe worden de taken die bij RSJ-IJsselland zijn belegd gemonitord, geëvalueerd en op welke wijze vindt hierover terugkoppeling plaats aan de raad?

Evaluatie/onderzoek

'- Hoe worden de taken die bij RSJ-IJsselland zijn belegd gemonitord, geëvalueerd en op welke wijze vindt hierover terugkoppeling plaats aan de raad?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Op welke wijze wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van de Jeugdwet (tijdig, duidelijk, volledig)?

Organsatie van de jeugdhulp

 • Op welke wijze is het beleid vertaald naar de praktijk?

Transformatie

 • Worden de transformatiedoelstellingen behaald?

Aanbod jeugdhulp

 • Welke ervaring hebben cliënten met het gevoerde beleid en leidt dit volgens hen tot passende hulp op maat?

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Op welke wijze is het beleid vertaald naar de praktijk?
 • Hoe is de toegang tot jeugdhulp georganiseerd en welke rol vervult het CJG hierbinnen?
 • Is de toegankelijkheid van de (jeugd)zorg voldoende gewaarborgd?

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Op welke wijze is het beleid vertaald naar de praktijk?
 • Wat zijn de ervaringen van zorgaanbieders met het beleid en de daaruit voortvloeiende werkwijze?
 • Hoe verloopt de samenwerking met zorgverleners buiten en met het CJG (huisartsen, tweedelijns, voorveld)?
 • Welke ervaring hebben cliënten met het gevoerde beleid en leidt dit volgens hen tot passende hulp op maat?

Betrokken organisaties

 • Wat zijn de ervaringen van zorgaanbieders met het beleid en de daaruit voortvloeiende werkwijze?

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

 • Hoe is de toegang tot jeugdhulp georganiseerd en welke rol vervult het CJG hierbinnen?
 • Hoe verloopt de samenwerking met zorgverleners buiten en met het CJG (huisartsen, tweedelijns, voorveld)?

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Hoe verloopt de samenwerking met zorgverleners buiten en met het CJG (huisartsen, tweedelijns, voorveld)?

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

 • Welke ervaring hebben cliënten met het gevoerde beleid en leidt dit volgens hen tot passende hulp op maat?

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Kempengemeenten (Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden) (2017)

Wet- en regelgeving

 • Zijn de kaders en richtlijnen op het gebied van jeugdzorg expliciet en in samenhang afgestemd met de twee andere transities: Wmo 2015 en Participatiewet?

Beleid(sdoelen)

 • Welke kaders en richtlijnen hebben raad en college met elkaar afgesproken ten aanzien van de jeugdzorg? Hoe is de kwaliteit van deze kaders en richtlijnen?
 • Is er sprake van concreet benoemde doelen en resultaten?
 • Hoe hebben de gemeenten ‘de toegang’ vormgegeven? Welke keuzes zijn hierbij bepalend geweest?
 • Welke bestuurlijke en financiële risico’s hangen samen met de gekozen organisatie van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden?

Budget

 • Beheersen de gemeenten de (financiële) risico’s?

Begroting/Jaarverslag

 • Beheersen de gemeenten de (financiële) risico’s?
 • Wat zijn de financiële resultaten over 2015? Hebben de gemeenten al inzicht in 2016 en volgende jaren?

Uitgaven

 • Welke bestuurlijke en financiële risico’s hangen samen met de gekozen organisatie van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden?
 • Beheersen de gemeenten de (financiële) risico’s?
 • Wat zijn de financiële resultaten over 2015? Hebben de gemeenten al inzicht in 2016 en volgende jaren?

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Welke kaders en richtlijnen hebben raad en college met elkaar afgesproken ten aanzien van de jeugdzorg? Hoe is de kwaliteit van deze kaders en richtlijnen?
 • Welke bestuurlijke en financiële risico’s hangen samen met de gekozen organisatie van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Welke kaders en richtlijnen hebben raad en college met elkaar afgesproken ten aanzien van de jeugdzorg? Hoe is de kwaliteit van deze kaders en richtlijnen?
 • In welke mate is de raad in de gelegenheid zijn kaderstellende en controlerende rol waar te maken?

Controlerende rol gemeenteraad

 • Hoe is de informatievoorziening aan de raad? Is er een instrumentarium ingericht met doelen, indicatoren, resultaten en succesfactoren en kan de raad hiermee zijn controlerende rol goed vervullen en eventueel bijsturend optreden?
 • In welke mate is de raad in de gelegenheid zijn kaderstellende en controlerende rol waar te maken?

Monitoring

 • In hoeverre zijn de doelgroepen van het beleid goed in beeld?

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Hoe is de informatievoorziening aan de raad? Is er een instrumentarium ingericht met doelen, indicatoren, resultaten en succesfactoren en kan de raad hiermee zijn controlerende rol goed vervullen en eventueel bijsturend optreden?

Organsatie van de jeugdhulp

 • Hoe en bij wie hebben de gemeenten de uitvoering van de nieuwe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het kader van de jeugdzorg belegd?
 • Op welke wijze komen de begrippen ‘eigen kracht’, ‘inzet van het netwerk’ en ‘één gezin, één plan, één regisseur’ terug in de werkprocessen van de toegang, de wijkteams en de specialistische teams?

Transformatie

 • Hoe en bij wie hebben de gemeenten de uitvoering van de nieuwe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het kader van de jeugdzorg belegd?
 • In hoeverre en in welke mate wordt er in de praktijk al gewerkt conform de uitgangspunten van de transformatie zoals verwoord in de beleidsnota’s van de gemeenten?

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Hoe hebben de gemeenten ‘de toegang’ vormgegeven? Welke keuzes zijn hierbij bepalend geweest?
 • Op welke wijze komen de begrippen ‘eigen kracht’, ‘inzet van het netwerk’ en ‘één gezin, één plan, één regisseur’ terug in de werkprocessen van de toegang, de wijkteams en de specialistische teams?

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Hoe en bij wie hebben de gemeenten de uitvoering van de nieuwe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het kader van de jeugdzorg belegd?

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Welke samenwerkingsverbanden zijn er met betrekking tot de jeugdzorg ingericht (zowel met andere gemeenten als met diverse relevante maatschappelijke organisaties vanuit het perspectief van de gemeenten)?
 • Hoe verloopt de samenwerking tussen het voorveld (de nulde lijn), de wijkteams en de specialisten uit de tweede lijn?

Integrale aanpak

 • Op welke wijze komen de begrippen ‘eigen kracht’, ‘inzet van het netwerk’ en ‘één gezin, één plan, één regisseur’ terug in de werkprocessen van de toegang, de wijkteams en de specialistische teams?

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Is er sprake van concreet benoemde doelen en resultaten?

Resultaat Jeugdbeleid

 • Is er sprake van concreet benoemde doelen en resultaten?

Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis) (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Lansingerland (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wat zijn de doelstellingen van de Jeugdwet?
 • Hoe heeft de gemeente Lansingerland in haar beleid tav jeugdhulp invulling gegeven aan deze doelstellingen?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Hoe vindt de toegang tot de Jeugdhulp via de gemeente en het CJG plaats?

