Metadossier Jeugdhulp

Uitkomsten

Exporteer als CSV

Alkmaar (2018)

Wet- en regelgeving

 • Investeer in meer samenhang tussen Jeugd, Wmo, Participatie en onderwijs.
 • Domein overstijgend werken verdient blijvend aandacht. Ook al zijn er in de aansluiting tussen Jeugdhulp en Wmo belangrijke stappen gezet, verbeteringen zijn nog mogelijk.
 • De aansluiting tussen Jeugdhulp en de Participatiewet staat nog in de kinderschoenen. Hier is nog veel investering nodig. Aangezien het gebrek aan inkomen een grote stressor is van invloed op het opvoedklimaat, is de aansluiting tussen Jeugdhulp en Participatiewet van groot belang.

Beleid(sdoelen)

 • Investeer in meer samenhang tussen Jeugd, Wmo, Participatie en onderwijs.
 • De aansluiting tussen jeugdhulp en onderwijs is in Alkmaar gemaakt doordat J&G coaches onder andere opereren vanuit de school. Aangezien de school bij uitstek een plek is voor vroegsignalering, is het aan te bevelen dat de gemeente de J&G coaches op scholen meer tijd beschikbaar stelt om problematiek direct op te pakken.
 • Investeer in beleid gericht op de signalering van kindermishandeling in het onderwijs.
 • Geef J&G coaches de ruimte om ook op het MBO actief te zijn.
 • Implementeer de school2care formule in Alkmaar.
 • Breng als gemeente het collectief aanbod voor zover dit nog niet is gebeurd in kaart, ga na of er sprake is van dubbelingen en/of hiaten, zet hier een ontwikkelplan ter verbetering van de onderlinge samenhang en zichtbaarheid en stel een PR plan op om informatie over het huidige aanbod met gezinnen en professionals te delen.
 • Formuleer beleid dat er toe bijdraagt dat ambulant werken een dusdanige kwaliteitsimpuls krijgt dat ook zwaardere problematiek die eerder via residentiële hulpvormen werd behandeld in de thuissituatie aangepakt kan worden.
 • Richt als gemeente een Inhuis platform op dat bestaat uit ketenpartners in de jeugdhulp die met elkaar werken aan meer plaatsingen van kinderen in gezinnen (gezinshuizen, pleeggezinnen of met inzet van steungezinnen bij hun eigen ouders thuis).
 • Ontwikkel als gemeente samen met het werkveld een meerjaren ontwikkelplan ten aanzien van wijkgericht werken en voer dit iteratief uit. Dit wil zeggen dat werkenderwijs op basis van voortschrijdend inzicht de aanpak wordt aangepast aan wat actueel nodig is om wijkgericht werken tot een succes te maken.
 • Formuleer als gemeente een standpunt betreffende de al dan niet gewenste inzet van tweedelijns voorzieningen met het oog op preventie en communiceer dit standpunt vervolgens met het werkveld.
 • Pas het huidige beleid dusdanig aan dat voor chronische problematiek beschikkingen voor meerdere jaren mogelijk zijn.
 • Periodieke voorlichtingsbijeenkomsten over de voor- en nadelen van een PGB zouden er toe bij kunnen dragen dat ouders bewuster een keuze kunnen maken tussen een PGB en Zorg In Natura (ZIN).
 • Om administratieve lastendruk terug te brengen wordt idealiter een taskforce regelluwte ingericht.
 • Ga in co-creatie met jongeren ouders en professionals beleid vormen aangaande jeugdhulp.
 • Wees alert op zwakke schakels in de jeugdhulpketen.
 • Blijf als gemeente in de opdrachtgeverrol het bieden van perceeloverstijgend aanbod stimuleren, omdat een sterke jeugdhulpketen hiermee gemakkelijker te realiseren is. Aantrekkelijke incentives zijn hier mogelijk stimulerend in.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Investeer in meer samenhang tussen Jeugd, Wmo, Participatie en onderwijs. Maak als gemeente inzichtelijk welke bedragen er omgaan in Jeugd-GGZ dyslexie en ontwikkel een systematiek om deze kosten beheersbaar te houden.

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Stuur als gemeenteraad transparant op basis van herleidbare consultatie van het werkveld:
 • Gemeenteraadsleden kunnen hun voordeel doen met dit rapport door er zaken uit te halen waar ze op willen sturen.
 • Aan te bevelen is dat de gemeenteraad werkt aan zichtbaarheid voor jeugdhulpprofessionals. Te denken valt aan het gericht uitnodigen van ouders en jeugdigen die gebruik maken van jeugdhulp en jeugdhulpprofessionals tijdens commissievergaderingen die over jeugdhulp gaan en/of een betere PR rondom afgelegde werkbezoeken.

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Wees alert op zwakke schakels in de jeugdhulpketen:
 • De continuïteit in hulpverleners blijkt een belangrijke factor voor het slagen van een jeugdhulptraject. Mogelijk kan de gemeente in haar jaarlijks uitgevoerde cliënttevredenheidsonderzoek een vraag opnemen in welke mate continuïteit wordt ervaren.
 • Investeer in meer samenhang tussen Jeugd, Wmo, Participatie en onderwijs:
 • Breng als gemeente het collectief aanbod voor zover dit nog niet is gebeurd in kaart, ga na of er sprake is van dubbelingen en/of hiaten, zet hier een ontwikkelplan ter verbetering van de onderlinge samenhang en zichtbaarheid en stel een PR plan op om informatie over het huidige aanbod met gezinnen en professionals te delen.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Stuur als gemeenteraad transparant op basis van herleidbare consultatie van het werkveld:
 • Gemeenteraadsleden kunnen hun voordeel doen met dit rapport door er zaken uit te halen waar ze op willen sturen.
 • Aan te bevelen is dat de gemeenteraad werkt aan zichtbaarheid voor jeugdhulpprofessionals. Te denken valt aan het gericht uitnodigen van ouders en jeugdigen die gebruik maken van jeugdhulp en jeugdhulpprofessionals tijdens commissievergaderingen die over jeugdhulp gaan en/of een betere PR rondom afgelegde werkbezoeken.

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

 • Wees alert op zwakke schakels in de jeugdhulpketen.
 • Alle betrokkenen bij jeugdhulp dienen blijvend een inspanning te leveren om ontschotting te realiseren waarmee expertise naar het kind wordt gebracht in plaats van andersom.
 • De GI is een cruciale schakel in de jeugdhulpketen. Op dit moment is het ook een zwakke schakel door veel personeelswisselingen en een grote mate aan onervaren werkers. Voor de gemeente ligt een belangrijke taak in het versterken van de positie van de jeugdbeschermers om een sterke keten in de jeugdhulp te behouden.

Transformatie

 • Wees alert op zwakke schakels in de jeugdhulpketen.
 • Om basisvoorzieningen meer te benutten zodat zwaardere hulp wordt voorkomen, is zowel meer collectief aanbod nodig, als een duidelijkere oriëntatie van professionals op de mogelijkheid tot af- en opschalen als dit aanbod eenmaal op orde is.

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Organiseer de toegang laagdrempelig en dicht bij de burger:
 • Vereenvoudig de formulieren die door ouders ingevuld moeten worden om voor jeugdhulp in aanmerking te komen.
 • Verbeter de telefonische bereikbaarheid van hulpverleners in het algemeen en J&G coaches in het bijzonder door mensen met een mobiel nummer te laten werken.
 • Zet als gemeente ruimhartiger tolken in om snel meedoen van vluchtelingen te faciliteren.
 • Initieer als centrumgemeente een regionaal sociaal lab Multi Probleem Gezinnen (MPG). Dit is in de toekomst mogelijk te lieren aan een landelijk initiatief in die richting van het Ministerie van J&V.
 • De gemeente is aan zet om de digitale toegankelijkheid van het CJG te verbeteren.
 • Voor het beter toepassen van digitale mogelijkheden in de tweedelijns jeugdhulp zijn
  activiteiten vereist van de jeugdhulpaanbieders. De gemeente kan vervolgens in voortgangsgesprekken met jeugdhulpaanbieders vragen naar de mate waarin het lukt om digitale mogelijkheden optimaal in te zetten.
 • De gemeente kan in haar rol als opdrachtgever nog meer dan nu het geval is aansturen op outreachend werken. Dit wil zeggen: op straat en bij de mensen thuis.

Signalering

-

Bereik hulpverlening

 • Wees alert op zwakke schakels in de jeugdhulpketen:
 • Alle betrokkenen bij jeugdhulp dienen blijvend een inspanning te leveren om ontschotting te realiseren waarmee expertise naar het kind wordt gebracht in plaats van andersom.

Uitvoering jeugdhulp

 • Wees alert op zwakke schakels in de jeugdhulpketen.
 • Alle betrokkenen bij jeugdhulp dienen blijvend een inspanning te leveren om ontschotting te realiseren waarmee expertise naar het kind wordt gebracht in plaats van andersom.
 • De GI is een cruciale schakel in de jeugdhulpketen. Op dit moment is het ook een zwakke schakel door veel personeelswisselingen en een grote mate aan onervaren werkers. Voor de gemeente ligt een belangrijke taak in het versterken van de positie van de jeugdbeschermers om een sterke keten in de jeugdhulp te behouden.
 • Al heeft er in het verleden de nodige deskundigheidsbevordering plaats gevonden wat betreft het benutten van het sociale netwerk, toch zou het samen blijven leren hoe netwerken te detecteren, verrijken dan wel op te bouwen idealiter vanuit de gemeente worden gefaciliteerd.
 • In plaats van stepped care (gradueel opvoeren van de intensiteit van hulp) zou er meer volgens het principe van matched care gewerkt kunnen worden (hulp direct in de juiste intensiteit, ook als dit heel dure intensieve zorg is).
 • Al heeft er in het verleden de nodige deskundigheidsbevordering plaats gevonden wat betreft het benutten van het sociale netwerk, toch zou het samen blijven leren hoe netwerken te detecteren, verrijken dan wel op te bouwen idealiter vanuit de gemeente worden gefaciliteerd.

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

 • Organiseer de toegang laagdrempelig en dicht bij de burger:
 • De gemeente is aan zet om de digitale toegankelijkheid van het CJG te verbeteren.

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Zorg dat Veilig Thuis doet wat nodig is. De samenwerking tussen J&G coaches en VT verdient blijvend aandacht om optimaal te kunnen reageren op onveilige gezinssituaties. Dit wil zeggen dat in samenspraak met J&G coaches dusdanige doorgeleidingscriteria naar VT worden gemaakt dat wachtlijsten verdwijnen en er geen VT waardige zaken bij de J&G coaches blijven hangen.

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Amersfoort (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Zet de opdrachten vanuit de raad i.c. de door de raad overgenomen aanbevelingen uit dit rekenkamerrapport, expliciet als opdrachten door naar de organisatie.
 • Het college draagt er zorg voor dat de status van en ontwikkelingen in de uitvoering van de door de raad aangenomen aanbevelingen van de rekenkamer geregistreerd en geborgd worden en informeert de raad in een jaarlijkse rapportage over de stand van zaken. Deze rapportage omvat in ieder geval hoe de aanbevelingen zijn opgepakt, wat er gedaan is en of dit conform de afspraken gebeurt.
 • Rapporteer over een jaar aan de rekenkamer hoe bovenstaande aanbevelingen zijn opgevolgd.

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

 • Gemeentelijk inzicht in hulpvragen, geboden jeugdhulp en wachtlijsten/tijden:
 • Zorg voor een registratie op gemeentelijk niveau van de inhoudelijke hulpvragen onder jeugdigen en gezinnen in Amersfoort, die de aanleiding vormen voor de geboden jeugdhulp. Doe dit ook voor het feitelijk gebruik van jeugdhulp op gemeentelijk niveau. Registreer op een zodanige wijze dat de gemeente beter inzicht krijgt in de problemen onder Amersfoortse jeugdigen en in de hulp die zij nodig hebben om deze problemen het hoofd te bieden. Relateer deze informatie ook aan gegevens over wachtlijsten en wachttijden.
 • Zorg voor een totaaloverzicht van wachtlijsten en wachttijden in het Amersfoortse jeugdhulpveld en betrek daarbij ook het inzicht in achterliggende oorzaken.
 • Gemeentelijk inzicht in kwaliteit en functioneren jeugdhulpaanbod:
 • Speel in op de wens en plannen van jeugdhulpaanbieders om managementinformatie te genereren met behulp van monitoring en evaluatie van de geboden jeugdhulp. Ga met de jeugdhulpaanbieders om tafel om te bevorderen dat hun instrumenten voor monitoring en evaluatie op elkaar aansluiten en dat de informatie vergelijkbaar en gestructureerd is. Betrek ook de kleinere jeugdhulpaanbieders hierbij.

Evaluatie/onderzoek

 • Gemeentelijk inzicht in kwaliteit en functioneren jeugdhulpaanbod:
 • Speel in op de wens en plannen van jeugdhulpaanbieders om managementinformatie te genereren met behulp van monitoring en evaluatie van de geboden jeugdhulp. Ga met de jeugdhulpaanbieders om tafel om te bevorderen dat hun instrumenten voor monitoring en evaluatie op elkaar aansluiten en dat de informatie vergelijkbaar en gestructureerd is. Betrek ook de kleinere jeugdhulpaanbieders hierbij.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Zet de opdrachten vanuit de raad i.c. de door de raad overgenomen aanbevelingen uit dit rekenkamerrapport, expliciet als opdrachten door naar de organisatie.
 • Rapporteer binnen één kwartaal aan de raad over de aanpak of implementatie van de opdrachten.
 • Het college draagt er zorg voor dat de status van en ontwikkelingen in de uitvoering van de door de raad aangenomen aanbevelingen van de rekenkamer geregistreerd en geborgd worden en informeert de raad in een jaarlijkse rapportage over de stand van zaken. Deze rapportage omvat in ieder geval hoe de aanbevelingen zijn opgepakt, wat er gedaan is en of dit conform de afspraken gebeurt.

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

 • Maak in samenspraak met jeugdhulpverleners, sociale wijkteams en huisartsen duidelijke afspraken over het beperken van wachtlijsten en -tijden en over het bieden van overbruggingszorg.
 • Ga met de jeugdhulpaanbieders om tafel om te bevorderen dat hun instrumenten voor monitoring en evaluatie op elkaar aansluiten en dat de informatie vergelijkbaar en gestructureerd is. Betrek ook de kleinere jeugdhulpaanbieders hierbij.

Organisatie van de toegang

-

Signalering

 • Signaleren latente hulpvragen:
 • Bevorder het signaleren van latente hulpvragen onder Amersfoortse jeugdigen en gezinnen. Vraag daartoe aandacht voor het structureren van de samenwerking tussen scholen en de sociale wijkteams. Vraag ook extra aandacht voor het signaleren van latente hulpvragen door de sociale wijkteams in de werkwijzefase “vraagverheldering”.

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Jeugdhulp- en verwijscircuits en leren van elkaar:
 • Zet actief in op ontschotting en samenwerking tussen de huisartsen en Jeugd GGZ enerzijds en de sociale wijkteams en ambulante jeugdhulp anderzijds.
 • Bespreek, om het lerend proces te bevorderen, met jeugdhulpaanbieders en verwijzers hun behoefte om de terugkoppeling van het verloop en de resultaten van jeugdhulptrajecten in hun beider werkprocessen te verankeren.
 • Signaleren latente hulpvragen
 • Bevorder het signaleren van latente hulpvragen onder Amersfoortse jeugdigen en gezinnen. Vraag daartoe aandacht voor het structureren van de samenwerking tussen scholen en de sociale wijkteams.

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

 • Gemeentelijk inzicht in hulpvragen, geboden jeugdhulp en wachtlijsten/tijden:
 • Zorg voor een registratie op gemeentelijk niveau van de inhoudelijke hulpvragen onder jeugdigen en gezinnen in Amersfoort, die de aanleiding vormen voor de geboden jeugdhulp. Doe dit ook voor het feitelijk gebruik van jeugdhulp op gemeentelijk niveau. Registreer op een zodanige wijze dat de gemeente beter inzicht krijgt in de problemen onder Amersfoortse jeugdigen en in de hulp die zij nodig hebben om deze problemen het hoofd te bieden. Relateer deze informatie ook aan gegevens over wachtlijsten en wachttijden.
 • Zorg voor een totaaloverzicht van wachtlijsten en wachttijden in het Amersfoortse jeugdhulpveld en betrek daarbij ook het inzicht in achterliggende oorzaken.
 • Gemeentelijk inzicht in kwaliteit en functioneren jeugdhulpaanbod
 • Speel in op de wens en plannen van jeugdhulpaanbieders om managementinformatie te genereren met behulp van monitoring en evaluatie van de geboden jeugdhulp. Ga met de jeugdhulpaanbieders om tafel om te bevorderen dat hun instrumenten voor monitoring en evaluatie op elkaar aansluiten en dat de informatie vergelijkbaar en gestructureerd is. Betrek ook de kleinere jeugdhulpaanbieders hierbij.
 • Buiten de boot en tussen tafellaken en servet:
 • Bespreek met de vertegenwoordigers uit het jeugdhulpveld hoe het aanbod toereikend kan worden gemaakt voor jeugdigen waarvan zij aangegeven hebben dat die wel eens buiten de boot vallen.
 • Zoek een oplossing voor de kwetsbaarheid van het hulpaanbod voor Amersfoortse jongvolwassenen in de groep 18-23 jaar, die na hun 18e verjaardag opnieuw of nieuw in de zorg komen.

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Amstelveen (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Betrek externe partijen bij het proces van beleidsvorming.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

 • Verbeter de kwantitatieve informatievoorziening over de verschillende doelgroepen.

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Verbeter de kwantitatieve informatievoorziening over de verschillende doelgroepen.

Informatievoorziening kaderstelling

 • Verbeter de kwantitatieve informatievoorziening over de verschillende doelgroepen.

Informatievoorziening controle

 • Verbeter de kwantitatieve informatievoorziening over de verschillende doelgroepen.

Organsatie van de jeugdhulp

 • Borg taken en verantwoordelijkheden van de afdelingen die zich met jeugdbeleid bezig houden.

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

 • Verken onder welke voorwaarden binnen de kaders van de privacywetgeving betere informatie-uitwisseling tot stand is te brengen.

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Amsterdam (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Stel concrete doelen vast: Door het vaststellen van concrete doelen en bijbehorende subdoelen en middelen, laat de gemeente zien wat ze wil bereiken. Dit werkt duidelijkheid in de hand voor zowel de gemeente als samenwerkingspartners. Daarnaast bieden concrete doelen houvast bij het (tijdig) signaleren van afwijkingen en vergroten daarmee de mogelijkheden om gericht bij te kunnen sturen.
 • Maak meer gebruik van kennis en ervaringen van cliënten: Door de invoering van taakgerichte bekostiging bestaat het risico dat de gemeente op grotere afstand van cliënten - jeugdigen en hun ouders - komt te staan. Terwijl zij juist waardevolle kennis en ervaringen opdoen over het gewijzigde stelsel. Om hier meer gebruik van te kunnen maken raden we de gemeente aan om cliënten(vertegenwoordigers) actiever te betrekken bij (de uitvoering van) het gemeentelijke beleid. Zowel door met hen vroegtijdig en frequent contact te hebben over de zorgpraktijk als door hen te betrekken bij de implementatie en uitvoering van het stelsel.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Stel concrete doelen vast: Door het vaststellen van concrete doelen en bijbehorende subdoelen en middelen, laat de gemeente zien wat ze wil bereiken. Dit werkt duidelijkheid in de hand voor zowel de gemeente als samenwerkingspartners. Daarnaast bieden concrete doelen houvast bij het (tijdig) signaleren van afwijkingen en vergroten daarmee de mogelijkheden om gericht bij te kunnen sturen.
 • Creëer realistische verwachtingen over doelbereik: Het is belangrijk dat de gemeente meer realistische verwachtingen formuleert van de mogelijkheden die taakgerichte bekostiging heeft om te komen tot kostenbeheersing. Dat kan de gemeente bereiken door verwachtingen te onderbouwen met goede analyses en rekening te houden met mogelijke tegenvallers en benodigde startinvesteringen.
 • Schep passende voorwaarden: We zien het als de taak van de gemeente om passende voorwaarden te scheppen waarbinnen kernpartners hun opdracht kunnen uitvoeren. Deze taak komt voort uit de gemeentelijke rol als stelselverantwoordelijke voor de jeugdhulp in Amsterdam. Naast concrete doelen zijn deze passende voorwaarden: heldere afspraken per (ontwikkel)opdracht, een reëel budget en een realistisch tijdspad.

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

 • Maak een plan voor het volgen en onderzoeken van effecten van de stelselwijziging: Om goed inzicht te krijgen in de gevolgen van de stelselwijziging, moet de gemeente vooraf nadenken over hoe en door middel van welke gegevens de beoogde effecten worden gevolgd en onderzocht. Dit geldt voor zowel de doelen en ontwikkeling die de gemeente nastreeft als voor de risico's die samenhangen met de stelselwijziging.

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

 • Wees meer gericht op verbetering dan op verandering: We adviseren de gemeente om terughoudend te zijn met grote veranderingen. Wanneer de fundamenten van het stelsel gelijk blijven, creert de gemeente rust en duidelijkheid voor alle betrokken partijen. En daarmee ook de kans om binnen de gemaakte keuzes het stelsel verder uit te werken, hierbinnen te leren en het stelsel te verbeteren met behulp van kennis die gaandeweg ontwikkeld wordt.
 • Maak meer gebruik van kennis en ervaringen van cliënten: Door de invoering van taakgerichte bekostiging bestaat het risico dat de gemeente op grotere afstand van cliënten - jeugdigen en hun ouders - komt te staan. Terwijl zij juist waardevolle kennis en ervaringen opdoen over het gewijzigde stelsel. Om hier meer gebruik van te kunnen maken raden we de gemeente aan om cliënten(vertegenwoordigers) actiever te betrekken bij (de uitvoering van) het gemeentelijke beleid. Zowel door met hen vroegtijdig en frequent contact te hebben over de zorgpraktijk als door hen te betrekken bij de implementatie en uitvoering van het stelsel.

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Arnhem (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Bepaal wat je wilt bereiken, en hoe je dat dan vervolgens gaat doen, door gebruik te maken van een functionerende jeugdbeleidscyclus
 • College, begin bij het begin: Wat is er aan de hand? Breng de staat van de jeugd (de aanwezige risico- en beschermende factoren) op wijkniveau in beeld
 • Raad: Formuleer vervolgens WAT-doelen langs de volgende lijnen: (1) kansrijk opgroeien, (2) gezond opgroeien, (3) veilig opgroeien en (4) opvoeden.
 • College: Haal vervolgens de inconsistenties uit de inrichting van het jeugdbeleid.
 • Zet in op netwerkvorming
 • Raad: geef naast de WAT-doelen ook maatschappelijke waarden aan.
 • College: geef als gemeente sturing aan netwerkvorming op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoerend niveau.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Bepaal wat je wilt bereiken, en hoe je dat dan vervolgens gaat doen, door gebruik te maken van een functionerende jeugdbeleidscyclus
 • College, begin bij het begin: Wat is er aan de hand? Breng de staat van de jeugd (de aanwezige risico- en beschermende factoren) op wijkniveau in beeld
 • Raad: Formuleer vervolgens WAT-doelen langs de volgende lijnen: (1) kansrijk opgroeien, (2) gezond opgroeien, (3) veilig opgroeien en (4) opvoeden.
 • College: Haal vervolgens de inconsistenties uit de inrichting van het jeugdbeleid.
 • Zet in op netwerkvorming
 • Raad: geef naast de WAT-doelen ook maatschappelijke waarden aan.
 • College: geef als gemeente sturing aan netwerkvorming op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoerend niveau.

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Bepaal wat je wilt bereiken, en hoe je dat dan vervolgens gaat doen, door gebruik te maken van een functionerende jeugdbeleidscyclus
 • College, begin bij het begin: Wat is er aan de hand? Breng de staat van de jeugd (de aanwezige risico- en beschermende factoren) op wijkniveau in beeld
 • Raad: Formuleer vervolgens WAT-doelen langs de volgende lijnen: (1) kansrijk opgroeien, (2) gezond opgroeien, (3) veilig opgroeien en (4) opvoeden.
 • College: Haal vervolgens de inconsistenties uit de inrichting van het jeugdbeleid.
 • Zet in op netwerkvorming
 • Raad: geef naast de WAT-doelen ook maatschappelijke waarden aan.
 • College: geef als gemeente sturing aan netwerkvorming op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoerend niveau.

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Berkelland (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Operationaliseer beleidsdoelstellingen (specifiek gericht op jeugdhulp) en ontwikkel een monitor.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Stel specifieke beheersmaatregelen op met betrekking tot overschrijdingen op de jeugdhulp.

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Stel specifieke beheersmaatregelen op met betrekking tot overschrijdingen op de jeugdhulp.

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Versterk de positie van de raad. Kaderstellend: Wij adviseren het college ervoor te zorgen dat de raad de regionale beleidskaders vaststelt. Het college zou de gemeenteraad bij nieuwe kaders ook op tijd moeten betrekken en in alle mogelijke gevallen scenario’s of alternatieven ter kaderstelling voor moeten leggen.

Controlerende rol gemeenteraad

 • Versterk de positie van de raad. Controlerend: De informatievoorziening en de kwaliteit van de informatie dienen verbeterd te worden met betrekking tot de jeugdhulp. Dit begint bij heldere beleidsdoelstellingen en inzicht in de resultaten. Door onder meer de raad actief te betrekken bij het opstellen van een monitor jeugdhulp (zie aanbeveling A) kan hen een handvat worden gegeven om beter zicht te houden op de voortgang van beleidsdoelstellingen. Daarnaast adviseren we de raad om actief te vragen om systematische evaluaties op (specifieke) beleidsthema’s, om zo nog gerichter geïnformeerd te worden over de voortgang van de transformatie en inzicht te krijgen in eventuele bijstuurmogelijkheden. Ten slotte moet de raad bijgepraat worden over de regionale samenwerking op het gebied van het Sociaal Domein en hoe deze samenwerking precies georganiseerd is, wat de bevoegdheden zijn en hoe er verantwoording af wordt gelegd over de regionale samenwerking en de regionale beleidsdocumenten.

Monitoring

 • Operationaliseer beleidsdoelstellingen (specifiek gericht op jeugdhulp) en ontwikkel een monitor.

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Versterk de positie van de raad. Controlerend: De informatievoorziening en de kwaliteit van de informatie dienen verbeterd te worden met betrekking tot de jeugdhulp. Dit begint bij heldere beleidsdoelstellingen en inzicht in de resultaten. Door onder meer de raad actief te betrekken bij het opstellen van een monitor jeugdhulp (zie aanbeveling A) kan hen een handvat worden gegeven om beter zicht te houden op de voortgang van beleidsdoelstellingen. Daarnaast adviseren we de raad om actief te vragen om systematische evaluaties op (specifieke) beleidsthema’s, om zo nog gerichter geïnformeerd te worden over de voortgang van de transformatie en inzicht te krijgen in eventuele bijstuurmogelijkheden. Ten slotte moet de raad bijgepraat worden over de regionale samenwerking op het gebied van het Sociaal Domein en hoe deze samenwerking precies georganiseerd is, wat de bevoegdheden zijn en hoe er verantwoording af wordt gelegd over de regionale samenwerking en de regionale beleidsdocumenten.

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

 • Faciliteer een beter overzicht van het aanbod binnen het jeugdhulpveld (van preventieve voorzieningen tot aan specialistische jeugdhulp).

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Organiseer in het verlengde van de doorontwikkeling van de Voormekaar teams bijeenkomsten gericht op samenwerking rondom complexe casuïstiek.

Integrale aanpak

'- Organiseer in het verlengde van de doorontwikkeling van de Voormekaar teams bijeenkomsten gericht op samenwerking rondom complexe casuïstiek.

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Coevorden (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Actualiseer het beleid in een nieuwe kadernota sociaal domein/jeugdzorg waarin de transformatiedoelen met betrekking tot het sociaal domein/jeugdzorg nader zijn uitgewerkt in concrete doelstellingen voor de jeugdzorg. Maak daarbij een onderscheid tussen zogenaamde procesdoelen (een beschrijving van de voorgenomen activiteiten in een bepaalde periode) en outcomedoelen (doelen die een gewenst maatschappelijk effect bij de doelgroep(en) van het beleid beschrijven). Bij het formuleren van de outcomedoelen kan worden aangehaakt bij de beleidsindicatoren zoals weergegeven op www.waarstaatjegemeente.nl. Maak daarbij ook aantoonbaar gebruik van de gebiedskennis van de jeugdzorgmedewerkers, met name waar het gaat om de kennis van de doelgroepen en de sociale problematiek die speelt in de verschillende gebieden. Betrek daarbij ook expliciet de regionale analyse waarin de (dreigende) tekorten in de jeugdzorg worden geduid en werk de maatregelen die daarin genoemd zijn verder uit.
 • Neem in die nieuwe beleidsnota ook een actuele beschrijving op van de organisatie en de werkwijze van de toegang tot de jeugdzorg. Concretiseer de netwerkgedachte die leidend is in de organisatie en werkwijze van de toegang tot een transparant organogram waarin duidelijk wordt hoe de verschillende gremia zich tot elkaar verhouden en welke taken waar belegd zijn. Op deze wijze ontstaat een adequate en transparante procesbeschrijving van de werkwijze voor de toegang tot de jeugdzorg. Besteed daarbij ook expliciet aandacht aan de samenwerking met de huisartsen en het onderwijs.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

 • Ga als gemeenteraad periodiek (minimaal één keer per jaar) het debat aan met het college over beleid, uitvoering en resultaten in de jeugdzorg en voer dit debat aan de hand van een gedegen (deels gestandaardiseerde) rapportage over de resultaten in de jeugdzorg.

Monitoring

 • Maak meer gebruik van de kennis van de professionals met betrekking tot de jeugdproblematiek. Objectiveer deze kennis en leg die vast in een gedegen analyse die de professionals kunnen delen met elkaar en gaandeweg kunnen uitbouwen tot een solide basis voor het jeugdzorgbeleid. Laat het college daarvoor een plan van aanpak vaststellen.

Evaluatie/onderzoek

 • Maak meer gebruik van de kennis van de professionals met betrekking tot de jeugdproblematiek. Objectiveer deze kennis en leg die vast in een gedegen analyse die de professionals kunnen delen met elkaar en gaandeweg kunnen uitbouwen tot een solide basis voor het jeugdzorgbeleid. Laat het college daarvoor een plan van aanpak vaststellen.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Deel de informatie over beleid, uitvoering en resultaten met betrekking tot de jeugdzorg structureel en periodiek met de gemeenteraad. Doe dat niet alleen via de planning-en-controlcyclus maar reserveer daar aparte momenten voor. De MARAP’s vormen daarvoor een prima basis. De in de MARAP’s opgenomen informatie zou kunnen worden verwerkt in een dashboard waarin de kerncijfers met betrekking tot beleid, uitvoering en resultaten in de jeugdzorg zijn opgenomen. Aldus ontstaat een gestandaardiseerde rapportage over de jeugdzorg die het mogelijk maakt de voortgang te monitoren. Maak met het college afspraken over welke informatie met de raad wordt gedeeld.
 • Bouw deze informatie op vanuit de geconcretiseerde beleidsdoelen en baseer deze informatie op de analyse van de jeugdproblematiek in Coevorden. Betrek daarbij ook de interventieniveaus, waarbij met name het onderscheid tussen de eerste drie interventieniveaus en de zorg en ondersteuning vanaf interventieniveau 4 (ingekochte zorg) van belang is. Leg de verbinding met de beleidsindicatoren zoals opgenomen in www.waarstaatjegemeente.nl en beschrijf hoe deze indicatoren gerelateerd kunnen worden aan het in gang gezette beleid. Ga er daarbij vanuit dat niet alleen tellen, maar vooral ook vertellen inzichtelijk kan maken hoe het jeugdzorgbeleid werkt en waarom met welke activiteiten welke doelen/maatschappelijke effecten gerealiseerd (kunnen) worden. Maak met het college afspraken over het welk niveau waarop deze terugkoppeling naar de raad plaatsvindt.

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

 • Ga door op de ingeslagen weg van het verbinden van de jeugdzorg met het onderwijs en de huisartsenzorg, maar besteed ook aandacht aan andere partijen die actief zijn in de sociale basis in Coevorden, zoals bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk, de mantelzorg en het lokale verenigingsleven. Op deze wijze ontstaat een fijnmazig systeem van vroegsignalering en wordt het vermogen versterkt om de jeugdproblematiek tijdig kunnen te kunnen oppakken. Hiermee worden optimale voorwaarden geschapen om de transformatiedoelen te behalen, met name als het gaat om het realiseren van een verschuiving van zwaardere naar lichtere vormen van zorg en ondersteuning.

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Neem in die nieuwe beleidsnota ook een actuele beschrijving op van de organisatie en de werkwijze van de toegang tot de jeugdzorg. Concretiseer de netwerkgedachte die leidend is in de organisatie en werkwijze van de toegang tot een transparant organogram waarin duidelijk wordt hoe de verschillende gremia zich tot elkaar verhouden en welke taken waar belegd zijn. Op deze wijze ontstaat een adequate en transparante procesbeschrijving van de werkwijze voor de toegang tot de jeugdzorg. Besteed daarbij ook expliciet aandacht aan de samenwerking met de huisartsen en het onderwijs.

Signalering

 • Ga door op de ingeslagen weg van het verbinden van de jeugdzorg met het onderwijs en de huisartsenzorg, maar besteed ook aandacht aan andere partijen die actief zijn in de sociale basis in Coevorden, zoals bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk, de mantelzorg en het lokale verenigingsleven. Op deze wijze ontstaat een fijnmazig systeem van vroegsignalering en wordt het vermogen versterkt om de jeugdproblematiek tijdig kunnen te kunnen oppakken. Hiermee worden optimale voorwaarden geschapen om de transformatiedoelen te behalen, met name als het gaat om het realiseren van een verschuiving van zwaardere naar lichtere vormen van zorg en ondersteuning.

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

 • Ga door op de ingeslagen weg van het verbinden van de jeugdzorg met het onderwijs en de huisartsenzorg, maar besteed ook aandacht aan andere partijen die actief zijn in de sociale basis in Coevorden, zoals bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk, de mantelzorg en het lokale verenigingsleven. Op deze wijze ontstaat een fijnmazig systeem van vroegsignalering en wordt het vermogen versterkt om de jeugdproblematiek tijdig kunnen te kunnen oppakken. Hiermee worden optimale voorwaarden geschapen om de transformatiedoelen te behalen, met name als het gaat om het realiseren van een verschuiving van zwaardere naar lichtere vormen van zorg en ondersteuning.

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Ga door op de ingeslagen weg van het verbinden van de jeugdzorg met het onderwijs en de huisartsenzorg, maar besteed ook aandacht aan andere partijen die actief zijn in de sociale basis in Coevorden, zoals bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk, de mantelzorg en het lokale verenigingsleven. Op deze wijze ontstaat een fijnmazig systeem van vroegsignalering en wordt het vermogen versterkt om de jeugdproblematiek tijdig kunnen te kunnen oppakken. Hiermee worden optimale voorwaarden geschapen om de transformatiedoelen te behalen, met name als het gaat om het realiseren van een verschuiving van zwaardere naar lichtere vormen van zorg en ondersteuning.

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Ga door op de ingeslagen weg van het verbinden van de jeugdzorg met het onderwijs en de huisartsenzorg, maar besteed ook aandacht aan andere partijen die actief zijn in de sociale basis in Coevorden, zoals bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk, de mantelzorg en het lokale verenigingsleven. Op deze wijze ontstaat een fijnmazig systeem van vroegsignalering en wordt het vermogen versterkt om de jeugdproblematiek tijdig kunnen te kunnen oppakken. Hiermee worden optimale voorwaarden geschapen om de transformatiedoelen te behalen, met name als het gaat om het realiseren van een verschuiving van zwaardere naar lichtere vormen van zorg en ondersteuning.

Resultaat Jeugdbeleid

'- Ga door op de ingeslagen weg van het verbinden van de jeugdzorg met het onderwijs en de huisartsenzorg, maar besteed ook aandacht aan andere partijen die actief zijn in de sociale basis in Coevorden, zoals bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk, de mantelzorg en het lokale verenigingsleven. Op deze wijze ontstaat een fijnmazig systeem van vroegsignalering en wordt het vermogen versterkt om de jeugdproblematiek tijdig kunnen te kunnen oppakken. Hiermee worden optimale voorwaarden geschapen om de transformatiedoelen te behalen, met name als het gaat om het realiseren van een verschuiving van zwaardere naar lichtere vormen van zorg en ondersteuning.

De Ronde Venen (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Werk voortaan in nieuwe beleidsnota’s de doelen én sturingsindicatoren in één keer uit. Bijvoorbeeld in het nieuwe jeugdbeleidsplan. Zodat ook meteen kan worden gestart met het meten van het doelbereik.
 • Werk de indicatoren uit vanuit de beoogde effecten en doelen van de Maatschappelijke Agenda en niet zoals bij de Maatschappelijke agenda vanuit (bijna alleen) beschikbare (algemene) databronnen als “waarstaatjegemeente.nl”.
 • Maak meer gebruik maken van regionale kennisprojecten. In de regio Utrecht West wordt daar veel energie in gestoken, in samenwerking met gerenommeerde kennisinstituten als het Verwey Jonkerinstituut en het Nederlands Jeugdinstituut. Er zijn pilots rond storytelling (met 5 casussen die worden uitgewerkt) en er is een transformatieproject gestart over outcome-meting.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

 • Werk voortaan in nieuwe beleidsnota’s de doelen én sturingsindicatoren in één keer uit. Bijvoorbeeld in het nieuwe jeugdbeleidsplan. Zodat ook meteen kan worden gestart met het meten van het doelbereik.

Evaluatie/onderzoek

 • Maak meer gebruik maken van regionale kennisprojecten. In de regio Utrecht West wordt daar veel energie in gestoken, in samenwerking met gerenommeerde kennisinstituten als het Verwey Jonkerinstituut en het Nederlands Jeugdinstituut. Er zijn pilots rond storytelling (met 5 casussen die worden uitgewerkt) en er is een transformatieproject gestart over outcome-meting.
 • Evalueer in het nieuwe toegangsproces de gehouden pilots en experimenten. Zodat men weet wat werkt en niet werkt en hoe de best practices zijn te vertalen naar het nieuwe toegangsproces.

Informatievoorziening sturing

 • Besteed in de informatievoorziening meer aandacht aan de ‘wat-vraag’: wat wil de gemeente nu echt bereiken? Kijk verder dan alleen (beschikbare) kwantitatieve data. De beoogde kwalitatieve effecten en doelen kunnen gemeten worden door andere methoden dan databronnen. Voorbeelden hiervan zijn een drie-gesprek “toegang, hulpverlener en de cliënt zelf”. Meerdere gemeenten zijn hiermee gestart. Of denk aan story-telling om er achter te komen wat wel en niet werkt.

Informatievoorziening kaderstelling

 • Besteed in de informatievoorziening meer aandacht aan de ‘wat-vraag’: wat wil de gemeente nu echt bereiken? Kijk verder dan alleen (beschikbare) kwantitatieve data. De beoogde kwalitatieve effecten en doelen kunnen gemeten worden door andere methoden dan databronnen. Voorbeelden hiervan zijn een drie-gesprek “toegang, hulpverlener en de cliënt zelf”. Meerdere gemeenten zijn hiermee gestart. Of denk aan story-telling om er achter te komen wat wel en niet werkt.

Informatievoorziening controle

 • Besteed in de informatievoorziening meer aandacht aan de ‘wat-vraag’: wat wil de gemeente nu echt bereiken? Kijk verder dan alleen (beschikbare) kwantitatieve data. De beoogde kwalitatieve effecten en doelen kunnen gemeten worden door andere methoden dan databronnen. Voorbeelden hiervan zijn een drie-gesprek “toegang, hulpverlener en de cliënt zelf”. Meerdere gemeenten zijn hiermee gestart. Of denk aan story-telling om er achter te komen wat wel en niet werkt.

Organsatie van de jeugdhulp

 • In de totstandkoming van de Maatschappelijke agenda waren er met inwoners en maatschappelijke partners gezamenlijke ontwikkeltafels. Maak analoog hieraan zogenaamde implementatie-tafels. Betrek hierbij zowel management als uitvoerders op de werkvloer. Geef hierbij extra aandacht aan het betrekken van de huisartsen. Deze vormen een belangrijke aparte toegang naar jeugdhulp, waarop de gemeente weinig invloed en grip heeft.

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

 • Zorg voor een duidelijk strategie-implementatieplan waarmee de maatschappelijke partners adequaat kunnen worden meegenomen in het proces. Maak vervolgens schriftelijke afspraken met maatschappelijke partners over hun verwachte rol, inzet en tijdsbesteding in het nieuwe toegangsproces.
  '- In de totstandkoming van de Maatschappelijke agenda waren er met inwoners en maatschappelijke partners gezamenlijke ontwikkeltafels. Maak analoog hieraan zogenaamde implementatie-tafels. Betrek hierbij zowel management als uitvoerders op de werkvloer. Geef hierbij extra aandacht aan het betrekken van de huisartsen. Deze vormen een belangrijke aparte toegang naar jeugdhulp, waarop de gemeente weinig invloed en grip heeft.

Organisatie van de toegang

 • In de totstandkoming van de Maatschappelijke agenda waren er met inwoners en maatschappelijke partners gezamenlijke ontwikkeltafels. Maak analoog hieraan zogenaamde implementatie-tafels. Betrek hierbij zowel management als uitvoerders op de werkvloer. Geef hierbij extra aandacht aan het betrekken van de huisartsen. Deze vormen een belangrijke aparte toegang naar jeugdhulp, waarop de gemeente weinig invloed en grip heeft.