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

 • Wordt op een adequate wijze invulling gegeven aan het preventief jeugdhulpbeleid?

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

 • Welk resultaat wordt met de gekozen toegangsroute tot de jeugdhulp en het preventief jeugdhulpbeleid behaald?

Leeuwarden (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

-Hoe lang zijn de wachttijden bij de verwijzers, de overbruggingszorg en de intake, het hulpverleningstraject van de hoofdaannemer en het hulpverleningstraject van de onderaannemer?

 • Bij welke vorm(en) van jeugdhulp zijn er wachttijden die langer zijn dan de in de conceptnotitie opgestelde normen?
 • In welke regio zijn er wachttijden die langer zijn dan de in de conceptnotitie opgestelde normen?
 • Voor welke doelgroep(en) zijn er wachttijden die langer zijn dan de in de conceptnotitie opgestelde normen?
 • Is het aanbod een oorzaak voor te lange wachttijden?
 • Zo ja, in welke regio(’s) is er onvoldoende aanbod?
 • Voor welke doelgroep(en) is er onvoldoende aanbod?
 • Is de administratieve organisatie een oorzaak voor te lange wachttijden?
 • Welke andere oorzaken zijn er voor te lange wachttijden?

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

 • Is het aanbod een oorzaak voor te lange wachttijden?
 • Zo ja, in welke regio(’s) is er onvoldoende aanbod?
 • Voor welke doelgroep(en) is er onvoldoende aanbod?

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-Hoe lang zijn de wachttijden bij de verwijzers, de overbruggingszorg en de intake, het hulpverleningstraject van de hoofdaannemer en het hulpverleningstraject van de onderaannemer?

 • Bij welke vorm(en) van jeugdhulp zijn er wachttijden die langer zijn dan de in de conceptnotitie opgestelde normen?
 • In welke regio zijn er wachttijden die langer zijn dan de in de conceptnotitie opgestelde normen?
 • Voor welke doelgroep(en) zijn er wachttijden die langer zijn dan de in de conceptnotitie opgestelde normen?
 • Is het aanbod een oorzaak voor te lange wachttijden?
 • Zo ja, in welke regio(’s) is er onvoldoende aanbod?
 • Voor welke doelgroep(en) is er onvoldoende aanbod?
 • Is het doorverwijzen naar preferente aanbieders een oorzaak voor te lange wachttijden?
 • Is de doorverwijzing zonder ondersteuningsplan (door huisartsen) een oorzaak voor te lange wachttijden?
 • Is de administratieve organisatie een oorzaak voor te lange wachttijden?
 • Welke andere oorzaken zijn er voor te lange wachttijden?

Betrokken organisaties

 • Is het doorverwijzen naar preferente aanbieders een oorzaak voor te lange wachttijden?
 • Is de doorverwijzing zonder ondersteuningsplan (door huisartsen) een oorzaak voor te lange wachttijden?

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-Hoe lang zijn de wachttijden bij de verwijzers, de overbruggingszorg en de intake, het hulpverleningstraject van de hoofdaannemer en het hulpverleningstraject van de onderaannemer?

 • Bij welke vorm(en) van jeugdhulp zijn er wachttijden die langer zijn dan de in de conceptnotitie opgestelde normen?
 • In welke regio zijn er wachttijden die langer zijn dan de in de conceptnotitie opgestelde normen?
 • Voor welke doelgroep(en) zijn er wachttijden die langer zijn dan de in de conceptnotitie opgestelde normen?
 • Is het aanbod een oorzaak voor te lange wachttijden?
 • Zo ja, in welke regio(’s) is er onvoldoende aanbod?
 • Voor welke doelgroep(en) is er onvoldoende aanbod?
 • Is het doorverwijzen naar preferente aanbieders een oorzaak voor te lange wachttijden?
 • Is de doorverwijzing zonder ondersteuningsplan (door huisartsen) een oorzaak voor te lange wachttijden?
 • Is de administratieve organisatie een oorzaak voor te lange wachttijden?
 • Welke andere oorzaken zijn er voor te lange wachttijden?

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

 • Is de doorverwijzing zonder ondersteuningsplan (door huisartsen) een oorzaak voor te lange wachttijden?

Prestaties Jeugdbeleid

-Hoe lang zijn de wachttijden bij de verwijzers, de overbruggingszorg en de intake, het hulpverleningstraject van de hoofdaannemer en het hulpverleningstraject van de onderaannemer?

 • Bij welke vorm(en) van jeugdhulp zijn er wachttijden die langer zijn dan de in de conceptnotitie opgestelde normen?
 • In welke regio zijn er wachttijden die langer zijn dan de in de conceptnotitie opgestelde normen?
 • Voor welke doelgroep(en) zijn er wachttijden die langer zijn dan de in de conceptnotitie opgestelde normen?
 • Is het aanbod een oorzaak voor te lange wachttijden?
 • Zo ja, in welke regio(’s) is er onvoldoende aanbod?
 • Voor welke doelgroep(en) is er onvoldoende aanbod?
 • Is het doorverwijzen naar preferente aanbieders een oorzaak voor te lange wachttijden?
 • Is de doorverwijzing zonder ondersteuningsplan (door huisartsen) een oorzaak voor te lange wachttijden?
 • Is de administratieve organisatie een oorzaak voor te lange wachttijden?
 • Welke andere oorzaken zijn er voor te lange wachttijden?

Resultaat Jeugdbeleid

-

Leiden en Leiderdorp (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Welke mogelijkheden heeft de gemeenteraad om te sturen op de toegang tot jeugdhulp?

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Welke routes zijn er in de toegang tot jeugdhulp?

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Maassluis (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke doelstellingen op het gebied van de transformatie van de Jeugdhulp heeft de gemeenteraad vastgesteld?
 • Welke weg is aangelegd om de toegang tot zorg- en hulpverlening en de samenwerking met het netwerk van maatschappelijke partners en zorgaanbieders goed toe te snijden op de realisatie van de doelen?
 • Welke voorwaarden heeft het gemeentebestuur reeds ingevuld om de doelen van de transformatie daadwerkelijk te realiseren?
 • Welke voorwaarden moet het gemeentebestuur nog invullen en wat sluit wel of niet aan op de regionale transformatieagenda 2017-2018?
 • Hoe zorgt de gemeente voor voldoende innovatie en benut daarbij ook het netwerk van samenwerkende gemeenten, maatschappelijke partners en zorgaanbieders?
 • Welke voorstellen tot verdere ontwikkeling en verbetering van het beleid, de uitvoering en de politiek-bestuurlijke sturing kunnen op grond van het onderzoek gedaan worden?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Hoe zorgt de gemeente voor voldoende innovatie en benut daarbij ook het netwerk van samenwerkende gemeenten, maatschappelijke partners en zorgaanbieders?
 • Welke voorstellen tot verdere ontwikkeling en verbetering van het beleid, de uitvoering en de politiek-bestuurlijke sturing kunnen op grond van het onderzoek gedaan worden?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Welke doelstellingen op het gebied van de transformatie van de Jeugdhulp heeft de gemeenteraad vastgesteld?
 • Hoe zorgt de gemeente voor voldoende innovatie en benut daarbij ook het netwerk van samenwerkende gemeenten, maatschappelijke partners en zorgaanbieders?
 • Welke voorstellen tot verdere ontwikkeling en verbetering van het beleid, de uitvoering en de politiek-bestuurlijke sturing kunnen op grond van het onderzoek gedaan worden?