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

 • Werk voortaan in nieuwe beleidsnota’s de doelen én sturingsindicatoren in één keer uit. Bijvoorbeeld in het nieuwe jeugdbeleidsplan. Zodat ook meteen kan worden gestart met het meten van het doelbereik.
 • Maak meer gebruik maken van regionale kennisprojecten. In de regio Utrecht West wordt daar veel energie in gestoken, in samenwerking met gerenommeerde kennisinstituten als het Verwey Jonkerinstituut en het Nederlands Jeugdinstituut. Er zijn pilots rond storytelling (met 5 casussen die worden uitgewerkt) en er is een transformatieproject gestart over outcome-meting.

Den Helder (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Het ontwikkelen van een visie. In de huidige situatie gebeurt er veel ad hoc of wordt er werk dubbel gedaan. Het is voor de transformatie van belang dat de krachten worden gebundeld en er gezamenlijk wordt vastgesteld wat er nodig is voor de jeugdige in Den Helder. Op basis van de analyse van de vraag van de inwoners dient een visie te worden opgesteld. Daarbij is het van belang om tijdig alle belanghebbenden te betrekken. Voor wat betreft de regionale inkoop van jeugdhulp is dit proces georganiseerd. Lokaal is er echter nog weinig uitwisseling over de gemeentelijke visie met de uitvoerende partners. In de overkoepelende visie is aandacht nodig voor de grenzen van de Jeugdwet. Op de snijvlakken met aanpalende wetten in het sociaal en medisch domein wordt nu op basis van casuïstiek gewerkt. Dit moet worden uitgewerkt in beleidskaders, en uiteindelijk vertaald naar werkprocessen.
  '- Samenwerking tussen beleid en uitvoering en lokale partners. Momenteel is er voor de doorontwikkeling van de regionale inkoop afstemming tussen de uitvoering en het beleid. Er is echter geen structurele uitwisseling van informatie tussen gemeentelijke uitvoerende medewerkers en beleidsadviseurs. Voor het ontwikkelen van de overkoepelende visie is het nodig dat beleid en uitvoering nauwer samenwerken en beleidsmedewerkers veel ophalen bij de uitvoering. Zij kennen het lokale speelveld en de knelpunten uit de praktijk. Daarnaast dient er nauwer samengewerkt te worden met de lokale partners. Om de transformatie vorm te geven is normalisatie en het goed op- en afschalen nodig. Hier spelen de lokale partners een cruciale rol in.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Het ontwikkelen van een visie. In de huidige situatie gebeurt er veel ad hoc of wordt er werk dubbel gedaan. Het is voor de transformatie van belang dat de krachten worden gebundeld en er gezamenlijk wordt vastgesteld wat er nodig is voor de jeugdige in Den Helder. Op basis van de analyse van de vraag van de inwoners dient een visie te worden opgesteld. Daarbij is het van belang om tijdig alle belanghebbenden te betrekken. Voor wat betreft de regionale inkoop van jeugdhulp is dit proces georganiseerd. Lokaal is er echter nog weinig uitwisseling over de gemeentelijke visie met de uitvoerende partners. In de overkoepelende visie is aandacht nodig voor de grenzen van de Jeugdwet. Op de snijvlakken met aanpalende wetten in het sociaal en medisch domein wordt nu op basis van casuïstiek gewerkt. Dit moet worden uitgewerkt in beleidskaders, en uiteindelijk vertaald naar werkprocessen.

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Het ontwikkelen van een visie. In de huidige situatie gebeurt er veel ad hoc of wordt er werk dubbel gedaan. Het is voor de transformatie van belang dat de krachten worden gebundeld en er gezamenlijk wordt vastgesteld wat er nodig is voor de jeugdige in Den Helder. Op basis van de analyse van de vraag van de inwoners dient een visie te worden opgesteld. Daarbij is het van belang om tijdig alle belanghebbenden te betrekken. Voor wat betreft de regionale inkoop van jeugdhulp is dit proces georganiseerd. Lokaal is er echter nog weinig uitwisseling over de gemeentelijke visie met de uitvoerende partners. In de overkoepelende visie is aandacht nodig voor de grenzen van de Jeugdwet. Op de snijvlakken met aanpalende wetten in het sociaal en medisch domein wordt nu op basis van casuïstiek gewerkt. Dit moet worden uitgewerkt in beleidskaders, en uiteindelijk vertaald naar werkprocessen.

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

 • Monitoren en evalueren: lerende organisatie. Voor het realiseren van de transformatieopgave is het van belang om zicht te houden op de geboekte resultaten. Op gezette momenten terugblikken op wat er is bereikt, geeft de organisatie ook de mogelijkheid om doelen bij te stellen en waar nodig het beleid aan te passen. Daarvoor is het nodig om los te komen van ‘de waan van de dag.’ Het gebruik van data-analyse kan ondersteunend zijn. Momenteel wordt er gewerkt aan dashboards, waarmee er actuele stuurinformatie beschikbaar komt. Daarbij is het nodig om deze in te richten op outputgegevens (aantallen en uitgaven) en outcome (wat is het resultaat voor de inwoner?).

Evaluatie/onderzoek

 • Kennis van de populatie en inzicht in de lokale opgave. Op dit moment wordt er nog onvoldoende structureel inzichtelijk gemaakt hoe de populatie zich ontwikkelt. Deze kennis is echter wel nodig om zicht te hebben op de opgave die er lokaal ligt en om de transformatie waar te maken. Zo heeft de gemeente Den Helder een specifieke doelgroep binnen de jeugdhulp. Er is bijvoorbeeld meer gebruikgemaakt van jeugdhulp met verblijf in de gemeente Den Helder. We adviseren om voor de analyse van de lokale opgave meer dan in de afgelopen jaren tijd en capaciteit beschikbaar te stellen.
  '- Het ontwikkelen van een visie. In de huidige situatie gebeurt er veel ad hoc of wordt er werk dubbel gedaan. Het is voor de transformatie van belang dat de krachten worden gebundeld en er gezamenlijk wordt vastgesteld wat er nodig is voor de jeugdige in Den Helder. Op basis van de analyse van de vraag van de inwoners dient een visie te worden opgesteld. Daarbij is het van belang om tijdig alle belanghebbenden te betrekken. Voor wat betreft de regionale inkoop van jeugdhulp is dit proces georganiseerd. Lokaal is er echter nog weinig uitwisseling over de gemeentelijke visie met de uitvoerende partners. In de overkoepelende visie is aandacht nodig voor de grenzen van de Jeugdwet. Op de snijvlakken met aanpalende wetten in het sociaal en medisch domein wordt nu op basis van casuïstiek gewerkt. Dit moet worden uitgewerkt in beleidskaders, en uiteindelijk vertaald naar werkprocessen.
 • Monitoren en evalueren: lerende organisatie. Voor het realiseren van de transformatieopgave is het van belang om zicht te houden op de geboekte resultaten. Op gezette momenten terugblikken op wat er is bereikt, geeft de organisatie ook de mogelijkheid om doelen bij te stellen en waar nodig het beleid aan te passen. Daarvoor is het nodig om los te komen van ‘de waan van de dag.’ Het gebruik van data-analyse kan ondersteunend zijn. Momenteel wordt er gewerkt aan dashboards, waarmee er actuele stuurinformatie beschikbaar komt. Daarbij is het nodig om deze in te richten op outputgegevens (aantallen en uitgaven) en outcome (wat is het resultaat voor de inwoner?).

Informatievoorziening sturing

 • Samenwerking tussen beleid en uitvoering en lokale partners. Momenteel is er voor de doorontwikkeling van de regionale inkoop afstemming tussen de uitvoering en het beleid. Er is echter geen structurele uitwisseling van informatie tussen gemeentelijke uitvoerende medewerkers en beleidsadviseurs. Voor het ontwikkelen van de overkoepelende visie is het nodig dat beleid en uitvoering nauwer samenwerken en beleidsmedewerkers veel ophalen bij de uitvoering. Zij kennen het lokale speelveld en de knelpunten uit de praktijk. Daarnaast dient er nauwer samengewerkt te worden met de lokale partners. Om de transformatie vorm te geven is normalisatie en het goed op- en afschalen nodig. Hier spelen de lokale partners een cruciale rol in.
 • Monitoren en evalueren: lerende organisatie. Voor het realiseren van de transformatieopgave is het van belang om zicht te houden op de geboekte resultaten. Op gezette momenten terugblikken op wat er is bereikt, geeft de organisatie ook de mogelijkheid om doelen bij te stellen en waar nodig het beleid aan te passen. Daarvoor is het nodig om los te komen van ‘de waan van de dag.’ Het gebruik van data-analyse kan ondersteunend zijn. Momenteel wordt er gewerkt aan dashboards, waarmee er actuele stuurinformatie beschikbaar komt. Daarbij is het nodig om deze in te richten op outputgegevens (aantallen en uitgaven) en outcome (wat is het resultaat voor de inwoner?).

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

 • Het ontwikkelen van een visie. In de huidige situatie gebeurt er veel ad hoc of wordt er werk dubbel gedaan. Het is voor de transformatie van belang dat de krachten worden gebundeld en er gezamenlijk wordt vastgesteld wat er nodig is voor de jeugdige in Den Helder. Op basis van de analyse van de vraag van de inwoners dient een visie te worden opgesteld. Daarbij is het van belang om tijdig alle belanghebbenden te betrekken. Voor wat betreft de regionale inkoop van jeugdhulp is dit proces georganiseerd. Lokaal is er echter nog weinig uitwisseling over de gemeentelijke visie met de uitvoerende partners. In de overkoepelende visie is aandacht nodig voor de grenzen van de Jeugdwet. Op de snijvlakken met aanpalende wetten in het sociaal en medisch domein wordt nu op basis van casuïstiek gewerkt. Dit moet worden uitgewerkt in beleidskaders, en uiteindelijk vertaald naar werkprocessen.

Transformatie

 • Kennis van de populatie en inzicht in de lokale opgave. Op dit moment wordt er nog onvoldoende structureel inzichtelijk gemaakt hoe de populatie zich ontwikkelt. Deze kennis is echter wel nodig om zicht te hebben op de opgave die er lokaal ligt en om de transformatie waar te maken. Zo heeft de gemeente Den Helder een specifieke doelgroep binnen de jeugdhulp. Er is bijvoorbeeld meer gebruikgemaakt van jeugdhulp met verblijf in de gemeente Den Helder. We adviseren om voor de analyse van de lokale opgave meer dan in de afgelopen jaren tijd en capaciteit beschikbaar te stellen.
 • Het ontwikkelen van een visie. In de huidige situatie gebeurt er veel ad hoc of wordt er werk dubbel gedaan. Het is voor de transformatie van belang dat de krachten worden gebundeld en er gezamenlijk wordt vastgesteld wat er nodig is voor de jeugdige in Den Helder. Op basis van de analyse van de vraag van de inwoners dient een visie te worden opgesteld. Daarbij is het van belang om tijdig alle belanghebbenden te betrekken. Voor wat betreft de regionale inkoop van jeugdhulp is dit proces georganiseerd. Lokaal is er echter nog weinig uitwisseling over de gemeentelijke visie met de uitvoerende partners. In de overkoepelende visie is aandacht nodig voor de grenzen van de Jeugdwet. Op de snijvlakken met aanpalende wetten in het sociaal en medisch domein wordt nu op basis van casuïstiek gewerkt. Dit moet worden uitgewerkt in beleidskaders, en uiteindelijk vertaald naar werkprocessen.
 • Samenwerking tussen beleid en uitvoering en lokale partners. Momenteel is er voor de doorontwikkeling van de regionale inkoop afstemming tussen de uitvoering en het beleid. Er is echter geen structurele uitwisseling van informatie tussen gemeentelijke uitvoerende medewerkers en beleidsadviseurs. Voor het ontwikkelen van de overkoepelende visie is het nodig dat beleid en uitvoering nauwer samenwerken en beleidsmedewerkers veel ophalen bij de uitvoering. Zij kennen het lokale speelveld en de knelpunten uit de praktijk. Daarnaast dient er nauwer samengewerkt te worden met de lokale partners. Om de transformatie vorm te geven is normalisatie en het goed op- en afschalen nodig. Hier spelen de lokale partners een cruciale rol in.
 • Monitoren en evalueren: lerende organisatie. Voor het realiseren van de transformatieopgave is het van belang om zicht te houden op de geboekte resultaten. Op gezette momenten terugblikken op wat er is bereikt, geeft de organisatie ook de mogelijkheid om doelen bij te stellen en waar nodig het beleid aan te passen. Daarvoor is het nodig om los te komen van ‘de waan van de dag.’ Het gebruik van data-analyse kan ondersteunend zijn. Momenteel wordt er gewerkt aan dashboards, waarmee er actuele stuurinformatie beschikbaar komt. Daarbij is het nodig om deze in te richten op outputgegevens (aantallen en uitgaven) en outcome (wat is het resultaat voor de inwoner?).

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

 • Het ontwikkelen van een visie. In de huidige situatie gebeurt er veel ad hoc of wordt er werk dubbel gedaan. Het is voor de transformatie van belang dat de krachten worden gebundeld en er gezamenlijk wordt vastgesteld wat er nodig is voor de jeugdige in Den Helder. Op basis van de analyse van de vraag van de inwoners dient een visie te worden opgesteld. Daarbij is het van belang om tijdig alle belanghebbenden te betrekken. Voor wat betreft de regionale inkoop van jeugdhulp is dit proces georganiseerd. Lokaal is er echter nog weinig uitwisseling over de gemeentelijke visie met de uitvoerende partners. In de overkoepelende visie is aandacht nodig voor de grenzen van de Jeugdwet. Op de snijvlakken met aanpalende wetten in het sociaal en medisch domein wordt nu op basis van casuïstiek gewerkt. Dit moet worden uitgewerkt in beleidskaders, en uiteindelijk vertaald naar werkprocessen.

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

'- Samenwerking tussen beleid en uitvoering en lokale partners. Momenteel is er voor de doorontwikkeling van de regionale inkoop afstemming tussen de uitvoering en het beleid. Er is echter geen structurele uitwisseling van informatie tussen gemeentelijke uitvoerende medewerkers en beleidsadviseurs. Voor het ontwikkelen van de overkoepelende visie is het nodig dat beleid en uitvoering nauwer samenwerken en beleidsmedewerkers veel ophalen bij de uitvoering. Zij kennen het lokale speelveld en de knelpunten uit de praktijk. Daarnaast dient er nauwer samengewerkt te worden met de lokale partners. Om de transformatie vorm te geven is normalisatie en het goed op- en afschalen nodig. Hier spelen de lokale partners een cruciale rol in.

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Monitoren en evalueren: lerende organisatie. Voor het realiseren van de transformatieopgave is het van belang om zicht te houden op de geboekte resultaten. Op gezette momenten terugblikken op wat er is bereikt, geeft de organisatie ook de mogelijkheid om doelen bij te stellen en waar nodig het beleid aan te passen. Daarvoor is het nodig om los te komen van ‘de waan van de dag.’ Het gebruik van data-analyse kan ondersteunend zijn. Momenteel wordt er gewerkt aan dashboards, waarmee er actuele stuurinformatie beschikbaar komt. Daarbij is het nodig om deze in te richten op outputgegevens (aantallen en uitgaven) en outcome (wat is het resultaat voor de inwoner?).

Resultaat Jeugdbeleid

 • Monitoren en evalueren: lerende organisatie. Voor het realiseren van de transformatieopgave is het van belang om zicht te houden op de geboekte resultaten. Op gezette momenten terugblikken op wat er is bereikt, geeft de organisatie ook de mogelijkheid om doelen bij te stellen en waar nodig het beleid aan te passen. Daarvoor is het nodig om los te komen van ‘de waan van de dag.’ Het gebruik van data-analyse kan ondersteunend zijn. Momenteel wordt er gewerkt aan dashboards, waarmee er actuele stuurinformatie beschikbaar komt. Daarbij is het nodig om deze in te richten op outputgegevens (aantallen en uitgaven) en outcome (wat is het resultaat voor de inwoner?).

Doetinchem (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Geef uitwerking aan de doelstelling van de Jeugdwet om meer ruimte te creëren voor de professional en het verminderen van regeldruk. We zien voor bovenstaande aanbeveling drie mogelijkheden om deze in te vullen:
 • Benoem in de doorontwikkeling van beleid hoe de vrijheid van de professional in het verminderen van de regeldruk kan worden bewerkstelligd. Ontwikkel dit samen met professionals.
 • Onderzoek in hoeverre de huidige beschikkingen mogelijkheden bieden om de ruimte voor de professional te vergroten.
 • Onderzoek en bespreek in regioverband (bij CLM) hoe de ruimte voor de professional en het verminderen van de regeldruk kan worden vergroot en vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten of contracten.
 • Onderzoek hoe en door wie de regierol zou moeten worden gevoerd op de inzet en het gebruik van preventieve voorzieningen. Op basis van dit rekenkameronderzoek is niet inzichtelijk hoe de regierol rondom preventieve voorzieningen momenteel belegd is. We adviseren daarom te onderzoeken hoe momenteel regie wordt gevoerd op de inzet en het gebruik van preventieve voorzieningen en waar dit eventueel verbeterd zou moeten worden.
 • Operationaliseer beleidsdoelstellingen en ontwikkel een monitor. Neem het huidige beleid als uitgangspunt en maak een selectie van doelen die geoperationaliseerd worden. Stel parameters op bij deze doelstellingen, waarbij het belangrijk is om niet de focus te leggen op afrekenen, maar op leren. Dit leidt tot een monitor jeugdhulp. Hier moeten ook de geoperationaliseerde beleidsdoelstellingen van de toegang ook in zijn verwerkt.
  Vervolgens kan deze informatie uit de monitor gebruikt worden voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van een dashboard. Deze zorgt voor een simpele ontsluiting van gegevens waarmee gestuurd kan worden op de jeugdhulp. Dit zorgt voor focus en ‘one version of the truth’[...] Ook wachtlijsten kunnen een plek krijgen in het dashboard. Gegevens uit het dashboard zijn tevens belangrijk om duiding te geven aan begrote en uitgegeven kosten met betrekking tot de jeugdhulp. Zo kunnen bijvoorbeeld trends en ontwikkelingen in zorggebruik inzichtelijk worden gemaakt. We nemen hiervoor dan ook geen extra aanbeveling op, omdat deze zo sterk verbonden is met alle bovenstaande aanbevelingen.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • Operationaliseer beleidsdoelstellingen en ontwikkel een monitor
  Neem het huidige beleid als uitgangspunt en maak een selectie van doelen die geoperationaliseerd worden. Stel parameters op bij deze doelstellingen, waarbij het belangrijk is om niet de focus te leggen op afrekenen, maar op leren. Dit leidt tot een monitor jeugdhulp. Hier moeten ook de geoperationaliseerde beleidsdoelstellingen van de toegang ook in zijn verwerkt. Vervolgens kan deze informatie uit de monitor gebruikt worden voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van een dashboard. Deze zorgt voor een simpele ontsluiting van gegevens waarmee gestuurd kan worden op de jeugdhulp. Dit zorgt voor focus en ‘one version of the truth’[...] Ook wachtlijsten kunnen een plek krijgen in het dashboard. Gegevens uit het dashboard zijn tevens belangrijk om duiding te geven aan begrote en uitgegeven kosten met betrekking tot de jeugdhulp. Zo kunnen bijvoorbeeld trends en ontwikkelingen in zorggebruik inzichtelijk worden gemaakt. We nemen hiervoor dan ook geen extra aanbeveling op, omdat deze zo sterk verbonden is met alle bovenstaande aanbevelingen.

Uitgaven

 • Operationaliseer beleidsdoelstellingen en ontwikkel een monitor
  Neem het huidige beleid als uitgangspunt en maak een selectie van doelen die geoperationaliseerd worden. Stel parameters op bij deze doelstellingen, waarbij het belangrijk is om niet de focus te leggen op afrekenen, maar op leren. Dit leidt tot een monitor jeugdhulp. Hier moeten ook de geoperationaliseerde beleidsdoelstellingen van de toegang ook in zijn verwerkt. Vervolgens kan deze informatie uit de monitor gebruikt worden voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van een dashboard. Deze zorgt voor een simpele ontsluiting van gegevens waarmee gestuurd kan worden op de jeugdhulp. Dit zorgt voor focus en ‘one version of the truth’[...] Ook wachtlijsten kunnen een plek krijgen in het dashboard. Gegevens uit het dashboard zijn tevens belangrijk om duiding te geven aan begrote en uitgegeven kosten met betrekking tot de jeugdhulp. Zo kunnen bijvoorbeeld trends en ontwikkelingen in zorggebruik inzichtelijk worden gemaakt. We nemen hiervoor dan ook geen extra aanbeveling op, omdat deze zo sterk verbonden is met alle bovenstaande aanbevelingen.

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Versterk de positie van de raad
  We zien een aantal kansen waarop de positie van de raad en daarmee zijn kaderstellende en controlerende rol verbeterd kan worden:
 • De informatievoorziening en de kwaliteit van de informatie dient verbeterd te worden met betrekking tot de jeugdhulp. Dit begint bij heldere beleidsdoelstellingen en inzicht in de resultaten.
 • Bij het opstellen van nieuwe kaders moet er expliciet aandacht zijn voor de vraag wie het voortouw neemt. Uitkomst van dit gesprek kan ook zijn dat college en raad samen optrekken. Maakt dit dan expliciet.
 • Zorg voor goede verslaglegging, zodat bij evaluaties geen twijfel is aan hoe het proces van kaderstellen verlopen is.

Controlerende rol gemeenteraad

 • Versterk de positie van de raad
  We zien een aantal kansen waarop de positie van de raad en daarmee zijn kaderstellende en controlerende rol verbeterd kan worden:
 • De informatievoorziening en de kwaliteit van de informatie dient verbeterd te worden met betrekking tot de jeugdhulp. Dit begint bij heldere beleidsdoelstellingen en inzicht in de resultaten.
 • Bij het opstellen van nieuwe kaders moet er expliciet aandacht zijn voor de vraag wie het voortouw neemt. Uitkomst van dit gesprek kan ook zijn dat college en raad samen optrekken. Maakt dit dan expliciet.
 • Zorg voor goede verslaglegging, zodat bij evaluaties geen twijfel is aan hoe het proces van kaderstellen verlopen is.

Monitoring

 • Operationaliseer beleidsdoelstellingen en ontwikkel een monitor
  Neem het huidige beleid als uitgangspunt en maak een selectie van doelen die geoperationaliseerd worden. Stel parameters op bij deze doelstellingen, waarbij het belangrijk is om niet de focus te leggen op afrekenen, maar op leren. Dit leidt tot een monitor jeugdhulp. Hier moeten ook de geoperationaliseerde beleidsdoelstellingen van de toegang ook in zijn verwerkt.
  Vervolgens kan deze informatie uit de monitor gebruikt worden voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van een dashboard. Deze zorgt voor een simpele ontsluiting van gegevens waarmee gestuurd kan worden op de jeugdhulp. Dit zorgt voor focus en ‘one version of the truth [...] Daarnaast kan het dashboard voor verschillende doelgroepen en niveaus additionele parameters bevatten. Ook wachtlijsten kunnen een plek krijgen in het dashboard. Gegevens uit het dashboard zijn tevens belangrijk om duiding te geven aan begrote en uitgegeven kosten met betrekking tot de jeugdhulp. Zo kunnen bijvoorbeeld trends en ontwikkelingen in zorggebruik inzichtelijk worden gemaakt. We nemen hiervoor dan ook geen extra aanbeveling op, omdat deze zo sterk verbonden is met alle bovenstaande aanbevelingen.

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

-Organiseer bijeenkomsten met toegang en specialistische jeugdhulp
We adviseren om twee keer per jaar bijeenkomsten met Buurtplein en tweedelijnszorgaanbieders te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen, zoals efficiënt op- en afschalen en regie en samenwerking rondom complexe casussen. De sessies worden opgebouwd aan de hand van een aantal recente complexe casussen. De focus ligt hierbij op het verbeteren van het proces. Uitkomsten van deze sessie kunnen eventueel worden vastgelegd in werkafspraken of procesbeschrijvingen.

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Organiseer bijeenkomsten met toegang en specialistische jeugdhulp
  We adviseren om twee keer per jaar bijeenkomsten met Buurtplein en tweedelijnszorgaanbieders te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen, zoals efficiënt op- en afschalen en regie en samenwerking rondom complexe casussen. De sessies worden opgebouwd aan de hand van een aantal recente complexe casussen. De focus ligt hierbij op het verbeteren van het proces. Uitkomsten van deze sessie kunnen eventueel worden vastgelegd in werkafspraken of procesbeschrijvingen.

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Organiseer bijeenkomsten met toegang en specialistische jeugdhulp
  We adviseren om twee keer per jaar bijeenkomsten met Buurtplein en tweedelijnszorgaanbieders te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen, zoals efficiënt op- en afschalen en regie en samenwerking rondom complexe casussen. De sessies worden opgebouwd aan de hand van een aantal recente complexe casussen. De focus ligt hierbij op het verbeteren van het proces. Uitkomsten van deze sessie kunnen eventueel worden vastgelegd in werkafspraken of procesbeschrijvingen.

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

 • Onderzoek hoe en door wie de regierol zou moeten worden gevoerd op de inzet en het gebruik van preventieve voorzieningen
  Op basis van dit rekenkameronderzoek is niet inzichtelijk hoe de regierol rondom preventieve voorzieningen momenteel belegd is. We adviseren daarom te onderzoeken hoe momenteel regie wordt gevoerd op de inzet en het gebruik van preventieve voorzieningen en waar dit eventueel verbeterd zou moeten worden.

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Drimmelen (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Verbetering van de informatievoorziening begint bij heldere beleidsdoelen en inzicht in de resultaten. Daarom bevelen we aan de jeugdhulp beleidsmatig en financieel scherp onder te verdelen in: voorliggende voorzieningen en preventie, de toegang tot jeugdhulp en de regionale samenwerking (inkoop jeugdaanbieders).
 • Om meer lijn te geven aan de gewenste ontwikkelingen binnen het jeugdhulpveld en om de raad daarin op juiste wijze mee te kunnen nemen is het aan te bevelen de algemene beleidsdoelstellingen te operationaliseren en/of meer en specifiekere doelstellingen te formuleren. Daarbij draait het om de vraag: Wat zijn de vraagstukken binnen gemeente Drimmelen en daarbij aanpalend, wat wil gemeente Drimmelen bereiken met de inzet van jeugdhulp?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • Er kunnen specifiek ook doelen op het gebied van financiën worden gesteld. Zo is een suggestie om in de begroting een opsplitsing te maken tussen voorliggende voorzieningen en preventie, de toegang (gemeentelijke kosten in het CJG) en de regionaal ingekochte aanbieders jeugdhulp.

Uitgaven

-

Inkoop

 • Tot voor kort was de informatie vanuit West Brabant Oost onvoldoende om goed inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom de via hen ingekochte jeugdhulp. Het reeds in gebruik genomen dashboard is een goed middel om de juiste en actuele informatie te verstrekken. Het is aan te bevelen het dashboard verder te ontwikkelen zodat betrouwbare en volledige informatie naar boven komt waarmee analyses gemaakt kunnen worden van onder andere:
 • Inzicht in aantallen jongeren met hulp, gemiddeld aantal trajecten.
 • Financieel inzicht per kostensoort.
 • Ontwikkelingen binnen zorgsoorten.
 • Mogelijkheden tot effectmetingen van ingezette interventies, bijvoorbeeld door middel van focusgroepen.

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • De informatievoorziening aan de raad en de kwaliteit van deze informatie met betrekking tot de jeugdhulp dienen te worden verbeterd. Op dit moment blijven, op basis van de beschikbare informatie, veel vragen bestaan waarbij het bijvoorbeeld onduidelijk is hoe de berichtgeving over de jeugdhulp landelijk zich verhoudt tot de gemeente Drimmelen.
 • Verbetering van de informatievoorziening begint bij heldere beleidsdoelen en inzicht in de resultaten. Daarom bevelen we aan de jeugdhulp beleidsmatig en financieel scherp onder te verdelen in: voorliggende voorzieningen en preventie, de toegang tot jeugdhulp en de regionale samenwerking (inkoop jeugdaanbieders).
 • Door onder meer de raad actief te betrekken bij het opstellen doelstellingen, financiering en monitoring wordt een handvat gegeven om beter zicht te houden op de voortgang van beleidsdoelstellingen.
 • Om meer lijn te geven aan de gewenste ontwikkelingen binnen het jeugdhulpveld en om de raad daarin op juiste wijze mee te kunnen nemen is het aan te bevelen de algemene beleidsdoelstellingen te operationaliseren en/of meer en specifiekere doelstellingen te formuleren. Daarbij draait het om de vraag: Wat zijn de vraagstukken binnen gemeente Drimmelen en daarbij aanpalend, wat wil gemeente Drimmelen bereiken met de inzet van jeugdhulp?

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Raad: Maak als eerste stap een scherp onderscheid met de driedeling (a) voorliggende voorzieningen & preventie; (b) de toegang en (c) specialistische jeugdhulp (regionale inkoop) en stel aanvullend doelen vast.
 • We adviseren de raad om actief te vragen om systematische evaluaties op (specifieke) beleidsthema’s, om zo nog gerichter geïnformeerd te worden over de voortgang van de transformatie en inzicht te krijgen in eventuele bijstuurmogelijkheden.
 • Door onder meer de raad actief te betrekken bij het opstellen doelstellingen, financiering en monitoring wordt een handvat gegeven om beter zicht te houden op de voortgang van beleidsdoelstellingen.
 • Om meer lijn te geven aan de gewenste ontwikkelingen binnen het jeugdhulpveld en om de raad daarin op juiste wijze mee te kunnen nemen is het aan te bevelen de algemene beleidsdoelstellingen te operationaliseren en/of meer en specifiekere doelstellingen te formuleren. Daarbij draait het om de vraag: Wat zijn de vraagstukken binnen gemeente Drimmelen en daarbij aanpalend, wat wil gemeente Drimmelen bereiken met de inzet van jeugdhulp?

Controlerende rol gemeenteraad

 • We adviseren de raad om actief te vragen om systematische evaluaties op (specifieke) beleidsthema’s, om zo nog gerichter geïnformeerd te worden over de voortgang van de transformatie en inzicht te krijgen in eventuele bijstuurmogelijkheden.
 • Door onder meer de raad actief te betrekken bij het opstellen doelstellingen, financiering en monitoring wordt een handvat gegeven om beter zicht te houden op de voortgang van beleidsdoelstellingen.

Monitoring

 • Door onder meer de raad actief te betrekken bij het opstellen doelstellingen, financiering en monitoring wordt een handvat gegeven om beter zicht te houden op de voortgang van beleidsdoelstellingen.
 • Tot voor kort was de informatie vanuit West Brabant Oost (WBO)onvoldoende om goed inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom de via hen ingekochte jeugdhulp. Het reeds in gebruik genomen dashboard is een goed middel om de juiste en actuele informatie te verstrekken. Het is aan te bevelen het dashboard verder te ontwikkelen zodat betrouwbare en volledige informatie naar boven komt waarmee analyses gemaakt kunnen worden van onder andere:
 • Inzicht in aantallen jongeren met hulp, gemiddeld aantal trajecten.
 • Financieel inzicht per kostensoort.
 • Ontwikkelingen binnen zorgsoorten.
 • Mogelijkheden tot effectmetingen van ingezette interventies, bijvoorbeeld door middel van focusgroepen.
 • Voor het functioneren van het CJG is het wenselijk eigen organisatiedoelen en doelen voor de toegang in zijn geheel te stellen. Daarmee kan het succes en de verbeteringen voor de toegang en het functioneren van het CJG ook worden vastgesteld. Bij deze aanbeveling doen we de volgende suggesties:
 • Monitor en analyseer het totale aantal verwijzingen (huisarts, POH-Jeugd en CJG) ten opzichte van aantal meldingen. Dit is te koppelen aan een van de doelen van de jeugdwet: demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren. Het zelf oplossen met het gezin, door informatie en advies, korte interventie of in samenspraak met een algemene voorziening oplossen van vragen jongeren en/of ouders. Aan deze doelstelling kan een indicator gekoppeld worden, bijvoorbeeld aantal interventies zonder verwijzing geïndiceerde jeugdhulp. Bij een indicator hoort een analyse omdat een cijfer op zich weinig zegt. Het gaat om tellen en vertellen, zodat de cijfers geduid worden.

Evaluatie/onderzoek

 • Specialistische jeugdhulp (regionaal): onderzoek de effectiviteit van de gespecialiseerde jeugdhulp op basis van thema’s of diagnoses (bijvoorbeeld dyslexie of ADHD) of een enkele/selectie van jeugdhulpaanbieders.
 • Het perspectief van de klanten van jeugdhulp borgen kan worden vormgegeven met de volgende instrumenten:
 • Vanuit West Brabant Oost (WBO) een vertaalslag van afzonderlijke klanttevredenheidsrapporten aanbieders. WBO ontvangt van de verschillende jeugdhulpaanbieders jaarverslagen en soms ook klanttevredenheidsonderzoeken. Deze zijn niet specifiek per gemeente geordend, en geven daarmee meer een regionaal beeld. Een samenvatting of analyse van de verschillende onderzoeken en verslagen geeft de gemeente Drimmelen en de raad een beter beeld van de uitvoering en de effectiviteit van de jeugdhulp.
 • Klantenpanels op lokaal niveau organiseren. Met in achtneming van de privacy (AVG) is het wenselijk met jongeren en ouders in gesprek te gaan over de jeugdhulp. Verhalen en ervaringen zijn een waardevolle toevoeging aan algemene klanttevredenheidsonderzoeken. Het versterkt daarmee het inzicht in de effectiviteit van de jeugdhulp. De werving en selectie van jongeren en ouders voor een klantenpanel kan op basis van de gegevens van WBO of het CJG.
 • Klanttevredenheidsonderzoek onder gebruikers jeugdhulp en/of ouders. De afgelopen jaren is er weinig onderzoek gedaan naar klanttevredenheid. Het is wenselijk dit met regelmaat uit te voeren. Hierin kan een cyclus worden opgenomen in klanttevredenheid voorliggende voorziening en preventie; de toegang en gebruikers jeugdhulpaanbieders (regionale inkoop).

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • We adviseren de raad om actief te vragen om systematische evaluaties op (specifieke) beleidsthema’s, om zo nog gerichter geïnformeerd te worden over de voortgang van de transformatie en inzicht te krijgen in eventuele bijstuurmogelijkheden.
 • Raad: Investeer in kennis en inzicht waardoor een beter samenspel tussen de raad en het college mogelijk is.
 • De informatievoorziening aan de raad en de kwaliteit van deze informatie met betrekking tot de jeugdhulp dienen te worden verbeterd. Op dit moment blijven, op basis van de beschikbare informatie, veel vragen bestaan waarbij het bijvoorbeeld onduidelijk is hoe de berichtgeving over de jeugdhulp landelijk zich verhoudt tot de gemeente Drimmelen.
 • Verbetering van de informatievoorziening begint bij heldere beleidsdoelen en inzicht in de resultaten. Daarom bevelen we aan de jeugdhulp beleidsmatig en financieel scherp onder te verdelen in: voorliggende voorzieningen en preventie, de toegang tot jeugdhulp en de regionale samenwerking (inkoop jeugdaanbieders)

Informatievoorziening controle

 • We adviseren de raad om actief te vragen om systematische evaluaties op (specifieke) beleidsthema’s, om zo nog gerichter geïnformeerd te worden over de voortgang van de transformatie en inzicht te krijgen in eventuele bijstuurmogelijkheden.
 • Raad: Investeer in kennis en inzicht waardoor een beter samenspel tussen de raad en het college mogelijk is.
 • Daarnaast is er behoefte aan meer inzicht in de daadwerkelijke hulp aan jongeren en aan het effect van jeugdhulp. Zorg voor een programma dat bijdraagt aan kennisvergroting door bijvoorbeeld:
 • Deelname van raadsleden aan Zorgcafés, waarin professionals in de gemeente ervaringen uitwisselen over de jeugdhulp.
 • Deelname aan, op te zetten, klantenpanels met jongeren en ouderen. Door in gesprek te gaan met ouders en jongeren krijgen deelnemers enerzijds inzicht in de problematiek, en anderzijds in de effectiviteit van de inzet van de hulpverlening.
 • Afleggen van werkbezoeken aan het CJG en jeugdhulpaanbieders. Door het zien en horen van ervaringen uit het veld wordt kennis en begrip van de problematiek en het effect van de inzet van jeugdhulp duidelijk.
 • De informatievoorziening aan de raad en de kwaliteit van deze informatie met betrekking tot de jeugdhulp dienen te worden verbeterd. Op dit moment blijven, op basis van de beschikbare informatie, veel vragen bestaan waarbij het bijvoorbeeld onduidelijk is hoe de berichtgeving over de jeugdhulp landelijk zich verhoudt tot de gemeente Drimmelen.
 • Verbetering van de informatievoorziening begint bij heldere beleidsdoelen en inzicht in de resultaten. Daarom bevelen we aan de jeugdhulp beleidsmatig en financieel scherp onder te verdelen in: voorliggende voorzieningen en preventie, de toegang tot jeugdhulp en de regionale samenwerking (inkoop jeugdaanbieders)

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

 • Voor het functioneren van het CJG is het wenselijk eigen organisatiedoelen en doelen voor de toegang in zijn geheel te stellen. Daarmee kan het succes en de verbeteringen voor de toegang en het functioneren van het CJG ook worden vastgesteld. Bij deze aanbeveling doen we de volgende suggesties:
 • Doelen stellen op samenwerking

Door samenwerking met bijvoorbeeld onderwijs en (jeugd)welzijn realiseren van een nieuwe collectieve voorziening. Voor het bepalen van een dergelijke voorziening is een analyse van wat nodig en haalbaar is in de gemeente Drimmelen. Gedacht kan worden aan inzet rondom (v)echtscheidingen waarbij maatschappelijk werkers en onderwijs in samenspraak een programma ontwikkelen.
Door samenwerking met het West Brabant Oost (WBO) een vervangend collectief aanbod realiseren voor veel voorkomende diagnosestellingen zoals bijvoorbeeld dyslexie, autisme of druk gedrag (ADHD). Bij aanbieders is (blijkt uit dit onderzoek) de wens en het zien van mogelijkheden daartoe aanwezig. In samenspraak met WBO en de jeugdhulpaanbieders kan hieraan verdere invulling worden gegeven.

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Voor het functioneren van het CJG is het wenselijk eigen organisatiedoelen en doelen voor de toegang in zijn geheel te stellen. Daarmee kan het succes en de verbeteringen voor de toegang en het functioneren van het CJG ook worden vastgesteld. Bij deze aanbeveling doen we de volgende suggesties:
 • Monitor en analyseer het totale aantal verwijzingen (huisarts, POH-Jeugd en CJG) ten opzichte van aantal meldingen. Dit is te koppelen aan een van de doelen van de jeugdwet: demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren. Het zelf oplossen met het gezin, door informatie en advies, korte interventie of in samenspraak met een algemene voorziening oplossen van vragen jongeren en/of ouders. Aan deze doelstelling kan een indicator gekoppeld worden, bijvoorbeeld aantal interventies zonder verwijzing geïndiceerde jeugdhulp. Bij een indicator hoort een analyse omdat een cijfer op zich weinig zegt. Het gaat om tellen en vertellen, zodat de cijfers geduid worden.
 • Doelen stellen op samenwerking

Door samenwerking met bijvoorbeeld onderwijs en (jeugd)welzijn realiseren van een
nieuwe collectieve voorziening. Voor het bepalen van een dergelijke voorziening is een analyse van wat nodig en haalbaar is in de gemeente Drimmelen. Gedacht kan worden aan inzet rondom (v)echtscheidingen waarbij maatschappelijk werkers en onderwijs in samenspraak een programma ontwikkelen.
Door samenwerking met het West Brabant Oost (WBO) een vervangend collectief aanbod realiseren voor veel voorkomende diagnosestellingen zoals bijvoorbeeld dyslexie, autisme of druk gedrag (ADHD). Bij aanbieders is (blijkt uit dit onderzoek) de wens en het zien van mogelijkheden daartoe aanwezig. In samenspraak met WBO en de jeugdhulpaanbieders kan hieraan verdere invulling worden gegeven.

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

 • De toegang tot jeugdhulp: Verminder het gezamenlijke (totaal) aantal verwijzingen specialistisch jeugdhulp van huisartsen en het CJG. Nu ligt focus op verschuiving van de huisarts naar het CJG. Organiseer daartoe met vaste regelmaat afstemming en casuïstiekoverleg tussen de huisartsen en het CJG.
 • Voor het functioneren van het CJG is het wenselijk eigen organisatiedoelen en doelen voor de toegang in zijn geheel te stellen. Daarmee kan het succes en de verbeteringen voor de toegang en het functioneren van het CJG ook worden vastgesteld. Bij deze aanbeveling doen we de volgende suggesties:
 • Monitor en analyseer het totale aantal verwijzingen (huisarts, POH-Jeugd en CJG) ten opzichte van aantal meldingen. Dit is te koppelen aan een van de doelen van de jeugdwet: demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren. Het zelf oplossen met het gezin, door informatie en advies, korte interventie of in samenspraak met een algemene voorziening oplossen van vragen jongeren en/of ouders. Aan deze doelstelling kan een indicator gekoppeld worden, bijvoorbeeld aantal interventies zonder verwijzing geïndiceerde jeugdhulp. Bij een indicator hoort een analyse omdat een cijfer op zich weinig zegt. Het gaat om tellen en vertellen, zodat de cijfers geduid worden.
 • Doelen stellen op samenwerking

Door samenwerking met bijvoorbeeld onderwijs en (jeugd)welzijn realiseren van een
nieuwe collectieve voorziening. Voor het bepalen van een dergelijke voorziening is een analyse van wat nodig en haalbaar is in de gemeente Drimmelen. Gedacht kan worden aan inzet rondom (v)echtscheidingen waarbij maatschappelijk werkers en onderwijs in samenspraak een programma ontwikkelen.
Door samenwerking met het West Brabant Oost (WBO) een vervangend collectief aanbod realiseren voor veel voorkomende diagnosestellingen zoals bijvoorbeeld dyslexie, autisme of druk gedrag (ADHD). Bij aanbieders is (blijkt uit dit onderzoek) de wens en het zien van mogelijkheden daartoe aanwezig. In samenspraak met WBO en de jeugdhulpaanbieders kan hieraan verdere invulling worden gegeven.

Sociaal team

-

Voorzieningen

 • Voorliggende voorzieningen en preventie: Ontwikkel met het voorliggend veld, bijvoorbeeld het onderwijs, een nieuwe collectieve (groeps) voorziening voor actuele onderwerpen, zoals gameverslaving of het gebruik van lachgas. Door een groepsaanpak gebruik je de eigen kracht van de jongeren zelf.

Samenwerking

 • De toegang tot jeugdhulp: Verminder het gezamenlijke (totaal) aantal verwijzingen specialistisch jeugdhulp van huisartsen en het CJG. Nu ligt focus op verschuiving van de huisarts naar het CJG. Organiseer daartoe met vaste regelmaat afstemming en casuïstiekoverleg tussen de huisartsen en het CJG.
 • Voor het functioneren van het CJG is het wenselijk eigen organisatiedoelen en doelen voor de toegang in zijn geheel te stellen. Daarmee kan het succes en de verbeteringen voor de toegang en het functioneren van het CJG ook worden vastgesteld. Bij deze aanbeveling doen we de volgende suggesties:
 • Doelen stellen op samenwerking

Door samenwerking met bijvoorbeeld onderwijs en (jeugd)welzijn realiseren van een nieuwe collectieve voorziening. Voor het bepalen van een dergelijke voorziening is een analyse van wat nodig en haalbaar is in de gemeente Drimmelen. Gedacht kan worden aan inzet rondom (v)echtscheidingen waarbij maatschappelijk werkers en onderwijs in samenspraak een programma ontwikkelen.
Door samenwerking met het West Brabant Oost (WBO) een vervangend collectief aanbod realiseren voor veel voorkomende diagnosestellingen zoals bijvoorbeeld dyslexie, autisme of druk gedrag (ADHD). Bij aanbieders is (blijkt uit dit onderzoek) de wens en het zien van mogelijkheden daartoe aanwezig. In samenspraak met WBO en de jeugdhulpaanbieders kan hieraan verdere invulling worden gegeven.

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

 • Voorliggende voorzieningen en preventie: Ontwikkel met het voorliggend veld, bijvoorbeeld het onderwijs, een nieuwe collectieve (groeps) voorziening voor actuele onderwerpen, zoals gameverslaving of het gebruik van lachgas. Door een groepsaanpak gebruik je de eigen kracht van de jongeren zelf.

Opgroeien

 • Voorliggende voorzieningen en preventie: Ontwikkel met het voorliggend veld, bijvoorbeeld het onderwijs, een nieuwe collectieve (groeps) voorziening voor actuele onderwerpen, zoals gameverslaving of het gebruik van lachgas. Door een groepsaanpak gebruik je de eigen kracht van de jongeren zelf.

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Door onder meer de raad actief te betrekken bij het opstellen doelstellingen, financiering en monitoring wordt een handvat gegeven om beter zicht te houden op de voortgang van beleidsdoelstellingen.

Resultaat Jeugdbeleid

 • Door onder meer de raad actief te betrekken bij het opstellen doelstellingen, financiering en monitoring wordt een handvat gegeven om beter zicht te houden op de voortgang van beleidsdoelstellingen.

Ede (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

 • Zorg dat de kosten van de jeugdzorg beter beheerst worden: Maak voor de raad inzichtelijk hoe het budget in Ede wordt verdeeld. Vraag als raad naar risico’s en scenario’s en daarbij behorende maatregelen ter bijsturing. Benader de beschikkingsverlening met een kritische blik.

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Zorg dat de kosten van de jeugdzorg beter beheerst worden: Maak voor de raad inzichtelijk hoe het budget in Ede wordt verdeeld. Vraag als raad naar risico’s en scenario’s en daarbij behorende maatregelen ter bijsturing. Benader de beschikkingsverlening met een kritische blik.

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Geef concreter richting aan het jeugdhulpbeleid: Stel als college concrete doelen en hang hier concrete acties en streefwaarden aan. Maak keuzes die verdere transformatie ondersteunen, zoals meer aandacht voor preventie. Verwerk de visie in de voorwaarden voor de zorgaanbieders. Zorg dat de medewerkers in de uitvoering op de hoogte zijn van de (financiële) kaders, zodat het draagvlak voor de transformatie verder versterkt wordt.

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Geef concreter richting aan het jeugdhulpbeleid: De gemeente bouwt aan een lokaal stelsel. De jeugdhulp is een soort van open einde regeling. Deze twee zaken vragen van de raad een andere kaderstelling dan zij traditioneel gewend is. Kaders stellen vraagt, in dit proces van transformatie, naast financiële kaders en goedkeuren van beleid ook richting geven aan het nieuwe jeugdhulpstelsel. Het gaat daarbij om het maken van inhoudelijke keuzes, die gaan over “wat werkt er wel en wat werkt er niet in de Edese praktijk”. Ook is het van belang als raad procesafspraken te maken en daarop te controleren. Focus daarbij op inzicht in de resultaten van de middelen die worden ingezet. Maak afspraken over hoe één gezin, één plan, één regievoerder beter kan worden gerealiseerd, waarbij een definitie van regie kan helpen.

Controlerende rol gemeenteraad

 • Zorg dat de kosten van de jeugdzorg beter beheerst worden: Maak voor de raad inzichtelijk hoe het budget in Ede wordt verdeeld. Vraag als raad naar risico’s en scenario’s en daarbij behorende maatregelen ter bijsturing. Benader de beschikkingsverlening met een kritische blik.

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Voer een onderzoek uit naar de toegang: Wat betreft de toegang naar jeugdhulp vallen in Ede twee dingen op: het grote aantal verwijzingen via de huisarts en de vele wisselingen in de structuur van de gemeentelijke toegang. Het grote aantal verwijzingen via de huisarts leidt ertoe dat de gemeente veel minder grip heeft. Ook wordt er bij een verwijzing via de huisarts minder gekeken naar vragen als: kan er volstaan worden met een lichtere vorm van ondersteuning, wellicht binnen iemands eigen netwerk? Welke andere ondersteuning is er in het gezin en kan door regie het beroep op de jeugdhulp worden verminderd? Om daadwerkelijk te transformeren is het echter belangrijk dat deze vragen wel gesteld worden. Het is nu niet duidelijk waarom in Ede in meerderheid wordt gekozen voor de toegang via huisartsen, in plaats van de gemeentelijke toegang. Daarom bevelen wij een breed onderzoek naar de toegang aan, waarin dit wordt onderzocht. Vanuit welke overwegingen maken inwoners de keuze voor een bepaalde toegang? Waarom wordt daarbij veelal de huisarts verkozen? In hoeverre hebben de wisselingen in de gemeentelijke toegang hier invloed op? En wat is het effect van de nieuwe toegangsstructuur? Wanneer deze analyse is afgerond kan een actieplan worden opgezet om het aandeel van verwijzingen via de gemeentelijke toegang te vergroten.
 • Versterk de systematische evaluaties en het datagedreven werken: In de afgelopen jaren is er al veel tot stand gekomen op het vlak van meting van acties en trends en is een begin gemaakt met kwaliteitsmetingen via outcome indicatoren. Het is gewenst om voortvarend op deze weg voort te gaan, omdat dit inzicht kan bieden in de effectiviteit van alle ingezette hulp, niet alleen in het specialistische vlak, maar ook in de preventieve en laagdrempelige ondersteuning van de 0-de en 1-e lijn. Maak als raad afspraken over terugkerende evaluaties waarin deze metingen worden gepresenteerd en plan frequente bijstelmomenten.

Informatievoorziening sturing

 • Versterk de systematische evaluaties en het datagedreven werken: In de afgelopen jaren is er al veel tot stand gekomen op het vlak van meting van acties en trends en is een begin gemaakt met kwaliteitsmetingen via outcome indicatoren. Het is gewenst om voortvarend op deze weg voort te gaan, omdat dit inzicht kan bieden in de effectiviteit van alle ingezette hulp, niet alleen in het specialistische vlak, maar ook in de preventieve en laagdrempelige ondersteuning van de 0-de en 1-e lijn. Maak als raad afspraken over terugkerende evaluaties waarin deze metingen worden gepresenteerd en plan frequente bijstelmomenten.

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Versterk de systematische evaluaties en het datagedreven werken: In de afgelopen jaren is er al veel tot stand gekomen op het vlak van meting van acties en trends en is een begin gemaakt met kwaliteitsmetingen via outcome indicatoren. Het is gewenst om voortvarend op deze weg voort te gaan, omdat dit inzicht kan bieden in de effectiviteit van alle ingezette hulp, niet alleen in het specialistische vlak, maar ook in de preventieve A2en laagdrempelige ondersteuning van de 0-de en 1-e lijn. Maak als raad afspraken over terugkerende evaluaties waarin deze metingen worden gepresenteerd en plan frequente bijstelmomenten.

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

 • Geef concreter richting aan het jeugdhulpbeleid: De gemeente bouwt aan een lokaal stelsel. De jeugdhulp is een soort van open einde regeling. Deze twee zaken vragen van de raad een andere kaderstelling dan zij traditioneel gewend is. Kaders stellen vraagt, in dit proces van transformatie, naast financiële kaders en goedkeuren van beleid ook richting geven aan het nieuwe jeugdhulpstelsel. Het gaat daarbij om het maken van inhoudelijke keuzes, die gaan over “wat werkt er wel en wat werkt er niet in de Edese praktijk”. Ook is het van belang als raad procesafspraken te maken en daarop te controleren. Focus daarbij op inzicht in de resultaten van de middelen die worden ingezet. Maak afspraken over hoe één gezin, één plan, één regievoerder beter kan worden gerealiseerd, waarbij een definitie van regie kan helpen. Stel als college concrete doelen en hang hier concrete acties en streefwaarden aan. Maak keuzes die verdere transformatie ondersteunen, zoals meer aandacht voor preventie. Verwerk de visie in de voorwaarden voor de zorgaanbieders. Zorg dat de medewerkers in de uitvoering op de hoogte zijn van de (financiële) kaders, zodat het draagvlak voor de transformatie verder versterkt wordt.
 • Verplaats de focus naar de 0-de lijn en naar preventie: Enkele belangrijke onderdelen van de transformatie zijn nog te weinig uit de verf gekomen, namelijk de totstandkoming van een “pedagogische civil society” en de uitbouw van de 0-de en 1e lijn op een zodanige manier dat afschaling van specialistische hulp naar meer informele vormen van hulp mogelijk wordt.

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Voer een onderzoek uit naar de toegang: Wat betreft de toegang naar jeugdhulp vallen in Ede twee dingen op: het grote aantal verwijzingen via de huisarts en de vele wisselingen in de structuur van de gemeentelijke toegang. Het grote aantal verwijzingen via de huisarts leidt ertoe dat de gemeente veel minder grip heeft. Ook wordt er bij een verwijzing via de huisarts minder gekeken naar vragen als: kan er volstaan worden met een lichtere vorm van ondersteuning, wellicht binnen iemands eigen netwerk? Welke andere ondersteuning is er in het gezin en kan door regie het beroep op de jeugdhulp worden verminderd? Om daadwerkelijk te transformeren is het echter belangrijk dat deze vragen wel gesteld worden. Het is nu niet duidelijk waarom in Ede in meerderheid wordt gekozen voor de toegang via huisartsen, in plaats van de gemeentelijke toegang. Daarom bevelen wij een breed onderzoek naar de toegang aan, waarin dit wordt onderzocht. Vanuit welke overwegingen maken inwoners de keuze voor een bepaalde toegang? Waarom wordt daarbij veelal de huisarts verkozen? In hoeverre hebben de wisselingen in de gemeentelijke toegang hier invloed op? En wat is het effect van de nieuwe toegangsstructuur? Wanneer deze analyse is afgerond kan een actieplan worden opgezet om het aandeel van verwijzingen via de gemeentelijke toegang te vergroten.

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

 • Verplaats de focus naar de 0-de lijn en naar preventie: Enkele belangrijke onderdelen van de transformatie zijn nog te weinig uit de verf gekomen, namelijk de totstandkoming van een “pedagogische civil society” en de uitbouw van de 0-de en 1e lijn op een zodanige manier dat afschaling van specialistische hulp naar meer informele vormen van hulp mogelijk wordt.

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Voer een gesprek over rollen en verantwoordelijkheden met college en raad: Start het gesprek over verwachtingen van de rollen en verantwoordelijkheden van zowel college (en portefeuillehouder) als de raad (en raadscommissie). Benut de ervaringen van de afgelopen jaren om dit verder aan te scherpen en afspraken hierover te maken. Zie ook de bijeenkomsten van Raad in Beraad voor een simulatie van deze rollen en het effectief om kunnen gaan met incidenten. Daarnaast kunnen de Raadgevers van de VNG , meer informatie bieden over de rollen en instrumenten van het raadslid en (voor nieuwe raadsleden) over de jeugdhulp.

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Voer een gesprek over rollen en verantwoordelijkheden met college en raad: Start het gesprek over verwachtingen van de rollen en verantwoordelijkheden van zowel college (en portefeuillehouder) als de raad (en raadscommissie). Benut de ervaringen van de afgelopen jaren om dit verder aan te scherpen en afspraken hierover te maken. Zie ook de bijeenkomsten van Raad in Beraad voor een simulatie van deze rollen en het effectief om kunnen gaan met incidenten. Daarnaast kunnen de Raadgevers van de VNG , meer informatie bieden over de rollen en instrumenten van het raadslid en (voor nieuwe raadsleden) over de jeugdhulp.

Controlerende rol gemeenteraad

'- Voer een gesprek over rollen en verantwoordelijkheden met college en raad: Start het gesprek over verwachtingen van de rollen en verantwoordelijkheden van zowel college (en portefeuillehouder) als de raad (en raadscommissie). Benut de ervaringen van de afgelopen jaren om dit verder aan te scherpen en afspraken hierover te maken. Zie ook de bijeenkomsten van Raad in Beraad voor een simulatie van deze rollen en het effectief om kunnen gaan met incidenten. Daarnaast kunnen de Raadgevers van de VNG , meer informatie bieden over de rollen en instrumenten van het raadslid en (voor nieuwe raadsleden) over de jeugdhulp.

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Stel een raadswerkgroep Indicatoren in: Om de sturing en monitoring op de voortgang van de transformatiedoelstellingen concreter te maken, kunnen prestatie-indicatoren van grote toegevoegde waarde zijn. Daarmee wordt een vertaling gemaakt van de ambities voor jeugdhulp (eventueel voor de eigen gemeente) naar indicatoren waarmee deze uitkomsten gemeten kunnen worden. Dat zorgt voor een rijker gesprek over de voortgang en ontwikkelingen in de jeugdhulp, meer dan over aantallen cliënten.

Informatievoorziening controle

 • Stel een raadswerkgroep Indicatoren in: Om de sturing en monitoring op de voortgang van de transformatiedoelstellingen concreter te maken, kunnen prestatie-indicatoren van grote toegevoegde waarde zijn. Daarmee wordt een vertaling gemaakt van de ambities voor jeugdhulp (eventueel voor de eigen gemeente) naar indicatoren waarmee deze uitkomsten gemeten kunnen worden. Dat zorgt voor een rijker gesprek over de voortgang en ontwikkelingen in de jeugdhulp, meer dan over aantallen cliënten.
 • Maak afspraken over de informatievoorziening: Nu er steeds meer informatie beschikbaar komt, en met het oog op de raadsverkiezingen van maart 2018 is het relevant om daar (opnieuw) afspraken over te maken. Op welke wijze informeert het college de raad over voortgang op de jeugdhulp? Dat gaat niet alleen over in welke vorm en frequentie dat gebeurt, maar juist ook over hoe de informatievoorziening bijdraagt aan de rollen en verantwoordelijkheden van de raden. Is het bijvoorbeeld mogelijk voor raden om de monitoring goed te vervullen met de informatie uit de regionale kwartaalrapportages, of is daar meer, minder of andere informatie voor nodig?
 • Tot slot komen de informele bijeenkomsten met presentaties door externen als goed voorbeeld in de gesprekken met raadsleden naar voren. Daarin krijgen raadsleden het gevoel op een andere, verdiepende manier ingelicht te worden over de praktijk in de eigen gemeente.

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Geldermalsen (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Het college zal samen met de ambtelijke organisatie, de raad, zorgaanbieders én zorgvragers aandacht moeten blijven besteden aan de echte transformatie binnen de jeugdzorg.
 • Begin met het concretiseren van doelstellingen en ontwikkel de monitoring door, in de zin dat die daarbij aansluit en volgbaar in tijd is. Inzicht in doelrealisatie is nodig en vraagt meetbare doelstellingen, zodat duidelijk wordt waar de gemeente zich op inzet en zodat monitoring van de mate van doelrealisatie mogelijk is. Betrek ook landelijke voorbeelden.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

 • Selecteer samen met het regionale programmabureau op basis van de risico-matrix (in ontwikkeling) en verantwoordingsinformatie strikter de spelers voor zorgaanbod in Geldermalsen. Aangezien eind 2018 overeenkomsten aflopen is dit het moment voor een kritische schifting. De zorgaanbieders die gekozen worden, zullen strikter moeten terug melden over uitgevoerde trajecten en de resultaten daarvan, alsook verantwoording. Hanteer eventueel een systeem van onderaanbesteding.
 • Betrek daarbij ook het voorveld (welzijnsorganisaties, scholen, kinderdagverblijven, etc.) om het beeld van effectieve zorg compleet te krijgen. Of juist om samenwerking in de preventieve sfeer meer vorm te kunnen geven. Door combinaties te maken met Passend Onderwijs en jeugdzorg en -hulpverlening, kan zowel de transformatie als inkoop van effectieve zorg een impuls krijgen.

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Het college zal samen met de ambtelijke organisatie, de raad, zorgaanbieders én zorgvragers aandacht moeten blijven besteden aan de echte transformatie binnen de jeugdzorg.
 • Begin met het concretiseren van doelstellingen en ontwikkel de monitoring door, in de zin dat die daarbij aansluit en volgbaar in tijd is. Inzicht in doelrealisatie is nodig en vraagt meetbare doelstellingen, zodat duidelijk wordt waar de gemeente zich op inzet en zodat monitoring van de mate van doelrealisatie mogelijk is. Betrek ook landelijke voorbeelden.
 • Selecteer samen met het regionale programmabureau op basis van de risico-matrix (in ontwikkeling) en verantwoordingsinformatie strikter de spelers voor zorgaanbod in Geldermalsen. Aangezien eind 2018 overeenkomsten aflopen is dit het moment voor een kritische schifting. De zorgaanbieders die gekozen worden, zullen strikter moeten terug melden over uitgevoerde trajecten en de resultaten daarvan, alsook verantwoording. Hanteer eventueel een systeem van onderaanbesteding.
 • Monitor de ervaringen met de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) de komende jaren goed en volg parallel gemeentes die de jeugdzorg zelf uitvoeren. Op basis van de voor- en nadelen van beide varianten kan in de toekomst bewuster een richting gekozen worden voor West-Betuwe.

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Monitor de ervaringen met de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) de komende jaren goed en volg parallel gemeentes die de jeugdzorg zelf uitvoeren. Op basis van de voor- en nadelen van beide varianten kan in de toekomst bewuster een richting gekozen worden voor West-Betuwe.
 • De raad dient een actieve(re) rol in te kunnen nemen ten aanzien van jeugdzorg. Alhoewel dit rapport voor de raad inhoudelijke informatie bevat, zal dit nog niet genoeg zijn om het kennisniveau van de raad op peil te brengen. Beleg een aantal brede sessies om de raad qua kennis en informatie weer ‘bij te schakelen’. Zorg op basis daarvan voor duidelijke doelen en maak als raad duidelijke afspraken met het college over de gewenste informatievoorziening, in relatie ook tot het benoemde instrumentarium voor monitoring.
 • Raad: Pak actief een rol om voorbereid te zijn op kaderstelling en het college mee te nemen in wat je wilt bereiken.

Controlerende rol gemeenteraad

 • De raad dient een actieve(re) rol in te kunnen nemen ten aanzien van jeugdzorg. Alhoewel dit rapport voor de raad inhoudelijke informatie bevat, zal dit nog niet genoeg zijn om het kennisniveau van de raad op peil te brengen. Beleg een aantal brede sessies om de raad qua kennis en informatie weer ‘bij te schakelen’. Zorg op basis daarvan voor duidelijke doelen en maak als raad duidelijke afspraken met het college over de gewenste informatievoorziening, in relatie ook tot het benoemde instrumentarium voor monitoring.

Monitoring

 • Het college zal samen met de ambtelijke organisatie, de raad, zorgaanbieders én zorgvragers aandacht moeten blijven besteden aan de echte transformatie binnen de jeugdzorg.
 • Begin met het concretiseren van doelstellingen en ontwikkel de monitoring door, in de zin dat die daarbij aansluit en volgbaar in tijd is. Inzicht in doelrealisatie is nodig en vraagt meetbare doelstellingen, zodat duidelijk wordt waar de gemeente zich op inzet en zodat monitoring van de mate van doelrealisatie mogelijk is. Betrek ook landelijke voorbeelden.
 • Neem in deze monitoring explicieter feitelijke probleemanalyse, kengetallen en cliëntervaringen mee in de doelstellingen en uitvoering.
 • Selecteer samen met het regionale programmabureau op basis van de risico-matrix (in ontwikkeling) en verantwoordingsinformatie strikter de spelers voor zorgaanbod in Geldermalsen. Aangezien eind 2018 overeenkomsten aflopen is dit het moment voor een kritische schifting. De zorgaanbieders die gekozen worden, zullen strikter moeten terug melden over uitgevoerde trajecten en de resultaten daarvan, alsook verantwoording. Hanteer eventueel een systeem van onderaanbesteding.
 • Betrek daarbij ook het voorveld (welzijnsorganisaties, scholen, kinderdagverblijven, etc.) om het beeld van effectieve zorg compleet te krijgen. Of juist om samenwerking in de preventieve sfeer meer vorm te kunnen geven. Door combinaties te maken met Passend Onderwijs en jeugdzorg en -hulpverlening, kan zowel de transformatie als inkoop van effectieve zorg een impuls krijgen.
 • Monitor de ervaringen met de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) de komende jaren goed en volg parallel gemeentes die de jeugdzorg zelf uitvoeren. Op basis van de voor- en nadelen van beide varianten kan in de toekomst bewuster een richting gekozen worden voor West-Betuwe.

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Raad/college: benut actief de landelijk goede voorbeelden/best practices.

Informatievoorziening kaderstelling

 • De raad dient een actieve(re) rol in te kunnen nemen ten aanzien van jeugdzorg. Alhoewel dit rapport voor de raad inhoudelijke informatie bevat, zal dit nog niet genoeg zijn om het kennisniveau van de raad op peil te brengen. Beleg een aantal brede sessies om de raad qua kennis en informatie weer ‘bij te schakelen’. Zorg op basis daarvan voor duidelijke doelen en maak als raad duidelijke afspraken met het college over de gewenste informatievoorziening, in relatie ook tot het benoemde instrumentarium voor monitoring.

Informatievoorziening controle

 • De raad dient een actieve(re) rol in te kunnen nemen ten aanzien van jeugdzorg. Alhoewel dit rapport voor de raad inhoudelijke informatie bevat, zal dit nog niet genoeg zijn om het kennisniveau van de raad op peil te brengen. Beleg een aantal brede sessies om de raad qua kennis en informatie weer ‘bij te schakelen’. Zorg op basis daarvan voor duidelijke doelen en maak als raad duidelijke afspraken met het college over de gewenste informatievoorziening, in relatie ook tot het benoemde instrumentarium voor monitoring.
 • Raad/college: benut actief de landelijk goede voorbeelden/best practices.

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

 • College: Selecteer een kernselectie van zorgaanbieders die effectief zijn. Op dit moment zijn tegen de 300 aanbieders van jeugdzorg en –hulpverlening. Om de transformatie vorm te geven, meer preventief te kunnen handelen en te sturen op effectiviteit van de behandeling, is het aanbevelenswaardig strikter te kijken naar ‘bewezen’ diensten op basis van verantwoording welke zorgaanbieders welke zorg mogen aanbieden.
 • Betrek daarbij ook het voorveld (welzijnsorganisaties, scholen, kinderdagverblijven, etc.) om het beeld van effectieve zorg compleet te krijgen. Of juist om samenwerking in de preventieve sfeer meer vorm te kunnen geven. Door combinaties te maken met Passend Onderwijs en jeugdzorg en -hulpverlening, kan zowel de transformatie als inkoop van effectieve zorg een impuls krijgen.

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-Versterk de generalistische, preventieve en integrale kijk van het Kernteam via training, spiegelen en begeleiding. Intensiveer in dat kader ook de contacten met bijvoorbeeld de scholen en GGD, enerzijds vanuit een signalerende/preventieve rol, anderzijds een ondersteunende rol om de effectiviteit in de jeugdzorg te vergroten.

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Versterk de generalistische, preventieve en integrale kijk van het Kernteam via training, spiegelen en begeleiding. Intensiveer in dat kader ook de contacten met bijvoorbeeld de scholen en GGD, enerzijds vanuit een signalerende/preventieve rol, anderzijds een ondersteunende rol om de effectiviteit in de jeugdzorg te vergroten.
 • College: Selecteer een kernselectie van zorgaanbieders die effectief zijn. Op dit moment zijn tegen de 300 aanbieders van jeugdzorg en –hulpverlening. Om de transformatie vorm te geven, meer preventief te kunnen handelen en te sturen op effectiviteit van de behandeling, is het aanbevelenswaardig strikter te kijken naar ‘bewezen’ diensten op basis van verantwoording welke zorgaanbieders welke zorg mogen aanbieden.

Betrokken organisaties

 • College: Selecteer een kernselectie van zorgaanbieders die effectief zijn. Op dit moment zijn tegen de 300 aanbieders van jeugdzorg en –hulpverlening. Om de transformatie vorm te geven, meer preventief te kunnen handelen en te sturen op effectiviteit van de behandeling, is het aanbevelenswaardig strikter te kijken naar ‘bewezen’ diensten op basis van verantwoording welke zorgaanbieders welke zorg mogen aanbieden.

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

 • Versterk de generalistische, preventieve en integrale kijk van het Kernteam via training, spiegelen en begeleiding. Intensiveer in dat kader ook de contacten met bijvoorbeeld de scholen en GGD, enerzijds vanuit een signalerende/preventieve rol, anderzijds een ondersteunende rol om de effectiviteit in de jeugdzorg te vergroten.

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Versterk de generalistische, preventieve en integrale kijk van het Kernteam via training, spiegelen en begeleiding. Intensiveer in dat kader ook de contacten met bijvoorbeeld de scholen en GGD, enerzijds vanuit een signalerende/preventieve rol, anderzijds een ondersteunende rol om de effectiviteit in de jeugdzorg te vergroten.
 • Betrek ook het voorveld (welzijnsorganisaties, scholen, kinderdagverblijven, etc.) om het beeld van effectieve zorg compleet te krijgen. Of juist om samenwerking in de preventieve sfeer meer vorm te kunnen geven. Door combinaties te maken met Passend Onderwijs en jeugdzorg en -hulpverlening, kan zowel de transformatie als inkoop van effectieve zorg een impuls krijgen.
 • Investeer in de samenwerking met huisartsen als de nu belangrijkste doorverwijzer naar specialistische jeugdzorg; ontwikkel met de regio 'carrot and stick'-instrumentarium om de huisartsen binnenboord te krijgen en minder 'langs' de gemeente heen te laten werken.

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

 • College: Selecteer een kernselectie van zorgaanbieders die effectief zijn. Op dit moment zijn tegen de 300 aanbieders van jeugdzorg en –hulpverlening. Om de transformatie vorm te geven, meer preventief te kunnen handelen en te sturen op effectiviteit van de behandeling, is het aanbevelenswaardig strikter te kijken naar ‘bewezen’ diensten op basis van verantwoording welke zorgaanbieders welke zorg mogen aanbieden.

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Het college zal samen met de ambtelijke organisatie, de raad, zorgaanbieders én zorgvragers aandacht moeten blijven besteden aan de echte transformatie binnen de jeugdzorg.
 • Begin met het concretiseren van doelstellingen en ontwikkel de monitoring door, in de zin dat die daarbij aansluit en volgbaar in tijd is. Inzicht in doelrealisatie is nodig en vraagt meetbare doelstellingen, zodat duidelijk wordt waar de gemeente zich op inzet en zodat monitoring van de mate van doelrealisatie mogelijk is. Betrek ook landelijke voorbeelden.

Resultaat Jeugdbeleid

 • Het college zal samen met de ambtelijke organisatie, de raad, zorgaanbieders én zorgvragers aandacht moeten blijven besteden aan de echte transformatie binnen de jeugdzorg.
 • Begin met het concretiseren van doelstellingen en ontwikkel de monitoring door, in de zin dat die daarbij aansluit en volgbaar in tijd is. Inzicht in doelrealisatie is nodig en vraagt meetbare doelstellingen, zodat duidelijk wordt waar de gemeente zich op inzet en zodat monitoring van de mate van doelrealisatie mogelijk is. Betrek ook landelijke voorbeelden.

Groene Hart (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas) (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Gulpen-Wittem (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • De beleidsformulering voor de periode 2019-2023 is nu bezig. De commissie adviseert nu hierop aan te haken met de formulering van het eigen beleid voor zover afwijkend van het Zuid-Limburgse beleid en dit zowel intern als extern onder de aandacht te brengen.
 • Vertaal het beleid naar doelstellingen voor de eigen organisatie. Zonder doelstellingen kan niet worden gestuurd.
 • Versterk de relatie met Maastricht op uitvoerend en beleidsmatig vlak.

Budget

 • Regel de financiering van Schoolmaatschappelijk werk met naburige gemeenten

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Vertaal het beleid naar doelstellingen voor de eigen organisatie. Zonder doelstellingen kan niet worden gestuurd.
 • Maak tijd en ruimte voor innovatie en geef nieuwe initiatieven een kans.

Kaderstellende rol gemeenteraad

De beleidsformulering voor de periode 2019-2023 is nu bezig. De commissie adviseert nu hierop aan te haken met de formulering van het eigen beleid voor zover afwijkend van het Zuid-Limburgse beleid en dit zowel intern als extern onder de aandacht te brengen.

 • Vertaal het beleid naar doelstellingen voor de eigen organisatie. Zonder doelstellingen kan niet worden gestuurd.
 • Maak tijd en ruimte voor innovatie en geef nieuwe initiatieven een kans.
 • Neem de gemeenteraad vaker mee in de ontwikkelingen in de Jeugdhulp en op de afdeling

Controlerende rol gemeenteraad

 • Neem de gemeenteraad vaker mee in de ontwikkelingen in de Jeugdhulp en op de afdeling

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Ontwikkel en gebruik de aanwezige stuurinformatie die de voortgang in realisatie van de doelstellingen inzichtelijk maakt. Deels wordt informatie al beschikbaar gesteld, deels wordt deze centraal ontwikkeld en deels zal de gemeente zelf informatie moeten ontwikkelen.

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Ontwikkel en gebruik de aanwezige stuurinformatie die de voortgang in realisatie van de doelstellingen inzichtelijk maakt. Deels wordt informatie al beschikbaar gesteld, deels wordt deze centraal ontwikkeld en deels zal de gemeente zelf informatie moeten ontwikkelen.

Organsatie van de jeugdhulp

-Creëer een coördinerende functie bij het team, met (onder meer) de volgende taken:

 • Link tussen beleid en uitvoering
 • Controle op de uitvoering
 • Inhoudelijke sturing
 • Werkverdeling
 • Sturing op doelen
 • Ontwikkeling stuurinformatie
 • Procesverbetering
 • Verbetering in ondersteunend systeem o Link met de rest van de organisatie
  Het is best mogelijk dat op termijn deze coördinerende kan verdwijnen, wanneer de administratieve organisatie op orde is.
 • Blijf bewust van de verantwoordelijkheid die de medewerkers nemen en blijf investeren in hun opleiding.

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • '-Creëer een coördinerende functie bij het team, met (onder meer) de volgende taken:
 • Link tussen beleid en uitvoering
 • Controle op de uitvoering
 • Inhoudelijke sturing
 • Werkverdeling
 • Sturing op doelen
 • Ontwikkeling stuurinformatie
 • Procesverbetering
 • Verbetering in ondersteunend systeem o Link met de rest van de organisatie
  Het is best mogelijk dat op termijn deze coördinerende kan verdwijnen, wanneer de administratieve organisatie op orde is.
 • Blijf bewust van de verantwoordelijkheid die de medewerkers nemen en blijf investeren in hun opleiding.

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-Creëer een coördinerende functie bij het team, met (onder meer) de volgende taken:

 • Link tussen beleid en uitvoering
 • Controle op de uitvoering
 • Inhoudelijke sturing
 • Werkverdeling
 • Sturing op doelen
 • Ontwikkeling stuurinformatie
 • Procesverbetering
 • Verbetering in ondersteunend systeem o Link met de rest van de organisatie
  Het is best mogelijk dat op termijn deze coördinerende kan verdwijnen, wanneer de administratieve organisatie op orde is.

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Versterk de relatie met Maastricht op uitvoerend en beleidsmatig vlak.

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Hardenberg (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Zorg bij de (door-)ontwikkeling van de informatievoorziening voor voldoende ambtelijke prioriteit en capaciteit. Het opzetten van de monitor en het bespreken van de informatievoorziening met de klankbordgroep kost tijd. Zo moeten de verschillende monitors opgesteld en doorontwikkeld worden en wordt aanbevolen om ambtenaren aan te laten sluiten bij de bijeenkomsten met de klankbordgroep voor (technische) vragen en duiding van de informatie. Waarborg dat de (door-)ontwikkeling van de informatievoorziening richting de raad ook ambtelijk prioriteit krijgt en maak daarvoor capaciteit vrij.
 • Kwartaalmonitor met kerngegevens op niveau van input (financiën) en output. Deze monitor is bedoeld voor raadsleden om ‘kort op de bal’ te zitten. Wij adviseren om de kwartaalmonitor in de nog te vormen klankbordgroep elk kwartaal te bespreken, te interpreteren en te duiden met ambtenaren en college. Voor de invulling van de monitor kan in veel gevallen informatie uit het regionale dashboard gebruikt worden. Dit biedt als voordeel dat er een vergelijking gemaakt kan worden met omliggende gemeenten en dat de ontwikkeling over de tijd ook inzichtelijk te maken is. Waar de informatie niet ingevuld kan worden aan de hand van de regionale monitor kan gebruik gemaakt worden van het lokale dashboard. Dat biedt ook meer mogelijkheden voor verdieping / nadere analyses op specifieke onderwerpen.

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

 • Kwartaalmonitor met kerngegevens op niveau van input (financiën) en output. Deze monitor is bedoeld voor raadsleden om ‘kort op de bal’ te zitten. Wij adviseren om de kwartaalmonitor in de nog te vormen klankbordgroep elk kwartaal te bespreken, te interpreteren en te duiden met ambtenaren en college. Voor de invulling van de monitor kan in veel gevallen informatie uit het regionale dashboard gebruikt worden. Dit biedt als voordeel dat er een vergelijking gemaakt kan worden met omliggende gemeenten en dat de ontwikkeling over de tijd ook inzichtelijk te maken is. Waar de informatie niet ingevuld kan worden aan de hand van de regionale monitor kan gebruik gemaakt worden van het lokale dashboard. Dat biedt ook meer mogelijkheden voor verdieping / nadere analyses op specifieke onderwerpen.
 • Jaarlijkse rapportage over ‘context (stand van zaken Jeugd) en maatschappelijk resultaat’. Deze rapportage is voornamelijk bedoeld om te kijken naar ‘het bredere plaatje’.Voor de context kan gebruik gemaakt van cijfermatige informatie. Wij adviseren om die informatie nader aan te vullen met informatie van professionals.
 • Elk kwartaal bijeenkomst met klankbordgroep waarin verschillende partijen aan bod komen om ervaringen / werkwijze te delen. Het doel hiervan is om invulling te geven aan de behoefte van raadsleden om een beter beeld te krijgen van onder andere hoe de samenwerking verloopt met externe partijen (bijvoorbeeld huisartsen en scholen), hoe Samen Doen teams in de werkwijze invulling geven aan specifieke beleidsuitgangspunten, maar ook om een beter beeld te krijgen van hoe de inkoop is vormgegeven en hoe de (monitoring) van kwaliteit van zorgaanbieders geborgd wordt.

Evaluatie/onderzoek

 • Jaarlijks (continu) cliëntervaringsonderzoek. Het verplichte cliëntervaringsonderzoek biedt, op de wijze waarop het nu wordt uitgevoerd, onvoldoende gerichte informatie. Wij adviseren om het cliëntervaringsonderzoek op een andere wijze in te richten, zodat er meer gerichte sturingsinformatie wordt opgehaald. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Continu meten (wat de gemeente al overweegt) is een goede manier om een actueler beeld te krijgen van de ervaringen van jongeren, daarnaast is de respons op een dergelijke manier hoger. Het is daarbij wel van belang om ervaringen te kunnen herleiden naar bijvoorbeeld de wijze waarop cliënten contact hebben gehad (Samen Doen teams, huisarts, etc.). Zo wordt duidelijker waar een ervaring betrekking op heeft. Daarnaast is het mogelijk om het onderzoek op een andere, meer kwalitatieve wijze in te richten door bijvoorbeeld interviews of groepsgesprekken te houden met ouderen of jongeren.
 • Evalueer bij majeure of noodzakelijke beleidswijzigingen het gehele stelsel van jeugdhulp Informatievoorziening is een doorlopend proces. De monitoringsinformatie geeft input voor mogelijke bijsturing van beleid. Bij grote beleidswijzigingen, zoals het opstellen van een nieuw beleidskader, of wanneer uit monitoringsinformatie blijkt dat het huidige stelsel niet goed functioneert adviseren wij om een gedegen evaluatie van het beleid te doen, waarbij de effectiviteit van het gehele systeem in beeld wordt gebracht en alternatieven geschetst worden voor nieuw beleid.

Informatievoorziening sturing

'- Jaarlijks (continu) cliëntervaringsonderzoek. Het verplichte cliëntervaringsonderzoek biedt, op de wijze waarop het nu wordt uitgevoerd, onvoldoende gerichte informatie. Wij adviseren om het cliëntervaringsonderzoek op een andere wijze in te richten, zodat er meer gerichte sturingsinformatie wordt opgehaald. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Continu meten (wat de gemeente al overweegt) is een goede manier om een actueler beeld te krijgen van de ervaringen van jongeren, daarnaast is de respons op een dergelijke manier hoger. Het is daarbij wel van belang om ervaringen te kunnen herleiden naar bijvoorbeeld de wijze waarop cliënten contact hebben gehad (Samen Doen teams, huisarts, etc.). Zo wordt duidelijker waar een ervaring betrekking op heeft. Daarnaast is het mogelijk om het onderzoek op een andere, meer kwalitatieve wijze in te richten door bijvoorbeeld interviews of groepsgesprekken te houden met ouderen of jongeren.

Informatievoorziening kaderstelling

 • Benut de klankbordgroep Sociaal Domein bij de invulling van de informatiebehoefte. Deze klankbordgroep is een zeer geschikt middel om te betrekken bij het verder invullen van de informatievoorziening, maar ook bij het inhoudelijk bespreken van de ontvangen informatie. Wij bevelen aan om de klankbordgroep tenminste in te zetten om:
 • De informatievoorziening (waaronder de kwartaalmonitor) inhoudelijk te bespreken en nader te duiden met ambtenaren en college.
 • De informatiebehoefte van de raad gedurende het proces nader articuleren.
 • Periodiek te bespreken in hoeverre de informatievoorziening aansluit op de behoefte en in hoeverre die verder doorontwikkeld kan worden.
 • Behandel de informatievoorziening integraal voor het gehele sociaal domein. De gemeente heeft haar beleid sociaal domein breed ingestoken. Wij adviseren om in de informatievoorziening ook integraal te behandelen en daarom informatievoorziening met betrekking tot Wmo en participatiewet ook mee te nemen.