Controlerende rol gemeenteraad

 • Welke voorstellen tot verdere ontwikkeling en verbetering van het beleid, de uitvoering en de politiek-bestuurlijke sturing kunnen op grond van het onderzoek gedaan worden?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Heeft de raad zicht op de realisatie van de doelen van de transformatie en de voortgang rondom de invulling van voorwaarden om de doelen te kunnen realiseren?

Organsatie van de jeugdhulp

 • Welke weg is aangelegd om de toegang tot zorg- en hulpverlening en de samenwerking met het netwerk van maatschappelijke partners en zorgaanbieders goed toe te snijden op de realisatie van de doelen?
 • Welke voorwaarden heeft het gemeentebestuur reeds ingevuld om de doelen van de transformatie daadwerkelijk te realiseren?
 • Welke voorwaarden moet het gemeentebestuur nog invullen en wat sluit wel of niet aan op de regionale transformatieagenda 2017-2018?

Transformatie

 • Welke doelstellingen op het gebied van de transformatie van de Jeugdhulp heeft de gemeenteraad vastgesteld?
 • Heeft de raad zicht op de realisatie van de doelen van de transformatie en de voortgang rondom de invulling van voorwaarden om de doelen te kunnen realiseren?

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Welke weg is aangelegd om de toegang tot zorg- en hulpverlening en de samenwerking met het netwerk van maatschappelijke partners en zorgaanbieders goed toe te snijden op de realisatie van de doelen?
 • Welke voorwaarden heeft het gemeentebestuur reeds ingevuld om de doelen van de transformatie daadwerkelijk te realiseren?
 • Welke voorwaarden moet het gemeentebestuur nog invullen en wat sluit wel of niet aan op de regionale transformatieagenda 2017-2018?

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Hoe zorgt de gemeente voor voldoende innovatie en benut daarbij ook het netwerk van samenwerkende gemeenten, maatschappelijke partners en zorgaanbieders?
 • Welke voorstellen tot verdere ontwikkeling en verbetering van het beleid, de uitvoering en de politiek-bestuurlijke sturing kunnen op grond van het onderzoek gedaan worden?

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Welke weg is aangelegd om de toegang tot zorg- en hulpverlening en de samenwerking met het netwerk van maatschappelijke partners en zorgaanbieders goed toe te snijden op de realisatie van de doelen?
 • Welke voorwaarden heeft het gemeentebestuur reeds ingevuld om de doelen van de transformatie daadwerkelijk te realiseren?
 • Welke voorwaarden moet het gemeentebestuur nog invullen en wat sluit wel of niet aan op de regionale transformatieagenda 2017-2018?
 • Hoe zorgt de gemeente voor voldoende innovatie en benut daarbij ook het netwerk van samenwerkende gemeenten, maatschappelijke partners en zorgaanbieders?

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Welke weg is aangelegd om de toegang tot zorg- en hulpverlening en de samenwerking met het netwerk van maatschappelijke partners en zorgaanbieders goed toe te snijden op de realisatie van de doelen?
 • Welke voorwaarden heeft het gemeentebestuur reeds ingevuld om de doelen van de transformatie daadwerkelijk te realiseren?
 • Welke voorwaarden moet het gemeentebestuur nog invullen en wat sluit wel of niet aan op de regionale transformatieagenda 2017-2018?
 • Heeft de raad zicht op de realisatie van de doelen van de transformatie en de voortgang rondom de invulling van voorwaarden om de doelen te kunnen realiseren?

Resultaat Jeugdbeleid

 • Welke weg is aangelegd om de toegang tot zorg- en hulpverlening en de samenwerking met het netwerk van maatschappelijke partners en zorgaanbieders goed toe te snijden op de realisatie van de doelen?
 • Welke voorwaarden heeft het gemeentebestuur reeds ingevuld om de doelen van de transformatie daadwerkelijk te realiseren?
 • Welke voorwaarden moet het gemeentebestuur nog invullen en wat sluit wel of niet aan op de regionale transformatieagenda 2017-2018?
 • Heeft de raad zicht op de realisatie van de doelen van de transformatie en de voortgang rondom de invulling van voorwaarden om de doelen te kunnen realiseren?

Maastricht (2019)

Medemblik – Opmeer (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke doelen heeft de raad gesteld voor jeugdhulp (0de , 1ste en 2de lijn)?
 • Hoe verhouden de doelen van de gemeente zich met de doelen van de zorgpartijen?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Is er een gedeelde ambitie van gemeente en zorgpartijen? Waar gaan ze samen voor?
 • Is er vertrouwen? Is de relatie constructief?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Welke doelen heeft de raad gesteld voor jeugdhulp (0de , 1ste en 2de lijn)?
 • Is er een gedeelde ambitie van gemeente en zorgpartijen? Waargaan ze samen voor?
 • Is er vertrouwen? Is de relatie constructief?

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Hoe wordt over de realisatie van de doelen gerapporteerd; is dat voor de raad inzichtelijk?

Organsatie van de jeugdhulp

 • Is het netwerk van partijen professioneel georganiseerd?
 • Is het proces van de samenwerking goed georganiseerd?

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Is er een gedeelde ambitie van gemeente en zorgpartijen? Waargaan ze samen voor?
 • Is er vertrouwen? Is de relatie constructief?

Betrokken organisaties

 • Is er een gedeelde ambitie van gemeente en zorgpartijen? Waargaan ze samen voor?
 • Is er vertrouwen? Is de relatie constructief?

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Is er een gedeelde ambitie van gemeente en zorgpartijen? Waargaan ze samen voor?
 • Is er vertrouwen? Is de relatie constructief?
 • Is het proces van de samenwerking goed georganiseerd?

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Hoe wordt over de realisatie van de doelen gerapporteerd; is dat voor de raad inzichtelijk?

Resultaat Jeugdbeleid

 • Hoe wordt over de realisatie van de doelen gerapporteerd; is dat voor de raad inzichtelijk?

Midden-Drenthe (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Beleid en kaders: Hoe heeft de gemeente het jeugdbeleid vormgegeven en welke kaders zijn gesteld?
 • Wat is het wettelijk kader waarbinnen de gemeente haar beleid uitvoert en hoe heeft de gemeente in haar beleid ten aanzien van jeugdhulp invulling gegeven aan de doelstelling van de Jeugdwet?
 • Wat zijn de vastgestelde doelstellingen van het gemeentebeleid?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • '- Sturing, monitoring en resultaten: Hoe worden resultaten gemonitord? In hoeverre stuurt de gemeente beleid bij en op basis waarvan?
 • Hoe vindt de financiële verantwoording in begroting en jaarrekening plaats?

Uitgaven

 • Sturing, monitoring en resultaten: Hoe worden resultaten gemonitord? In hoeverre stuurt de gemeente beleid bij en op basis waarvan?
 • Hoe vindt de financiële verantwoording in begroting en jaarrekening plaats?