Informatievoorziening controle

 • Benut de klankbordgroep Sociaal Domein bij de invulling van de informatiebehoefte. Deze klankbordgroep is een zeer geschikt middel om te betrekken bij het verder invullen van de informatievoorziening, maar ook bij het inhoudelijk bespreken van de ontvangen informatie. Wij bevelen aan om de klankbordgroep tenminste in te zetten om:
 • De informatievoorziening (waaronder de kwartaalmonitor) inhoudelijk te bespreken en nader te duiden met ambtenaren en college.
 • De informatiebehoefte van de raad gedurende het proces nader articuleren.
 • Periodiek te bespreken in hoeverre de informatievoorziening aansluit op de behoefte en in hoeverre die verder doorontwikkeld kan worden.
 • Behandel de informatievoorziening integraal voor het gehele sociaal domein. De gemeente heeft haar beleid sociaal domein breed ingestoken. Wij adviseren om in de informatievoorziening ook integraal te behandelen en daarom informatievoorziening met betrekking tot Wmo en participatiewet ook mee te nemen.
 • Kwartaalmonitor met kerngegevens op niveau van input (financiën) en output. Deze monitor is bedoeld voor raadsleden om ‘kort op de bal’ te zitten. Wij adviseren om de kwartaalmonitor in de nog te vormen klankbordgroep elk kwartaal te bespreken, te interpreteren en te duiden met ambtenaren en college. Voor de invulling van de monitor kan in veel gevallen informatie uit het regionale dashboard gebruikt worden. Dit biedt als voordeel dat er een vergelijking gemaakt kan worden met omliggende gemeenten en dat de ontwikkeling over de tijd ook inzichtelijk te maken is. Waar de informatie niet ingevuld kan worden aan de hand van de regionale monitor kan gebruik gemaakt worden van het lokale dashboard. Dat biedt ook meer mogelijkheden voor verdieping / nadere analyses op specifieke onderwerpen.
 • Jaarlijkse rapportage over ‘context (stand van zaken Jeugd) en maatschappelijk resultaat’. Deze rapportage is voornamelijk bedoeld om te kijken naar ‘het bredere plaatje’.Voor de context kan gebruik gemaakt van cijfermatige informatie. Wij adviseren om die informatie nader aan te vullen met informatie van professionals.
 • Jaarlijks (continu) cliëntervaringsonderzoek. Het verplichte cliëntervaringsonderzoek biedt, op de wijze waarop het nu wordt uitgevoerd, onvoldoende gerichte informatie. Wij adviseren om het cliëntervaringsonderzoek op een andere wijze in te richten, zodat er meer gerichte sturingsinformatie wordt opgehaald. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Continu meten (wat de gemeente al overweegt) is een goede manier om een actueler beeld te krijgen van de ervaringen van jongeren, daarnaast is de respons op een dergelijke manier hoger. Het is daarbij wel van belang om ervaringen te kunnen herleiden naar bijvoorbeeld de wijze waarop cliënten contact hebben gehad (Samen Doen teams, huisarts, etc.). Zo wordt duidelijker waar een ervaring betrekking op heeft. Daarnaast is het mogelijk om het onderzoek op een andere, meer kwalitatieve wijze in te richten door bijvoorbeeld interviews of groepsgesprekken te houden met ouderen of jongeren.
 • Elk kwartaal bijeenkomst met klankbordgroep waarin verschillende partijen aan bod komen om ervaringen / werkwijze te delen. Het doel hiervan is om invulling te geven aan de behoefte van raadsleden om een beter beeld te krijgen van onder andere hoe de samenwerking verloopt met externe partijen (bijvoorbeeld huisartsen en scholen), hoe Samen Doen teams in de werkwijze invulling geven aan specifieke beleidsuitgangspunten, maar ook om een beter beeld te krijgen van hoe de inkoop is vormgegeven en hoe de (monitoring) van kwaliteit van zorgaanbieders geborgd wordt.

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Heerenveen (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Monitor integraal werken binnen de gemeente en het netwerk van zorgaanbieders
 • Monitor de transformatie die het college samen met alle betrokken partijen binnen de jeugdzorg en het bredere sociaal domein vorm en inhoud zal geven. Stel zo nodig (nadere) kaders.
 • Formuleer met college en organisatie wat integraal werken in Heerenveen betekent. In welke situaties is dit gewenst? En betekent dit dan werken met generalisten, of specialisten die goed samenwerken? En hoe kan ook het budget bij elkaar worden gebracht? Hoe kan het gezin daarbij zelf in de lead zijn? Betrek hierbij in ieder geval Wmo en Werk en Inkomen.
 • Bouw van daaruit de structuren en processen verder uit om die samenwerking te faciliteren. Kies voor een pragmatische inrichting waarbij snel schakelen en elkaar makkelijk vinden centraal staan.
 • Concretiseer doelstellingen en de bijbehorende monitoring
 • Gebruik 2017 om samen met het college concretere doelstellingen vast te stellen en vraag naar het voorgelegd krijgen van politieke keuzes over de jeugdzorg. Denk ondermeer aan thema’s als transformatie, integraal werken, de problematiek van de overgang 18- naar 18+, cliëntervaringen, (dreigende) wachtlijsten en andere maatschappelijke, politiek-bestuurlijke en financiële risico’s.
 • Spreek met het college af hoe en met welke frequentie monitoringsinformatie zowel kwalitatief als kwantitatief wordt aangeleverd. Maak gebruik van de indicatoren en ‘knoppen’ die al zijn uitgewerkt.
 • Leg daarbij actief de koppeling tussen beleid en control. Actief leren van risico’s die zich hebben voorgedaan en de effectiviteit van sturingsmogelijkheden.
 • Neem als raad een actievere rol in ten aanzien van de jeugdzorg. Ga erover in gesprek met inwoners, zet het onderwerp op de agenda van de raad en stel vragen om het complexe speelveld beter te begrijpen. Ga daarin niet teveel in op details, maar blijf op hoofdlijnen.

Budget

 • Monitor integraal werken binnen de gemeente en het netwerk van zorgaanbieders
 • Monitor de transformatie die het college samen met alle betrokken partijen binnen de jeugdzorg en het bredere sociaal domein vorm en inhoud zal geven. Stel zo nodig (nadere) kaders.
 • Formuleer met college en organisatie wat integraal werken in Heerenveen betekent. In welke situaties is dit gewenst? En betekent dit dan werken met generalisten, of specialisten die goed samenwerken? En hoe kan ook het budget bij elkaar worden gebracht? Hoe kan het gezin daarbij zelf in de lead zijn? Betrek hierbij in ieder geval Wmo en Werk en Inkomen.
 • Bouw van daaruit de structuren en processen verder uit om die samenwerking te faciliteren. Kies voor een pragmatische inrichting waarbij snel schakelen en elkaar makkelijk vinden centraal staan.

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Op basis van de conclusies heeft de rekenkamercommissie als aanbeveling voor de raad dat de raad een actieve rol dient in te nemen voor de jeugdzorg.
 • Monitor integraal werken binnen de gemeente en het netwerk van zorgaanbieders
 • Monitor de transformatie die het college samen met alle betrokken partijen binnen de jeugdzorg en het bredere sociaal domein vorm en inhoud zal geven. Stel zo nodig (nadere) kaders.
 • Formuleer met college en organisatie wat integraal werken in Heerenveen betekent. In welke situaties is dit gewenst? En betekent dit dan werken met generalisten, of specialisten die goed samenwerken? En hoe kan ook het budget bij elkaar worden gebracht? Hoe kan het gezin daarbij zelf in de lead zijn? Betrek hierbij in ieder geval Wmo en Werk en Inkomen.
 • Bouw van daaruit de structuren en processen verder uit om die samenwerking te faciliteren. Kies voor een pragmatische inrichting waarbij snel schakelen en elkaar makkelijk vinden centraal staan.

Controlerende rol gemeenteraad

 • Concretiseer doelstellingen en de bijbehorende monitoring
 • Gebruik 2017 om samen met het college concretere doelstellingen vast te stellen en vraag naar het voorgelegd krijgen van politieke keuzes over de jeugdzorg. Denk ondermeer aan thema’s als transformatie, integraal werken, de problematiek van de overgang 18- naar 18+, cliëntervaringen, (dreigende) wachtlijsten en andere maatschappelijke, politiek-bestuurlijke en financiële risico’s.
 • Spreek met het college af hoe en met welke frequentie monitoringsinformatie zowel kwalitatief als kwantitatief wordt aangeleverd. Maak gebruik van de indicatoren en ‘knoppen’ die al zijn uitgewerkt.
 • Leg daarbij actief de koppeling tussen beleid en control. Actief leren van risico’s die zich hebben voorgedaan en de effectiviteit van sturingsmogelijkheden.
 • Neem als raad een actievere rol in ten aanzien van de jeugdzorg. Ga erover in gesprek met inwoners, zet het onderwerp op de agenda van de raad en stel vragen om het complexe speelveld beter te begrijpen. Ga daarin niet teveel in op details, maar blijf op hoofdlijnen.

Monitoring

 • Monitor integraal werken binnen de gemeente en het netwerk van zorgaanbieders
 • Monitor de transformatie die het college samen met alle betrokken partijen binnen de jeugdzorg en het bredere sociaal domein vorm en inhoud zal geven. Stel zo nodig (nadere) kaders.
 • Formuleer met college en organisatie wat integraal werken in Heerenveen betekent. In welke situaties is dit gewenst? En betekent dit dan werken met generalisten, of specialisten die goed samenwerken? En hoe kan ook het budget bij elkaar worden gebracht? Hoe kan het gezin daarbij zelf in de lead zijn? Betrek hierbij in ieder geval Wmo en Werk en Inkomen.
 • Bouw van daaruit de structuren en processen verder uit om die samenwerking te faciliteren. Kies voor een pragmatische inrichting waarbij snel schakelen en elkaar makkelijk vinden centraal staan.
 • Concretiseer doelstellingen en de bijbehorende monitoring
 • Gebruik 2017 om samen met het college concretere doelstellingen vast te stellen en vraag naar het voorgelegd krijgen van politieke keuzes over de jeugdzorg. Denk ondermeer aan thema’s als transformatie, integraal werken, de problematiek van de overgang 18- naar 18+, cliëntervaringen, (dreigende) wachtlijsten en andere maatschappelijke, politiek-bestuurlijke en financiële risico’s.
 • Spreek met het college af hoe en met welke frequentie monitoringsinformatie zowel kwalitatief als kwantitatief wordt aangeleverd. Maak gebruik van de indicatoren en ‘knoppen’ die al zijn uitgewerkt.
 • Leg daarbij actief de koppeling tussen beleid en control. Actief leren van risico’s die zich hebben voorgedaan en de effectiviteit van sturingsmogelijkheden.
 • Neem als raad een actievere rol in ten aanzien van de jeugdzorg. Ga erover in gesprek met inwoners, zet het onderwerp op de agenda van de raad en stel vragen om het complexe speelveld beter te begrijpen. Ga daarin niet teveel in op details, maar blijf op hoofdlijnen.

Evaluatie/onderzoek

 • Continu cliëntervaringen meten en ervan leren
 • Spreek met het college af dat het college zorgt voor en aan de raad rapporteert over:

een continue terugkoppeling van cliëntervaringen. Zet niet in op uitsluitend jaarlijkse metingen, maar op een proces waarbij ieder traject geëvalueerd wordt.
het organiseren van jaarlijkse bijeenkomst met vertegenwoordigers van bij de jeugdzorg betrokken
professionals, waarin gereflecteerd wordt op vragen rondom de kwaliteit en transformatie van de zorg.
de creatie van een leercirkel (learning loop) door deze combinatie van ervaringen te gebruikt voor
verdere transformatie van de jeugdzorg.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Continu cliëntervaringen meten en ervan leren
 • Spreek met het college af dat het college zorgt voor en aan de raad rapporteert over:

een continue terugkoppeling van cliëntervaringen. Zet niet in op uitsluitend jaarlijkse metingen, maar op een proces waarbij ieder traject geëvalueerd wordt.
het organiseren van jaarlijkse bijeenkomst met vertegenwoordigers van bij de jeugdzorg betrokken
professionals, waarin gereflecteerd wordt op vragen rondom de kwaliteit en transformatie van de zorg.
de creatie van een leercirkel (learning loop) door deze combinatie van ervaringen te gebruikt voor
verdere transformatie van de jeugdzorg.

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Monitor integraal werken binnen de gemeente en het netwerk van zorgaanbieders
 • Monitor de transformatie die het college samen met alle betrokken partijen binnen de jeugdzorg en het bredere sociaal domein vorm en inhoud zal geven. Stel zo nodig (nadere) kaders.
 • Formuleer met college en organisatie wat integraal werken in Heerenveen betekent. In welke situaties is dit gewenst? En betekent dit dan werken met generalisten, of specialisten die goed samenwerken? En hoe kan ook het budget bij elkaar worden gebracht? Hoe kan het gezin daarbij zelf in de lead zijn? Betrek hierbij in ieder geval Wmo en Werk en Inkomen.
 • Bouw van daaruit de structuren en processen verder uit om die samenwerking te faciliteren. Kies voor een pragmatische inrichting waarbij snel schakelen en elkaar makkelijk vinden centraal staan.

Integrale aanpak

 • Monitor integraal werken binnen de gemeente en het netwerk van zorgaanbieders
 • Monitor de transformatie die het college samen met alle betrokken partijen binnen de jeugdzorg en het bredere sociaal domein vorm en inhoud zal geven. Stel zo nodig (nadere) kaders.
 • Formuleer met college en organisatie wat integraal werken in Heerenveen betekent. In welke situaties is dit gewenst? En betekent dit dan werken met generalisten, of specialisten die goed samenwerken? En hoe kan ook het budget bij elkaar worden gebracht? Hoe kan het gezin daarbij zelf in de lead zijn? Betrek hierbij in ieder geval Wmo en Werk en Inkomen.
 • Bouw van daaruit de structuren en processen verder uit om die samenwerking te faciliteren. Kies voor een pragmatische inrichting waarbij snel schakelen en elkaar makkelijk vinden centraal staan.

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Hellevoetssluis (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • Vraag het college de conceptbegroting direct te delen met de raad: Een belangrijke verklaring die werd gegeven voor het niet tijdig aanleveren van de conceptbegroting is dat de zienswijze eerst ambtelijk voorbereid wordt, vervolgens weer voor akkoord naar het college gaat en tot slot voorgelegd wordt aan de raad. Tussen al deze stappen zit tijd. Een oplossing hiervoor kan zijn om de conceptbegroting direct bij ontvangt te delen met de commissie ZWO.

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Overweeg om ook over de partijlijnen in subregionaal verband samen te werken: Ambtelijk en bestuurlijk wordt er stevig samengewerkt in de subregio VP/GO. Dit gebeurt nog niet op het niveau van de raden. Overweeg als fracties om op meer structurele basis over de partijlijnen samenwerking te zoeken met de raden binnen de subregio.

Controlerende rol gemeenteraad

 • Neem als raad regie over de behandeling van verantwoordingsstukken en de daarbij horende zienswijzen: Neem als raad meer regie over de in te dienen zienswijzen bij verantwoordingsstukken. Dat kan bijvoorbeeld door een werkgroep te formeren vanuit de raad die met ambtelijke ondersteuning de zienswijze opstelt. Een andere mogelijkheid is om de verantwoordingstukken te bespreken in een commissie en daar input voor de zienswijze te formuleren. Dat kan in aanwezigheid van de verantwoordelijke ambtenaar, zodat vervolgens een passende zienswijze geschreven kan worden.

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Vraag het college de conceptbegroting direct te delen met de raad: Een belangrijke verklaring die werd gegeven voor het niet tijdig aanleveren van de conceptbegroting is dat de zienswijze eerst ambtelijk voorbereid wordt, vervolgens weer voor akkoord naar het college gaat en tot slot voorgelegd wordt aan de raad. Tussen al deze stappen zit tijd. Een oplossing hiervoor kan zijn om de conceptbegroting direct bij ontvangt te delen met de commissie ZWO.
 • Maak de informatiebijeenkomst met de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) jaarlijks: Maak er werk van dat de informatiebijeenkomst met de GRJR jaarlijks plaatsvindt. Op deze wijze wordt de raad meer structureel op laagdrempelige wijze geïnformeerd over de GRJR. Dit draagt bij aan het kennisniveau van de raad over wat er gebeurt binnen de GRJR en daarmee tot betere mogelijkheden tot sturing.

Informatievoorziening controle

 • Bespreek of ook meer ‘zachte’ verantwoordingsinformatie gedeeld kan worden: Maak als raad afspraken met het college over het type informatie dat gewenst is over de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Vraag naast financiële informatie ook om ‘zachte’ verantwoordingsinformatie, zoals ervaringen van cliënten en professionals.
 • Maak de informatiebijeenkomst met de GRJR jaarlijks: Maak er werk van dat de informatiebijeenkomst met de GRJR jaarlijks plaatsvindt. Op deze wijze wordt de raad meer structureel op laagdrempelige wijze geïnformeerd over de GRJR. Dit draagt bij aan het kennisniveau van de raad over wat er gebeurt binnen de GRJR en daarmee tot betere mogelijkheden tot sturing.

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Hilversum (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Grijp het toegezegde lokale transformatieplan jeugd aan om, samen met partners uit het veld, duidelijk te maken wat Hilversum wil bereiken en wat daarvoor nodig is.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Overleg met huisartsen over hoe de gemeente meer inzicht en grip kan krijgen op kosten voor jeugdhulp die ontstaan door verwijzingen van die huisartsen.

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Maak de geautomatiseerde systemen geschikt voor het leveren van actuele managementinformatie.
 • Overleg met huisartsen over hoe de gemeente meer inzicht en grip kan krijgen op kosten voor jeugdhulp die ontstaan door verwijzingen van die huisartsen.
  • Verbeter de inhoudelijke sturing.

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Maak uw informatiebehoefte expliciet.
 • Verbeter de inhoudelijke sturing.

Controlerende rol gemeenteraad

 • Maak uw informatiebehoefte expliciet.
 • Verbeter de inhoudelijke sturing.

Monitoring

 • Maak de geautomatiseerde systemen geschikt voor het leveren van actuele managementinformatie.

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Maak de geautomatiseerde systemen geschikt voor het leveren van actuele managementinformatie.

Informatievoorziening kaderstelling

 • Maak uw informatiebehoefte expliciet.

Informatievoorziening controle

 • Maak uw informatiebehoefte expliciet.

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

 • Maak in samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek een voor alle betrokkenen goed toegankelijke zorgkaart, waarmee duidelijk wordt wie er allemaal bijdragen aan de jeugdhulp.

Afspraken met uitvoerende organisaties

 • Overleg met huisartsen over hoe de gemeente meer inzicht en grip kan krijgen op kosten voor jeugdhulp die ontstaan door verwijzingen van die huisartsen.

Organisatie van de toegang

 • Handhaaf voor de toegang tot jeugdhulp de huidige centrale inrichting.

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

 • Maak in samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek een voor alle betrokkenen goed toegankelijke zorgkaart, waarmee duidelijk wordt wie er allemaal bijdragen aan de jeugdhulp.

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

 • Maak in samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek een voor alle betrokkenen goed toegankelijke zorgkaart, waarmee duidelijk wordt wie er allemaal bijdragen aan de jeugdhulp.

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Horst aan de Maas (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Wij bevelen het college van de gemeente Host aan de Maas aan de doelen van het jeugdzorgbeleid meer dan nu het geval is SMART te formuleren zodat dit beleid wint aan transparantie en er uiteindelijk ook beter gestuurd kan worden op effectiviteit en efficiency. Dat laatste wordt steeds belangrijker gelet op de oplopende tekorten in de jeugdzorg.
 • In het jeugdzorgbeleid moet meer dan nu het geval is aandacht worden besteed aan een tweetal componenten:
 • Meer aandacht voor preventie wat uiteindelijk een positief effect zal hebben op de verwachte stijging van het gebruik van specialistische jeugdhulp;
 • Meer inzet op regulering van de zogenaamde huisartsenroute door met huisartsen afspraken te maken over de toeleiding van jeugdigen naar specialistische zorg (met name jeugd-ggz).
 • In het jeugdzorgbeleid van de gemeente Horst aan de Maas zou het College meer expliciet aandacht moeten besteden aan de verwachtte oplopende tekorten door een nadere analyse uit te voeren van mogelijke oorzaken, daar expliciete maatregelen aan te koppelen en de verwachtte financiële effecten van deze maatregelen te kwantificeren. Hierdoor ontstaat meer grip op de financiële component van dit beleid.
 • Het is tevens aanbevelenswaardig de samenwerking met de scholen te intensiveren. Er is een goede samenwerkingsstructuur opgezet maar die zou beter kunnen renderen als er frequenter en intensiever wordt samengewerkt tussen onderwijsmedewerkers en gezinscoaches met als doel problemen eerder te signaleren en (gezamenlijk) op te pakken.
 • Teneinde de gemeenteraad beter in staat te stellen de kaderstellende en controlerende functie inzake het jeugdzorgbeleid op te pakken bevelen wij aan de beleidsdoelen zoals opgenomen in de verschillende kaderstellende en verantwoordingsdocumenten zo veel mogelijk op eenzelfde wijze te formuleren en éénduidig te operationaliseren in meetbare indicatoren. Hierdoor wordt de gemeenteraad beter in staat gesteld het beleid te controleren op doeltreffendheid en doelmatigheid. Met name dat laatste is van belang omdat de financiering van de jeugdzorg de komende jaren in toenemende mate onder druk komt te staan.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • In het jeugdzorgbeleid van de gemeente Horst aan de Maas zou het College meer expliciet aandacht moeten besteden aan de verwachtte oplopende tekorten door een nadere analyse uit te voeren van mogelijke oorzaken, daar expliciete maatregelen aan te koppelen en de verwachtte financiële effecten van deze maatregelen te kwantificeren. Hierdoor ontstaat meer grip op de financiële component van dit beleid.

Uitgaven

 • In het jeugdzorgbeleid van de gemeente Horst aan de Maas zou het College meer expliciet aandacht moeten besteden aan de verwachtte oplopende tekorten door een nadere analyse uit te voeren van mogelijke oorzaken, daar expliciete maatregelen aan te koppelen en de verwachtte financiële effecten van deze maatregelen te kwantificeren. Hierdoor ontstaat meer grip op de financiële component van dit beleid.

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Teneinde de gemeenteraad beter in staat te stellen de kaderstellende en controlerende functie inzake het jeugdzorgbeleid op te pakken bevelen wij aan de beleidsdoelen zoals opgenomen in de verschillende kaderstellende en verantwoordingsdocumenten zo veel mogelijk op eenzelfde wijze te formuleren en éénduidig te operationaliseren in meetbare indicatoren. Hierdoor wordt de gemeenteraad beter in staat gesteld het beleid te controleren op doeltreffendheid en doelmatigheid. Met name dat laatste is van belang omdat de financiering van de jeugdzorg de komende jaren in toenemende mate onder druk komt te staan.

Controlerende rol gemeenteraad

-- Teneinde de gemeenteraad beter in staat te stellen de kaderstellende en controlerende functie inzake het jeugdzorgbeleid op te pakken bevelen wij aan de beleidsdoelen zoals opgenomen in de verschillende kaderstellende en verantwoordingsdocumenten zo veel mogelijk op eenzelfde wijze te formuleren en éénduidig te operationaliseren in meetbare indicatoren. Hierdoor wordt de gemeenteraad beter in staat gesteld het beleid te controleren op doeltreffendheid en doelmatigheid. Met name dat laatste is van belang omdat de financiering van de jeugdzorg de komende jaren in toenemende mate onder druk komt te staan.

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • In het jeugdzorgbeleid van de gemeente Horst aan de Maas zou het College meer expliciet aandacht moeten besteden aan de verwachtte oplopende tekorten door een nadere analyse uit te voeren van mogelijke oorzaken, daar expliciete maatregelen aan te koppelen en de verwachtte financiële effecten van deze maatregelen te kwantificeren. Hierdoor ontstaat meer grip op de financiële component van dit beleid.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

 • Het is tevens aanbevelenswaardig de samenwerking met de scholen te intensiveren. Er is een goede samenwerkingsstructuur opgezet maar die zou beter kunnen renderen als er frequenter en intensiever wordt samengewerkt tussen onderwijsmedewerkers en gezinscoaches met als doel problemen eerder te signaleren en (gezamenlijk) op te pakken.

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • In het verlengde van aanbeveling "meer aandacht voor preventie" zou ook nog eens kritisch gekeken moeten worden naar de caseload en werkdruk van de medewerkers van de gebiedsteams; die wordt als (te) hoog ervaren, wat mogelijk ten koste is gegaan van de aandacht voor preventie.

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Het is tevens aanbevelenswaardig de samenwerking met de scholen te intensiveren. Er is een goede samenwerkingsstructuur opgezet maar die zou beter kunnen renderen als er frequenter en intensiever wordt samengewerkt tussen onderwijsmedewerkers en gezinscoaches met als doel problemen eerder te signaleren en (gezamenlijk) op te pakken.

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Houten (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Onderzoek of het mogelijk is deze drie perspectieven te integreren in de wenselijke structuur voor de informatievoorziening via de volgende stappen:
 • Stel een set kerndoelen vast.
 • Stel per kerndoel een aantal beleidsvragen.
 • Bepaal welke indicatoren antwoord geven op de beleidsvragen.
 • Geef in een aantal werkbijeenkomsten met de Raadsklankbordgroep Sociaal Domein invulling aan de stappen 1, 2 en 3.
 • Maak heldere afspraken met de zorgaanbieders over de (door)ontwikkeling van de monitoring.
 • Actualiseer de lokale zorgmeter op basis van de uiteindelijke set kerndoelen - beleidsvragen - indicatoren en houd deze vervolgens bij.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

 • Inhoud van de informatie. Maak hierbij onderscheid tussen de volgende perspectieven:
 • Transformatieperspectief
 • Cliëntperspectief
 • Financieel perspectief
 • Onderzoek of het mogelijk is deze drie perspectieven te integreren in de wenselijke structuur voor de informatievoorziening via de volgende stappen:
 • Stel een set kerndoelen vast.
 • Stel per kerndoel een aantal beleidsvragen.
 • Bepaal welke indicatoren antwoord geven op de beleidsvragen.
 • Geef in een aantal werkbijeenkomsten met de Raadsklankbordgroep Sociaal Domein invulling aan de stappen 1, 2 en 3.
 • Maak heldere afspraken met de zorgaanbieders over de (door)ontwikkeling van de monitoring.
 • Actualiseer de lokale zorgmeter op basis van de uiteindelijke set kerndoelen - beleidsvragen - indicatoren en houd deze vervolgens bij.
 • Doel van de informatie. De invulling van good governance houdt in dat de informatie dient voor:
 • Sturing
 • Beheersing
 • Verantwoording
 • Toezicht
  -Bepaal daarom in overleg met de Raadsklankbordgroep Sociaal Domein en de Rekening- en auditcommissie welke informatie voor welk doel geschikt is en bepaal voor de juiste behandeling de goede vorm.
 • De planning & controlcyclus is onder andere ingericht om verantwoording af te nemen van het college van burgemeester en wethouders. De verantwoordingsinformatie die wordt aangeboden via de jaarstukken, dient van voldoende inhoud (zie hiervoor) en kwaliteit te zijn. Kwaliteitscriteria zijn: actualiteit, integraliteit, eenduidigheid, volledigheid, begrijpelijkheid.

Evaluatie/onderzoek

 • Inhoud van de informatie. Maak hierbij onderscheid tussen de volgende perspectieven:
 • Transformatieperspectief
 • Cliëntperspectief
 • Financieel perspectief
 • Onderzoek of het mogelijk is deze drie perspectieven te integreren in de wenselijke structuur voor de informatievoorziening via de volgende stappen:
 • Stel een set kerndoelen vast.
 • Stel per kerndoel een aantal beleidsvragen.
 • Bepaal welke indicatoren antwoord geven op de beleidsvragen.
 • Geef in een aantal werkbijeenkomsten met de Raadsklankbordgroep Sociaal Domein invulling aan de stappen 1, 2 en 3.
 • Maak heldere afspraken met de zorgaanbieders over de (door)ontwikkeling van de monitoring.
 • Actualiseer de lokale zorgmeter op basis van de uiteindelijke set kerndoelen - beleidsvragen - indicatoren en houd deze vervolgens bij.
 • Doel van de informatie. De invulling van good governance houdt in dat de informatie dient voor sturing, beheersing, verantwoording en toezicht. Bepaal daarom in overleg met de Raadsklankbordgroep Sociaal Domein en de Rekening- en auditcommissie welke informatie voor welk doel geschikt is en bepaal voor de juiste behandeling de goede vorm.
 • De planning & controlcyclus is onder andere ingericht om verantwoording af te nemen van het college van burgemeester en wethouders. De verantwoordingsinformatie die wordt aangeboden via de jaarstukken, dient van voldoende inhoud (zie hiervoor) en kwaliteit te zijn. Kwaliteitscriteria zijn: actualiteit, integraliteit, eenduidigheid, volledigheid, begrijpelijkheid.
 • De uiteindelijke beoordeling door de gemeenteraad vindt plaats op basis van de resultaten en de evaluaties die worden uitgevoerd. Het verdient aanbeveling vooraf afspraken te maken met de Raadsklankbordgroep Sociaal Domein welke evaluaties wanneer gehouden zullen worden, wat de vraagstelling daarbij is en wie/welke organisaties daarbij betrokken zullen worden.

Informatievoorziening sturing

 • Onderzoek of het mogelijk is deze drie perspectieven te integreren in de wenselijke structuur voor de informatievoorziening via de volgende stappen:
 • Stel een set kerndoelen vast.
 • Stel per kerndoel een aantal beleidsvragen.
 • Bepaal welke indicatoren antwoord geven op de beleidsvragen.
 • Geef in een aantal werkbijeenkomsten met de Raadsklankbordgroep Sociaal Domein invulling aan de stappen 1, 2 en 3.
 • Maak heldere afspraken met de zorgaanbieders over de (door)ontwikkeling van de monitoring.
 • Actualiseer de lokale zorgmeter op basis van de uiteindelijke set kerndoelen - beleidsvragen - indicatoren en houd deze vervolgens bij.
 • Doel van de informatie. De invulling van good governance houdt in dat de informatie dient voor:
 • Sturing
 • Beheersing
 • Verantwoording
 • Toezicht
  Bepaal daarom in overleg met de Raadsklankbordgroep Sociaal Domein en de Rekening- en auditcommissie welke informatie voor welk doel geschikt is en bepaal voor de juiste behandeling de goede vorm.

Informatievoorziening kaderstelling

 • Onderzoek of het mogelijk is deze drie perspectieven te integreren in de wenselijke structuur voor de informatievoorziening via de volgende stappen:
 • Stel een set kerndoelen vast.
 • Stel per kerndoel een aantal beleidsvragen.
 • Bepaal welke indicatoren antwoord geven op de beleidsvragen.
 • Geef in een aantal werkbijeenkomsten met de Raadsklankbordgroep Sociaal Domein invulling aan de stappen 1, 2 en 3.
 • Maak heldere afspraken met de zorgaanbieders over de (door)ontwikkeling van de monitoring.
 • Actualiseer de lokale zorgmeter op basis van de uiteindelijke set kerndoelen - beleidsvragen - indicatoren en houd deze vervolgens bij.
 • Doel van de informatie. De invulling van good governance houdt in dat de informatie dient voor:
 • Sturing
 • Beheersing
 • Verantwoording
 • Toezicht
  Bepaal daarom in overleg met de Raadsklankbordgroep Sociaal Domein en de Rekening- en auditcommissie welke informatie voor welk doel geschikt is en bepaal voor de juiste behandeling de goede vorm.
 • De vorm waarin de informatie wordt aangeboden volgt uit het doel waarvoor de informatie wordt verstrekt:
 • Als het doel is dat de gemeenteraad kaders stelt (‘koers bepalen’), dan is een raadsvoorstel het geëigende instrument.
 • De gemeenteraad dient ook de formele gelegenheid te hebben de uitvoering ‘op koers te houden’, prioriteiten te stellen en de uitvoering bij te sturen. Naast de huidige instrumenten (vaststellen jaarstukken, collegebrieven, Raadsklankbordgroep Sociaal Domein, raadsbijpraatbijeenkomsten) valt aanvullend te denken aan het faciliteren van de gemeenteraad door de collegebrieven op de lijst ingekomen stukken van de raadsagenda op te nemen, zodat deze desgewenst geagendeerd kunnen worden voor behandeling tijdens een RTG of een raadsvergadering.
 • De frequentie waarin de informatie wordt aangeboden is ondersteunend aan het doel en de vorm. Het dient onderdeel te zijn van de verder te maken afspraken met de Raadsklankbordgroep Sociaal Domein en eventueel ook met de Rekening- en auditcommissie. Aanvullend is het van belang duidelijk te maken dat raads- en commissieleden te allen tijde via telefoon of e-mail contact kunnen opnemen met de betreffende medewerkers van de ambtelijke organisatie om eventuele vragen te beantwoorden. Om te voldoen aan de informatiebehoefte van de raad is het tot slot ook belangrijk dat er een goede balans is tussen enerzijds de vraag en anderzijds de bereidheid van de raad om bijvoorbeeld vaker bij elkaar te komen (Raadsklankbordgroep).

Informatievoorziening controle

 • Onderzoek of het mogelijk is deze drie perspectieven te integreren in de wenselijke structuur voor de informatievoorziening via de volgende stappen:
 • Stel een set kerndoelen vast.
 • Stel per kerndoel een aantal beleidsvragen.
 • Bepaal welke indicatoren antwoord geven op de beleidsvragen.
 • Geef in een aantal werkbijeenkomsten met de Raadsklankbordgroep Sociaal Domein invulling aan de stappen 1, 2 en 3.
 • Maak heldere afspraken met de zorgaanbieders over de (door)ontwikkeling van de monitoring.
 • Actualiseer de lokale zorgmeter op basis van de uiteindelijke set kerndoelen - beleidsvragen - indicatoren en houd deze vervolgens bij.
 • Doel van de informatie. De invulling van good governance houdt in dat de informatie dient voor:
 • Sturing
 • Beheersing
 • Verantwoording
 • Toezicht
  Bepaal daarom in overleg met de Raadsklankbordgroep Sociaal Domein en de Rekening- en auditcommissie welke informatie voor welk doel geschikt is en bepaal voor de juiste behandeling de goede vorm.
 • De vorm waarin de informatie wordt aangeboden volgt uit het doel waarvoor de informatie wordt verstrekt:
 • Als het doel is dat de gemeenteraad kaders stelt (‘koers bepalen’), dan is een raadsvoorstel het geëigende instrument.
 • De gemeenteraad dient ook de formele gelegenheid te hebben de uitvoering ‘op koers te houden’, prioriteiten te stellen en de uitvoering bij te sturen. Naast de huidige instrumenten (vaststellen jaarstukken, collegebrieven, Raadsklankbordgroep Sociaal Domein, raadsbijpraatbijeenkomsten) valt aanvullend te denken aan het faciliteren van de gemeenteraad door de collegebrieven op de lijst ingekomen stukken van de raadsagenda op te nemen, zodat deze desgewenst geagendeerd kunnen worden voor behandeling tijdens een RTG of een raadsvergadering.
 • De planning & controlcyclus is onder andere ingericht om verantwoording af te nemen van het college van burgemeester en wethouders. De verantwoordingsinformatie die wordt aangeboden via de jaarstukken, dient van voldoende inhoud (zie hiervoor) en kwaliteit te zijn. Kwaliteitscriteria zijn: actualiteit, integraliteit, eenduidigheid, volledigheid, begrijpelijkheid.
 • De frequentie waarin de informatie wordt aangeboden is ondersteunend aan het doel en de vorm. Het dient onderdeel te zijn van de verder te maken afspraken met de Raadsklankbordgroep Sociaal Domein en eventueel ook met de Rekening- en auditcommissie. Aanvullend is het van belang duidelijk te maken dat raads- en commissieleden te allen tijde via telefoon of e-mail contact kunnen opnemen met de betreffende medewerkers van de ambtelijke organisatie om eventuele vragen te beantwoorden. Om te voldoen aan de informatiebehoefte van de raad is het tot slot ook belangrijk dat er een goede balans is tussen enerzijds de vraag en anderzijds de bereidheid van de raad om bijvoorbeeld vaker bij elkaar te komen (Raadsklankbordgroep).

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Hulst en Terneuzen (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • College: Actualiseer het risicomanagementbeleid met inachtneming van onderstaande aandachtspunten.
 • Geef in het geactualiseerde risicomanagementbeleid nadrukkelijk aandacht aan inrichting van een governance structuur met beschrijving van taken, rollen en verantwoordelijkheden.
 • Stel een risicoprofiel op door (in samenwerking met de raad) de belangrijkste (strategisch, financieel, operationeel en governance) risico’s te inventariseren en hiervoor de risicobereidheid vast te stellen. (dit is de maximale geaccepteerde uitkomst kans x impact)
 • Benoem risico-eigenaren en laat ze (ook niet financiële) beheersmaatregelen treffen.
 • Maak risico-eigenaren verantwoordelijk voor tijdige uitvoering van de maatregelen
 • Vraag de controller om in de reguliere P&C cyclus over de effectiviteit van deze maatregelen te rapporteren.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • College: Stel je nog zakelijker op richting toegangsorganisaties en aanbieders
 • Stem samen met de uitvoeringsorganisaties en IJZ uniforme rapportages in lijn met de gemeentelijke financiële rapportages zodat een volledig inzicht wordt verkregen in de gerealiseerde kosten en de verwachte kosten op basis van zorgcontracten.
 • Vraag aan toegangsorganisaties en aanbieders om gedetailleerde procesinformatie (aantallen, kosten, verblijfsduur) per toegangsstroom en zorgfase. Hierdoor moet het mogelijk zijn om inzicht te geven in de effectiviteit van preventieve acties, het tijdig op- en afschalen van zorgtrajecten. Zodat de verschuiving van de zorg naar het voorkomen van problemen zichtbaar wordt.
 • Maak prestatieafspraken (inclusief kaders bijv. budgetplafond) met toegangsorganisaties en aanbieders op basis van bovenstaande procesinformatie. Deze prestatieafspraken zijn dan gericht op verbeteren van prestaties zoals bijvoorbeeld: klanttevredenheid, het versnellen van zorgproces, vergroting van toereikende preventieve zorg, verlaging van de zorgduur, verlaging van de gemiddelde zorgkosten, etc.
 • Laat toegangsorganisaties frequent verantwoording afleggen over de prestaties en vraag concrete toelichting bij afwijkingen.
 • College: Tijdens het onderzoek is gebleken dat er de nodige acties worden uitgevoerd op het gebied van preventie en vroegtijdig ingrijpen. Geadviseerd wordt om – met behoud van ieders verantwoordelijkheid – kritisch na te denken op welke wijze preventie nog meer effect kan krijgen en formuleer hier concrete doelgerichte acties op.
 • College: Blijf de samenwerking tussen betrokken partijen faciliteren en aanjagen zonder hierin voorschrijvend te zijn.
 • College: Voer de risicomanagementcyclus ook in bij de taakuitvoering jeugdzorg.

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Gemeenteraad: Stel kaders voor het door het college gegeven risicoprofiel op basis waarvan het college prioriteiten kan geven aan de maatregelen voor de geïdentificeerde risico’s.

Controlerende rol gemeenteraad

 • Gemeenteraad: Vraag in de P&C-cyclus naast financiële verantwoording ook verantwoording op verbetering van samenwerking en ketenefficiëntie.
 • Gemeenteraad: Zie toe op voortgang actualisatie van het risicomanagementbeleid.

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • College: Stel je nog zakelijker op richting toegangsorganisaties en aanbieders
 • Stem samen met de uitvoeringsorganisaties en IJZ uniforme rapportages in lijn met de gemeentelijke financiële rapportages zodat een volledig inzicht wordt verkregen in de gerealiseerde kosten en de verwachte kosten op basis van zorgcontracten.
 • Vraag aan toegangsorganisaties en aanbieders om gedetailleerde procesinformatie (aantallen, kosten, verblijfsduur) per toegangsstroom en zorgfase. Hierdoor moet het mogelijk zijn om inzicht te geven in de effectiviteit van preventieve acties, het tijdig op- en afschalen van zorgtrajecten. Zodat de verschuiving van de zorg naar het voorkomen van problemen zichtbaar wordt.
 • Maak prestatieafspraken (inclusief kaders bijv. budgetplafond) met toegangsorganisaties en aanbieders op basis van bovenstaande procesinformatie. Deze prestatieafspraken zijn dan gericht op verbeteren van prestaties zoals bijvoorbeeld: klanttevredenheid, het versnellen van zorgproces, vergroting van toereikende preventieve zorg, verlaging van de zorgduur, verlaging van de gemiddelde zorgkosten, etc.
 • Laat toegangsorganisaties frequent verantwoording afleggen over de prestaties en vraag concrete toelichting bij afwijkingen.

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

  • College: Stel je nog zakelijker op richting toegangsorganisaties en aanbieders
 • Stem samen met de uitvoeringsorganisaties en IJZ uniforme rapportages in lijn met de gemeentelijke financiële rapportages zodat een volledig inzicht wordt verkregen in de gerealiseerde kosten en de verwachte kosten op basis van zorgcontracten.
 • Vraag aan toegangsorganisaties en aanbieders om gedetailleerde procesinformatie (aantallen, kosten, verblijfsduur) per toegangsstroom en zorgfase. Hierdoor moet het mogelijk zijn om inzicht te geven in de effectiviteit van preventieve acties, het tijdig op- en afschalen van zorgtrajecten. Zodat de verschuiving van de zorg naar het voorkomen van problemen zichtbaar wordt.
 • Maak prestatieafspraken (inclusief kaders bijv. budgetplafond) met toegangsorganisaties en aanbieders op basis van bovenstaande procesinformatie. Deze prestatieafspraken zijn dan gericht op verbeteren van prestaties zoals bijvoorbeeld: klanttevredenheid, het versnellen van zorgproces, vergroting van toereikende preventieve zorg, verlaging van de zorgduur, verlaging van de gemiddelde zorgkosten, etc.
 • Laat toegangsorganisaties frequent verantwoording afleggen over de prestaties en vraag concrete toelichting bij afwijkingen.

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Gemeenteraad: Vraag in de P&C-cyclus naast financiële verantwoording ook verantwoording op verbetering van samenwerking en ketenefficiëntie.

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • College: Blijf de samenwerking tussen betrokken partijen faciliteren en aanjagen zonder hierin voorschrijvend te zijn.
 • Gemeenteraad: Vraag in de P&C-cyclus naast financiële verantwoording ook verantwoording op verbetering van samenwerking en ketenefficiëntie.

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

 • College: Tijdens het onderzoek is gebleken dat er de nodige acties worden uitgevoerd op het gebied van preventie en vroegtijdig ingrijpen. Geadviseerd wordt om – met behoud van ieders verantwoordelijkheid – kritisch na te denken op welke wijze preventie nog meer effect kan krijgen en formuleer hier concrete doelgerichte acties op.

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Kampen (2019)

Wet- en regelgeving

 • Zorg ervoor dat de raad in positie wordt gebracht om de doelstellingen rondom jeugdhulp te formuleren. De raad is op dit moment te weinig aangehaakt en ingevoerd over doelen van de Jeugdwet waardoor zij geen goede inhoudelijke en financiële kaders kunnen stellen.

Beleid(sdoelen)

 • Ontwikkel een lokaal jeugdbeleid (en preventiebeleid), met duidelijke kaders over de inhoud en de kosten.

Budget

 • Zorg ervoor dat de raad in positie wordt gebracht om de doelstellingen rondom jeugdhulp te formuleren. De raad is op dit moment te weinig aangehaakt en ingevoerd over doelen van de Jeugdwet waardoor zij geen goede inhoudelijke en financiële kaders kunnen stellen.

Begroting/Jaarverslag

 • Zorg ervoor dat de raad in positie wordt gebracht om de doelstellingen rondom jeugdhulp te formuleren. De raad is op dit moment te weinig aangehaakt en ingevoerd over doelen van de Jeugdwet waardoor zij geen goede inhoudelijke en financiële kaders kunnen stellen.
 • Baseer de begroting op reëel te verwachten uitgaven.

Uitgaven

-

Inkoop

 • Richt contractmanagement goed in, en zie toe op het contractmanagement binnen het RSJ-IJsselland. Zodat de gemaakte afspraken worden aangescherpt en nageleefd door de aanbieders en daarmee vooral op de doorstroom en uitstroom.

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Stuur strakker op de doorverwijzing naar de specialistische zorg en probeer in te zetten op afschaling naar het voorliggende veld. Op dit punt kan de gemeente Kampen vanuit de toegang meer de regierol oppakken door zorgaanbieders en het voorveld samen te brengen.
 • Omdat er nu geen lokaal jeugdbeleid is vastgesteld met specifieke (Kamper) doelstellingen, wordt dit niet herkend in de praktijk door de professionals. Zorg er daarom voor dat na de vaststelling van het lokale beleid er ook een vertaling plaatsvindt naar een uniforme werkwijze in de uitvoering. Wat betekent het om als professional in de gemeente Kampen te werken? Hoe doen we het hier?
 • Blijf inzetten op de rol van de gemeente Kampen als regisseur bij de inrichting van het lokale speelveld. De gemeente is ‘stelselverantwoordelijke’ voor het lokale speelveld; de maatschappelijke partners verwachten ook dat de gemeente de verschillende initiatieven met elkaar in verbinding brengt en de partijen aanstuurt rond de overkoepelende beleidsdoelen. Pak deze rol.

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Zorg ervoor dat de raad in positie wordt gebracht om de doelstellingen rondom jeugdhulp te formuleren. De raad is op dit moment te weinig aangehaakt en ingevoerd over doelen van de Jeugdwet waardoor zij geen goede inhoudelijke en financiële kaders kunnen stellen.

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

 • Zorg ervoor dat de resultaten rondom de toegang (inclusief pilots en preventieve initiatieven) structureel zijn te monitoren, zodat de raad over tijdige en adequate sturingsinformatie beschikt.
 • Versterk het inzicht in de onderliggende oorzaken voor oplopende uitgaven op specialistische jeugdhulp. Richt op basis van de beschikbare informatie vanuit de toegang (de beschikkingen) en de facturatie die nu in huis zijn een monitoringsinstrument in.

Evaluatie/onderzoek

 • Versterk het inzicht in de onderliggende oorzaken voor oplopende uitgaven op specialistische jeugdhulp. Richt op basis van de beschikbare informatie vanuit de toegang (de beschikkingen) en de facturatie die nu in huis zijn een monitoringsinstrument in.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Zorg ervoor dat de resultaten rondom de toegang (inclusief pilots en preventieve initiatieven) structureel zijn te monitoren, zodat de raad over tijdige en adequate sturingsinformatie beschikt.
 • Richt het informatiesysteem zo in dat de Raad regelmatig zicht krijgt op de ontwikkelingen in de inhoudelijke taakuitvoering en de benodigde financiën. En stem de rapportageformats met de raad af.

Organsatie van de jeugdhulp

 • Omdat er nu geen lokaal jeugdbeleid is vastgesteld met specifieke (Kamper) doelstellingen, wordt dit niet herkend in de praktijk door de professionals. Zorg er daarom voor dat na de vaststelling van het lokale beleid er ook een vertaling plaatsvindt naar een uniforme werkwijze in de uitvoering. Wat betekent het om als professional in de gemeente Kampen te werken? Hoe doen we het hier?

Transformatie

 • Stuur strakker op de doorverwijzing naar de specialistische zorg en probeer in te zetten op afschaling naar het voorliggende veld. Op dit punt kan de gemeente Kampen vanuit de toegang meer de regierol oppakken door zorgaanbieders en het voorveld samen te brengen.

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

 • Stuur strakker op de doorverwijzing naar de specialistische zorg en probeer in te zetten op afschaling naar het voorliggende veld. Op dit punt kan de gemeente Kampen vanuit de toegang meer de regierol oppakken door zorgaanbieders en het voorveld samen te brengen.
 • Omdat er nu geen lokaal jeugdbeleid is vastgesteld met specifieke (Kamper) doelstellingen, wordt dit niet herkend in de praktijk door de professionals. Zorg er daarom voor dat na de vaststelling van het lokale beleid er ook een vertaling plaatsvindt naar een uniforme werkwijze in de uitvoering. Wat betekent het om als professional in de gemeente Kampen te werken? Hoe doen we het hier?
 • Richt contractmanagement goed in, en zie toe op het contractmanagement binnen het RSJ-IJsselland. Zodat de gemaakte afspraken worden aangescherpt en nageleefd door de aanbieders en daarmee vooral op de doorstroom en uitstroom.

Organisatie van de toegang

 • Stuur strakker op de doorverwijzing naar de specialistische zorg en probeer in te zetten op afschaling naar het voorliggende veld. Op dit punt kan de gemeente Kampen vanuit de toegang meer de regierol oppakken door zorgaanbieders en het voorveld samen te brengen.

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Omdat er nu geen lokaal jeugdbeleid is vastgesteld met specifieke (Kamper) doelstellingen, wordt dit niet herkend in de praktijk door de professionals. Zorg er daarom voor dat na de vaststelling van het lokale beleid er ook een vertaling plaatsvindt naar een uniforme werkwijze in de uitvoering. Wat betekent het om als professional in de gemeente Kampen te werken? Hoe doen we het hier?

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Kempengemeenten (Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden) (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Betrek de gemeenteraden frequenter en intensiever bij de besluitvorming rond de inrichting en de prestaties van de jeugdzorg, zowel als het gaat om de lokale inrichting en de prestaties als om de regionale inrichting en de prestaties.
 • Zoek in de kaderstelling de afstemming tussen enerzijds jeugdzorg en anderzijds de andere transities.
 • Betrek de voltallige gemeenteraad frequenter en intensiever bij de besluitvorming rond de inrichting en de prestaties van de jeugdzorg, zowel als het gaat om de lokale inrichting en de prestaties als om de regionale inrichting en de prestaties.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Zorg voor meer adequate beleidsinformatie over de prestaties in de jeugdzorg, zodat eventuele financiële risico’s beter beheersbaar worden.
 • Presenteer die beleidsinformatie in de vorm van een dashboard waar in ieder geval informatie opgenomen is over het bereik van doelgroepen, de omvang en de aard van de problematiek, eventuele wachtlijsten, aantal/percentage afgeronde trajecten in basis- en specialistische zorg en financiële resultaten.

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Betrek de voltallige gemeenteraad frequenter en intensiever bij de besluitvorming rond de inrichting en de prestaties van de jeugdzorg, zowel als het gaat om de lokale inrichting en de prestaties als om de regionale inrichting en de prestaties.

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Zoek in de kaderstelling de afstemming tussen enerzijds jeugdzorg en anderzijds de andere transities.
 • Betrek de voltallige gemeenteraad frequenter en intensiever bij de besluitvorming rond de inrichting en de prestaties van de jeugdzorg, zowel als het gaat om de lokale inrichting en de prestaties als om de regionale inrichting en de prestaties.

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

 • Zorg voor meer adequate beleidsinformatie over de prestaties in de jeugdzorg, zodat eventuele financiële risico’s beter beheersbaar worden.
 • Presenteer die beleidsinformatie in de vorm van een dashboard waar in ieder geval informatie opgenomen is over het bereik van doelgroepen, de omvang en de aard van de problematiek, eventuele wachtlijsten, aantal/percentage afgeronde trajecten in basis- en specialistische zorg en financiële resultaten.

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

 • Werk de wachtlijsten weg door de formatie van het Lokale Ondersteuningsteam (LOT) beter af te stemmen op de behoefte aan jeugdzorg en -ondersteuning.

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

 • Leg de afspraken met huisartsen schriftelijk vast.

Organisatie van de toegang

 • Werk de wachtlijsten weg door de formatie van het Lokale Ondersteuningsteam (LOT) beter af te stemmen op de behoefte aan jeugdzorg en -ondersteuning.

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

 • Werk de wachtlijsten weg door de formatie van het Lokale Ondersteuningsteam (LOT) beter af te stemmen op de behoefte aan jeugdzorg en -ondersteuning.

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Zet meer in op de samenwerking tussen het Lokale Ondersteuningsteam (LOT) en het Kempenteam voor Jeugdhulp (KJT) enerzijds en instellingen in het voorveld en de politie anderzijds, zodat meer aandacht besteed kan worden aan vroegsignalering en preventie.
 • Zet meer in op de samenwerking met de uitvoerders van de Wmo en de Participatiewet.

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

 • Werk de wachtlijsten weg door de formatie van het Lokale Ondersteuningsteam (LOT) beter af te stemmen op de behoefte aan jeugdzorg en -ondersteuning.

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

 • Zorg voor meer adequate beleidsinformatie over de prestaties in de jeugdzorg, zodat eventuele financiële risico’s beter beheersbaar worden.
 • Presenteer die beleidsinformatie in de vorm van een dashboard waar in ieder geval informatie opgenomen is over het bereik van doelgroepen, de omvang en de aard van de problematiek, eventuele wachtlijsten, aantal/percentage afgeronde trajecten in basis- en specialistische zorg en financiële resultaten.

Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis) (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Verlang dat in een nieuw op te stellen beleidsplan te zien is wat er te kiezen valt, m.a.w. waar de raad invloed op kan uitoefenen en welke informatie de raad in de toekomst gaat ontvangen om het beoogde beleid te kunnen fiatteren.
 • Plaats het vraagstuk van sturing en het gebrek aan bruikbare sturingsinformatie op de gemeentelijke agenda.
 • Laat de inhoud van de jeugdzorg over aan de professionals in het veld, zorg als politiek voor een scherpe en duidelijke visie, en controleer daarop.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Geef aan in de richting van CJG/BJG dat zij een speciale taak hebben in het Land van Cuijk en dat zij actief moeten inspelen op de beeldvorming die rond het onderwerp jeugdhulp bestaat. Dat zij moeten uitleggen wat ze van plan zijn en hoe ze dat gaan doen.
 • Laat de inhoud van de jeugdzorg over aan de professionals in het veld, zorg als politiek voor een scherpe en duidelijke visie, en controleer daarop.

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Geef aan in de richting van CJG/BJG dat zij een speciale taak hebben in het Land van Cuijk en dat zij actief moeten inspelen op de beeldvorming die rond het onderwerp jeugdhulp bestaat. Dat zij moeten uitleggen wat ze van plan zijn en hoe ze dat gaan doen.
 • Verlang dat in een nieuw op te stellen beleidsplan te zien is wat er te kiezen valt, m.a.w. waar de raad invloed op kan uitoefenen en welke informatie de raad in de toekomst gaat ontvangen om het beoogde beleid te kunnen fiatteren.
 • Plaats het vraagstuk van sturing en het gebrek aan bruikbare sturingsinformatie op de gemeentelijke agenda.
 • Laat de inhoud van de jeugdzorg over aan de professionals in het veld, zorg als politiek voor een scherpe en duidelijke visie, en controleer daarop.

Controlerende rol gemeenteraad

 • Laat de inhoud van de jeugdzorg over aan de professionals in het veld, zorg als politiek voor een scherpe en duidelijke visie, en controleer daarop.

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Zorg dat het CJG/BJG u informeert over de hoofdlijnen en het verloop van het veranderproces/verbeterproces waar men mee bezig is, zodat u uw controlerende en sturende taak kunt vervullen.
 • Verlang dat in een nieuw op te stellen beleidsplan te zien is wat er te kiezen valt, m.a.w. waar de raad invloed op kan uitoefenen en welke informatie de raad in de toekomst gaat ontvangen om het beoogde beleid te kunnen fiatteren.
 • Plaats het vraagstuk van sturing en het gebrek aan bruikbare sturingsinformatie op de gemeentelijke agenda.

Informatievoorziening controle

 • Zorg dat het CJG/BJG u informeert over de hoofdlijnen en het verloop van het veranderproces/verbeterproces waar men mee bezig is, zodat u uw controlerende en sturende taak kunt vervullen.

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Lansingerland (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Beoordeel in hoeverre recht wordt gedaan aan het voornemen uit het beleidsplan 3D om ‘in te zetten op vroegtijdig signaleren en ingrijpen’. Tref indien gewenst maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan het opvullen van lacunes in het netwerk van vroege signalering van jeugdproblematiek of het vergroten van de capaciteit van de toegangspartijen voor het uitwerken van preventieve methoden en werkwijzen.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Verbeter het inzicht in het gebruik en de kosten van jeugdhulp, door minimaal halfjaarlijks actuele en complete overzichten op te stellen van het gebruik en de kosten van verschillende typen jeugdhulp, verdeeld over de categorieën eigen kracht, lichte, intensieve en specialistische ondersteuning. Maak ten behoeve van deze overzichten afspraken met de aanbieders van jeugdhulp over het tijdig rapporteren over aantallen cliënten en de kosten van ondersteuningstrajecten.

Inkoop

 • Vanaf 2017 zal een aantal vormen van jeugdhulp niet meer regionaal, maar lokaal worden ingekocht door de gemeente. Neem in contracten met de aanbieders van deze vormen van jeugdhulp afspraken op over:
 • Het tijdig informeren van de gemeente wanneer hulpverlening aan een cliënt wordt gestart en beëindigd.
 • Het tijdig en juist factureren van de kosten van hulpverlening.
 • Bekostiging op basis van resultaten, waaronder het realiseren van een verschuiving van zware naar lichtere vormen van ondersteuning in samenwerking met eerstelijnspartijen.
 • Het rapporteren over klanttevredenheid en klachten over de dienstverlening.

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Beoordeel in hoeverre recht wordt gedaan aan het voornemen uit het beleidsplan 3D om ‘in te zetten op vroegtijdig signaleren en ingrijpen’. Tref indien gewenst maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan het opvullen van lacunes in het netwerk van vroege signalering van jeugdproblematiek of het vergroten van de capaciteit van de toegangspartijen voor het uitwerken van preventieve methoden en werkwijzen.

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Beoordeel in hoeverre recht wordt gedaan aan het voornemen uit het beleidsplan 3D om ‘in te zetten op vroegtijdig signaleren en ingrijpen’. Tref indien gewenst maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan het opvullen van lacunes in het netwerk van vroege signalering van jeugdproblematiek of het vergroten van de capaciteit van de toegangspartijen voor het uitwerken van preventieve methoden en werkwijzen.

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

 • Verbeter het inzicht in het gebruik en de kosten van jeugdhulp, door minimaal halfjaarlijks actuele en complete overzichten op te stellen van het gebruik en de kosten van verschillende typen jeugdhulp, verdeeld over de categorieën eigen kracht, lichte, intensieve en specialistische ondersteuning. Maak ten behoeve van deze overzichten afspraken met de aanbieders van jeugdhulp over het tijdig rapporteren over aantallen cliënten en de kosten van ondersteuningstrajecten.

Evaluatie/onderzoek

 • Beoordeel bij de geplande 2e evaluatie van het toegangsmodel in 2017 in hoeverre de knelpunten, die bij de 1e evaluatie zijn opgemerkt, zijn opgelost. Overweeg naar aanleiding van deze evaluatie ook expliciet of een ander toegangsmodel (bijvoorbeeld een centraal loket of multidisciplinair team) tot een beter functionerende toegang zou kunnen leiden.

Informatievoorziening sturing

 • Verbeter het inzicht in het gebruik en de kosten van jeugdhulp, door minimaal halfjaarlijks actuele en complete overzichten op te stellen van het gebruik en de kosten van verschillende typen jeugdhulp, verdeeld over de categorieën eigen kracht, lichte, intensieve en specialistische ondersteuning. Maak ten behoeve van deze overzichten afspraken met de aanbieders van jeugdhulp over het tijdig rapporteren over aantallen cliënten en de kosten van ondersteuningstrajecten.

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Verbeter het inzicht in het gebruik en de kosten van jeugdhulp, door minimaal halfjaarlijks actuele en complete overzichten op te stellen van het gebruik en de kosten van verschillende typen jeugdhulp, verdeeld over de categorieën eigen kracht, lichte, intensieve en specialistische ondersteuning. Maak ten behoeve van deze overzichten afspraken met de aanbieders van jeugdhulp over het tijdig rapporteren over aantallen cliënten en de kosten van ondersteuningstrajecten.

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

 • Beoordeel in hoeverre recht wordt gedaan aan het voornemen uit het beleidsplan 3D om ‘in te zetten op vroegtijdig signaleren en ingrijpen’. Tref indien gewenst maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan het opvullen van lacunes in het netwerk van vroege signalering van jeugdproblematiek of het vergroten van de capaciteit van de toegangspartijen voor het uitwerken van preventieve methoden en werkwijzen.
 • De pilot (thans reguliere werkwijze) ‘grip op instroom’ heeft geleid tot een beter inzicht in en grip op de instroom naar specialistische jeugdhulp. Bovendien is door de pilot het gebruik van (dure) GGZ-zorg voorkomen.

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

 • Maak ten behoeve van de overzichten van het gebruik en de kosten van verschillende typen jeugdhulp afspraken met de aanbieders van jeugdhulp over het tijdig rapporteren over aantallen cliënten en de kosten van ondersteuningstrajecten.
 • Verbeter het functioneren van het huidige toegangsmodel door de knelpunten die worden geconstateerd in de evaluatie van het toegangsmodel en het onderzoek van de rekenkamer aan te pakken. Besteed hierbij specifiek aandacht aan de afspraken met de toegangspartijen over casushouderschap en het delen van informatie tussen de toegangspartijen over hulpvragen en over het beëindigen van hulpverlening.
 • Vanaf 2017 zal een aantal vormen van jeugdhulp niet meer regionaal, maar lokaal worden ingekocht door de gemeente. Neem in contracten met de aanbieders van deze vormen van jeugdhulp afspraken op over:
 • Het tijdig informeren van de gemeente wanneer hulpverlening aan een cliënt wordt gestart en beëindigd.
 • Het tijdig en juist factureren van de kosten van hulpverlening.
 • Bekostiging op basis van resultaten, waaronder het realiseren van een verschuiving van zware naar lichtere vormen van ondersteuning in samenwerking met eerstelijnspartijen.
 • Het rapporteren over klanttevredenheid en klachten over de dienstverlening.

Organisatie van de toegang

 • Beoordeel in hoeverre recht wordt gedaan aan het voornemen uit het beleidsplan 3D om ‘in te zetten op vroegtijdig signaleren en ingrijpen’.Tref indien gewenst maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan het opvullen van lacunes in het netwerk van vroege signalering van jeugdproblematiek of het vergroten van de capaciteit van de toegangspartijen voor het uitwerken van preventieve methoden en werkwijzen.
 • Verbeter het functioneren van het huidige toegangsmodel door de knelpunten die worden geconstateerd in de evaluatie van het toegangsmodel en het onderzoek van de rekenkamer aan te pakken.

Signalering

 • Beoordeel in hoeverre recht wordt gedaan aan het voornemen uit het beleidsplan 3D om ‘in te zetten op vroegtijdig signaleren en ingrijpen’. Tref indien gewenst maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan het opvullen van lacunes in het netwerk van vroege signalering van jeugdproblematiek of het vergroten van de capaciteit van de toegangspartijen voor het uitwerken van preventieve methoden en werkwijzen.

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

 • Investeer in de samenwerking met huisartsen, zodat zij het CJG weten te vinden bij vragen rondom hulp en ondersteuning in een gezin.

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Investeer in de samenwerking met huisartsen, zodat zij het CJG weten te vinden bij vragen rondom hulp en ondersteuning in een gezin.

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Leeuwarden (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Vraag het college om de Notitie wachttijden vast te stellen en deze ook in de keten te implementeren

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

 • Vraag het college de huidige inkoopsystematiek grondig te evalueren en geef hiervoor duidelijke criteria mee.

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

 • Vraag het college om periodieke informatie over de doorwerking van de adviezen van de taskforce jeugd.

Evaluatie/onderzoek

 • Vraag het college om het probleem van de doorstroming verder te onderzoeken en verzoek het college de zorgaanbieders mogelijke oplossingen aan te laten dragen.
 • Vraag het college de huidige inkoopsystematiek grondig te evalueren en geef hiervoor duidelijke criteria mee.
 • Vraag het college om periodieke informatie over de doorwerking van de adviezen van de taskforce jeugd.

Informatievoorziening sturing

 • Vraag het college periodiek om beschikbare sturingsinformatie over wachttijden, klanttevredenheid en doelrealisatie zoals dat door zorgaanbieders wordt aangeleverd aan Sociaal Domein Fryslân.

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Vraag het college periodiek om beschikbare sturingsinformatie over wachttijden, klanttevredenheid en doelrealisatie zoals dat door zorgaanbieders wordt aangeleverd aan Sociaal Domein Fryslân.

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Vraag het college om het probleem van de doorstroming verder te onderzoeken en verzoek het college de zorgaanbieders mogelijke oplossingen aan te laten dragen.

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Leiden en Leiderdorp (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Nader onderzoek aanbod jeugdhulp: Gebrek aan passend aanbod wordt door de verwijzers genoemd als het grootste knelpunt in de toegang tot de jeugdhulp. Nader onderzoek is gewenst om te bepalen of het beschikbare aanbod daadwerkelijk te smal is, tot welke problematiek de wachtlijsten leiden en om te analyseren welke zorgvormen worden gemist. In het bijzonder zou dan moeten worden gekeken naar hoe de verwijzers (Jeugd en Gezin Teams, jeugdartsen, huisartsen, jeugdbeschermers enz.) de aansluiting op het huidige aanbod ervaren en wat zij missen. Op basis van dit nadere onderzoek kan gekeken worden wat effectieve maatregelen zouden kunnen zijn om deze knelpunten op te lossen of te beperken. Door dit systematisch in kaart te brengen kan bovendien een lerende cyclus ontstaan tussen beleid, inkoop en toegang.

Budget

 • We bevelen aan om expliciet de samenwerking en afstemming met huisartsen en de rest van het veld, te intensiveren en hier budget beschikbaar voor te stellen. Gebleken is dat, door werkdruk of anderszins, contacten tussen Jeugd en Gezin Teams en de huisartsen niet altijd eenvoudig te organiseren zijn.

Begroting/Jaarverslag

 • Zorg voor goede prognoses en structurele dekking van de begroting; Voor de nieuwe raadsperiode bevelen we aan de begroting te baseren op het toekomstige beroep op jeugdhulp. Hiervoor zijn goede prognoses nodig. Het jaarlijks debat over het ophogen van het budget en het zoeken naar incidentele dekking, zorgt namelijk voor ad-hoc besluiten. Hierdoor zijn er lange wachtlijsten én moet de raad alsnog geld ter beschikking stellen aan het einde van het jaar. In het beleidsakkoord wordt gesteld dat onderzocht wordt hoe de inkoop van de zorg beter kan voor Leiden. We adviseren de raad hier scherp op mee te kijken, gelet op de aandachtspunten die in het onderzoek geconstateerd zijn.

Uitgaven

-

Inkoop

 • Nader onderzoek aanbod jeugdhulp: Gebrek aan passend aanbod wordt door de verwijzers genoemd als het grootste knelpunt in de toegang tot de jeugdhulp. Nader onderzoek is gewenst om te bepalen of het beschikbare aanbod daadwerkelijk te smal is, tot welke problematiek de wachtlijsten leiden en om te analyseren welke zorgvormen worden gemist. In het bijzonder zou dan moeten worden gekeken naar hoe de verwijzers (Jeugd en Gezin Teams, jeugdartsen, huisartsen, jeugdbeschermers enz.) de aansluiting op het huidige aanbod ervaren en wat zij missen. Op basis van dit nadere onderzoek kan gekeken worden wat effectieve maatregelen zouden kunnen zijn om deze knelpunten op te lossen of te beperken. Door dit systematisch in kaart te brengen kan bovendien een lerende cyclus ontstaan tussen beleid, inkoop en toegang.
 • Zorg voor goede prognoses en structurele dekking van de begroting; Voor de nieuwe raadsperiode bevelen we aan de begroting te baseren op het toekomstige beroep op jeugdhulp. Hiervoor zijn goede prognoses nodig. Het jaarlijks debat over het ophogen van het budget en het zoeken naar incidentele dekking, zorgt namelijk voor ad-hoc besluiten. Hierdoor zijn er lange wachtlijsten én moet de raad alsnog geld ter beschikking stellen aan het einde van het jaar. In het beleidsakkoord wordt gesteld dat onderzocht wordt hoe de inkoop van de zorg beter kan voor Leiden. We adviseren de raad hier scherp op mee te kijken, gelet op de aandachtspunten die in het onderzoek geconstateerd zijn.

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Versterk netwerksamenwerking door het stellen van proceskaders: De kaders zijn ruim en niet heel scherp. Dat kan lastig zijn als u strak wilt sturen. U kunt er als raad voor kiezen om de inhoudelijke kaders aan te scherpen op basis van de knelpunten, bijvoorbeeld door te bepalen wie de regie heeft op 1-gezin-1-plan. We bevelen dit echter niet aan. We zien er meer potentie in om dit over te laten aan het veld: laat professionals met elkaar afspraken maken. Daarom bevelen we aan om de sturing op de toegang tot jeugdhulp te vergroten, door het creëren van randvoorwaarden voor netwerksamenwerking. Dit kan door het (laten) organiseren van de dialoog tussen organisaties in de keten en budget ter beschikking te stellen om samenwerking met organisaties te verbeteren die geen directe financieringsrelatie hebben met de gemeente. Afhankelijk van het vraagstuk en het type organisatie kan dit door proceskaders mee te geven op lokaal dan wel regionaal niveau. Zo kan de samenwerking met huisartsen het beste op lokaal niveau verstevigd worden en samenwerking in het gedwongen kader op regionaal niveau.

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Versterk netwerksamenwerking door het stellen van proceskaders: De kaders zijn ruim en niet heel scherp. Dat kan lastig zijn als u strak wilt sturen. U kunt er als raad voor kiezen om de inhoudelijke kaders aan te scherpen op basis van de knelpunten, bijvoorbeeld door te bepalen wie de regie heeft op 1-gezin-1-plan. We bevelen dit echter niet aan. We zien er meer potentie in om dit over te laten aan het veld: laat professionals met elkaar afspraken maken. Daarom bevelen we aan om de sturing op de toegang tot jeugdhulp te vergroten, door het creëren van randvoorwaarden voor netwerksamenwerking. Dit kan door het (laten) organiseren van de dialoog tussen organisaties in de keten en budget ter beschikking te stellen om samenwerking met organisaties te verbeteren die geen directe financieringsrelatie hebben met de gemeente. Afhankelijk van het vraagstuk en het type organisatie kan dit door proceskaders mee te geven op lokaal dan wel regionaal niveau. Zo kan de samenwerking met huisartsen het beste op lokaal niveau verstevigd worden en samenwerking in het gedwongen kader op regionaal niveau.
 • Zorg voor goede prognoses en structurele dekking van de begroting; Voor de nieuwe raadsperiode bevelen we aan de begroting te baseren op het toekomstige beroep op jeugdhulp. Hiervoor zijn goede prognoses nodig. Het jaarlijks debat over het ophogen van het budget en het zoeken naar incidentele dekking, zorgt namelijk voor ad-hoc besluiten. Hierdoor zijn er lange wachtlijsten én moet de raad alsnog geld ter beschikking stellen aan het einde van het jaar. In het beleidsakkoord wordt gesteld dat onderzocht wordt hoe de inkoop van de zorg beter kan voor Leiden. We adviseren de raad hier scherp op mee te kijken, gelet op de aandachtspunten die in het onderzoek geconstateerd zijn.

Controlerende rol gemeenteraad

 • De noodzaak om de overgang 18-/18+ aan te pakken, is reeds onderkend in het beleidsakkoord. We bevelen de raad aan om zicht te houden op de uitwerking.
 • Zorg voor goede prognoses en structurele dekking van de begroting: Voor de nieuwe raadsperiode bevelen we aan de begroting te baseren op het toekomstige beroep op jeugdhulp. Hiervoor zijn goede prognoses nodig. Het jaarlijks debat over het ophogen van het budget en het zoeken naar incidentele dekking, zorgt namelijk voor ad-hoc besluiten. Hierdoor zijn er lange wachtlijsten én moet de raad alsnog geld ter beschikking stellen aan het einde van het jaar. In het beleidsakkoord wordt gesteld dat onderzocht wordt hoe de inkoop van de zorg beter kan voor Leiden. We adviseren de raad hier scherp op mee te kijken, gelet op de aandachtspunten die in het onderzoek geconstateerd zijn.

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Nader onderzoek aanbod jeugdhulp: Gebrek aan passend aanbod wordt door de verwijzers genoemd als het grootste knelpunt in de toegang tot de jeugdhulp. Nader onderzoek is gewenst om te bepalen of het beschikbare aanbod daadwerkelijk te smal is, tot welke problematiek de wachtlijsten leiden en om te analyseren welke zorgvormen worden gemist. In het bijzonder zou dan moeten worden gekeken naar hoe de verwijzers (Jeugd en Gezin Teams, jeugdartsen, huisartsen, jeugdbeschermers enz.) de aansluiting op het huidige aanbod ervaren en wat zij missen. Op basis van dit nadere onderzoek kan gekeken worden wat effectieve maatregelen zouden kunnen zijn om deze knelpunten op te lossen of te beperken. Door dit systematisch in kaart te brengen kan bovendien een lerende cyclus ontstaan tussen beleid, inkoop en toegang.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Zorg voor een gestructureerde informatiestroom: Als raad heeft u goede en gerichte informatie nodig om uw kaderstellende en controlerende rol te kunnen vervullen. Door het jaar heen ontvangt u veel informatie. Het is hierdoor lastig te achterhalen welke informatie representatief en relevant is om tot een afgewogen besluit te kunnen komen[...] We raden aan om de informatiestroom te splitsen in twee sporen; een spoor gericht op besluitvorming en een spoor gericht op het onderling delen van informatie [...]. In onderstaande cyclus is te zien hoe u uw aandacht goed kunt verdelen over het jaar:
 • Kwartaal 1: informatie over afgelopen jaar, analyse van rapportages en cijfers en nieuwe trends en ontwikkelingen.
 • Kwartaal 2: meningsvorming door gesprekken met netwerkpartners en cliënten.
 • Kwartaal 3: besluitvorming inhoudelijke en financiële kaders jeugdhulp.
 • Kwartaal 4: vaststellen begroting gemeente

Informatievoorziening controle

 • Zorg voor een gestructureerde informatiestroom: Als raad heeft u goede en gerichte informatie nodig om uw kaderstellende en controlerende rol te kunnen vervullen. Door het jaar heen ontvangt u veel informatie. Het is hierdoor lastig te achterhalen welke informatie representatief en relevant is om tot een afgewogen besluit te kunnen komen[...] We raden aan om de informatiestroom te splitsen in twee sporen; een spoor gericht op besluitvorming en een spoor gericht op het onderling delen van informatie [...]. In onderstaande cyclus is te zien hoe u uw aandacht goed kunt verdelen over het jaar:
 • Kwartaal 1: informatie over afgelopen jaar, analyse van rapportages en cijfers en nieuwe trends en ontwikkelingen.
 • Kwartaal 2: meningsvorming door gesprekken met netwerkpartners en cliënten.
 • Kwartaal 3: besluitvorming inhoudelijke en financiële kaders jeugdhulp.
 • Kwartaal 4: vaststellen begroting gemeente

Organsatie van de jeugdhulp

 • De noodzaak om de overgang 18-/18+ aan te pakken, is reeds onderkend in het beleidsakkoord. We bevelen de raad aan om zicht te houden op de uitwerking.

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

 • Nader onderzoek aanbod jeugdhulp: Gebrek aan passend aanbod wordt door de verwijzers genoemd als het grootste knelpunt in de toegang tot de jeugdhulp. Nader onderzoek is gewenst om te bepalen of het beschikbare aanbod daadwerkelijk te smal is, tot welke problematiek de wachtlijsten leiden en om te analyseren welke zorgvormen worden gemist. In het bijzonder zou dan moeten worden gekeken naar hoe de verwijzers (Jeugd en Gezin Teams, jeugdartsen, huisartsen, jeugdbeschermers enz.) de aansluiting op het huidige aanbod ervaren en wat zij missen. Op basis van dit nadere onderzoek kan gekeken worden wat effectieve maatregelen zouden kunnen zijn om deze knelpunten op te lossen of te beperken. Door dit systematisch in kaart te brengen kan bovendien een lerende cyclus ontstaan tussen beleid, inkoop en toegang.

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Versterk netwerksamenwerking door het stellen van proceskaders: De kaders zijn ruim en niet heel scherp. Dat kan lastig zijn als u strak wilt sturen. U kunt er als raad voor kiezen om de inhoudelijke kaders aan te scherpen op basis van de knelpunten, bijvoorbeeld door te bepalen wie de regie heeft op 1-gezin-1-plan. We bevelen dit echter niet aan. We zien er meer potentie in om dit over te laten aan het veld: laat professionals met elkaar afspraken maken. Daarom bevelen we aan om de sturing op de toegang tot jeugdhulp te vergroten, door het creëren van randvoorwaarden voor netwerksamenwerking. Dit kan door het (laten) organiseren van de dialoog tussen organisaties in de keten en budget ter beschikking te stellen om samenwerking met organisaties te verbeteren die geen directe financieringsrelatie hebben met de gemeente. Afhankelijk van het vraagstuk en het type organisatie kan dit door proceskaders mee te geven op lokaal dan wel regionaal niveau. Zo kan de samenwerking met huisartsen het beste op lokaal niveau verstevigd worden en samenwerking in het gedwongen kader op regionaal niveau.
 • We bevelen aan om expliciet de samenwerking en afstemming met huisartsen en de rest van het veld, te intensiveren en hier budget beschikbaar voor te stellen. Gebleken is dat, door werkdruk of anderszins, contacten tussen Jeugd en Gezin Teams en de huisartsen niet altijd eenvoudig te organiseren zijn.
 • In het beleidsakkoord wordt gesteld dat de huisartsen meer kunnen samenwerken met Jeugd en Gezin Teams en vaker praktijkondersteuners voor jeugd kunnen inzetten. Dit om verwijzing naar dure zorg te beperken. Uit het onderzoek blijkt dat huisartsen ook wel eens ingezet worden als ‘administratieve verwijzer’ door bijvoorbeeld scholen, een rol die wellicht weinig toegevoegde waarde heeft. Deze route geeft werkdruk voor de huisartsen, en kan wellicht anders opgelost worden. Aanbevolen wordt om dit in de samenwerking te organiseren.

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

 • Nader onderzoek aanbod jeugdhulp: Gebrek aan passend aanbod wordt door de verwijzers genoemd als het grootste knelpunt in de toegang tot de jeugdhulp. Nader onderzoek is gewenst om te bepalen of het beschikbare aanbod daadwerkelijk te smal is, tot welke problematiek de wachtlijsten leiden en om te analyseren welke zorgvormen worden gemist. In het bijzonder zou dan moeten worden gekeken naar hoe de verwijzers (Jeugd en Gezin Teams, jeugdartsen, huisartsen, jeugdbeschermers enz.) de aansluiting op het huidige aanbod ervaren en wat zij missen. Op basis van dit nadere onderzoek kan gekeken worden wat effectieve maatregelen zouden kunnen zijn om deze knelpunten op te lossen of te beperken. Door dit systematisch in kaart te brengen kan bovendien een lerende cyclus ontstaan tussen beleid, inkoop en toegang.

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Maassluis (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Aanbeveling aan de raad:
  Formuleer kaders waaraan een samenhangend dashboard richting de raad tenminste aan moet voldoen. Doe dit zelf of vraag het college om de raad zo spoedig als mogelijk daartoe in stelling te brengen met een raadsvoorstel. Het dashboard moet tenminste bestaan uit drie verschillende lagen, waardoor de samenhang zichtbaar wordt:
 • Laag 1 Maatschappelijke effecten: de doelen van de transformatie en de mate van realisatie van die doelen. Dit kan bestaan uit een mix van kwantitatieve informatie maar ook kwalitatieve informatie.
 • Laag 2 Uitvoeringsprestaties: operationele informatie over de normen en prestaties van de toegang en die van zorghulpaanbieders. Denk aan instroom, doorverwijzingen, wachtlijsten, uitstroom, kosten et cetera. Waarbij de informatie ook wordt voorzien van een zinvolle duiding/verklaring en trends. Bijvoorbeeld: wat zegt een wachtlijst van x cliënten? Hoe ontstaat die wachtlijst en vormt het een probleem? Groeit de wachtlijst of neemt het toe, en waarom?
 • Laag 3 Innovatie/ verbetermaatregelen en samenwerking/middelen: waar liggen de accenten (in samenhang met laag 1 en 2) op verbetermaatregelen en innovatie en welke middelen worden hiervoor ingezet? Wie voert de verbetermaatregelen uit in het netwerk en wie innoveert?
 • Door de gelaagdheid van het dashboard ontstaat ook een heldere rol- en taakverdeling tussen raad en college. De raad kan zijn aandacht, ten aanzien van zijn kaderstellende en controlerende rol, meer richten op de eerste laag: de maatschappelijke effecten of doelen van de transformatie. Het college op de tweede laag: de uitvoeringsprestaties. Voor laag 3 ‘Innovatie’ kan de raad zich richten op de vraag op welke innovaties de gemeente inzet wil plegen en een bijdrage wil leveren (financieel, materieel, personeel et cetera). Het college kan zich vervolgens richten op de regie en uitvoering van innovatieve projecten. Dit mede via de lopende regionale samenwerkingsagenda, dus in samenwerking met andere gemeenten en partners in het zorgnetwerk.
  Aanbevelingen aan het college:
 • Lever in opdracht van de raad het hierboven genoemde dashboard. Ontwikkel het dashboard samen met de toegang en de partners in het zorgnetwerk. Benut de informatiepositie van individuele partners en maak die tot een gezamenlijk en samenhangend geheel. Dit kan onderdeel uitmaken van een samenwerkingsconvenant en/of -contracten die worden afgesloten.
 • Organiseer regelmatig beeldvormende sessies met de raad en de partners in het zorgnetwerk over de resultaten - op basis van het dashboard.
 • Heroverweeg samen met Vraagraak de ruimte, het mandaat , de doorzettingsmacht en de flexibiliteit die Vraagraak nodig heeft om een passende zorgmix aan te kunnen bieden en maatwerk te kunnen leveren. Betrek daarbij de in dit onderzoek opgehaalde suggesties.
 • Er zijn drie verschillende directe toegangskanalen tot hulp en zorg: Vraagraak, huisartsen en gecertificeerde instellingen. Dat is op zichzelf geen probleem maar maak scherper waar raakvlakken zijn, onderlinge afstemming nodig is en waarom en hoe dit kan. Met als doel de toegangskanalen elkaar te laten versterken.
 • Bouw de komende jaren met partners in het netwerk verder aan een gezamenlijke ontwikkelagenda (de regionale samenwerkingsagenda is hiertoe al een goede aanzet). Orden die agenda langs logische en samenhangende bouwstenen en maak ook de lokale accenten voor Maassluis zichtbaar, denk daarbij aan de accenten die uit dit onderzoek zijn voorgekomen: preventie/vroegsignalering, passende zorg/maatwerk en de overgang 18- en 18+.

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Aanbeveling aan de raad: Formuleer kaders waaraan een samenhangend dashboard richting de raad tenminste aan moet voldoen. Doe dit zelf of vraag het college om de raad zo spoedig als mogelijk daartoe in stelling te brengen met een raadsvoorstel. Het dashboard moet tenminste bestaan uit drie verschillende lagen, waardoor de samenhang zichtbaar wordt:
 • Laag 1 Maatschappelijke effecten: de doelen van de transformatie en de mate van realisatie van die doelen. Dit kan bestaan uit een mix van kwantitatieve informatie maar ook kwalitatieve informatie.
 • Laag 2 Uitvoeringsprestaties: operationele informatie over de normen en prestaties van de toegang en die van zorghulpaanbieders. Denk aan instroom, doorverwijzingen, wachtlijsten, uitstroom, kosten et cetera. Waarbij de informatie ook wordt voorzien van een zinvolle duiding/verklaring en trends. Bijvoorbeeld: wat zegt een wachtlijst van x cliënten? Hoe ontstaat die wachtlijst en vormt het een probleem? Groeit de wachtlijst of neemt het toe, en waarom?
 • Laag 3 Innovatie/ verbetermaatregelen en samenwerking/middelen: waar liggen de accenten (in samenhang met laag 1 en 2) op verbetermaatregelen en innovatie en welke middelen worden hiervoor ingezet? Wie voert de verbetermaatregelen uit in het netwerk en wie innoveert?
 • Door de gelaagdheid van het dashboard ontstaat ook een heldere rol- en taakverdeling tussen raad en college. De raad kan zijn aandacht, ten aanzien van zijn kaderstellende en controlerende rol, meer richten op de eerste laag: de maatschappelijke effecten of doelen van de transformatie. Het college op de tweede laag: de uitvoeringsprestaties. Voor laag 3 ‘Innovatie’ kan de raad zich richten op de vraag op welke innovaties de gemeente inzet wil plegen en een bijdrage wil leveren (financieel, materieel, personeel et cetera). Het college kan zich vervolgens richten op de regie en uitvoering van innovatieve projecten. Dit mede via de lopende regionale samenwerkingsagenda, dus in samenwerking met andere gemeenten en partners in het zorgnetwerk.