Inkoop

 • Beleid en kaders: Hoe heeft de gemeente het jeugdbeleid vormgegeven en welke kaders zijn gesteld?
 • Hoe is de inkoop van de jeugdhulp georganiseerd en wat is het effect /de invloed van op de regionaal ingekochte jeugdhulp voor het beleid in de gemeente Midden-Drenthe?

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Beleid en kaders: Hoe heeft de gemeente het jeugdbeleid vormgegeven en welke kaders zijn gesteld?
 • Wat is het wettelijk kader waarbinnen de gemeente haar beleid uitvoert en hoe heeft de gemeente in haar beleid ten aanzien van jeugdhulp invulling gegeven aan de doelstelling van de Jeugdwet?
 • Wat zijn de vastgestelde doelstellingen van het gemeentebeleid?
 • Sturing, monitoring en resultaten: Hoe worden resultaten gemonitord? In hoeverre stuurt de gemeente beleid bij en op basis waarvan?
 • Hoe stuurt de gemeente het beleid bij en op basis van welke informatie wordt bijsturing gerealiseerd?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Beleid en kaders: Hoe heeft de gemeente het jeugdbeleid vormgegeven en welke kaders zijn gesteld?
 • Wat is het wettelijk kader waarbinnen de gemeente haar beleid uitvoert en hoe heeft de gemeente in haar beleid ten aanzien van jeugdhulp invulling gegeven aan de doelstelling van de Jeugdwet?
 • Wat zijn de vastgestelde doelstellingen van het gemeentebeleid?
 • Welke kaders heeft de raad bij dit beleid ten aanzien van jeugdhulp meegegeven?
 • Sturing, monitoring en resultaten: Hoe worden resultaten gemonitord? In hoeverre stuurt de gemeente beleid bij en op basis waarvan?
 • Hoe stuurt de gemeente het beleid bij en op basis van welke informatie wordt bijsturing gerealiseerd?

Controlerende rol gemeenteraad

 • Rol van de raad: Hoe verloopt sturing en betrokkenheid vanuit de raad? Wat zijn de ervaringen van raadsleden met de sturing en monitoring?
 • In hoeverre kan de raad haar controlerende rol uitvoeren ten aanzien van de jeugdhulp?

Monitoring

 • Sturing, monitoring en resultaten: Hoe worden resultaten gemonitord? In hoeverre stuurt de gemeente beleid bij en op basis waarvan?
 • Hoe monitort de gemeente de voortgang en het behalen van de doelstellingen die in het beleid zijn vastgesteld? Welke instrumenten worden hiervoor ingezet, en meten deze wat ze beogen te meten?

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Sturing, monitoring en resultaten: Hoe worden resultaten gemonitord? In hoeverre stuurt de gemeente beleid bij en op basis waarvan?
 • Hoe stuurt de gemeente het beleid bij en op basis van welke informatie wordt bijsturing gerealiseerd?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Sturing, monitoring en resultaten: Hoe worden resultaten gemonitord? In hoeverre stuurt de gemeente beleid bij en op basis waarvan?
 • Hoe stuurt de gemeente het beleid bij en op basis van welke informatie wordt bijsturing gerealiseerd?
 • Rol van de raad: Hoe verloopt sturing en betrokkenheid vanuit de raad? Wat zijn de ervaringen van raadsleden met de sturing en monitoring?
 • Hoe wordt de raad over de uitvoering van de taken op het gebied van jeugdhulp geïnformeerd?
 • In hoeverre vinden raadsleden dat zij genoeg op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen? Is sprake van adequate informatie om te kunnen sturen?

Informatievoorziening controle

 • Rol van de raad: Hoe verloopt sturing en betrokkenheid vanuit de raad? Wat zijn de ervaringen van raadsleden met de sturing en monitoring?
 • Hoe wordt de raad over de uitvoering van de taken op het gebied van jeugdhulp geïnformeerd?
 • In hoeverre vinden raadsleden dat zij genoeg op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen? Is sprake van adequate informatie om te kunnen sturen?

Organsatie van de jeugdhulp

 • Uitvoering: Hoe geven betrokkenen uitvoering aan het jeugdbeleid van de gemeente Midden-Drenthe?
 • Hoe is de jeugdzorg in Midden-Drenthe vorm gegeven?
 • In hoeverre is de decentralisatie op dit moment gerealiseerd?
 • Met welke partners en op welke wijze werkt de gemeente samen in het kader van jeugdhulp? Wie heeft daarbij welke rol?

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Uitvoering: Hoe geven betrokkenen uitvoering aan het jeugdbeleid van de gemeente Midden-Drenthe?
 • Hoe gaat het met de uitvoering van de jeugdhulp in de praktijk: casussen van raadsleden, professionals en cliënten

Betrokken organisaties

 • Uitvoering: Hoe geven betrokkenen uitvoering aan het jeugdbeleid van de gemeente Midden-Drenthe?
 • Met welke partners en op welke wijze werkt de gemeente samen in het kader van jeugdhulp? Wie heeft daarbij welke rol?

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Uitvoering: Hoe geven betrokkenen uitvoering aan het jeugdbeleid van de gemeente Midden-Drenthe?
 • Met welke partners en op welke wijze werkt de gemeente samen in het kader van jeugdhulp? Wie heeft daarbij welke rol?

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Sturing, monitoring en resultaten: Hoe worden resultaten gemonitord? In hoeverre stuurt de gemeente beleid bij en op basis waarvan? Worden de doelstellingen bereikt?

Resultaat Jeugdbeleid

 • Sturing, monitoring en resultaten: Hoe worden resultaten gemonitord? In hoeverre stuurt de gemeente beleid bij en op basis waarvan?
 • Worden de doelstellingen bereikt?

Noordoostpolder (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke kaders zijn vastgesteld voor de jeugdzorg in de gemeente Noordoostpolder?
 • Welke doelstellingen zijn geformuleerd voor de jeugdzorg in de gemeente Noordoostpolder (met name prestaties, streefaantallen en budget)?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

 • In hoeverre zijn de contracten met de aanbieders effectief en efficiënt geregeld?

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en efficiency en wordt daarop gestuurd?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en efficiency en wordt daarop gestuurd?
 • In welke mate is de raad betrokken geweest bij de formulering van de doelstellingen?
 • Welke afspraken zijn gemaakt over de informatievoorziening aan de raad?
 • Op basis van welke indicatoren wordt de raad geïnformeerd over jeugdzorg?

Controlerende rol gemeenteraad

 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en efficiency en wordt daarop gestuurd?

Monitoring

 • Worden de afgesproken wacht- en doorlooptijden gehaald? Indien niet, wat zijn de belangrijkste oorzaken waardoor jeugdigen moeten wachten op (de juiste) zorg?
 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en efficiency en wordt daarop gestuurd?
 • In welke mate voldoet de uitvoering en verantwoordelijkheidsverdeling van de jeugdzorg aan de vooraf gestelde doelen?

Evaluatie/onderzoek

 • Worden de afgesproken wacht- en doorlooptijden gehaald? Indien niet, wat zijn de belangrijkste oorzaken waardoor jeugdigen moeten wachten op (de juiste) zorg?