Controlerende rol gemeenteraad

 • Aanbeveling aan de raad: Formuleer kaders waaraan een samenhangend dashboard richting de raad tenminste aan moet voldoen. Doe dit zelf of vraag het college om de raad zo spoedig als mogelijk daartoe in stelling te brengen met een raadsvoorstel. Het dashboard moet tenminste bestaan uit drie verschillende lagen, waardoor de samenhang zichtbaar wordt:
 • Laag 1 Maatschappelijke effecten: de doelen van de transformatie en de mate van realisatie van die doelen. Dit kan bestaan uit een mix van kwantitatieve informatie maar ook kwalitatieve informatie.
 • Laag 2 Uitvoeringsprestaties: operationele informatie over de normen en prestaties van de toegang en die van zorghulpaanbieders. Denk aan instroom, doorverwijzingen, wachtlijsten, uitstroom, kosten et cetera. Waarbij de informatie ook wordt voorzien van een zinvolle duiding/verklaring en trends. Bijvoorbeeld: wat zegt een wachtlijst van x cliënten? Hoe ontstaat die wachtlijst en vormt het een probleem? Groeit de wachtlijst of neemt het toe, en waarom?
 • Laag 3 Innovatie/ verbetermaatregelen en samenwerking/middelen: waar liggen de accenten (in samenhang met laag 1 en 2) op verbetermaatregelen en innovatie en welke middelen worden hiervoor ingezet? Wie voert de verbetermaatregelen uit in het netwerk en wie innoveert?
 • Door de gelaagdheid van het dashboard ontstaat ook een heldere rol- en taakverdeling tussen raad en college. De raad kan zijn aandacht, ten aanzien van zijn kaderstellende en controlerende rol, meer richten op de eerste laag: de maatschappelijke effecten of doelen van de transformatie. Het college op de tweede laag: de uitvoeringsprestaties. Voor laag 3 ‘Innovatie’ kan de raad zich richten op de vraag op welke innovaties de gemeente inzet wil plegen en een bijdrage wil leveren (financieel, materieel, personeel et cetera). Het college kan zich vervolgens richten op de regie en uitvoering van innovatieve projecten. Dit mede via de lopende regionale samenwerkingsagenda, dus in samenwerking met andere gemeenten en partners in het zorgnetwerk.

Monitoring

 • Aanbeveling aan de raad: Formuleer kaders waaraan een samenhangend dashboard richting de raad tenminste aan moet voldoen. Doe dit zelf of vraag het college om de raad zo spoedig als mogelijk daartoe in stelling te brengen met een raadsvoorstel. Het dashboard moet tenminste bestaan uit drie verschillende lagen, waardoor de samenhang zichtbaar wordt:
 • Laag 1 Maatschappelijke effecten: de doelen van de transformatie en de mate van realisatie van die doelen. Dit kan bestaan uit een mix van kwantitatieve informatie maar ook kwalitatieve informatie.
 • Laag 2 Uitvoeringsprestaties: operationele informatie over de normen en prestaties van de toegang en die van zorghulpaanbieders. Denk aan instroom, doorverwijzingen, wachtlijsten, uitstroom, kosten et cetera. Waarbij de informatie ook wordt voorzien van een zinvolle duiding/verklaring en trends. Bijvoorbeeld: wat zegt een wachtlijst van x cliënten? Hoe ontstaat die wachtlijst en vormt het een probleem? Groeit de wachtlijst of neemt het toe, en waarom?
 • Laag 3 Innovatie/ verbetermaatregelen en samenwerking/middelen: waar liggen de accenten (in samenhang met laag 1 en 2) op verbetermaatregelen en innovatie en welke middelen worden hiervoor ingezet? Wie voert de verbetermaatregelen uit in het netwerk en wie innoveert?
  Aanbevelingen aan het college:
 • Lever in opdracht van de raad het hierboven genoemde dashboard. Ontwikkel het dashboard samen met de toegang en de partners in het zorgnetwerk. Benut de informatiepositie van individuele partners en maak die tot een gezamenlijk en samenhangend geheel. Dit kan onderdeel uitmaken van een samenwerkingsconvenant en/of -contracten die worden afgesloten.
 • Organiseer regelmatig beeldvormende sessies met de raad en de partners in het zorgnetwerk over de resultaten - op basis van het dashboard.

Evaluatie/onderzoek

 • Aanbeveling aan de raad: Formuleer kaders waaraan een samenhangend dashboard richting de raad tenminste aan moet voldoen. Doe dit zelf of vraag het college om de raad zo spoedig als mogelijk daartoe in stelling te brengen met een raadsvoorstel. Het dashboard moet tenminste bestaan uit drie verschillende lagen, waardoor de samenhang zichtbaar wordt:
 • Laag 1 Maatschappelijke effecten: de doelen van de transformatie en de mate van realisatie van die doelen. Dit kan bestaan uit een mix van kwantitatieve informatie maar ook kwalitatieve informatie.
 • Laag 2 Uitvoeringsprestaties: operationele informatie over de normen en prestaties van de toegang en die van zorghulpaanbieders. Denk aan instroom, doorverwijzingen, wachtlijsten, uitstroom, kosten et cetera. Waarbij de informatie ook wordt voorzien van een zinvolle duiding/verklaring en trends. Bijvoorbeeld: wat zegt een wachtlijst van x cliënten? Hoe ontstaat die wachtlijst en vormt het een probleem? Groeit de wachtlijst of neemt het toe, en waarom?
 • Laag 3 Innovatie/ verbetermaatregelen en samenwerking/middelen: waar liggen de accenten (in samenhang met laag 1 en 2) op verbetermaatregelen en innovatie en welke middelen worden hiervoor ingezet? Wie voert de verbetermaatregelen uit in het netwerk en wie innoveert?

Informatievoorziening sturing

 • Aanbeveling aan de raad: Formuleer kaders waaraan een samenhangend dashboard richting de raad tenminste aan moet voldoen. Doe dit zelf of vraag het college om de raad zo spoedig als mogelijk daartoe in stelling te brengen met een raadsvoorstel. Het dashboard moet tenminste bestaan uit drie verschillende lagen, waardoor de samenhang zichtbaar wordt:
 • Laag 1 Maatschappelijke effecten: de doelen van de transformatie en de mate van realisatie van die doelen. Dit kan bestaan uit een mix van kwantitatieve informatie maar ook kwalitatieve informatie.
 • Laag 2 Uitvoeringsprestaties: operationele informatie over de normen en prestaties van de toegang en die van zorghulpaanbieders. Denk aan instroom, doorverwijzingen, wachtlijsten, uitstroom, kosten et cetera. Waarbij de informatie ook wordt voorzien van een zinvolle duiding/verklaring en trends. Bijvoorbeeld: wat zegt een wachtlijst van x cliënten? Hoe ontstaat die wachtlijst en vormt het een probleem? Groeit de wachtlijst of neemt het toe, en waarom?
 • Laag 3 Innovatie/ verbetermaatregelen en samenwerking/middelen: waar liggen de accenten (in samenhang met laag 1 en 2) op verbetermaatregelen en innovatie en welke middelen worden hiervoor ingezet? Wie voert de verbetermaatregelen uit in het netwerk en wie innoveert?

Informatievoorziening kaderstelling

 • Aanbeveling aan de raad: Formuleer kaders waaraan een samenhangend dashboard richting de raad tenminste aan moet voldoen. Doe dit zelf of vraag het college om de raad zo spoedig als mogelijk daartoe in stelling te brengen met een raadsvoorstel. Het dashboard moet tenminste bestaan uit drie verschillende lagen, waardoor de samenhang zichtbaar wordt:
 • Laag 1 Maatschappelijke effecten: de doelen van de transformatie en de mate van realisatie van die doelen. Dit kan bestaan uit een mix van kwantitatieve informatie maar ook kwalitatieve informatie.
 • Laag 2 Uitvoeringsprestaties: operationele informatie over de normen en prestaties van de toegang en die van zorghulpaanbieders. Denk aan instroom, doorverwijzingen, wachtlijsten, uitstroom, kosten et cetera. Waarbij de informatie ook wordt voorzien van een zinvolle duiding/verklaring en trends. Bijvoorbeeld: wat zegt een wachtlijst van x cliënten? Hoe ontstaat die wachtlijst en vormt het een probleem? Groeit de wachtlijst of neemt het toe, en waarom?
 • Laag 3 Innovatie/ verbetermaatregelen en samenwerking/middelen: waar liggen de accenten (in samenhang met laag 1 en 2) op verbetermaatregelen en innovatie en welke middelen worden hiervoor ingezet? Wie voert de verbetermaatregelen uit in het netwerk en wie innoveert?

Informatievoorziening controle

 • Aanbeveling aan de raad: Formuleer kaders waaraan een samenhangend dashboard richting de raad tenminste aan moet voldoen. Doe dit zelf of vraag het college om de raad zo spoedig als mogelijk daartoe in stelling te brengen met een raadsvoorstel. Het dashboard moet tenminste bestaan uit drie verschillende lagen, waardoor de samenhang zichtbaar wordt:
 • Laag 1 Maatschappelijke effecten: de doelen van de transformatie en de mate van realisatie van die doelen. Dit kan bestaan uit een mix van kwantitatieve informatie maar ook kwalitatieve informatie.
 • Laag 2 Uitvoeringsprestaties: operationele informatie over de normen en prestaties van de toegang en die van zorghulpaanbieders. Denk aan instroom, doorverwijzingen, wachtlijsten, uitstroom, kosten et cetera. Waarbij de informatie ook wordt voorzien van een zinvolle duiding/verklaring en trends. Bijvoorbeeld: wat zegt een wachtlijst van x cliënten? Hoe ontstaat die wachtlijst en vormt het een probleem? Groeit de wachtlijst of neemt het toe, en waarom?
 • Laag 3 Innovatie/ verbetermaatregelen en samenwerking/middelen: waar liggen de accenten (in samenhang met laag 1 en 2) op verbetermaatregelen en innovatie en welke middelen worden hiervoor ingezet? Wie voert de verbetermaatregelen uit in het netwerk en wie innoveert?
  Aanbevelingen aan het college:
 • Lever in opdracht van de raad het hierboven genoemde dashboard. Ontwikkel het dashboard samen met de toegang en de partners in het zorgnetwerk. Benut de informatiepositie van individuele partners en maak die tot een gezamenlijk en samenhangend geheel. Dit kan onderdeel uitmaken van een samenwerkingsconvenant en/of -contracten die worden afgesloten.
 • Organiseer regelmatig beeldvormende sessies met de raad en de partners in het zorgnetwerk over de resultaten - op basis van het dashboard.

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-Aanbeveling aan het college:

 • Er zijn drie verschillende directe toegangskanalen tot hulp en zorg: Vraagraak, huisartsen en gecertificeerde instellingen. Dat is op zichzelf geen probleem maar maak scherper waar raakvlakken zijn, onderlinge afstemming nodig is en waarom en hoe dit kan. Met als doel de toegangskanalen elkaar te laten versterken.

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-Aanbeveling aan het college: Bouw de komende jaren met partners in het netwerk verder aan een gezamenlijke ontwikkelagenda (de regionale samenwerkingsagenda is hiertoe al een goede aanzet). Orden die agenda langs logische en samenhangende bouwstenen en maak ook de lokale accenten voor Maassluis zichtbaar, denk daarbij aan de accenten die uit dit onderzoek zijn voorgekomen: preventie/vroegsignalering, passende zorg/maatwerk en de overgang 18- en 18+.

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-Aanbevelingen aan het college:

 • Heroverweeg samen met Vraagraak de ruimte, het mandaat , de doorzettingsmacht en de flexibiliteit die Vraagraak nodig heeft om een passende zorgmix aan te kunnen bieden en maatwerk te kunnen leveren. Betrek daarbij de in dit onderzoek opgehaalde suggesties.

Voorzieningen

-

Samenwerking

-Aanbeveling aan het college: Bouw de komende jaren met partners in het netwerk verder aan een gezamenlijke ontwikkelagenda (de regionale samenwerkingsagenda is hiertoe al een goede aanzet). Orden die agenda langs logische en samenhangende bouwstenen en maak ook de lokale accenten voor Maassluis zichtbaar, denk daarbij aan de accenten die uit dit onderzoek zijn voorgekomen: preventie/vroegsignalering, passende zorg/maatwerk en de overgang 18- en 18+.

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Aanbeveling aan de raad: Formuleer kaders waaraan een samenhangend dashboard richting de raad tenminste aan moet voldoen. Doe dit zelf of vraag het college om de raad zo spoedig als mogelijk daartoe in stelling te brengen met een raadsvoorstel. Het dashboard moet tenminste bestaan uit drie verschillende lagen, waardoor de samenhang zichtbaar wordt:
 • Laag 1 Maatschappelijke effecten: de doelen van de transformatie en de mate van realisatie van die doelen. Dit kan bestaan uit een mix van kwantitatieve informatie maar ook kwalitatieve informatie.
 • Laag 2 Uitvoeringsprestaties: operationele informatie over de normen en prestaties van de toegang en die van zorghulpaanbieders. Denk aan instroom, doorverwijzingen, wachtlijsten, uitstroom, kosten et cetera. Waarbij de informatie ook wordt voorzien van een zinvolle duiding/verklaring en trends. Bijvoorbeeld: wat zegt een wachtlijst van x cliënten? Hoe ontstaat die wachtlijst en vormt het een probleem? Groeit de wachtlijst of neemt het toe, en waarom?
 • Laag 3 Innovatie/ verbetermaatregelen en samenwerking/middelen: waar liggen de accenten (in samenhang met laag 1 en 2) op verbetermaatregelen en innovatie en welke middelen worden hiervoor ingezet? Wie voert de verbetermaatregelen uit in het netwerk en wie innoveert?

Resultaat Jeugdbeleid

 • Aanbeveling aan de raad: Formuleer kaders waaraan een samenhangend dashboard richting de raad tenminste aan moet voldoen. Doe dit zelf of vraag het college om de raad zo spoedig als mogelijk daartoe in stelling te brengen met een raadsvoorstel. Het dashboard moet tenminste bestaan uit drie verschillende lagen, waardoor de samenhang zichtbaar wordt:
 • Laag 1 Maatschappelijke effecten: de doelen van de transformatie en de mate van realisatie van die doelen. Dit kan bestaan uit een mix van kwantitatieve informatie maar ook kwalitatieve informatie.
 • Laag 2 Uitvoeringsprestaties: operationele informatie over de normen en prestaties van de toegang en die van zorghulpaanbieders. Denk aan instroom, doorverwijzingen, wachtlijsten, uitstroom, kosten et cetera. Waarbij de informatie ook wordt voorzien van een zinvolle duiding/verklaring en trends. Bijvoorbeeld: wat zegt een wachtlijst van x cliënten? Hoe ontstaat die wachtlijst en vormt het een probleem? Groeit de wachtlijst of neemt het toe, en waarom?
 • Laag 3 Innovatie/ verbetermaatregelen en samenwerking/middelen: waar liggen de accenten (in samenhang met laag 1 en 2) op verbetermaatregelen en innovatie en welke middelen worden hiervoor ingezet? Wie voert de verbetermaatregelen uit in het netwerk en wie innoveert?

Maastricht (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • College:
 • Besteed meer aandacht aan het verhelderen van de verhouding tussen de verschillende plannen, doelstellingen, programma’s en rapportages.
 • Besteed meer aandacht aan het verhelderen van de implicaties van de verschillende plannen, doelstellingen, programma’s en rapportages voor het lokale niveau.
 • Informeer de raad ook over de implicaties die het beleid terzake van de afstemming jeugdzorg –onderwijs heeft op andere beleidsterreinen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, met name onderwijshuisvesting.
 • Maak werk van de formalisering van de afspraken rond het OOGO Passend Onderwijs-Jeugdhulp en van de dossiervorming rond het OOGO.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Accepteer als raad dat niet alle onderdelen even intensief gevolgd kunnen worden. Stel als raad prioriteiten en maak gezamenlijk met het college afspraken over de manier waarop de raad betrokken wordt bij de vele onderdelen van de beleidsterreinen jeugdzorg en onderwijs.

Controlerende rol gemeenteraad

 • Accepteer als raad dat niet alle onderdelen even intensief gevolgd kunnen worden. Stel als raad prioriteiten en maak gezamenlijk met het college afspraken over de manier waarop de raad betrokken wordt bij de vele onderdelen van de beleidsterreinen jeugdzorg en onderwijs.

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • College:
 • Informeer de raad ook over de implicaties die het beleid terzake van de afstemming jeugdzorg –onderwijs heeft op andere beleidsterreinen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, met name onderwijshuisvesting.

Informatievoorziening controle

 • College:
 • Maak meer werk van reflectie op voortgangsrapportages zodat de raad wordt uitgenodigd om het politieke debat te voeren over de vraag of het beleid bijgesteld moet worden.

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Medemblik – Opmeer (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Volg de trends en ontwikkelingen van de visie en vertaal de aanbevelingen van landelijke onderzoeken op het gebied van Jeugdhulp.
 • Ga in beleid en uitvoeringsplan nadrukkelijk en scherper aan de slag met de principes van ketensamenwerking

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Versterk de kaderstelling en controle op het maatschappelijk effect.
 • Stuur in de praktijk meer op belangrijke samenwerkingsaspecten.
 • Ga in beleid en uitvoeringsplan nadrukkelijk en scherper aan de slag met de principes van ketensamenwerking

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Versterk de kaderstelling en controle op het maatschappelijk effect.
 • Ga in beleid en uitvoeringsplan nadrukkelijk en scherper aan de slag met de principes van ketensamenwerking

Controlerende rol gemeenteraad

 • Versterk de kaderstelling en controle op het maatschappelijk effect.

Monitoring

 • Volg de trends en ontwikkelingen van de visie en vertaal de aanbevelingen van landelijke onderzoeken op het gebied van Jeugdhulp.

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

 • Stuur in de praktijk meer op belangrijke samenwerkingsaspecten.
 • Ga in beleid en uitvoeringsplan nadrukkelijk en scherper aan de slag met de principes van ketensamenwerking

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Stuur in de praktijk meer op belangrijke samenwerkingsaspecten.
 • Ga in beleid en uitvoeringsplan nadrukkelijk en scherper aan de slag met de principes van ketensamenwerking

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Stuur in de praktijk meer op belangrijke samenwerkingsaspecten.
 • Ga in beleid en uitvoeringsplan nadrukkelijk en scherper aan de slag met de principes van ketensamenwerking

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Midden-Drenthe (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Actualiseer beleid en formuleer daarbij concrete doelstellingen en indicatoren. Om goed vorm te kunnen geven aan de doorontwikkeling van het CJG en de Jeugdhulp in Midden-Drenthe, is het van belang om het huidige beleid te actualiseren. Wij adviseren om bij de vormgeving van dit beleid het CJG en andere uitvoerende organisaties (zoals scholen, huisartsen, etc.) nauw te betrekken. Om de doorontwikkeling van de jeugdhulp goed te kunnen monitoren is het van belang concrete doelstellingen en waar mogelijk indicatoren te benoemen.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Verbeter de sturing en facilitering van het CJG. In de afgelopen jaren hebben medewerkers van het CJG meerdere malen kenbaar gemaakt tegen bepaalde problemen aan te lopen. Deze problemen zijn in geringe mate en op trage wijze opgepakt. Er is een betere koppeling tussen de uitvoerenden bij het CJG en het beleid nodig. Signalen van het CJG dienen beter en sneller vertaald te worden naar aanpassingen in het beleid en (daaraan gekoppelde) noodzakelijke investeringen.

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

 • Actualiseer beleid en formuleer daarbij concrete doelstellingen en indicatoren. Om goed vorm te kunnen geven aan de doorontwikkeling van het CJG en de Jeugdhulp in Midden-Drenthe, is het van belang om het huidige beleid te actualiseren. Wij adviseren om bij de vormgeving van dit beleid het CJG en andere uitvoerende organisaties (zoals scholen, huisartsen, etc.) nauw te betrekken. Om de doorontwikkeling van de jeugdhulp goed te kunnen monitoren is het van belang concrete doelstellingen en waar mogelijk indicatoren te benoemen.
 • Verbeter de informatievoorziening. Om juiste beleidskeuzes te kunnen maken en (financiële) risico’s te kunnen beheersen is het van groot belang te beschikken over adequate informatie. De informatiepositie van zowel de ambtelijke organisatie, het college als de gemeenteraad behoeft verbetering. Het gaat hierbij om financiële informatie, maar ook over informatie over output en outcome: hoeveel cliënten zijn geholpen? Welke hulpvormen zijn ingezet? Hoe heeft zich dit de afgelopen periode ontwikkeld? Wat waren de ervaringen van cliënten met de geboden hulpverlening? Etc. Let er daarbij op dat dit niet leidt tot een onnodige toename van administratieve lasten in de uitvoering door zoveel mogelijk gebruik te maken van informatie die reeds voorhanden is (bijvoorbeeld in registratiesystemen, waarstaatjegemeente.nl, CBS etc.).

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

 • Verbeter de informatievoorziening. Om juiste beleidskeuzes te kunnen maken en (financiële) risico’s te kunnen beheersen is het van groot belang te beschikken over adequate informatie. De informatiepositie van zowel de ambtelijke organisatie, het college als de gemeenteraad behoeft verbetering. Het gaat hierbij om financiële informatie, maar ook over informatie over output en outcome: hoeveel cliënten zijn geholpen? Welke hulpvormen zijn ingezet? Hoe heeft zich dit de afgelopen periode ontwikkeld? Wat waren de ervaringen van cliënten met de geboden hulpverlening? Etc. Let er daarbij op dat dit niet leidt tot een onnodige toename van administratieve lasten in de uitvoering door zoveel mogelijk gebruik te maken van informatie die reeds voorhanden is (bijvoorbeeld in registratiesystemen, waarstaatjegemeente.nl, CBS etc.).

Informatievoorziening kaderstelling

 • Verbeter de informatievoorziening. Om juiste beleidskeuzes te kunnen maken en (financiële) risico’s te kunnen beheersen is het van groot belang te beschikken over adequate informatie. De informatiepositie van zowel de ambtelijke organisatie, het college als de gemeenteraad behoeft verbetering. Het gaat hierbij om financiële informatie, maar ook over informatie over output en outcome: hoeveel cliënten zijn geholpen? Welke hulpvormen zijn ingezet? Hoe heeft zich dit de afgelopen periode ontwikkeld? Wat waren de ervaringen van cliënten met de geboden hulpverlening? Etc. Let er daarbij op dat dit niet leidt tot een onnodige toename van administratieve lasten in de uitvoering door zoveel mogelijk gebruik te maken van informatie die reeds voorhanden is (bijvoorbeeld in registratiesystemen, waarstaatjegemeente.nl, CBS etc.).

Informatievoorziening controle

 • Verbeter de informatievoorziening. Om juiste beleidskeuzes te kunnen maken en (financiële) risico’s te kunnen beheersen is het van groot belang te beschikken over adequate informatie. De informatiepositie van zowel de ambtelijke organisatie, het college als de gemeenteraad behoeft verbetering. Het gaat hierbij om financiële informatie, maar ook over informatie over output en outcome: hoeveel cliënten zijn geholpen? Welke hulpvormen zijn ingezet? Hoe heeft zich dit de afgelopen periode ontwikkeld? Wat waren de ervaringen van cliënten met de geboden hulpverlening? Etc. Let er daarbij op dat dit niet leidt tot een onnodige toename van administratieve lasten in de uitvoering door zoveel mogelijk gebruik te maken van informatie die reeds voorhanden is (bijvoorbeeld in registratiesystemen, waarstaatjegemeente.nl, CBS etc.).

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

 • Neem het initiatief om de samenwerking met huisartsen te verbeteren en overweeg daarbij de inzet van een POH-er. De gemeente noemt in het beleid al sinds de decentralisaties de relevante positie van huisartsen en geeft hier ook over aan dat de samenwerking met hen gezocht moet worden. Aan dit uitgangspunt heeft de gemeente de afgelopen jaren niet of nauwelijks uiting gegeven. Met huisartsen is geen structureel overleg en zijn geen samenwerkingsafspraken. Gezien de relatief grote en toenemende mate waarin huisartsen in Midden-Drenthe naar jeugdhulp verwijzen is de urgentie om samen te werken er wel degelijk. Wij adviseren om concrete afspraken te maken met de huisartsen. Maak daarbij gebruik van de leidraad ‘Samenwerking huisartsen en gemeenten rond jeugd’ die is opgesteld door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook willen wij de gemeente in overweging meegeven om een praktijkondersteuner Jeugdhulp in te zetten. Reeds eerder uitgevoerde pilots met een praktijkondersteuner Jeugdhulp wijzen in meerdere gemeenten uit dat dit onder andere leidt tot minder doorverwijzingen.

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

 • Actualiseer beleid en formuleer daarbij concrete doelstellingen en indicatoren. Om goed vorm te kunnen geven aan de doorontwikkeling van het CJG en de Jeugdhulp in Midden-Drenthe, is het van belang om het huidige beleid te actualiseren. Wij adviseren om bij de vormgeving van dit beleid het CJG en andere uitvoerende organisaties (zoals scholen, huisartsen, etc.) nauw te betrekken. Om de doorontwikkeling van de jeugdhulp goed te kunnen monitoren is het van belang concrete doelstellingen en waar mogelijk indicatoren te benoemen.

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

 • Actualiseer beleid en formuleer daarbij concrete doelstellingen en indicatoren. Om goed vorm te kunnen geven aan de doorontwikkeling van het CJG en de Jeugdhulp in Midden-Drenthe, is het van belang om het huidige beleid te actualiseren. Wij adviseren om bij de vormgeving van dit beleid het CJG en andere uitvoerende organisaties (zoals scholen, huisartsen, etc.) nauw te betrekken. Om de doorontwikkeling van de jeugdhulp goed te kunnen monitoren is het van belang concrete doelstellingen en waar mogelijk indicatoren te benoemen.
 • Verbeter de sturing en facilitering van het CJG. In de afgelopen jaren hebben medewerkers van het CJG meerdere malen kenbaar gemaakt tegen bepaalde problemen aan te lopen. Deze problemen zijn in geringe mate en op trage wijze opgepakt. Er is een betere koppeling tussen de uitvoerenden bij het CJG en het beleid nodig. Signalen van het CJG dienen beter en sneller vertaald te worden naar aanpassingen in het beleid en (daaraan gekoppelde) noodzakelijke investeringen.

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Neem het initiatief om de samenwerking met huisartsen te verbeteren en overweeg daarbij de inzet van een POH-er. De gemeente noemt in het beleid al sinds de decentralisaties de relevante positie van huisartsen en geeft hier ook over aan dat de samenwerking met hen gezocht moet worden. Aan dit uitgangspunt heeft de gemeente de afgelopen jaren niet of nauwelijks uiting gegeven. Met huisartsen is geen structureel overleg en zijn geen samenwerkingsafspraken. Gezien de relatief grote en toenemende mate waarin huisartsen in Midden-Drenthe naar jeugdhulp verwijzen is de urgentie om samen te werken er wel degelijk. Wij adviseren om concrete afspraken te maken met de huisartsen. Maak daarbij gebruik van de leidraad ‘Samenwerking huisartsen en gemeenten rond jeugd’ die is opgesteld door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook willen wij de gemeente in overweging meegeven om een praktijkondersteuner Jeugdhulp in te zetten. Reeds eerder uitgevoerde pilots met een praktijkondersteuner Jeugdhulp wijzen in meerdere gemeenten uit dat dit onder andere leidt tot minder doorverwijzingen.

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Verbeter de informatievoorziening. Om juiste beleidskeuzes te kunnen maken en (financiële) risico’s te kunnen beheersen is het van groot belang te beschikken over adequate informatie. De informatiepositie van zowel de ambtelijke organisatie, het college als de gemeenteraad behoeft verbetering. Het gaat hierbij om financiële informatie, maar ook over informatie over output en outcome: hoeveel cliënten zijn geholpen? Welke hulpvormen zijn ingezet? Hoe heeft zich dit de afgelopen periode ontwikkeld? Wat waren de ervaringen van cliënten met de geboden hulpverlening? Etc. Let er daarbij op dat dit niet leidt tot een onnodige toename van administratieve lasten in de uitvoering door zoveel mogelijk gebruik te maken van informatie die reeds voorhanden is (bijvoorbeeld in registratiesystemen, waarstaatjegemeente.nl, CBS etc.).

Resultaat Jeugdbeleid

 • Verbeter de informatievoorziening. Om juiste beleidskeuzes te kunnen maken en (financiële) risico’s te kunnen beheersen is het van groot belang te beschikken over adequate informatie. De informatiepositie van zowel de ambtelijke organisatie, het college als de gemeenteraad behoeft verbetering. Het gaat hierbij om financiële informatie, maar ook over informatie over output en outcome: hoeveel cliënten zijn geholpen? Welke hulpvormen zijn ingezet? Hoe heeft zich dit de afgelopen periode ontwikkeld? Wat waren de ervaringen van cliënten met de geboden hulpverlening? Etc. Let er daarbij op dat dit niet leidt tot een onnodige toename van administratieve lasten in de uitvoering door zoveel mogelijk gebruik te maken van informatie die reeds voorhanden is (bijvoorbeeld in registratiesystemen, waarstaatjegemeente.nl, CBS etc.).

Noordoostpolder (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Herijk de doelstellingen en voorzie deze van bijpassende indicatoren die ook terugkomen in de nulmeting. Deze aanbeveling richt zich op de raad.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Ontwikkel maatregelen om de kosten van de jeugdzorg te beheersen. Dat vraagt om aanpassingen in de organisatie van de jeugdzorg. Concreet betekent dat de gemeente zich moet richten op maatregelen gericht op de inkoop, de toegang tot de jeugdzorg en het gebruik van voorliggende voorzieningen. Onderbouw per maatregel in welke mate en op welke wijze deze zal leiden tot meer kostenbeheersing en effectiviteit. Bijvoorbeeld door inzichtelijk te maken op welke wijze en in welke mate de herijking van het sociaal team of een ander inkoopmodel van jeugdhulp zal leiden tot kostenbeheersing. Leg deze maatregelen ter besluitvorming voor aan de raad en informeer de raad elk kwartaal over de effectiviteit van elk van de maatregelen. Deze aanbeveling richt zich op het college.

Inkoop

 • Ontwikkel concrete instrumenten en maatregelen om zicht te krijgen op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de jeugdzorg. Te denken valt aan afspraken met jeugdzorgaanbieders over wachttijden, wachtlijsten en het rapporteren over de effectiviteit en duurzaamheid van de geboden ondersteuning. Vertaal dit in de inkoopafspraken met aanbieders bij alle nieuw af te sluiten contracten. Deze aanbeveling richt zich op het college.
 • Ontwikkel maatregelen om de kosten van de jeugdzorg te beheersen. Dat vraagt om aanpassingen in de organisatie van de jeugdzorg. Concreet betekent dat de gemeente zich moet richten op maatregelen gericht op de inkoop, de toegang tot de jeugdzorg en het gebruik van voorliggende voorzieningen. Onderbouw per maatregel in welke mate en op welke wijze deze zal leiden tot meer kostenbeheersing en effectiviteit. Bijvoorbeeld door inzichtelijk te maken op welke wijze en in welke mate de herijking van het sociaal team of een ander inkoopmodel van jeugdhulp zal leiden tot kostenbeheersing. Leg deze maatregelen ter besluitvorming voor aan de raad en informeer de raad elk kwartaal over de effectiviteit van elk van de maatregelen. Deze aanbeveling richt zich op het college.

Aanbesteding

-

Sturende rol college

'- Ontwikkel concrete instrumenten en maatregelen om zicht te krijgen op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de jeugdzorg. Te denken valt aan afspraken met jeugdzorgaanbieders over wachttijden, wachtlijsten en het rapporteren over de effectiviteit en duurzaamheid van de geboden ondersteuning. Vertaal dit in de inkoopafspraken met aanbieders bij alle nieuw af te sluiten contracten. Deze aanbeveling richt zich op het college.

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Ontwikkel maatregelen om de kosten van de jeugdzorg te beheersen. Dat vraagt om aanpassingen in de organisatie van de jeugdzorg. Concreet betekent dat de gemeente zich moet richten op maatregelen gericht op de inkoop, de toegang tot de jeugdzorg en het gebruik van voorliggende voorzieningen. Onderbouw per maatregel in welke mate en op welke wijze deze zal leiden tot meer kostenbeheersing en effectiviteit. Bijvoorbeeld door inzichtelijk te maken op welke wijze en in welke mate de herijking van het sociaal team of een ander inkoopmodel van jeugdhulp zal leiden tot kostenbeheersing. Leg deze maatregelen ter besluitvorming voor aan de raad en informeer de raad elk kwartaal over de effectiviteit van elk van de maatregelen. Deze aanbeveling richt zich op het college.
 • Herijk de doelstellingen en voorzie deze van bijpassende indicatoren die ook terugkomen in de nulmeting. Deze aanbeveling richt zich op de raad.

Controlerende rol gemeenteraad

 • Ontwikkel maatregelen om de kosten van de jeugdzorg te beheersen. Dat vraagt om aanpassingen in de organisatie van de jeugdzorg. Concreet betekent dat de gemeente zich moet richten op maatregelen gericht op de inkoop, de toegang tot de jeugdzorg en het gebruik van voorliggende voorzieningen. Onderbouw per maatregel in welke mate en op welke wijze deze zal leiden tot meer kostenbeheersing en effectiviteit. Bijvoorbeeld door inzichtelijk te maken op welke wijze en in welke mate de herijking van het sociaal team of een ander inkoopmodel van jeugdhulp zal leiden tot kostenbeheersing. Leg deze maatregelen ter besluitvorming voor aan de raad en informeer de raad elk kwartaal over de effectiviteit van elk van de maatregelen. Deze aanbeveling richt zich op het college.

Monitoring

 • Ontwikkel concrete instrumenten en maatregelen om zicht te krijgen op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de jeugdzorg. Te denken valt aan afspraken met jeugdzorgaanbieders over wachttijden, wachtlijsten en het rapporteren over de effectiviteit en duurzaamheid van de geboden ondersteuning. Vertaal dit in de inkoopafspraken met aanbieders bij alle nieuw af te sluiten contracten. Deze aanbeveling richt zich op het college.
 • Herijk de doelstellingen en voorzie deze van bijpassende indicatoren die ook terugkomen in de nulmeting. Deze aanbeveling richt zich op de raad.

Evaluatie/onderzoek

 • Ontwikkel concrete instrumenten en maatregelen om zicht te krijgen op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de jeugdzorg. Te denken valt aan afspraken met jeugdzorgaanbieders over wachttijden, wachtlijsten en het rapporteren over de effectiviteit en duurzaamheid van de geboden ondersteuning. Vertaal dit in de inkoopafspraken met aanbieders bij alle nieuw af te sluiten contracten. Deze aanbeveling richt zich op het college.

Informatievoorziening sturing

'- Ontwikkel concrete instrumenten en maatregelen om zicht te krijgen op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de jeugdzorg. Te denken valt aan afspraken met jeugdzorgaanbieders over wachttijden, wachtlijsten en het rapporteren over de effectiviteit en duurzaamheid van de geboden ondersteuning. Vertaal dit in de inkoopafspraken met aanbieders bij alle nieuw af te sluiten contracten. Deze aanbeveling richt zich op het college.

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Ontwikkel concrete instrumenten en maatregelen om zicht te krijgen op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de jeugdzorg. Te denken valt aan afspraken met jeugdzorgaanbieders over wachttijden, wachtlijsten en het rapporteren over de effectiviteit en duurzaamheid van de geboden ondersteuning. Vertaal dit in de inkoopafspraken met aanbieders bij alle nieuw af te sluiten contracten. Deze aanbeveling richt zich op het college.
 • Eis als raad kwantitatief zicht op het doelbereik en de effecten van jeugdhulp voorzien van meerjarige trendinformatie en uiteraard verklaringen en duiding. Dit vraagt, zo verwacht de rekenkamercommissie op basis van de beschikbaar gekomen informatie tijdens dit onderzoek, een betere inrichting van de informatiehuishouding van de gemeente. Vraag het college om een nulmeting voor de jeugdzorg die daarna elk kwartaal wordt aangevuld. Hierdoor ontstaat ook de gewenste trendinformatie die inzicht biedt in de effectiviteit en doelmatigheid van het jeugdzorgbeleid. Deze aanbeveling richt zich op de raad.
 • Bespreek elk kwartaal de cijfers van de jeugdzorg en vraag het college om maatregelen die het doelbereik vergroten. Deze aanbeveling richt zich op de raad.

Organsatie van de jeugdhulp

 • Ontwikkel maatregelen om de kosten van de jeugdzorg te beheersen. Dat vraagt om aanpassingen in de organisatie van de jeugdzorg. Concreet betekent dat de gemeente zich moet richten op maatregelen gericht op de inkoop, de toegang tot de jeugdzorg en het gebruik van voorliggende voorzieningen. Onderbouw per maatregel in welke mate en op welke wijze deze zal leiden tot meer kostenbeheersing en effectiviteit. Bijvoorbeeld door inzichtelijk te maken op welke wijze en in welke mate de herijking van het sociaal team of een ander inkoopmodel van jeugdhulp zal leiden tot kostenbeheersing. Leg deze maatregelen ter besluitvorming voor aan de raad en informeer de raad elk kwartaal over de effectiviteit van elk van de maatregelen. Deze aanbeveling richt zich op het college.

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

 • Ontwikkel concrete instrumenten en maatregelen om zicht te krijgen op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de jeugdzorg. Te denken valt aan afspraken met jeugdzorgaanbieders over wachttijden, wachtlijsten en het rapporteren over de effectiviteit en duurzaamheid van de geboden ondersteuning. Vertaal dit in de inkoopafspraken met aanbieders bij alle nieuw af te sluiten contracten. Deze aanbeveling richt zich op het college.

Organisatie van de toegang

 • Ontwikkel maatregelen om de kosten van de jeugdzorg te beheersen. Dat vraagt om aanpassingen in de organisatie van de jeugdzorg. Concreet betekent dat de gemeente zich moet richten op maatregelen gericht op de inkoop, de toegang tot de jeugdzorg en het gebruik van voorliggende voorzieningen. Onderbouw per maatregel in welke mate en op welke wijze deze zal leiden tot meer kostenbeheersing en effectiviteit. Bijvoorbeeld door inzichtelijk te maken op welke wijze en in welke mate de herijking van het sociaal team of een ander inkoopmodel van jeugdhulp zal leiden tot kostenbeheersing. Leg deze maatregelen ter besluitvorming voor aan de raad en informeer de raad elk kwartaal over de effectiviteit van elk van de maatregelen. Deze aanbeveling richt zich op het college.

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

 • Ontwikkel maatregelen om de kosten van de jeugdzorg te beheersen. Dat vraagt om aanpassingen in de organisatie van de jeugdzorg. Concreet betekent dat de gemeente zich moet richten op maatregelen gericht op de inkoop, de toegang tot de jeugdzorg en het gebruik van voorliggende voorzieningen. Onderbouw per maatregel in welke mate en op welke wijze deze zal leiden tot meer kostenbeheersing en effectiviteit. Bijvoorbeeld door inzichtelijk te maken op welke wijze en in welke mate de herijking van het sociaal team of een ander inkoopmodel van jeugdhulp zal leiden tot kostenbeheersing. Leg deze maatregelen ter besluitvorming voor aan de raad en informeer de raad elk kwartaal over de effectiviteit van elk van de maatregelen. Deze aanbeveling richt zich op het college.

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Ontwikkel concrete instrumenten en maatregelen om zicht te krijgen op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de jeugdzorg. Te denken valt aan afspraken met jeugdzorgaanbieders over wachttijden, wachtlijsten en het rapporteren over de effectiviteit en duurzaamheid van de geboden ondersteuning. Vertaal dit in de inkoopafspraken met aanbieders bij alle nieuw af te sluiten contracten. Deze aanbeveling richt zich op het college.
 • Bespreek elk kwartaal de cijfers van de jeugdzorg en vraag het college om maatregelen die het doelbereik vergroten. Deze aanbeveling richt zich op de raad.

Resultaat Jeugdbeleid

 • Ontwikkel concrete instrumenten en maatregelen om zicht te krijgen op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de jeugdzorg. Te denken valt aan afspraken met jeugdzorgaanbieders over wachttijden, wachtlijsten en het rapporteren over de effectiviteit en duurzaamheid van de geboden ondersteuning. Vertaal dit in de inkoopafspraken met aanbieders bij alle nieuw af te sluiten contracten. Deze aanbeveling richt zich op het college.
 • Bespreek elk kwartaal de cijfers van de jeugdzorg en vraag het college om maatregelen die het doelbereik vergroten. Deze aanbeveling richt zich op de raad.

Olst-Wijhe (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Breng focus aan in de beleidsdoelstellingen. De positie van de gemeenteraad kan aan sterkte winnen door het aanbrengen van orde in en prioritering van de beleidsdoelstellingen, het creëren van ‘gecomprimeerde’ beleidsdoelstellingen met breed draagvlak. Dit kan bereikt worden door informeel overleg, zoals benen op tafel-sessies, tussen de fractiewoordvoerders sociaal domein en ambtenaren. Het betrekken van externe organisaties en instellingen valt daarbij ook aan te raden, omdat dit bijdraagt aan aansluiting van het beleid op de praktijk en bekendheid met de gemeentelijke beleidsprioriteiten bij externe partners. Om, na het vaststellen van de kern van het beleid, een eenduidige gemeentelijke praktijk te verzekeren, moet er aandacht voor zijn dat nieuwe activiteiten van de gemeente worden gekoppeld aan de beleidsprioriteiten. Ook kan de gemeente bijvoorbeeld een ‘spoorboekje’ met concrete acties creëren, gebaseerd op de prioriteiten, om tot een goede uitvoering van de gemeentelijke taken in het sociaal domein te komen.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

'- Breng focus aan in de beleidsdoelstellingen. De positie van de gemeenteraad kan aan sterkte winnen door het aanbrengen van orde in en prioritering van de beleidsdoelstellingen, het creëren van ‘gecomprimeerde’ beleidsdoelstellingen met breed draagvlak. Dit kan bereikt worden door informeel overleg, zoals benen op tafel-sessies, tussen de fractiewoordvoerders sociaal domein en ambtenaren. Het betrekken van externe organisaties en instellingen valt daarbij ook aan te raden, omdat dit bijdraagt aan aansluiting van het beleid op de praktijk en bekendheid met de gemeentelijke beleidsprioriteiten bij externe partners. Om, na het vaststellen van de kern van het beleid, een eenduidige gemeentelijke praktijk te verzekeren, moet er aandacht voor zijn dat nieuwe activiteiten van de gemeente worden gekoppeld aan de beleidsprioriteiten. Ook kan de gemeente bijvoorbeeld een ‘spoorboekje’ met concrete acties creëren, gebaseerd op de prioriteiten, om tot een goede uitvoering van de gemeentelijke taken in het sociaal domein te komen.

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Breng focus aan in de beleidsdoelstellingen. De positie van de gemeenteraad kan aan sterkte winnen door het aanbrengen van orde in en prioritering van de beleidsdoelstellingen, het creëren van ‘gecomprimeerde’ beleidsdoelstellingen met breed draagvlak. Dit kan bereikt worden door informeel overleg, zoals benen op tafel-sessies, tussen de fractiewoordvoerders sociaal domein en ambtenaren. Het betrekken van externe organisaties en instellingen valt daarbij ook aan te raden, omdat dit bijdraagt aan aansluiting van het beleid op de praktijk en bekendheid met de gemeentelijke beleidsprioriteiten bij externe partners. Om, na het vaststellen van de kern van het beleid, een eenduidige gemeentelijke praktijk te verzekeren, moet er aandacht voor zijn dat nieuwe activiteiten van de gemeente worden gekoppeld aan de beleidsprioriteiten. Ook kan de gemeente bijvoorbeeld een ‘spoorboekje’ met concrete acties creëren, gebaseerd op de prioriteiten, om tot een goede uitvoering van de gemeentelijke taken in het sociaal domein te komen.
  '- Onderneem als raad actie tot verbetering van je positie bij regionale samenwerking. De raad wenst voor wat betreft Jeugd en Wmo in regionaal verband eerder in het proces betrokken te worden, namelijk wanneer er nog wat te beslissen valt, en voorzien te worden van meer informatie voor beleidskeuzes. Dat eerste vraagt om aanpassing van het besluitvormingsproces, wat de raad van Olst-Wijhe in het verband van gemeenschappelijke regelingen niet alleen kan bewerkstelligen. Zorg daarom voor overleg met de raden van andere betrokken gemeenten, zo nodig en zo mogelijk structureel. Organiseer het bij elkaar komen van de woordvoerders sociaal domein van de verschillende gemeenten, voor afstemming en kennisdeling. Benut verder de mogelijkheden die kaderstelling en reeds bestaande kaders bieden. De kadernota verbonden partijen van mei 2017 introduceert een nieuwe werkwijze van de gemeenteraad rondom verbonden partijen. Die nieuwe werkwijze bevat ook een praktische aanpak voor sturing op verbonden partijen door middel van het koppelen van één à twee raadsleden aan een verbonden partij, die als vooruitgeschoven post fungeren. Bezie of de werkwijze uit de kadernota al wordt toegepast ten aanzien van de verbonden partijen op de terreinen Jeugd en Wmo. Wanneer het toepassen van de kadernota vraagt om het opnieuw onderhandelen over de rol van de raad in deze samenwerkingsverbanden, schroom daartoe dan niet.

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Draag zorg voor informatie over doelbereik. Olst-Wijhe dient de stap te zetten tot het creëren van (meer) informatie over de maatschappelijke effecten van het beleid, over de burgers/gezinnen die een beroep doen op de zorg. De systemen van de gemeente (en haar samenwerkingspartners) bevatten vele data; de uitdaging is de informatie uit die data te vertalen naar bruikbare informatie over doelbereik. Daarbij dient de focus op de hoofdlijnen vastgehouden te worden.

Informatievoorziening sturing

 • Houd aandacht voor het verhaal achter de cijfers. Belangrijk is, zeker ook voor raadsleden, duiding van sturingsinformatie, te meer wanneer die sturingsinformatie cijfermatig is (‘het verhaal achter de cijfers’). Manieren om deze duidingsinformatie met de raad te delen zijn bijvoorbeeld presentaties door vakambtenaren of externen aan de raad en het organiseren van informele raadsbijeenkomsten. Aangezien de gemeente Olst-Wijhe geen structureel informeel raadsoverleg kent, kan de griffie de raadsleden ondersteunen bij het, naar behoefte van de raad, komen tot een geschikte overlegvorm. Houd tevens de raadsgesprekken sociaal domein in ere. Er zijn geluiden binnen de gemeente dat de raadsgesprekken sociaal domein slechts bedoeld zijn voor de periode van transformatie en geen bestendig karakter hebben. De gesprekken hebben echter zodanige meerwaarde, zowel als bron voor (achtergrond)informatie voor raadsleden als vanwege de mogelijkheid die deze gesprekken bieden tot (informele) sturing door de gemeenteraad, dat beëindiging een verlies zou zijn.
 • In het kader van de wens om meer sturingsinformatie, dient de gemeenteraad in het verband van de BVO Jeugdzorg IJsselland zich te realiseren dat de BVO het aan de afzonderlijke gemeenten laat om aan te geven welke informatie zij wensen. Bovendien mogen gemeenten altijd, naast de rapportage, nadere (detail)informatie opvragen; een mogelijkheid die volgens de BVO nog nauwelijks wordt benut. Zorg als raad dan ook dat (via het college) de juiste informatie wordt gevraagd aan de BVO, die de raad in staat stelt om te sturen.

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

 • Houd aandacht voor het verhaal achter de cijfers. Belangrijk is, zeker ook voor raadsleden, duiding van sturingsinformatie, te meer wanneer die sturingsinformatie cijfermatig is (‘het verhaal achter de cijfers’). Manieren om deze duidingsinformatie met de raad te delen zijn bijvoorbeeld presentaties door vakambtenaren of externen aan de raad en het organiseren van informele raadsbijeenkomsten. Aangezien de gemeente Olst-Wijhe geen structureel informeel raadsoverleg kent, kan de griffie de raadsleden ondersteunen bij het, naar behoefte van de raad, komen tot een geschikte overlegvorm. Houd tevens de raadsgesprekken sociaal domein in ere. Er zijn geluiden binnen de gemeente dat de raadsgesprekken sociaal domein slechts bedoeld zijn voor de periode van transformatie en geen bestendig karakter hebben. De gesprekken hebben echter zodanige meerwaarde, zowel als bron voor (achtergrond)informatie voor raadsleden als vanwege de mogelijkheid die deze gesprekken bieden tot (informele) sturing door de gemeenteraad, dat beëindiging een verlies zou zijn.
 • In het kader van de wens om meer sturingsinformatie, dient de gemeenteraad in het verband van de BVO Jeugdzorg IJsselland zich te realiseren dat de BVO het aan de afzonderlijke gemeenten laat om aan te geven welke informatie zij wensen. Bovendien mogen gemeenten altijd, naast de rapportage, nadere (detail)informatie opvragen; een mogelijkheid die volgens de BVO nog nauwelijks wordt benut. Zorg als raad dan ook dat (via het college) de juiste informatie wordt gevraagd aan de BVO, die de raad in staat stelt om te sturen.

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Draag zorg voor informatie over doelbereik. Olst-Wijhe dient de stap te zetten tot het creëren van (meer) informatie over de maatschappelijke effecten van het beleid, over de burgers/gezinnen die een beroep doen op de zorg. De systemen van de gemeente (en haar samenwerkingspartners) bevatten vele data; de uitdaging is de informatie uit die data te vertalen naar bruikbare informatie over doelbereik. Daarbij dient de focus op de hoofdlijnen vastgehouden te worden.

Resultaat Jeugdbeleid

 • Draag zorg voor informatie over doelbereik. Olst-Wijhe dient de stap te zetten tot het creëren van (meer) informatie over de maatschappelijke effecten van het beleid, over de burgers/gezinnen die een beroep doen op de zorg. De systemen van de gemeente (en haar samenwerkingspartners) bevatten vele data; de uitdaging is de informatie uit die data te vertalen naar bruikbare informatie over doelbereik. Daarbij dient de focus op de hoofdlijnen vastgehouden te worden.

Opsterland en Weststellingwerf (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • Geef het college opdracht om de begroting van jeugdzorg voortaan op te bouwen met gedetailleerde informatie over de verwachte kosten van de zorg op grond van de gegevens van de behandelingen die beschikbaar zijn.

Uitgaven

 • Geef het college opdracht om elk kwartaal een gedegen analyse van de werkelijke cijfers te maken en die naast de verwachtingen uit de begroting te leggen. De analyse dient ten minste een verklaring te geven van de afwijkingen van de werkelijke cijfers tegenover de begroting. Tot slot moet de analyse een voorspelling geven van de verwachte kosten.

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Geef het college opdracht om elk kwartaal een gedegen analyse van de werkelijke cijfers te maken en die naast de verwachtingen uit de begroting te leggen. De analyse dient ten minste een verklaring te geven van de afwijkingen van de werkelijke cijfers tegenover de begroting. Tot slot moet de analyse een voorspelling geven van de verwachte kosten.
 • Geef het college opdracht te overwegen het aantal behandelingen (de ‘intensiteit’) niet langer zonder overleg met de gemeente door de zorgaanbieder te laten bepalen. Laat het college nagaan of intern een budgethouder de verwijzing en het aantal behandelingen navolgbaar controleert alvorens de behandeling begint. En nadat de behandeling is afgerond de budgethouder na laten gaan of alle behandelingen zijn uitgevoerd en succesvol was.

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Geef het college opdracht om elk kwartaal een gedegen analyse van de werkelijke cijfers te maken en die naast de verwachtingen uit de begroting te leggen. De analyse dient ten minste een verklaring te geven van de afwijkingen van de werkelijke cijfers tegenover de begroting. Tot slot moet de analyse een voorspelling geven van de verwachte kosten.

Informatievoorziening sturing

 • Geef het college opdracht om elk kwartaal een gedegen analyse van de werkelijke cijfers te maken en die naast de verwachtingen uit de begroting te leggen. De analyse dient ten minste een verklaring te geven van de afwijkingen van de werkelijke cijfers tegenover de begroting. Tot slot moet de analyse een voorspelling geven van de verwachte kosten.

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

'- Geef het college opdracht om elk kwartaal een gedegen analyse van de werkelijke cijfers te maken en die naast de verwachtingen uit de begroting te leggen. De analyse dient ten minste een verklaring te geven van de afwijkingen van de werkelijke cijfers tegenover de begroting. Tot slot moet de analyse een voorspelling geven van de verwachte kosten.

Organsatie van de jeugdhulp

 • Geef het college opdracht te overwegen het aantal behandelingen (de ‘intensiteit’) niet langer zonder overleg met de gemeente door de zorgaanbieder te laten bepalen. Laat het college nagaan of intern een budgethouder de verwijzing en het aantal behandelingen navolgbaar controleert alvorens de behandeling begint. En nadat de behandeling is afgerond de budgethouder na laten gaan of alle behandelingen zijn uitgevoerd en succesvol was.

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Geef het college opdracht te overwegen het aantal behandelingen (de ‘intensiteit’) niet langer zonder overleg met de gemeente door de zorgaanbieder te laten bepalen. Laat het college nagaan of intern een budgethouder de verwijzing en het aantal behandelingen navolgbaar controleert alvorens de behandeling begint. En nadat de behandeling is afgerond de budgethouder na laten gaan of alle behandelingen zijn uitgevoerd en succesvol was.

Resultaat Jeugdbeleid

'- Geef het college opdracht te overwegen het aantal behandelingen (de ‘intensiteit’) niet langer zonder overleg met de gemeente door de zorgaanbieder te laten bepalen. Laat het college nagaan of intern een budgethouder de verwijzing en het aantal behandelingen navolgbaar controleert alvorens de behandeling begint. En nadat de behandeling is afgerond de budgethouder na laten gaan of alle behandelingen zijn uitgevoerd en succesvol was.

Oss (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Zorg voor meer maatwerk; verminder onnodige bureaucratie. Doe dit bijvoorbeeld door:
 • De regels voor PGB’s te evalueren, met name de tarieven, en de regels vervolgens efficiënter en effectiever vorm te geven.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

 • Bij de bekostiging zien wij de historische kosten in combinatie met een erg globale berekening als belangrijk knelpunt. De bekostiging zou hierop moeten worden onderzocht.

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Zorg voor meer maatwerk; verminder onnodige bureaucratie. Doe dit bijvoorbeeld door:
 • Hulpvragen op de grens tussen Wmo en jeugdhulp daadwerkelijk te ontschotten.
 • Meer maatwerk bij de looptijd van beschikkingen; geeft ook beschikkingen af die langer dan één jaar lopen.
 • De regels voor PGB’s te evalueren, met name de tarieven, en de regels vervolgens efficiënter en effectiever vorm te geven.
 • Ervoor te zorgen dat er medewerkers zijn bij het BasisteamJeugd en Gezin (BJG), en eventueel ook de gemeente, die knopen kunnen doorhakken in complexe casussen.
 • Versterk de invulling van het opdrachtgeverschap van de gemeente voor de jeugdhulp. Doe dit bijvoorbeeld door:
 • De verantwoordelijkheid te nemen voor vergroting van de kwaliteit van de verwijzingen.
 • Met Ons Welzijn afspraken te maken over:

Medewerkers die problemen op kunnen
Een sterker accent op het geven van informatie over rechten en plichten, waaronder informatie over cliëntondersteuning
Een duidelijkere invulling van de regiefunctie door het BJG
De subsidieovereenkomst duidelijker op te zetten. Dat wil zeggen, duidelijk aangeven wat wettelijke taken zijn en wat niet. Een minder gelaagde overeenkomst met duidelijkere indicatoren kan duidelijker maken waarop wordt gestuurd en hoe.

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Zorg voor meer maatwerk; verminder onnodige bureaucratie. Doe dit bijvoorbeeld door:
 • Hulpvragen op de grens tussen Wmo en jeugdhulp daadwerkelijk te ontschotten.
 • Meer maatwerk bij de looptijd van beschikkingen; geeft ook beschikkingen af die langer dan één jaar lopen.

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

 • Zorg voor meer maatwerk; verminder onnodige bureaucratie. Doe dit bijvoorbeeld door:
 • De regels voor PGB’s te evalueren, met name de tarieven, en de regels vervolgens efficiënter en effectiever vorm te geven.
 • Zorg voor inzicht in de wachtlijsten, onder andere door een realistische definitie van wat een wachtlijst of wachttijd is.

Evaluatie/onderzoek

 • Evalueer de taken van het BasisteamJeugd en Gezin (BJG, herzie de taken en/of zorg ervoor dat de taken kunnen worden uitgevoerd. Aandachtspunten daarbij zijn:
 • Is er voldoende kennis bij BJG medewerkers voor het uitvoeren van het proces bij de gemeentelijke toegang?
 • Is het zoeken van een aanbieder een taak van het BJG? Zo ja, wat zijn daarvan de consequenties?
 • Hoe kan de regiefunctie zo worden ingevuld dat er geen hiaten meer zijn?
 • Hoe kan een waakvlamfunctie worden ontwikkeld, zodat uitval uit de hulp wordt tegengaan?
 • Hoe kan het BJG zichtbaar worden in de wijk?
 • Zorg voor inzicht in de wachtlijsten, onder andere door een realistische definitie van wat een wachtlijst of wachttijd is.
  '- Bij de bekostiging zien wij de historische kosten in combinatie met een erg globale berekening als belangrijk knelpunt. De bekostiging zou hierop moeten worden onderzocht.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

 • Zorg voor één centraal plek bij BasisteamJeugd en Gezin (BJG) of gemeente waar jongeren en hun ouders terecht kunnen met vragen over 18 jaar worden.

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

 • Versterk de invulling van het opdrachtgeverschap van de gemeente voor de jeugdhulp. Doe dit bijvoorbeeld door:
 • Met Ons Welzijn afspraken te maken over:

Medewerkers die problemen op kunnen
Een sterker accent op het geven van informatie over rechten en plichten, waaronder informatie over cliëntondersteuning
Een duidelijkere invulling van de regiefunctie door het BasisteamJeugd en Gezin (BJG)
De subsidieovereenkomst duidelijker op te zetten. Dat wil zeggen, duidelijk aangeven wat wettelijke taken zijn en wat niet. Een minder gelaagde overeenkomst met duidelijkere indicatoren kan duidelijker maken waarop wordt gestuurd en hoe.

Organisatie van de toegang

 • Vergroot de transparantie bij de vindbaarheid, toegang en beschikbaarheid van de jeugdzorg voor ouders en jongeren. Doe dit bijvoorbeeld door:
 • (Korte) verslagen te maken voor ouders/jongeren bij het toegangsproces.
 • Ouders/jongeren de mogelijkheid te geven bij overleggen, zoals het overleg passende hulp, aanwezig te zijn.
  *Vaker een multidisciplinair overleg met ouders/jongeren te organiseren bij de (door)start van een traject.
 • Meer aandacht te geven aan informatie over de juridische rechten en plichten van ouders/jongeren, bijvoorbeeld door cliëntondersteuning meer onder de aandacht te brengen.
 • De zelfregie van ouders/jongeren en de regie van de professionals duidelijker vorm te geven.
 • Concreet vorm te geven aan 1-gezin-1-plan.
 • Vergroot de herkenbaarheid van het BasisteamJeugd en Gezin (BJG). Doe dit bijvoorbeeld door:
 • Het BJG zijn eigen fysiek loket te laten zijn; hevel de taken van het CJG over naar het BJG en hef het CJG op.
 • Laat het BJG meer zichtbaar zijn in de wijk, maar ook op bijvoorbeeld scholen en GGD.
 • Maak duidelijk dat het BJG over de Jeugdwet (vaak tot 18 jaar) gaat.
  '- Zorg voor continue aandacht voor het ontwikkelen van de kwaliteit van de verwijzingen. Doe dit bijvoorbeeld door:
 • Het gesprek tussen BJG en jeugdhulpaanbieders hierover te organiseren.
  • Huisartsen te ondersteunen met bijvoorbeeld een praktijkondersteuner.
  • Het BJG duidelijker te positioneren, zodat er vaker direct naar het BJG wordt verwezen.

Signalering

-

Bereik hulpverlening

 • Vergroot de transparantie bij de vindbaarheid, toegang en beschikbaarheid van de jeugdzorg voor ouders en jongeren. Doe dit bijvoorbeeld door:
 • (Korte) verslagen te maken voor ouders/jongeren bij het toegangsproces.
 • Ouders/jongeren de mogelijkheid te geven bij overleggen, zoals het overleg passende hulp, aanwezig te zijn.
  *Vaker een multidisciplinair overleg met ouders/jongeren te organiseren bij de (door)start van een traject.
 • Meer aandacht te geven aan informatie over de juridische rechten en plichten van ouders/jongeren, bijvoorbeeld door cliëntondersteuning meer onder de aandacht te brengen.
 • De zelfregie van ouders/jongeren en de regie van de professionals duidelijker vorm te geven.
 • Concreet vorm te geven aan 1-gezin-1-plan.

Uitvoering jeugdhulp

 • Zorg voor meer maatwerk; verminder onnodige bureaucratie. Doe dit bijvoorbeeld door:
 • Hulpvragen op de grens tussen Wmo en jeugdhulp daadwerkelijk te ontschotten.
 • Meer maatwerk bij de looptijd van beschikkingen; geeft ook beschikkingen af die langer dan één jaar lopen.

Betrokken organisaties

 • Vergroot de transparantie bij de vindbaarheid, toegang en beschikbaarheid van de jeugdzorg voor ouders en jongeren. Doe dit bijvoorbeeld door:
 • (Korte) verslagen te maken voor ouders/jongeren bij het toegangsproces.
 • Ouders/jongeren de mogelijkheid te geven bij overleggen, zoals het overleg passende hulp, aanwezig te zijn.
  *Vaker een multidisciplinair overleg met ouders/jongeren te organiseren bij de (door)start van een traject.
 • Meer aandacht te geven aan informatie over de juridische rechten en plichten van ouders/jongeren, bijvoorbeeld door cliëntondersteuning meer onder de aandacht te brengen.
 • De zelfregie van ouders/jongeren en de regie van de professionals duidelijker vorm te geven.
 • Concreet vorm te geven aan 1-gezin-1-plan.
  '- Zorg voor continue aandacht voor het ontwikkelen van de kwaliteit van de verwijzingen. Doe dit bijvoorbeeld door:
 • Het gesprek tussen BasisteamJeugd en Gezin (BJG) en jeugdhulpaanbieders hierover te organiseren.
  • Huisartsen te ondersteunen met bijvoorbeeld een praktijkondersteuner.
  • Het BJG duidelijker te positioneren, zodat er vaker direct naar het BJG wordt verwezen.

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

 • Zorg voor inzicht in de wachtlijsten, onder andere door een realistische definitie van wat een wachtlijst of wachttijd is.

Kwantiteit hulpverlening

 • Zorg voor continue aandacht voor het ontwikkelen van de kwaliteit van de verwijzingen. Doe dit bijvoorbeeld door:
 • Het gesprek tussen BasisteamJeugd en Gezin (BJG) en jeugdhulpaanbieders hierover te organiseren.
  • Huisartsen te ondersteunen met bijvoorbeeld een praktijkondersteuner.
  • Het BJG duidelijker te positioneren, zodat er vaker direct naar het BJG wordt verwezen.

Kwaliteit hulpverlening

 • Versterk de invulling van het opdrachtgeverschap van de gemeente voor de jeugdhulp. Doe dit bijvoorbeeld door:
 • De verantwoordelijkheid te nemen voor vergroting van de kwaliteit van de verwijzingen.

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Raalte (2019)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Formuleer als raad en college concreter beleid ten aanzien van jeugdhulp. Gebruik meetwaarden, die beschikbaar zijn of komen ter voeding van beleid en uitvoering. Doordat er in de tijd, dat het huidige beleid gevormd is, weinig bekend was bij gemeenten over de jeugdhulp, is het logisch, dat er gekozen is voor abstracte kaders. Op basis van de afgelopen jaren heeft de gemeente nu meer inzicht. Het is daarom tijd voor een herijking van het beleid. Wees hierbij scherp op de doelstellingen, die de gemeente wil bereiken, zowel rondom opvoeders als rondom jeugdigen. Alleen door deze scherp te hebben, kan evaluatie goed plaatsvinden. Bepaal de doelen in samenwerking met partners zoals scholen en huisartsen, op basis van signalen vanuit de omgeving (zoals nu al veel gedaan wordt binnen de gemeente Raalte) en op basis van beschikbare data.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • Zorg als raad voor continuïteit van financiering van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ouders, jongeren en samenwerkingspartners hebben behoefte aan vaste contactpersonen binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat diverse partijen in de rol van het CJG geloven. Wellicht is er sprake van voorzichtigheid door financiële kaders, maar in dit onderzoek zijn er geen inhoudelijke redenen naar boven gekomen om niet te zorgen voor structurele middelen.

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Formuleer als raad en college concreter beleid ten aanzien van jeugdhulp. Gebruik meetwaarden, die beschikbaar zijn of komen ter voeding van beleid en uitvoering. Doordat er in de tijd, dat het huidige beleid gevormd is, weinig bekend was bij gemeenten over de jeugdhulp, is het logisch, dat er gekozen is voor abstracte kaders. Op basis van de afgelopen jaren heeft de gemeente nu meer inzicht. Het is daarom tijd voor een herijking van het beleid. Wees hierbij scherp op de doelstellingen, die de gemeente wil bereiken, zowel rondom opvoeders als rondom jeugdigen. Alleen door deze scherp te hebben, kan evaluatie goed plaatsvinden. Bepaal de doelen in samenwerking met partners zoals scholen en huisartsen, op basis van signalen vanuit de omgeving (zoals nu al veel gedaan wordt binnen de gemeente Raalte) en op basis van beschikbare data.

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Formuleer als raad en college concreter beleid ten aanzien van jeugdhulp. Gebruik meetwaarden, die beschikbaar zijn of komen ter voeding van beleid en uitvoering. Doordat er in de tijd, dat het huidige beleid gevormd is, weinig bekend was bij gemeenten over de jeugdhulp, is het logisch, dat er gekozen is voor abstracte kaders. Op basis van de afgelopen jaren heeft de gemeente nu meer inzicht. Het is daarom tijd voor een herijking van het beleid. Wees hierbij scherp op de doelstellingen, die de gemeente wil bereiken, zowel rondom opvoeders als rondom jeugdigen. Alleen door deze scherp te hebben, kan evaluatie goed plaatsvinden. Bepaal de doelen in samenwerking met partners zoals scholen en huisartsen, op basis van signalen vanuit de omgeving (zoals nu al veel gedaan wordt binnen de gemeente Raalte) en op basis van beschikbare data.

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

 • 2019 is het jaar waarin op het gebied van monitoring een slag moet worden gemaakt. Zowel raad, college als de ambtelijke uitvoerders kunnen hiervan profiteren. Wij adviseren raad en college om gezamenlijk een monitor samen te stellen, waarbij de raad aangeeft welke gegevens nodig zijn voor zijn kaderstellende en controlerende taak. Verder adviseren wij het college en het CJG om af te stemmen aan welke gegevens er behoefte is in de uitvoering.

Evaluatie/onderzoek

 • Formuleer als raad en college concreter beleid ten aanzien van jeugdhulp. Gebruik meetwaarden, die beschikbaar zijn of komen ter voeding van beleid en uitvoering. Doordat er in de tijd, dat het huidige beleid gevormd is, weinig bekend was bij gemeenten over de jeugdhulp, is het logisch, dat er gekozen is voor abstracte kaders. Op basis van de afgelopen jaren heeft de gemeente nu meer inzicht. Het is daarom tijd voor een herijking van het beleid. Wees hierbij scherp op de doelstellingen, die de gemeente wil bereiken, zowel rondom opvoeders als rondom jeugdigen. Alleen door deze scherp te hebben, kan evaluatie goed plaatsvinden. Bepaal de doelen in samenwerking met partners zoals scholen en huisartsen, op basis van signalen vanuit de omgeving (zoals nu al veel gedaan wordt binnen de gemeente Raalte) en op basis van beschikbare data.
 • De focus van de gemeente Raalte is gericht op de preventieve opvoedingsondersteuning. Laagdrempelige preventieve individuele of groepsondersteuning voor jeugdigen zelf krijgt minder aandacht. Wij adviseren om te onderzoeken of versterking op dit vlak, en zo ja op welke manier, toegevoegde waarde heeft voor het jeugdhulpbeleid van de gemeente. Denk hier bijvoorbeeld aan basis-ggz hulpverlening of aan groepsactiviteiten voor specifieke groepen jeugdigen. Op het gebied van basis-ggz hulpverlening heeft de gemeente Raalte gedurende dit onderzoek al stappen gezet. Zichtbaarheid van het preventieve aanbod op toegankelijke locaties als huisartsenpraktijken en scholen maakt het aanbod laagdrempelig.
 • Laat als college de oorzaken van het aantal verwijzingen door (huis)artsen onderzoeken en analyseren alvorens daarop gericht beleid te voeren. In dit onderzoek komt een aantal motieven naar voren om het aantal rechtstreekse verwijzingen naar specialistische hulp, buiten het CJG om, te verminderen. Allereerst is er het kostenaspect, maar ook wordt een kwaliteitsaspect genoemd (“Het CJG kan integraal en uitgebreid naar een hulpvraag kijken”). Uit de cijfers blijkt echter, dat het aantal verwijzingen via de huisarts naar hulptrajecten zonder verblijf niet bovengemiddeld is en bij de dure trajecten met verblijf zelfs verwaarloosbaar. Verder wordt het CJG overgeslagen door interne begeleiders in de scholen, die veelal direct de huisarts inschakelen. Een gericht onderzoek onder alle betrokkenen kan hier meer duidelijkheid verschaffen voor de verdere aanpak.

Informatievoorziening sturing

 • De positionering van het CJG in combinatie met het gemeentelijk toegangsteam (de jeugdconsulenten): Er is momenteel sprake van een nauwe samenwerking. Blijf erop toezien dat er geen onnodige overdrachtsmomenten en verschillende loketten ontstaan. Laat u in dit verband op de hoogte houden van de resultaten van de aangekondigde vorming van integrale teams, met name in relatie tot multiproblematiek.
 • 2019 is het jaar waarin op het gebied van monitoring een slag moet worden gemaakt. Zowel raad, college als de ambtelijke uitvoerders kunnen hiervan profiteren. Wij adviseren raad en college om gezamenlijk een monitor samen te stellen, waarbij de raad aangeeft welke gegevens nodig zijn voor zijn kaderstellende en controlerende taak. Verder adviseren wij het college en het CJG om af te stemmen aan welke gegevens er behoefte is in de uitvoering.

Informatievoorziening kaderstelling

 • 2019 is het jaar waarin op het gebied van monitoring een slag moet worden gemaakt. Zowel raad, college als de ambtelijke uitvoerders kunnen hiervan profiteren. Wij adviseren raad en college om gezamenlijk een monitor samen te stellen, waarbij de raad aangeeft welke gegevens nodig zijn voor zijn kaderstellende en controlerende taak. Verder adviseren wij het college en het CJG om af te stemmen aan welke gegevens er behoefte is in de uitvoering.

Informatievoorziening controle

 • De positionering van het CJG in combinatie met het gemeentelijk toegangsteam (de jeugdconsulenten): Er is momenteel sprake van een nauwe samenwerking. Blijf erop toezien dat er geen onnodige overdrachtsmomenten en verschillende loketten ontstaan. Laat u in dit verband op de hoogte houden van de resultaten van de aangekondigde vorming van integrale teams, met name in relatie tot multiproblematiek.
 • 2019 is het jaar waarin op het gebied van monitoring een slag moet worden gemaakt. Zowel raad, college als de ambtelijke uitvoerders kunnen hiervan profiteren. Wij adviseren raad en college om gezamenlijk een monitor samen te stellen, waarbij de raad aangeeft welke gegevens nodig zijn voor zijn kaderstellende en controlerende taak. Verder adviseren wij het college en het CJG om af te stemmen aan welke gegevens er behoefte is in de uitvoering.

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • De positionering van het CJG in combinatie met het gemeentelijk toegangsteam (de jeugdconsulenten): Er is momenteel sprake van een nauwe samenwerking. Blijf erop toezien dat er geen onnodige overdrachtsmomenten en verschillende loketten ontstaan. Laat u in dit verband op de hoogte houden van de resultaten van de aangekondigde vorming van integrale teams, met name in relatie tot multiproblematiek.

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • De focus van de gemeente Raalte is gericht op de preventieve opvoedingsondersteuning. Laagdrempelige preventieve individuele of groepsondersteuning voor jeugdigen zelf krijgt minder aandacht. Wij adviseren om te onderzoeken of versterking op dit vlak, en zo ja op welke manier, toegevoegde waarde heeft voor het jeugdhulpbeleid van de gemeente. Denk hier bijvoorbeeld aan basis-ggz hulpverlening of aan groepsactiviteiten voor specifieke groepen jeugdigen. Op het gebied van basis-ggz hulpverlening heeft de gemeente Raalte gedurende dit onderzoek al stappen gezet. Zichtbaarheid van het preventieve aanbod op toegankelijke locaties als huisartsenpraktijken en scholen maakt het aanbod laagdrempelig.

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

 • Zorg als raad voor continuïteit van financiering van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ouders, jongeren en samenwerkingspartners hebben behoefte aan vaste contactpersonen binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat diverse partijen in de rol van het CJG geloven. Wellicht is er sprake van voorzichtigheid door financiële kaders, maar in dit onderzoek zijn er geen inhoudelijke redenen naar boven gekomen om niet te zorgen voor structurele middelen.
 • De positionering van het CJG in combinatie met het gemeentelijk toegangsteam (de jeugdconsulenten): Er is momenteel sprake van een nauwe samenwerking. Blijf erop toezien dat er geen onnodige overdrachtsmomenten en verschillende loketten ontstaan. Laat u in dit verband op de hoogte houden van de resultaten van de aangekondigde vorming van integrale teams, met name in relatie tot multiproblematiek.
 • 2019 is het jaar waarin op het gebied van monitoring een slag moet worden gemaakt. Zowel raad, college als de ambtelijke uitvoerders kunnen hiervan profiteren. Wij adviseren raad en college om gezamenlijk een monitor samen te stellen, waarbij de raad aangeeft welke gegevens nodig zijn voor zijn kaderstellende en controlerende taak. Verder adviseren wij het college en het CJG om af te stemmen aan welke gegevens er behoefte is in de uitvoering.
 • Het CJG heeft een belangrijke rol in het jeugdhulpveld van de gemeente Raalte en heeft ambities om de relaties met samenwerkingspartners te intensiveren. Zichtbaar zijn op de locaties waar het er toe doet, zoals bij huisartsen en op scholen, is hierbij van belang. Dit kan door middel van digitaal contact, maar wij adviseren ook te sturen op fysieke aanwezigheid. Besteed verder bij samenwerkingsrelaties aandacht aan zowel het ophalen van informatie als aan het terugkoppelen van status.
 • Laat als college de oorzaken van het aantal verwijzingen door (huis)artsen onderzoeken en analyseren alvorens daarop gericht beleid te voeren. In dit onderzoek komt een aantal motieven naar voren om het aantal rechtstreekse verwijzingen naar specialistische hulp, buiten het CJG om, te verminderen. Allereerst is er het kostenaspect, maar ook wordt een kwaliteitsaspect genoemd (“Het CJG kan integraal en uitgebreid naar een hulpvraag kijken”). Uit de cijfers blijkt echter, dat het aantal verwijzingen via de huisarts naar hulptrajecten zonder verblijf niet bovengemiddeld is en bij de dure trajecten met verblijf zelfs verwaarloosbaar. Verder wordt het CJG overgeslagen door interne begeleiders in de scholen, die veelal direct de huisarts inschakelen. Een gericht onderzoek onder alle betrokkenen kan hier meer duidelijkheid verschaffen voor de verdere aanpak.

Sociaal team

 • De positionering van het CJG in combinatie met het gemeentelijk toegangsteam (de jeugdconsulenten): Er is momenteel sprake van een nauwe samenwerking. Blijf erop toezien dat er geen onnodige overdrachtsmomenten en verschillende loketten ontstaan. Laat u in dit verband op de hoogte houden van de resultaten van de aangekondigde vorming van integrale teams, met name in relatie tot multiproblematiek.

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • De positionering van het CJG in combinatie met het gemeentelijk toegangsteam (de jeugdconsulenten): Er is momenteel sprake van een nauwe samenwerking. Blijf erop toezien dat er geen onnodige overdrachtsmomenten en verschillende loketten ontstaan. Laat u in dit verband op de hoogte houden van de resultaten van de aangekondigde vorming van integrale teams, met name in relatie tot multiproblematiek.
 • Het CJG heeft een belangrijke rol in het jeugdhulpveld van de gemeente Raalte en heeft ambities om de relaties met samenwerkingspartners te intensiveren. Zichtbaar zijn op de locaties waar het er toe doet, zoals bij huisartsen en op scholen, is hierbij van belang. Dit kan door middel van digitaal contact, maar wij adviseren ook te sturen op fysieke aanwezigheid. Besteed verder bij samenwerkingsrelaties aandacht aan zowel het ophalen van informatie als aan het terugkoppelen van status.

Integrale aanpak

 • De positionering van het CJG in combinatie met het gemeentelijk toegangsteam (de jeugdconsulenten): Er is momenteel sprake van een nauwe samenwerking. Blijf erop toezien dat er geen onnodige overdrachtsmomenten en verschillende loketten ontstaan. Laat u in dit verband op de hoogte houden van de resultaten van de aangekondigde vorming van integrale teams, met name in relatie tot multiproblematiek.

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

 • De focus van de gemeente Raalte is gericht op de preventieve opvoedingsondersteuning. Laagdrempelige preventieve individuele of groepsondersteuning voor jeugdigen zelf krijgt minder aandacht. Wij adviseren om te onderzoeken of versterking op dit vlak, en zo ja op welke manier, toegevoegde waarde heeft voor het jeugdhulpbeleid van de gemeente. Denk hier bijvoorbeeld aan basis-ggz hulpverlening of aan groepsactiviteiten voor specifieke groepen jeugdigen. Op het gebied van basis-ggz hulpverlening heeft de gemeente Raalte gedurende dit onderzoek al stappen gezet. Zichtbaarheid van het preventieve aanbod op toegankelijke locaties als huisartsenpraktijken en scholen maakt het aanbod laagdrempelig.

Opgroeien

 • De focus van de gemeente Raalte is gericht op de preventieve opvoedingsondersteuning. Laagdrempelige preventieve individuele of groepsondersteuning voor jeugdigen zelf krijgt minder aandacht. Wij adviseren om te onderzoeken of versterking op dit vlak, en zo ja op welke manier, toegevoegde waarde heeft voor het jeugdhulpbeleid van de gemeente. Denk hier bijvoorbeeld aan basis-ggz hulpverlening of aan groepsactiviteiten voor specifieke groepen jeugdigen. Op het gebied van basis-ggz hulpverlening heeft de gemeente Raalte gedurende dit onderzoek al stappen gezet. Zichtbaarheid van het preventieve aanbod op toegankelijke locaties als huisartsenpraktijken en scholen maakt het aanbod laagdrempelig.

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Smallingerland (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Inzicht in doelrealisatie is nodig en vraagt van het college actie op de volgende onderdelen:
 • Concretiseer doelstellingen en maak ze meetbaar, zodat duidelijk wordt waar de gemeente zich op inzet en zodat monitoring van de mate van doelrealisatie mogelijk is.
 • Stel cliëntervaring meer centraal in de beleidsontwikkeling, doelstellingen en uitvoering.
 • Regie raad verbeteren: De raad dient een actievere rol in te nemen ten aanzien van jeugdzorg:
 • Zorg voor duidelijke doelen en maak als raad duidelijke afspraken met het college over de informatievoorziening.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

 • Verbeter het risicomanagement: Het college dient in de uitvoering van de jeugdzorg aandacht te hebben aan de risico’s en beheersmaatregelen:
 • Zorg voor een uitwerking van de risico’s (beschrijving en uitwerking van de mogelijke impact), neem passende beheersmaatregelen en zorg ook hier voor blijvende monitoring.
 • Zet meer druk op een tijdige afrekening van zorgaanbieders. In andere regio’s, zoals Zuid-Holland Zuid of Haaglanden, wordt hier meer werk van gemaakt.

Inkoop

 • Verbeter het risicomanagement: Het college dient in de uitvoering van de jeugdzorg aandacht te hebben aan de risico’s en beheersmaatregelen:
 • Zorg voor een uitwerking van de risico’s (beschrijving en uitwerking van de mogelijke impact), neem passende beheersmaatregelen en zorg ook hier voor blijvende monitoring.
 • Zet meer druk op een tijdige afrekening van zorgaanbieders. In andere regio’s, zoals Zuid-Holland Zuid of Haaglanden, wordt hier meer werk van gemaakt.

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Transformatie verder uitvoeren: Het college zal samen met de raad en alle betrokken partijen aandacht moeten blijven besteden aan de transformatie binnen de jeugdzorg en het bredere sociaal domein:
  • Blijf samenwerken met zorgaanbieders en ga met hen het gesprek aan over inhoudelijke thema’s binnen de jeugdzorg, zoals de overgang van 18-minners naar de 18-plusleeftijd en de onderlinge samenwerking.
  • Betrek daarbij ook het voorveld (welzijnsorganisaties, scholen, kinderdagverblijven, etc.) om de doorgaande zorglijn ook voor jeugdigen vanaf middelbare schoolleeftijd te realiseren.
  • Investeer in de samenwerking met huisartsen als belangrijkste doorverwijzer naar specialistische jeugdzorg.
  • Zet in op de doorontwikkeling van de gebiedsteams. Zorg in dat kader voor meer specialistische kennis en borging daarvan binnen de teams, integraliteit en tijdige op- en afschaling.
 • Verbeter het risicomanagement: Het college dient in de uitvoering van de jeugdzorg aandacht te hebben aan de risico’s en beheersmaatregelen:
 • Zorg voor een uitwerking van de risico’s (beschrijving en uitwerking van de mogelijke impact), neem passende beheersmaatregelen en zorg ook hier voor blijvende monitoring.
 • Zet meer druk op een tijdige afrekening van zorgaanbieders. In andere regio’s, zoals Zuid-Holland Zuid of Haaglanden, wordt hier meer werk van gemaakt.

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Regie raad verbeteren: De raad dient een actievere rol in te nemen ten aanzien van jeugdzorg:
 • Zorg voor duidelijke doelen en maak als raad duidelijke afspraken met het college over de informatievoorziening.
 • Stel vragen aan het college om het complexe speelveld te begrijpen en om inzicht te krijgen aan welke knoppen de raad kan draaien.
 • Ga in gesprek met inwoners en zet het onderwerp op de agenda van de raad. Zorg daarbij voor een openbaar publieke debat.