Informatievoorziening sturing

 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en efficiency en wordt daarop gestuurd?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en efficiency en wordt daarop gestuurd?
 • Welke afspraken zijn gemaakt over de informatievoorziening aan de raad?
 • Op basis van welke indicatoren wordt de raad geïnformeerd over jeugdzorg?

Informatievoorziening controle

 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en efficiency en wordt daarop gestuurd?
 • Welke afspraken zijn gemaakt over de informatievoorziening aan de raad?
 • Op basis van welke indicatoren wordt de raad geïnformeerd over jeugdzorg?

Organsatie van de jeugdhulp

 • Hoe is de inrichting van de jeugdzorg in de gemeente Noordoostpolder georganiseerd?
 • Hoe is de zorg lokaal en regionaal ingericht?

Transformatie

 • In welke mate zijn de doelstellingen (kaders) en de transformatie van de jeugdzorg gerealiseerd?

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

 • Wat zijn de afgesproken wacht- en doorlooptijden in de jeugdzorg(-keten?
 • Worden de afgesproken wacht- en doorlooptijden gehaald? Indien niet, wat zijn de belangrijkste oorzaken waardoor jeugdigen moeten wachten op (de juiste) zorg?
 • In hoeverre zijn de contracten met de aanbieders effectief en efficiënt geregeld?

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Wat is de vraag naar jeugdzorg?
 • Is het voor hulpzoekenden duidelijk welke weg ze moeten bewandelen voor hulp?
 • In welke mate voldoet de uitvoering en verantwoordelijkheidsverdeling van de jeugdzorg aan de vooraf gestelde doelen?

Betrokken organisaties

 • Welke aanbieders, lokaal en regionaal, zijn actief in de gemeente Noordoostpolder?

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

 • Wat is de vraag naar jeugdzorg?

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • In welke mate zijn de doelstellingen (kaders) en de transformatie van de jeugdzorg gerealiseerd?
 • Worden de afgesproken wacht- en doorlooptijden gehaald? Indien niet, wat zijn de belangrijkste oorzaken waardoor jeugdigen moeten wachten op (de juiste) zorg?
 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en efficiency en wordt daarop gestuurd?
 • In welke mate voldoet de uitvoering en verantwoordelijkheidsverdeling van de jeugdzorg aan de vooraf gestelde doelen?

Resultaat Jeugdbeleid

 • In welke mate zijn de doelstellingen (kaders) en de transformatie van de jeugdzorg gerealiseerd?
 • Worden de afgesproken wacht- en doorlooptijden gehaald? Indien niet, wat zijn de belangrijkste oorzaken waardoor jeugdigen moeten wachten op (de juiste) zorg?
 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en efficiency en wordt daarop gestuurd?
 • In welke mate voldoet de uitvoering en verantwoordelijkheidsverdeling van de jeugdzorg aan de vooraf gestelde doelen?

Olst-Wijhe (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke doelen heeft de gemeente(raad) geformuleerd op het gebied van Wmo en Jeugdhulp?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

 • Hoe is de raad omgegaan met de verantwoordingsinformatie die hij tot nu toe heeft ontvangen?
 • In hoeverre ervaart de gemeenteraad dat de huidige informatie de raad in staat stelt om zijn controlerende taak uit te voeren en tijdig bij te sturen?
 • Waar zitten eventuele hiaten en welke vragen dient de gemeenteraad te stellen om de juiste sturingsinformatie te krijgen?

Monitoring

 • Hoe meet de gemeente of deze doelen gerealiseerd worden?

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • In hoeverre is er al informatie voor de raad beschikbaar over de realisatie van de doelen of op welke termijn komt die informatie beschikbaar?
 • Hoe is de raad omgegaan met de verantwoordingsinformatie die hij tot nu toe heeft ontvangen?
 • In hoeverre ervaart de gemeenteraad dat de huidige informatie de raad in staat stelt om zijn controlerende taak uit te voeren en tijdig bij te sturen?
 • Waar zitten eventuele hiaten en welke vragen dient de gemeenteraad te stellen om de juiste sturingsinformatie te krijgen?

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Opsterland en Weststellingwerf (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wat is het beleid voor Jeugd in het Sociaal domein van de drie OWO-gemeentes?
 • Welke financiële doelstellingen en kaders worden gehanteerd?

Budget

 • Welke prikkels tot kostenbeheersing en budgetbewaking zijn ingebouwd bij de toegang tot de jeugdzorg, de inkoop van de jeugdzorg en de inrichting van administratieve processen en control?
 • Wat zijn good-practices rondom kostenbeheersing en budgetbewaking bij andere gemeente waar het gaat om de inrichting van de toegang, de inkoop, de transformatie en de inrichting van administratieve processen?
 • Wat kunnen de OWO-gemeenten hiervan leren?

Begroting/Jaarverslag

 • Welke financiële doelstellingen en kaders worden gehanteerd?
 • Op welke manier wordt de begroting voor de uitvoering van de Jeugdwet bepaald en geanalyseerd?
 • Hoe wordt de begroting vertaald naar de gemeentelijke planning- en control-cyclus? Hierbij is met name aandacht voor het maandelijks (al dan niet) analyseren van verschillen en bijsturen gewenst.
 • Op welke manier maakt de raad gebruik van het budgetrecht?
 • Wat zijn good-practices rondom kostenbeheersing en budgetbewaking bij andere gemeente waar het gaat om de inrichting van de toegang, de inkoop, de transformatie en de inrichting van administratieve processen?
 • Wat kunnen de OWO-gemeenten hiervan leren?

Uitgaven

 • Hoe wordt de begroting vertaald naar de gemeentelijke planning- en control-cyclus? Hierbij is met name aandacht voor het maandelijks (al dan niet) analyseren van verschillen en bijsturen gewenst.
 • Wat zijn good-practices rondom kostenbeheersing en budgetbewaking bij andere gemeente waar het gaat om de inrichting van de toegang, de inkoop, de transformatie en de inrichting van administratieve processen?
 • Wat kunnen de OWO-gemeenten hiervan leren?

Inkoop

 • Welke prikkels tot kostenbeheersing en budgetbewaking zijn ingebouwd bij de toegang tot de jeugdzorg, de inkoop van de jeugdzorg en de inrichting van administratieve processen en control?
 • Hoe krijgt de gemeente vat op de prijs die zorginstellingen vragen en het aantal behandelingen dat ze bij beschikte behandelingen zelf mogen bepalen?
 • Wat zijn good-practices rondom kostenbeheersing en budgetbewaking bij andere gemeente waar het gaat om de inrichting van de toegang, de inkoop, de transformatie en de inrichting van administratieve processen?
 • Wat kunnen de OWO-gemeenten hiervan leren?

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Welke prikkels tot kostenbeheersing en budgetbewaking zijn ingebouwd bij de toegang tot de jeugdzorg, de inkoop van de jeugdzorg en de inrichting van administratieve processen en control?
 • Hoe verlopen de administratieve processen tussen de backoffice Sociaal Domein en de gemeenten en welke informatie leveren die op? Wat kan hierbij beter?
 • Hoe krijgt de gemeente vat op de prijs die zorginstellingen vragen en het aantal behandelingen dat ze bij beschikte behandelingen zelf mogen bepalen?
 • Hoe en aan wie wordt verantwoording over beschikte behandelingen afgelegd en gerapporteerd? Welke controlemaatregelen zijn aanwezig of ontbreken?
 • Hoe wordt de begroting vertaald naar de gemeentelijke planning- en control-cyclus? Hierbij is met name aandacht voor het maandelijks (al dan niet) analyseren van verschillen en bijsturen gewenst.
 • Worden verantwoordingsrapportages tijdig, juist en volledig gedeeld met de organisatie, college en de raad?
 • Wat zijn good-practices rondom kostenbeheersing en budgetbewaking bij andere gemeente waar het gaat om de inrichting van de toegang, de inkoop, de transformatie en de inrichting van administratieve processen?
 • Wat kunnen de OWO-gemeenten hiervan leren?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Op welke manier maakt de raad gebruik van het budgetrecht?
 • Wat zijn good-practices rondom kostenbeheersing en budgetbewaking bij andere gemeente waar het gaat om de inrichting van de toegang, de inkoop, de transformatie en de inrichting van administratieve processen?
 • Wat kunnen de OWO-gemeenten hiervan leren?

Controlerende rol gemeenteraad

 • Hoe en aan wie wordt verantwoording over beschikte behandelingen afgelegd en gerapporteerd? Welke controlemaatregelen zijn aanwezig of ontbreken?
 • Wat zijn good-practices rondom kostenbeheersing en budgetbewaking bij andere gemeente waar het gaat om de inrichting van de toegang, de inkoop, de transformatie en de inrichting van administratieve processen?
 • Wat kunnen de OWO-gemeenten hiervan leren?

Monitoring

 • Hoe verlopen de administratieve processen tussen de backoffice Sociaal Domein en de gemeenten en welke informatie leveren die op? Wat kan hierbij beter?

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Hoe en aan wie wordt verantwoording over beschikte behandelingen afgelegd en gerapporteerd? Welke controlemaatregelen zijn aanwezig of ontbreken?

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Hoe en aan wie wordt verantwoording over beschikte behandelingen afgelegd en gerapporteerd? Welke controlemaatregelen zijn aanwezig of ontbreken?
 • Worden verantwoordingsrapportages tijdig, juist en volledig gedeeld met de organisatie, college en de raad?
 • In hoeverre heeft de raad deze informatie gebruikt om waar nodig bij te sturen op beleid en uitvoering? Welke verbeteringen zijn hier mogelijk?

Organsatie van de jeugdhulp

 • Hoe verlopen de administratieve processen tussen de backoffice Sociaal Domein en de gemeenten en welke informatie leveren die op? Wat kan hierbij beter?
 • Hoe en aan wie wordt verantwoording over beschikte behandelingen afgelegd en gerapporteerd? Welke controlemaatregelen zijn aanwezig of ontbreken?

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Welke prikkels tot kostenbeheersing en budgetbewaking zijn ingebouwd bij de toegang tot de jeugdzorg, de inkoop van de jeugdzorg en de inrichting van administratieve processen en control?
 • Wat zijn good-practices rondom kostenbeheersing en budgetbewaking bij andere gemeente waar het gaat om de inrichting van de toegang, de inkoop, de transformatie en de inrichting van administratieve processen?
 • Wat kunnen de OWO-gemeenten hiervan leren?

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Oss (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

 • Is het duidelijk wie er toegang heeft gekregen en wie niet? En waarom wel of niet?
 • Is iedereen waarvoor het relevant is in beeld? Hoe wordt omgegaan met eventuele andere doelgroepen die speciale aandacht vergen, zoals vluchtelingen?

Evaluatie/onderzoek

 • Is het duidelijk wie er toegang heeft gekregen en wie niet? En waarom wel of niet?
 • Is iedereen waarvoor het relevant is in beeld? Hoe wordt omgegaan met eventuele andere doelgroepen die speciale aandacht vergen, zoals vluchtelingen?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

'- Is de hulp beschikbaar? Of is er bijvoorbeeld een wachtlijst?

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Weten ouders/jongeren waar ze een vraag kunnen stellen?
 • Hoe worden ouders/jongeren doorverwezen naar één van de toegangen?

Signalering

 • Is iedereen waarvoor het relevant is in beeld? Hoe wordt omgegaan met eventuele andere doelgroepen die speciale aandacht vergen, zoals vluchtelingen?

Bereik hulpverlening

 • Is iedereen waarvoor het relevant is in beeld? Hoe wordt omgegaan met eventuele andere doelgroepen die speciale aandacht vergen, zoals vluchtelingen?
 • Weten ouders/jongeren waar ze een vraag kunnen stellen?
 • Hoe worden ouders/jongeren doorverwezen naar één van de toegangen?
 • Is het voor ouders/jongeren duidelijk waar ze zich kunnen melden voor de hulp waar ze recht op hebben?

Uitvoering jeugdhulp

 • Is er maatwerk waar nodig?
 • Hoe wordt omgegaan met huishoudens waar meerdere hulpvragen zijn?
 • Is de hulp beschikbaar? Of is er bijvoorbeeld een wachtlijst?
 • Hoe wordt omgegaan met het 18 jaar worden van een jongere?

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

 • Hoe wordt omgegaan met huishoudens waar meerdere hulpvragen zijn?

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

 • Is de hulp beschikbaar? Of is er bijvoorbeeld een wachtlijst?

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Raalte (2019)

Wet- en regelgeving

 • Hoe heeft de gemeente in haar beleid ten aanzien van jeugdhulp invulling gegeven aan de doelstelling van de Jeugdwet?

Beleid(sdoelen)

 • Welk beleid heeft de gemeente ten aanzien van jeugdhulp geformuleerd?
 • Welke kaders heeft de raad bij dit beleid ten aanzien van jeugdhulp meegegeven?
 • Hoe heeft de gemeente in haar beleid ten aanzien van jeugdhulp invulling gegeven aan de doelstelling van de Jeugdwet?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

 • Hoe ziet de regionale samenwerking rond inkoop eruit? Wat is de rol van de gemeenteraad hierbij?

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Welke kaders heeft de raad bij dit beleid ten aanzien van jeugdhulp meegegeven?
 • Hoe ziet de regionale samenwerking rond inkoop eruit? Wat is de rol van de gemeenteraad hierbij?
 • Welke middelen heeft de raad om te sturen op de jeugdhulp?

Controlerende rol gemeenteraad

 • Hoe ziet de regionale samenwerking rond inkoop eruit? Wat is de rol van de gemeenteraad hierbij?
 • Welke middelen heeft de raad om te sturen op de jeugdhulp?

Monitoring

 • Hoe heeft de gemeente zicht op de wijze van uitvoering en de behaalde resultaten van de jeugdhulp?

Evaluatie/onderzoek

 • Hoe heeft de gemeente zicht op de wijze van uitvoering en de behaalde resultaten van de jeugdhulp?
 • Op welke wijze wordt het beleid ten aanzien van jeugdhulp geëvalueerd?

Informatievoorziening sturing

 • Hoe heeft de gemeente zicht op de wijze van uitvoering en de behaalde resultaten van de jeugdhulp?

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Hoe heeft de gemeente zicht op de wijze van uitvoering en de behaalde resultaten van de jeugdhulp?
 • Hoe wordt de raad over de uitvoering van de taken op het gebied van jeugdhulp geïnformeerd?

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Hoe is de toegang tot de jeugdhulp georganiseerd?

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Met welke partners en op welke wijze werkt de gemeente samen in het kader van jeugdhulp?

Betrokken organisaties

 • Met welke partners en op welke wijze werkt de gemeente samen in het kader van jeugdhulp?

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Met welke partners en op welke wijze werkt de gemeente samen in het kader van jeugdhulp?

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

 • Hoe wordt invulling gegeven aan het preventief jeugdbeleid?

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Smallingerland (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke kaders en doelstellingen zijn geformuleerd voor de jeugdzorg in Heerenveen?
 • In hoeverre heeft een risico-inventarisatie plaatsgevonden en zijn beheersmaatregelen gerealiseerd?
 • Welke bijstellingen hebben sinds 1 januari 2015 plaatsgevonden ten aanzien van het beleid en de organisatie-inrichting?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Hoe heeft de gemeente zich voorbereid op de decentralisatie van de jeugdzorg?
 • In hoeverre heeft een risico-inventarisatie plaatsgevonden en zijn beheersmaatregelen gerealiseerd?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • In welke mate is de raad betrokken geweest bij de formulering van de doelstellingen?
 • Hoe heeft de gemeente zich voorbereid op de decentralisatie van de jeugdzorg?

Controlerende rol gemeenteraad

 • In hoeverre is zijn controlerende rol uit te voeren ten aanzien van de jeugdzorg?

Monitoring

 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en de voortgang van de transformatie?

Evaluatie/onderzoek

 • In hoeverre heeft een risico-inventarisatie plaatsgevonden en zijn beheersmaatregelen gerealiseerd?

Informatievoorziening sturing

 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en de voortgang van de transformatie?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Welke afspraken zijn gemaakt over informatievoorziening aan de raad?

Informatievoorziening controle

 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en de voortgang van de transformatie?
 • Welke afspraken zijn gemaakt over informatievoorziening aan de raad?
 • In hoeverre is zijn controlerende rol uit te voeren ten aanzien van de jeugdzorg?

Organsatie van de jeugdhulp

 • Hoe is de uitvoering van de jeugdzorg in Heerenveen georganiseerd?
 • Welke bijstellingen hebben sinds 1 januari 2015 plaatsgevonden ten aanzien van het beleid en de organisatie-inrichting?
 • Hoe wordt omgegaan met risicomanagement?
 • Welke inspirerende voorbeelden zijn er aanwezig bij andere gemeenten?

Transformatie

 • In welke mate is de transformatie van de jeugdzorg reeds gerealiseerd?
 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en de voortgang van de transformatie?

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Welke ervaringen hebben direct en indirect betrokkenen bij de uitvoering van de jeugdzorg?
 • In welke mate voldoet de uitvoering van de jeugdzorgtaken aan de vooraf gestelde doelen?
 • Welke inspirerende voorbeelden zijn er aanwezig bij andere gemeenten?

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en de voortgang van de transformatie?
 • In welke mate voldoet de uitvoering van de jeugdzorgtaken aan de vooraf gestelde doelen?

Resultaat Jeugdbeleid

 • Heeft de gemeente inzicht in doelrealisatie en de voortgang van de transformatie?
 • In welke mate voldoet de uitvoering van de jeugdzorgtaken aan de vooraf gestelde doelen?

Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Hoe is de financiële kaderstelling op het gebied van Jeugdzorg?
 • Welke kostenfactoren zijn beleidsmatig kwalitatief en kwantitatief onderkend?

Budget

 • Hoe is de financiële kaderstelling op het gebied van Jeugdzorg?
 • Welke kostenfactoren zijn beleidsmatig kwalitatief en kwantitatief onderkend?

Begroting/Jaarverslag

 • Hoe is de financiële kaderstelling op het gebied van Jeugdzorg?
 • Welke kostenfactoren zijn beleidsmatig kwalitatief en kwantitatief onderkend?

Uitgaven

 • Hoe zijn de kosten van de Jeugdzorg inzichtelijk gemaakt en geanalyseerd?
 • Hoe verhouden de kosten van Jeugdzorg zich tot andere gemeenten?
 • Welke percelen, verwijzers en cliënten bepalen in grote mate de kosten?

Inkoop

 • Welke kostenfactoren zijn beleidsmatig kwalitatief en kwantitatief onderkend?

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Is er adequaat inzicht in en invloed op verwijzer, zorgaanbieder en traject?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Is er adequaat inzicht in en invloed op verwijzer, zorgaanbieder en traject?

Controlerende rol gemeenteraad

 • Is er adequaat inzicht in en invloed op verwijzer, zorgaanbieder en traject?

Monitoring

 • Is er adequaat inzicht in en invloed op verwijzer, zorgaanbieder en traject?

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Is er adequaat inzicht in en invloed op verwijzer, zorgaanbieder en traject?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Is er adequaat inzicht in en invloed op verwijzer, zorgaanbieder en traject?

Informatievoorziening controle

 • Is er adequaat inzicht in en invloed op verwijzer, zorgaanbieder en traject?

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Hoe is de toegang en triage geregeld gericht op uitvoering van Jeugdhulp door zorgpartijen?

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Hoe is de toegang en triage geregeld gericht op uitvoering van Jeugdhulp door zorgpartijen?
 • Hoe is de uitvoering van zorg door zorgpartijen?

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Woerden (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Welke doelen en streefwaarden hanteert de gemeente Woerden?
 • Welke uitvoeringsstrategie (‘wat gaan we daarvoor doen?’) hanteert de gemeente om deze doelen en streefwaarden te realiseren?
 • Wie zijn de beoogde partnerorganisaties?
 • Wordt er op dit moment voldoende gedaan voor de jeugd van Woerden, bestaat het risico dat problemen op termijn groter worden?

Budget

 • Wat zijn de budgetten en geldstromen? Welke indicatoren worden gebruikt ten behoeve van de verantwoording aan de raad?

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Hoe hoog is het bedrag aan uitvoeringskosten?

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Wat zijn de budgetten en geldstromen? Welke indicatoren worden gebruikt ten behoeve van de verantwoording aan de raad?

Organsatie van de jeugdhulp

 • Wie zijn de beoogde partnerorganisaties?

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

 • Wat is de vraag naar (zware) zorg?

Uitvoering jeugdhulp

 • Wat is de vraag naar (zware) zorg?
 • Wordt er op dit moment voldoende gedaan voor de jeugd van Woerden, bestaat het risico dat problemen op termijn groter worden?

Betrokken organisaties

 • Wie zijn de beoogde partnerorganisaties?

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

 • Wat is de vraag naar (zware) zorg?

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Zandvoort (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Op welke wijze heeft de gemeente vormgegeven aan de transitie van de jeugdzorg?
 • Welke maatregelen heeft de gemeente Zandvoort genomen om financiële risico’s te beheersen of te verkleinen? Zijn de genomen maatregelen afdoende en zijn er, en zo ja welke, aanvullende mogelijkheden?
 • In welke mate is het gelukt om de Zandvoortse ‘couleur locale’ te behouden in de samenwerking met Haarlem? In welke mate heeft de gemeenteraad (beleidsmatige) keuzes gemaakt die specifiek zijn voor Zandvoort?
 • In welke mate en op welke wijze is de gewenste integrale benadering en het leveren van maatwerk vertaald in het opgestelde beleid?

Budget

 • In welke mate is Zandvoort erin geslaagd om de nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg voor het daarvoor verkregen budget uit te voeren? In hoeverre zijn eventuele afwijkingen vooraf voorzien, het gevolg van een bewuste keuze en vooraf begroot?
 • Welke financiële risico’s loopt de gemeente Zandvoort ten aanzien van de uitvoering van de jeugdzorg? In welke mate en op welke wijze wijken deze risico’s af van andere gemeenten?
 • Welke maatregelen heeft de gemeente Zandvoort genomen om financiële risico’s te beheersen of te verkleinen? Zijn de genomen maatregelen afdoende en zijn er, en zo ja welke, aanvullende mogelijkheden?

Begroting/Jaarverslag

 • In welke mate is Zandvoort erin geslaagd om de nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg voor het daarvoor verkregen budget uit te voeren? In hoeverre zijn eventuele afwijkingen vooraf voorzien, het gevolg van een bewuste keuze en vooraf begroot?
 • Welke maatregelen heeft de gemeente Zandvoort genomen om financiële risico’s te beheersen of te verkleinen? Zijn de genomen maatregelen afdoende en zijn er, en zo ja welke, aanvullende mogelijkheden?

Uitgaven

 • Welke financiële risico’s loopt de gemeente Zandvoort ten aanzien van de uitvoering van de jeugdzorg? In welke mate en op welke wijze wijken deze risico’s af van andere gemeenten?
 • Welke maatregelen heeft de gemeente Zandvoort genomen om financiële risico’s te beheersen of te verkleinen? Zijn de genomen maatregelen afdoende en zijn er, en zo ja welke, aanvullende mogelijkheden?

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Welke opgaven heeft de gemeente Zandvoort op dit onderdeel (transitie) nog openstaan?
 • In welke mate is het gelukt om de Zandvoortse ‘couleur locale’ te behouden in de samenwerking met Haarlem? In welke mate heeft de gemeenteraad (beleidsmatige) keuzes gemaakt die specifiek zijn voor Zandvoort?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Welke opgaven heeft de gemeente Zandvoort op dit onderdeel (transitie) nog openstaan?
 • In welke mate is het gelukt om de Zandvoortse ‘couleur locale’ te behouden in de samenwerking met Haarlem? In welke mate heeft de gemeenteraad (beleidsmatige) keuzes gemaakt die specifiek zijn voor Zandvoort?
 • Op welke manier is/wordt de raad in de gelegenheid gesteld om (beleidsmatige) keuzes te maken die specifiek zijn voor Zandvoort?

Controlerende rol gemeenteraad

 • Welke opgaven heeft de gemeente Zandvoort op dit onderdeel (transitie) nog openstaan?

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Hoe ziet de sterkte-zwakte analyse van de uitgevoerde transitie eruit?

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Op welke manier is/wordt de raad geïnformeerd over het verloop van de transitie van de jeugdzorg?
 • Op welke manier is/wordt de raad geïnformeerd over (het verloop van) de kosten van de jeugdzorg en de met de uitvoering van de jeugdzorg samenhangende risico’s?
 • Op welke manier is/wordt de raad geïnformeerd over de toegankelijkheid van de jeugdzorg, de kwaliteit van de dienstverlening, doorlooptijden, eventuele wachtlijsten en cliëntervaringen?

Informatievoorziening controle

 • Op welke manier is/wordt de raad geïnformeerd over het verloop van de transitie van de jeugdzorg?
 • Op welke manier is/wordt de raad geïnformeerd over (het verloop van) de kosten van de jeugdzorg en de met de uitvoering van de jeugdzorg samenhangende risico’s?
 • Op welke manier is/wordt de raad geïnformeerd over de toegankelijkheid van de jeugdzorg, de kwaliteit van de dienstverlening, doorlooptijden, eventuele wachtlijsten en cliëntervaringen?

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

 • Op welke wijze heeft de gemeente vormgegeven aan de transitie van de jeugdzorg?
 • In welke mate is de transitie van de jeugdzorg afgerond? En met welk resultaat?
 • Hoe ziet de sterkte-zwakte analyse van de uitgevoerde transitie eruit?
 • Welke opgaven heeft de gemeente Zandvoort op dit onderdeel (transitie) nog openstaan?
 • Op welke manier is/wordt de raad geïnformeerd over het verloop van de transitie van de jeugdzorg?
 • In welke mate is Zandvoort erin geslaagd om de nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg voor het daarvoor verkregen budget uit te voeren? In hoeverre zijn eventuele afwijkingen vooraf voorzien, het gevolg van een bewuste keuze en vooraf begroot?

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Is het voor inwoners duidelijk waar en op welke wijze zij terecht kunnen met een hulpvraag op het gebied van de jeugdzorg?
 • Is de communicatie en voorlichting ten aanzien van de jeugdzorg voor inwoners duidelijk en vindbaar?
 • Vindt dienstverlening snel en tijdig plaats en zonder vertraging (bijvoorbeeld in de vorm van wachtlijsten etc.)?
 • Op welke manier is/wordt de raad geïnformeerd over de toegankelijkheid van de jeugdzorg, de kwaliteit van de dienstverlening, doorlooptijden, eventuele wachtlijsten en cliëntervaringen?

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • In welke mate is Zandvoort erin geslaagd om de nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg voor het daarvoor verkregen budget uit te voeren? In hoeverre zijn eventuele afwijkingen vooraf voorzien, het gevolg van een bewuste keuze en vooraf begroot?
 • Welke financiële risico’s loopt de gemeente Zandvoort ten aanzien van de uitvoering van de jeugdzorg? In welke mate en op welke wijze wijken deze risico’s af van andere gemeenten?
 • Welke maatregelen heeft de gemeente Zandvoort genomen om financiële risico’s te beheersen of te verkleinen? Zijn de genomen maatregelen afdoende en zijn er, en zo ja welke, aanvullende mogelijkheden?
 • Is de dienstverlening aan inwoners met een hulpvraag op het gebied van de jeugdzorg van een voldoende niveau, gegeven de daarvoor geformuleerde ambitie?
 • Vindt dienstverlening snel en tijdig plaats en zonder vertraging (bijvoorbeeld in de vorm van wachtlijsten etc.)?
 • In welke mate en op welke wijze is de gewenste integrale benadering en het leveren van maatwerk vertaald in het opgestelde beleid?

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

 • In welke mate en op welke wijze is de gewenste integrale benadering en het leveren van maatwerk vertaald in het opgestelde beleid?

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

 • In welke mate is de transitie van de jeugdzorg afgerond? En met welk resultaat?

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.