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

 • Inzicht in doelrealisatie is nodig en vraagt van het college actie op de volgende onderdelen:
 • Pak de regie in de wijze waarop het cliëntervaringsonderzoek wordt uitgevoerd.
 • Ga als Friese gemeenten en betrokken organisaties op regionaal niveau met elkaar in gesprek over de gewenste monitoringsinformatie. Maak hierover duidelijke afspraken met Sociaal Domein Fryslân.
 • Zorg ook voor lokale monitoringsinformatie, bijvoorbeeld over laagdrempeligheid van de toegang of de passendheid en snelheid van ondersteuning. Betrek hierbij ook kwalitatieve informatie; goede informatievoorziening bevat niet alleen cijfers, maar juist ook analyse en het verhaal erachter.
 • Verbeter het risicomanagement: Het college dient in de uitvoering van de jeugdzorg aandacht te hebben aan de risico’s en beheersmaatregelen:
 • Zorg voor een uitwerking van de risico’s (beschrijving en uitwerking van de mogelijke impact), neem passende beheersmaatregelen en zorg ook hier voor blijvende monitoring.

Evaluatie/onderzoek

 • Inzicht in doelrealisatie is nodig en vraagt van het college actie op de volgende onderdelen:
 • Pak de regie in de wijze waarop het cliëntervaringsonderzoek wordt uitgevoerd.
 • Ga als Friese gemeenten en betrokken organisaties op regionaal niveau met elkaar in gesprek over de gewenste monitoringsinformatie. Maak hierover duidelijke afspraken met Sociaal Domein Fryslân.
 • Zorg ook voor lokale monitoringsinformatie, bijvoorbeeld over laagdrempeligheid van de toegang of de passendheid en snelheid van ondersteuning. Betrek hierbij ook kwalitatieve informatie; goede informatievoorziening bevat niet alleen cijfers, maar juist ook analyse en het verhaal erachter.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • Regie raad verbeteren: De raad dient een actievere rol in te nemen ten aanzien van jeugdzorg:
 • Zorg voor duidelijke doelen en maak als raad duidelijke afspraken met het college over de informatievoorziening.

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

 • Transformatie verder uitvoeren: Het college zal samen met de raad en alle betrokken partijen aandacht moeten blijven besteden aan de transformatie binnen de jeugdzorg en het bredere sociaal domein:
  • Blijf samenwerken met zorgaanbieders en ga met hen het gesprek aan over inhoudelijke thema’s binnen de jeugdzorg, zoals de overgang van 18-minners naar de 18-plusleeftijd en de onderlinge samenwerking.
  • Betrek daarbij ook het voorveld (welzijnsorganisaties, scholen, kinderdagverblijven, etc.) om de doorgaande zorglijn ook voor jeugdigen vanaf middelbare schoolleeftijd te realiseren.
  • Investeer in de samenwerking met huisartsen als belangrijkste doorverwijzer naar specialistische jeugdzorg.
  • Zet in op de doorontwikkeling van de gebiedsteams. Zorg in dat kader voor meer specialistische kennis en borging daarvan binnen de teams, integraliteit en tijdige op- en afschaling.

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Transformatie verder uitvoeren: Het college zal samen met de raad en alle betrokken partijen aandacht moeten blijven besteden aan de transformatie binnen de jeugdzorg en het bredere sociaal domein:
  • Betrek daarbij ook het voorveld (welzijnsorganisaties, scholen, kinderdagverblijven, etc.) om de doorgaande zorglijn ook voor jeugdigen vanaf middelbare schoolleeftijd te realiseren.
  • Investeer in de samenwerking met huisartsen als belangrijkste doorverwijzer naar specialistische jeugdzorg.

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • Transformatie verder uitvoeren: Het college zal samen met de raad en alle betrokken partijen aandacht moeten blijven besteden aan de transformatie binnen de jeugdzorg en het bredere sociaal domein:
  • Blijf samenwerken met zorgaanbieders en ga met hen het gesprek aan over inhoudelijke thema’s binnen de jeugdzorg, zoals de overgang van 18-minners naar de 18-plusleeftijd en de onderlinge samenwerking.
  • Betrek daarbij ook het voorveld (welzijnsorganisaties, scholen, kinderdagverblijven, etc.) om de doorgaande zorglijn ook voor jeugdigen vanaf middelbare schoolleeftijd te realiseren.
  • Investeer in de samenwerking met huisartsen als belangrijkste doorverwijzer naar specialistische jeugdzorg.
  • Zet in op de doorontwikkeling van de gebiedsteams. Zorg in dat kader voor meer specialistische kennis en borging daarvan binnen de teams, integraliteit en tijdige op- en afschaling.

Betrokken organisaties

 • Transformatie verder uitvoeren: Het college zal samen met de raad en alle betrokken partijen aandacht moeten blijven besteden aan de transformatie binnen de jeugdzorg en het bredere sociaal domein:
  • Blijf samenwerken met zorgaanbieders en ga met hen het gesprek aan over inhoudelijke thema’s binnen de jeugdzorg, zoals de overgang van 18-minners naar de 18-plusleeftijd en de onderlinge samenwerking.
  • Betrek daarbij ook het voorveld (welzijnsorganisaties, scholen, kinderdagverblijven, etc.) om de doorgaande zorglijn ook voor jeugdigen vanaf middelbare schoolleeftijd te realiseren.
  • Investeer in de samenwerking met huisartsen als belangrijkste doorverwijzer naar specialistische jeugdzorg.
  • Zet in op de doorontwikkeling van de gebiedsteams. Zorg in dat kader voor meer specialistische kennis en borging daarvan binnen de teams, integraliteit en tijdige op- en afschaling.

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

 • Transformatie verder uitvoeren: Het college zal samen met de raad en alle betrokken partijen aandacht moeten blijven besteden aan de transformatie binnen de jeugdzorg en het bredere sociaal domein:
  • Blijf samenwerken met zorgaanbieders en ga met hen het gesprek aan over inhoudelijke thema’s binnen de jeugdzorg, zoals de overgang van 18-minners naar de 18-plusleeftijd en de onderlinge samenwerking.
  • Betrek daarbij ook het voorveld (welzijnsorganisaties, scholen, kinderdagverblijven, etc.) om de doorgaande zorglijn ook voor jeugdigen vanaf middelbare schoolleeftijd te realiseren.
  • Investeer in de samenwerking met huisartsen als belangrijkste doorverwijzer naar specialistische jeugdzorg.

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

-

Resultaat Jeugdbeleid

-

Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (2020)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Maak gebruik van andere gemeenten, benchmarks en regionaal niveau.
 • Vraag op regionaal niveau -of bepaal lokaal- een indicatie van de kosteneffecten van de nieuwe manier van resultaatgericht werken. Bepaal – gezien de hoge kosten per gemeente welke factoren effect hebben. Gebruik dit voor concreet beleid en uitvoering.
 • Maak een goed onderbouwde inschatting van komende kosten en concretiseer hiermee de financiële kaderstelling en de kaders/maatregelen voor de uitvoering.
 • Scherp de reële begroting verder aan. Bepaal hoe de toegezegde middelen van het Rijk beschikbaar (kunnen) komen voor Jeugdhulp. Benoem in de meerjarenvisie wat jeugdzorg mag kosten.
 • Maak (verschillende) scenario’s van het toekomstig verloop van de reserve sociaal domein. Benoem en bepaal vooraf welke opties elke gemeente heeft als de reserve uitgeput raakt.
 • Bepaal kwantitatief per factor, op basis van de maatschappelijke indicatoren en de verwachte demografische ontwikkeling voor jeugd, het mogelijk effect op de toekomstige zorgkosten.
 • Bepaal – indicatief- welk kosteneffect de verordening Jeugd 2020 kan hebben. Benoem welke aangescherpte kaders/maatregelen er nodig zijn in de uitvoering, om ook in de praktijk te komen tot het realiseren van het mogelijke kosteneffect van de verordening Jeugdhulp 2020.
 • Bepaal zo (inclusief de resultaten van eerdere aanbevelingen) richtinggevende keuzes, die per gemeente kunnen verschillen, voor de toekomst. Maak op basis van deze keuzes een onderbouwde prognose van kosten. Dit is een interactief proces. Loop dit proces periodiek (jaarlijks) door.
 • Leg nadrukkelijker de relatie tussen zorgresultaat en inzet van middelen.
 • Neem in het perspectiefplan ook een onderdeel op over kostenbeheersing. Welke mogelijkheden zien de inwoners, de gebiedsteams en de zorgaanbieders om behandelkosten te beheersen?

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • Maak gebruik van andere gemeenten, benchmarks en regionaal niveau.
 • Neem in de jaarrekening van Enkhuizen en Drechterland -zoals toegepast in Stede Broec- ook direct voor de verplichte taakvelden de vergelijking op tussen begroting en realisatie.
 • Vraag op regionaal niveau -of bepaal lokaal- een indicatie van de kosteneffecten van de nieuwe manier van resultaatgericht werken. Bepaal – gezien de hoge kosten per gemeente welke factoren effect hebben. Gebruik dit voor concreet beleid en uitvoering.
 • Maak een goed onderbouwde inschatting van komende kosten en concretiseer hiermee de financiële kaderstelling en de kaders/maatregelen voor de uitvoering.
 • Scherp de reële begroting verder aan. Bepaal hoe de toegezegde middelen van het Rijk beschikbaar (kunnen) komen voor Jeugdhulp. Benoem in de meerjarenvisie wat jeugdzorg mag kosten.
 • Maak (verschillende) scenario’s van het toekomstig verloop van de reserve sociaal domein. Benoem en bepaal vooraf welke opties elke gemeente heeft als de reserve uitgeput raakt.
 • Bepaal kwantitatief per factor, op basis van de maatschappelijke indicatoren en de verwachte demografische ontwikkeling voor jeugd, het mogelijk effect op de toekomstige zorgkosten.
 • Bepaal – indicatief- welk kosteneffect de verordening Jeugd 2020 kan hebben. Benoem welke aangescherpte kaders/maatregelen er nodig zijn in de uitvoering, om ook in de praktijk te komen tot het realiseren van het mogelijke kosteneffect van de verordening Jeugdhulp 2020.
 • Bepaal zo (inclusief de resultaten van eerdere aanbevelingen) richtinggevende keuzes, die per gemeente kunnen verschillen, voor de toekomst. Maak op basis van deze keuzes een onderbouwde prognose van kosten. Dit is een interactief proces. Loop dit proces periodiek (jaarlijks) door.

Uitgaven

 • Maak gebruik van andere gemeenten, benchmarks en regionaal niveau.
 • Neem in de jaarrekening van Enkhuizen en Drechterland -zoals toegepast in Stede Broec- ook direct voor de verplichte taakvelden de vergelijking op tussen begroting en realisatie.
 • Vraag op regionaal niveau -of bepaal lokaal- een indicatie van de kosteneffecten van de nieuwe manier van resultaatgericht werken. Bepaal – gezien de hoge kosten per gemeente welke factoren effect hebben. Gebruik dit voor concreet beleid en uitvoering.

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

-

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

-

Evaluatie/onderzoek

 • Maak gebruik van andere gemeenten, benchmarks en regionaal niveau.
 • Ga op zoek naar de onderliggende oorzaken van de overschrijdingen. Waardoor wordt de instroom veroorzaakt? Hoe uitgebreid is het maatwerk? Waarom wordt zoveel doorverwezen? Zo kan het mogelijk worden om ook beleidsmatig op deze onderliggende oorzaken te sturen.
 • Overweeg een structurele vergelijking van verplichte indicatoren van Jeugdhulp met ander gemeenten. Ga gebruik maken van de komende Benchmark Sociaal Domein van Divosa.
 • Gebruik meer de landelijke onderzoeken om te leren voor de SED gemeenten. Leg ook een relatie met de maatschappelijke indicatoren van de Benchmark Jeugdhulp.
 • Vraag op regionaal niveau -of bepaal lokaal- een indicatie van de kosteneffecten van de nieuwe manier van resultaatgericht werken. Bepaal – gezien de hoge kosten per gemeente welke factoren effect hebben. Gebruik dit voor concreet beleid en uitvoering.
 • Richt onderzoek op hoge kosten en leer op een structurele manier.
 • Richt het intern onderzoek op de percelen met de hoogste kosten. Waarom zijn dit juist hoge kosten? Waarom fluctueert dat in de jaren? Waarom verschilt dat tussen SED gemeenten?
 • Richt het onderzoek op de uitschieters van cliëntkosten. Hoe is de beschikking opgesteld? Zijn het resultaat voor de cliënt en de kosten van de aanbieder in balans? Welke huisartsen verwijzen veel en is dat in het jaarlijks overleg nadrukkelijk een aandachtspunt?
 • Leg nadrukkelijk de totale relatie tussen type verwijzer en de kosten die het effect zijn van doorverwijzing door dit verwijzerstype.
 • Zet in op intern diepgaand onderzoek naar de top 10 (of top 20) duurste cliënten. Neem de bovenstaande aanbevelingen mee. Versterk het gestructureerd leren over kosten. Neem dit bijvoorbeeld ook op in de overleggen van de gebiedsteams. Overweeg ook, hetzij voor SED hetzij regionaal, de opzet van een leerpunt. Richt dit het leren specifiek op mogelijkheden van kostenbeheersing.
 • Maak een goed onderbouwde inschatting van komende kosten en concretiseer hiermee de financiële kaderstelling en de kaders/maatregelen voor de uitvoering.
 • Maak (verschillende) scenario’s van het toekomstig verloop van de reserve sociaal domein. Benoem en bepaal vooraf welke opties elke gemeente heeft als de reserve uitgeput raakt.
 • Bepaal kwantitatief per factor, op basis van de maatschappelijke indicatoren en de verwachte demografische ontwikkeling voor jeugd, het mogelijk effect op de toekomstige zorgkosten.
 • Bepaal – indicatief- welk kosteneffect de verordening Jeugd 2020 kan hebben. Benoem welke aangescherpte kaders/maatregelen er nodig zijn in de uitvoering, om ook in de praktijk te komen tot het realiseren van het mogelijke kosteneffect van de verordening Jeugdhulp 2020.
 • Bepaal zo (inclusief de resultaten van eerdere aanbevelingen) richtinggevende keuzes, die per gemeente kunnen verschillen, voor de toekomst. Maak op basis van deze keuzes een onderbouwde prognose van kosten. Dit is een interactief proces. Loop dit proces periodiek (jaarlijks) door.
 • Leg nadrukkelijker de relatie tussen zorgresultaat en inzet van middelen.
 • Voer – steekproefsgewijs – een externe/ regionale toetsing uit op het professioneel oordeel van de gebiedsteams. Schakel voor hoogspecialistische zorg altijd het regionaal HS team in. Toetsing versterkt het professioneel oordeel, schept de mogelijkheid tot vergelijking met professionals buiten de organisatie en draagt bij aan kostenbeheersing.
 • Breid de (rechtmatigheids-)controles uit naar doelmatigheidscontroles. Voer controle/intervisie uit op het gebruik van beleidsregels.

Informatievoorziening sturing

 • Maak gebruik van andere gemeenten, benchmarks en regionaal niveau.
 • Ga op zoek naar de onderliggende oorzaken van de overschrijdingen. Waardoor wordt de instroom veroorzaakt? Hoe uitgebreid is het maatwerk? Waarom wordt zoveel doorverwezen? Zo kan het mogelijk worden om ook beleidsmatig op deze onderliggende oorzaken te sturen.
 • Vraag op regionaal niveau -of bepaal lokaal- een indicatie van de kosteneffecten van de nieuwe manier van resultaatgericht werken. Bepaal – gezien de hoge kosten per gemeente welke factoren effect hebben. Gebruik dit voor concreet beleid en uitvoering.

Informatievoorziening kaderstelling

-

Informatievoorziening controle

-

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

 • Richt onderzoek op hoge kosten en leer op een structurele manier.
 • Bespreek bij de uitvoering van het werkplan met huisartsen en voor het volgende convenant 2021 met huisartsen ook over concrete maatregelen van kostenbeheersing.
 • Leg nadrukkelijker de relatie tussen zorgresultaat en inzet van middelen.
 • Bespreek in de gebiedsteams bij behoud van de zorginhoudelijke criteria, welke financiële criteria er mogelijk zijn bij de toekenning. Leer waar de beste kwaliteits/prijs verhouding is.
 • Koppel bij het afgeven van de beschikking de urgentie van de zorgvraag aan de toekenning van financiële middelen.

Organisatie van de toegang

-

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Maak gebruik van andere gemeenten, benchmarks en regionaal niveau.
 • Ga op zoek naar de onderliggende oorzaken van de overschrijdingen. Waardoor wordt de instroom veroorzaakt? Hoe uitgebreid is het maatwerk? Waarom wordt zoveel doorverwezen? Zo kan het mogelijk worden om ook beleidsmatig op deze onderliggende oorzaken te sturen.
 • Overweeg een structurele vergelijking van verplichte indicatoren van Jeugdhulp met ander gemeenten. Ga gebruik maken van de komende Benchmark Sociaal Domein van Divosa.
 • Gebruik meer de landelijke onderzoeken om te leren voor de SED gemeenten. Leg ook een relatie met de maatschappelijke indicatoren van de Benchmark Jeugdhulp.

Resultaat Jeugdbeleid

 • Maak gebruik van andere gemeenten, benchmarks en regionaal niveau.
 • Ga op zoek naar de onderliggende oorzaken van de overschrijdingen. Waardoor wordt de instroom veroorzaakt? Hoe uitgebreid is het maatwerk? Waarom wordt zoveel doorverwezen? Zo kan het mogelijk worden om ook beleidsmatig op deze onderliggende oorzaken te sturen.
 • Overweeg een structurele vergelijking van verplichte indicatoren van Jeugdhulp met ander gemeenten. Ga gebruik maken van de komende Benchmark Sociaal Domein van Divosa.
 • Gebruik meer de landelijke onderzoeken om te leren voor de SED gemeenten. Leg ook een relatie met de maatschappelijke indicatoren van de Benchmark Jeugdhulp.

Woerden (2017)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

 • Het is van belang dat doelen meetbaar en voldoende bepaalbaar zijn. Door concrete streefwaarden op de gemeentelijke doelstellingen te ontwikkelen, kan worden bepaald wanneer de doelstellingen behaald zijn.
 • Voorzie de raad van stuurinformatie conform raadsbesluit van 16 september 2014. Dit houdt in dat de raad ten minste drie maal per jaar een monitorrapportage ontvangt. Op deze drie momenten krijgt de raad in ieder geval stuurinformatie over:
 • De voortgang van het behalen van doelstellingen zoals beschreven in de doelenboom.
 • De lagenstructuur (signaleren, preventie, 0e lijn, toegang, 1e lijn, 2e lijn en overig) zoals gebruikt in de begroting met inzicht in gebruik en financiën.
 • De voortgang van het naleven en opnieuw afsluiten van zorgcontracten.
 • Innovatieve mogelijkheden vanuit eigen praktijk en best practices elders.
 • Bijstelling van nieuwe beleidskaders.

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

-

Uitgaven

-

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • Voorzie de raad van stuurinformatie conform raadsbesluit van 16 september 2014. Dit houdt in dat de raad ten minste drie maal per jaar een monitorrapportage ontvangt. Op deze drie momenten krijgt de raad in ieder geval stuurinformatie over:
 • De voortgang van het behalen van doelstellingen zoals beschreven in de doelenboom.
 • De lagenstructuur (signaleren, preventie, 0e lijn, toegang, 1e lijn, 2e lijn en overig) zoals gebruikt in de begroting met inzicht in gebruik en financiën.
 • De voortgang van het naleven en opnieuw afsluiten van zorgcontracten.
 • Innovatieve mogelijkheden vanuit eigen praktijk en best practices elders.
 • Bijstelling van nieuwe beleidskaders.

Kaderstellende rol gemeenteraad

-

Controlerende rol gemeenteraad

-

Monitoring

 • De rekenkamercommissie beveelt aan dat de gemeente Woerden meer zicht krijgt op de kosten en het gebruik van jeugdzorg, ook op minder hoog niveau. Hierbij is het van belang dat zowel de kosten als het gebruik uitgesplitst worden naar type zorg en ondersteuning. Daarmee kan onder meer de beweging van tweede naar eerstelijnszorg zichtbaar worden gemaakt. Ook kan op deze manier worden gestuurd op de beoogde verlaging van kosten. Gebruik en kosten en een analyse van de verklaringen voor de uitkomsten, dienen opgenomen te worden in de huidige maandelijkse monitoringsrapportage die de ambtelijke organisatie gebruikt voor de monitoring van het sociaal domein. Daarmee verschaft de ambtelijke organisatie zich ook een informatiepositie om de raad te informeren over het doelbereik en de effectiviteit van de gekozen uitvoeringsstrategie. Hierbij is het raadzaam dat de kosten voor jeugdzorg uitgesplitst worden in een meerjarenbegroting.
 • Om monitoring van de effectiviteit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat resultaten worden vastgelegd. Mogelijk kan de nog te realiseren inwonercloud hiervoor worden ingezet.
  '- Voorzie de raad van stuurinformatie conform raadsbesluit van 16 september 2014. Dit houdt in dat de raad ten minste drie maal per jaar een monitorrapportage ontvangt. Op deze drie momenten krijgt de raad in ieder geval stuurinformatie over:
 • De voortgang van het behalen van doelstellingen zoals beschreven in de doelenboom.
 • De lagenstructuur (signaleren, preventie, 0e lijn, toegang, 1e lijn, 2e lijn en overig) zoals gebruikt in de begroting met inzicht in gebruik en financiën.
 • De voortgang van het naleven en opnieuw afsluiten van zorgcontracten.
 • Innovatieve mogelijkheden vanuit eigen praktijk en best practices elders.

Evaluatie/onderzoek

-

Informatievoorziening sturing

'- De rekenkamercommissie beveelt aan dat de gemeente Woerden meer zicht krijgt op de kosten en het gebruik van jeugdzorg, ook op minder hoog niveau. Hierbij is het van belang dat zowel de kosten als het gebruik uitgesplitst worden naar type zorg en ondersteuning. Daarmee kan onder meer de beweging van tweede naar eerstelijnszorg zichtbaar worden gemaakt. Ook kan op deze manier worden gestuurd op de beoogde verlaging van kosten. Gebruik en kosten en een analyse van de verklaringen voor de uitkomsten, dienen opgenomen te worden in de huidige maandelijkse monitoringsrapportage die de ambtelijke organisatie gebruikt voor de monitoring van het sociaal domein. Daarmee verschaft de ambtelijke organisatie zich ook een informatiepositie om de raad te informeren over het doelbereik en de effectiviteit van de gekozen uitvoeringsstrategie. Hierbij is het raadzaam dat de kosten voor jeugdzorg uitgesplitst worden in een meerjarenbegroting.

Informatievoorziening kaderstelling

 • Voorzie de raad van stuurinformatie conform raadsbesluit van 16 september 2014. Dit houdt in dat de raad ten minste drie maal per jaar een monitorrapportage ontvangt. Op deze drie momenten krijgt de raad in ieder geval stuurinformatie over:
 • De voortgang van het behalen van doelstellingen zoals beschreven in de doelenboom.
 • De lagenstructuur (signaleren, preventie, 0e lijn, toegang, 1e lijn, 2e lijn en overig) zoals gebruikt in de begroting met inzicht in gebruik en financiën.
 • De voortgang van het naleven en opnieuw afsluiten van zorgcontracten.
 • Innovatieve mogelijkheden vanuit eigen praktijk en best practices elders.
 • Bijstelling van nieuwe beleidskaders.

Informatievoorziening controle

 • De rekenkamercommissie beveelt aan dat de gemeente Woerden meer zicht krijgt op de kosten en het gebruik van jeugdzorg, ook op minder hoog niveau. Hierbij is het van belang dat zowel de kosten als het gebruik uitgesplitst worden naar type zorg en ondersteuning. Daarmee kan onder meer de beweging van tweede naar eerstelijnszorg zichtbaar worden gemaakt. Ook kan op deze manier worden gestuurd op de beoogde verlaging van kosten. Gebruik en kosten en een analyse van de verklaringen voor de uitkomsten, dienen opgenomen te worden in de huidige maandelijkse monitoringsrapportage die de ambtelijke organisatie gebruikt voor de monitoring van het sociaal domein. Daarmee verschaft de ambtelijke organisatie zich ook een informatiepositie om de raad te informeren over het doelbereik en de effectiviteit van de gekozen uitvoeringsstrategie. Hierbij is het raadzaam dat de kosten voor jeugdzorg uitgesplitst worden in een meerjarenbegroting.
 • Voorzie de raad van stuurinformatie conform raadsbesluit van 16 september 2014. Dit houdt in dat de raad ten minste drie maal per jaar een monitorrapportage ontvangt. Op deze drie momenten krijgt de raad in ieder geval stuurinformatie over:
 • De voortgang van het behalen van doelstellingen zoals beschreven in de doelenboom.
 • De lagenstructuur (signaleren, preventie, 0e lijn, toegang, 1e lijn, 2e lijn en overig) zoals gebruikt in de begroting met inzicht in gebruik en financiën.
 • De voortgang van het naleven en opnieuw afsluiten van zorgcontracten.
 • Innovatieve mogelijkheden vanuit eigen praktijk en best practices elders.
 • Bijstelling van nieuwe beleidskaders.

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

-

Organisatie van de toegang

 • Van de centrale gemeentelijke toegang wordt minder gebruik gemaakt dan in andere gemeenten. Het lijkt erop dat voor ouders en jeugdigen de drempel om zich te melden bij WoerdenWijzer hoger is dan bij de huisarts. De rekenkamercommissie beveelt aan dat de route via de huisarts en de route via WoerdenWijzer qua laagdrempeligheid en werkwijze hetzelfde zijn. (Blijven) investeren in de relatie met de huisartsen en in de promotie van WoerdenWijzer kan hierbij mogelijk helpen.

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

-

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

-

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Het is van belang dat doelen meetbaar en voldoende bepaalbaar zijn. Door concrete streefwaarden op de gemeentelijke doelstellingen te ontwikkelen, kan worden bepaald wanneer de doelstellingen behaald zijn.

Resultaat Jeugdbeleid

 • Het is van belang dat doelen meetbaar en voldoende bepaalbaar zijn. Door concrete streefwaarden op de gemeentelijke doelstellingen te ontwikkelen, kan worden bepaald wanneer de doelstellingen behaald zijn.
 • Om monitoring van de effectiviteit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat resultaten worden vastgelegd. Mogelijk kan de nog te realiseren inwonercloud hiervoor worden ingezet.

Zandvoort (2018)

Wet- en regelgeving

-

Beleid(sdoelen)

-

Budget

-

Begroting/Jaarverslag

 • College, kom met voorstellen hoe om te gaan met de toegenomen financiële onzekerheid. Maak duidelijker hoe wordt bewaakt dat de kosten voor jeugdzorg de vastgestelde budgetten niet overschrijden en geef concreter aan de raad aan welke financiële ontwikkelingen zich voordoen (op welke onderdelen zijn de kosten hoger dan begroot en waardoor komt dat, op welke onderdelen zijn de kosten lager dan verwacht en hoe is dit te verklaren, etc.) en hoe hierop wordt gestuurd. Geef een betere onderbouwing van het risico(bedrag) dat in programmabegroting en jaarverslag met betrekking tot het sociaal domein is opgenomen, en hoe dit zich verhoudt tot de toegenomen financiële onzekerheid. Weeg af of alsnog een aparte reserve voor jeugdzorg (c.q. voor het sociaal domein als geheel) ingesteld moet worden en leg deze afweging voor aan de raad, zodat hierin een gefundeerde keuze kan worden gemaakt.
 • College, zorg dat gegevens in P&C-documenten kloppen: Wees zorgvuldig(er) in de presentatie van cijfers in de planning-en-controldocumenten, zodat deze niet tot verwarring kunnen leiden. Zorg dat financiële gegevens die in verschillende (hoofdstukken van) documenten over dezelfde periode worden weergegeven met elkaar overeenkomen, of licht beter toe hoe de verschillen daartussen te verklaren zijn.

Uitgaven

 • College, kom met voorstellen hoe om te gaan met de toegenomen financiële onzekerheid. Maak duidelijker hoe wordt bewaakt dat de kosten voor jeugdzorg de vastgestelde budgetten niet overschrijden en geef concreter aan de raad aan welke financiële ontwikkelingen zich voordoen (op welke onderdelen zijn de kosten hoger dan begroot en waardoor komt dat, op welke onderdelen zijn de kosten lager dan verwacht en hoe is dit te verklaren, etc.) en hoe hierop wordt gestuurd. Geef een betere onderbouwing van het risico(bedrag) dat in programmabegroting en jaarverslag met betrekking tot het sociaal domein is opgenomen, en hoe dit zich verhoudt tot de toegenomen financiële onzekerheid. Weeg af of alsnog een aparte reserve voor jeugdzorg (c.q. voor het sociaal domein als geheel) ingesteld moet worden en leg deze afweging voor aan de raad, zodat hierin een gefundeerde keuze kan worden gemaakt.

Inkoop

-

Aanbesteding

-

Sturende rol college

 • College, stel de raad beter in staat zijn controlerende en kaderstellende rol te vervullen: Het opvolgen van de eerdergenoemde aanbevelingen kan eraan bijdragen dat de raad meer grip krijgt op de jeugdzorg. Maar er is meer nodig om de raad in staat te stellen zijn rol goed te vervullen. Te denken valt daarbij aan het uitbreiden van de huidige set indicatoren met indicatoren die meer zeggen over doelbereik. Er zijn diverse handreikingen beschikbaar die hierbij kunnen helpen. Daarnaast kan de actuele transformatieagenda richtinggevend zijn: per gekozen transformatiethema dient de vraag te worden gesteld hoe kan worden gemonitord in welke mate de gewenste resultaten worden bereikt. In dit kader verdient het ook aanbeveling een discussie te voeren over de manier waarop de gewenste versterking van preventieve zorg – zoals tot uitdrukking gebracht in het eerder door de raad aangenomen amendement – kan worden geoperationaliseerd. Ook de (her)introductie van periodieke voortgangsrapportages (maar dan in vernieuwde vorm) kan helpen om de raad tijdig van nuttige informatie te voorzien en daarmee de grip van de raad te versterken.
 • College, kom met voorstellen hoe om te gaan met de toegenomen financiële onzekerheid. Maak duidelijker hoe wordt bewaakt dat de kosten voor jeugdzorg de vastgestelde budgetten niet overschrijden en geef concreter aan de raad aan welke financiële ontwikkelingen zich voordoen (op welke onderdelen zijn de kosten hoger dan begroot en waardoor komt dat, op welke onderdelen zijn de kosten lager dan verwacht en hoe is dit te verklaren, etc.) en hoe hierop wordt gestuurd. Geef een betere onderbouwing van het risico(bedrag) dat in programmabegroting en jaarverslag met betrekking tot het sociaal domein is opgenomen, en hoe dit zich verhoudt tot de toegenomen financiële onzekerheid. Weeg af of alsnog een aparte reserve voor jeugdzorg (c.q. voor het sociaal domein als geheel) ingesteld moet worden en leg deze afweging voor aan de raad, zodat hierin een gefundeerde keuze kan worden gemaakt.

Kaderstellende rol gemeenteraad

 • Raad, stel actiever kaders: Een beter zicht op de ontwikkelingen in de jeugdzorg kan het de raad makkelijker maken eigen beleidsaccenten aan te brengen en mede invulling te geven aan de ‘couleur locale’. Maar ook het recente NJi-onderzoek naar specifiek Zandvoortse problematiek rond zorgmijding en de actuele transformatieagenda vormen goede aanleidingen om als raad het debat hierover goed te voeren en specifieke keuzes te maken, ook in het licht van de toegenomen financiële onzekerheid.
 • College, stel de raad beter in staat zijn controlerende en kaderstellende rol te vervullen: Het opvolgen van de eerdergenoemde aanbevelingen kan eraan bijdragen dat de raad meer grip krijgt op de jeugdzorg. Maar er is meer nodig om de raad in staat te stellen zijn rol goed te vervullen. Te denken valt daarbij aan het uitbreiden van de huidige set indicatoren met indicatoren die meer zeggen over doelbereik. Er zijn diverse handreikingen beschikbaar die hierbij kunnen helpen. Daarnaast kan de actuele transformatieagenda richtinggevend zijn: per gekozen transformatiethema dient de vraag te worden gesteld hoe kan worden gemonitord in welke mate de gewenste resultaten worden bereikt. In dit kader verdient het ook aanbeveling een discussie te voeren over de manier waarop de gewenste versterking van preventieve zorg – zoals tot uitdrukking gebracht in het eerder door de raad aangenomen amendement – kan worden geoperationaliseerd. Ook de (her)introductie van periodieke voortgangsrapportages (maar dan in vernieuwde vorm) kan helpen om de raad tijdig van nuttige informatie te voorzien en daarmee de grip van de raad te versterken.

Controlerende rol gemeenteraad

 • College, stel de raad beter in staat zijn controlerende en kaderstellende rol te vervullen: Het opvolgen van de eerdergenoemde aanbevelingen kan eraan bijdragen dat de raad meer grip krijgt op de jeugdzorg. Maar er is meer nodig om de raad in staat te stellen zijn rol goed te vervullen. Te denken valt daarbij aan het uitbreiden van de huidige set indicatoren met indicatoren die meer zeggen over doelbereik. Er zijn diverse handreikingen beschikbaar die hierbij kunnen helpen. Daarnaast kan de actuele transformatieagenda richtinggevend zijn: per gekozen transformatiethema dient de vraag te worden gesteld hoe kan worden gemonitord in welke mate de gewenste resultaten worden bereikt. In dit kader verdient het ook aanbeveling een discussie te voeren over de manier waarop de gewenste versterking van preventieve zorg – zoals tot uitdrukking gebracht in het eerder door de raad aangenomen amendement – kan worden geoperationaliseerd. Ook de (her)introductie van periodieke voortgangsrapportages (maar dan in vernieuwde vorm) kan helpen om de raad tijdig van nuttige informatie te voorzien en daarmee de grip van de raad te versterken.

Monitoring

 • Raad, zorg hierbij voor een goede balans tussen ‘tellen’ en ‘vertellen’: In de huidige situatie ontbreekt het vooral aan (cijfermatig) inzicht in ontwikkelingen in de zorgvraag, de duur van zorgtrajecten, ervaren kwaliteit en toegankelijkheid. Het gaat echter niet alleen om ‘papieren’ sturingsinformatie, maar ook om ‘het verhaal achter de cijfers’. Daarin kan worden voorzien door met enige regelmaat informele informatiebijeenkomsten voor de raad te (blijven) organiseren, maar bijvoorbeeld ook door een (jaarlijks) bezoek aan het CJG en periodieke gesprekken met de Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort. In het formuleren van de informatiebehoefte is het bewaken van een goede balans tussen ‘tellen’ en ‘vertellen’ van groot belang.
 • College, stel de raad beter in staat zijn controlerende en kaderstellende rol te vervullen: Het opvolgen van de eerdergenoemde aanbevelingen kan eraan bijdragen dat de raad meer grip krijgt op de jeugdzorg. Maar er is meer nodig om de raad in staat te stellen zijn rol goed te vervullen. Te denken valt daarbij aan het uitbreiden van de huidige set indicatoren met indicatoren die meer zeggen over doelbereik. Er zijn diverse handreikingen beschikbaar die hierbij kunnen helpen. Daarnaast kan de actuele transformatieagenda richtinggevend zijn: per gekozen transformatiethema dient de vraag te worden gesteld hoe kan worden gemonitord in welke mate de gewenste resultaten worden bereikt. In dit kader verdient het ook aanbeveling een discussie te voeren over de manier waarop de gewenste versterking van preventieve zorg – zoals tot uitdrukking gebracht in het eerder door de raad aangenomen amendement – kan worden geoperationaliseerd. Ook de (her)introductie van periodieke voortgangsrapportages (maar dan in vernieuwde vorm) kan helpen om de raad tijdig van nuttige informatie te voorzien en daarmee de grip van de raad te versterken.

Evaluatie/onderzoek

 • Raad, zorg hierbij voor een goede balans tussen ‘tellen’ en ‘vertellen’: In de huidige situatie ontbreekt het vooral aan (cijfermatig) inzicht in ontwikkelingen in de zorgvraag, de duur van zorgtrajecten, ervaren kwaliteit en toegankelijkheid. Het gaat echter niet alleen om ‘papieren’ sturingsinformatie, maar ook om ‘het verhaal achter de cijfers’. Daarin kan worden voorzien door met enige regelmaat informele informatiebijeenkomsten voor de raad te (blijven) organiseren, maar bijvoorbeeld ook door een (jaarlijks) bezoek aan het CJG en periodieke gesprekken met de Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort. In het formuleren van de informatiebehoefte is het bewaken van een goede balans tussen ‘tellen’ en ‘vertellen’ van groot belang.
 • College, onderzoek hoe de toegankelijkheid van de jeugdzorg voor Zandvoortse cliënten (verder) kan worden verbeterd: Door meer werk te maken van het voor bewoners makkelijk vindbaar maken van de juiste ingang voor hun ondersteuningsvragen, kan het risico dat mensen afhaken nog voor ze hun vraag hebben kunnen stellen worden verkleind. Gelet op de veronderstelde neiging tot zorgmijding is dit in Zandvoort temeer van belang. Ga daarom na welke belemmeringen hierin nu door bewoners/cliënten worden ervaren en hoe deze kunnen worden verminderd of weggenomen. Betrek de Adviesraad Sociaal Domein hierbij. Onderzoek tevens de mogelijkheden om activiteiten die nu buiten Zandvoort plaatsvinden (nog meer) in Zandvoort aan te bieden. Ook kan aan CJG-coaches de vraag worden gesteld of en zo ja hoe hun handelingsvrijheid verder kan worden vergroot om drempels voor cliënten te verlagen.
 • College, zorg voor een beter inzicht in cliëntervaringen: Onderneem op korte termijn actie om (alsnog) beter zicht te krijgen op ervaringen van Zandvoortse jeugdzorgcliënten. Verbetering van de dienstverlening is immers zeer gebaat bij goed inzicht in ervaringen van bestaande cliënten. Doordat het in 2016 uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek geen representatieve resultaten heeft opgeleverd en de respons op vragen die sinds enige tijd bij aanvang en na afloop van het ondersteuningstraject aan cliënten worden gesteld (vooralsnog) zeer beperkt is, lijkt systematisch inzicht in cliëntervaringen voorlopig uit te blijven. Onderzoek naar mogelijkheden om dit te verbeteren verdient daarom prioriteit.

Informatievoorziening sturing

-

Informatievoorziening kaderstelling

 • College, stel de raad beter in staat zijn controlerende en kaderstellende rol te vervullen: Het opvolgen van de eerdergenoemde aanbevelingen kan eraan bijdragen dat de raad meer grip krijgt op de jeugdzorg. Maar er is meer nodig om de raad in staat te stellen zijn rol goed te vervullen. Te denken valt daarbij aan het uitbreiden van de huidige set indicatoren met indicatoren die meer zeggen over doelbereik. Er zijn diverse handreikingen beschikbaar die hierbij kunnen helpen. Daarnaast kan de actuele transformatieagenda richtinggevend zijn: per gekozen transformatiethema dient de vraag te worden gesteld hoe kan worden gemonitord in welke mate de gewenste resultaten worden bereikt. In dit kader verdient het ook aanbeveling een discussie te voeren over de manier waarop de gewenste versterking van preventieve zorg – zoals tot uitdrukking gebracht in het eerder door de raad aangenomen amendement – kan worden geoperationaliseerd. Ook de (her)introductie van periodieke voortgangsrapportages (maar dan in vernieuwde vorm) kan helpen om de raad tijdig van nuttige informatie te voorzien en daarmee de grip van de raad te versterken.

Informatievoorziening controle

 • Raad, geef actiever aan welke informatie nodig is om uw controlerende rol goed te kunnen vervullen: Een goede informatievoorziening vraagt om een goede formulering van de informatiebehoefte. Wellicht een open deur, maar gelet op de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek geen vanzelfsprekendheid. Het is daarom belangrijk dat de raad zelf actief aangeeft aan welke informatie hij behoefte heeft. In de praktijk kan dit gestalte krijgen door eerst een algemene gedachtewisseling tussen raad en college hierover te organiseren, die richting kan geven aan door het college uit te werken voorstellen om de sturingsinformatie te verbeteren. Vervolgens kan de raad reageren op de voorgestelde aanpak, zodat een mismatch tussen informatiebehoefte en informatieaanbod kan worden voorkomen.
 • Raad, zorg hierbij voor een goede balans tussen ‘tellen’ en ‘vertellen’: In de huidige situatie ontbreekt het vooral aan (cijfermatig) inzicht in ontwikkelingen in de zorgvraag, de duur van zorgtrajecten, ervaren kwaliteit en toegankelijkheid. Het gaat echter niet alleen om ‘papieren’ sturingsinformatie, maar ook om ‘het verhaal achter de cijfers’. Daarin kan worden voorzien door met enige regelmaat informele informatiebijeenkomsten voor de raad te (blijven) organiseren, maar bijvoorbeeld ook door een (jaarlijks) bezoek aan het CJG en periodieke gesprekken met de Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort. In het formuleren van de informatiebehoefte is het bewaken van een goede balans tussen ‘tellen’ en ‘vertellen’ van groot belang.
 • College, stel de raad beter in staat zijn controlerende en kaderstellende rol te vervullen: Het opvolgen van de eerdergenoemde aanbevelingen kan eraan bijdragen dat de raad meer grip krijgt op de jeugdzorg. Maar er is meer nodig om de raad in staat te stellen zijn rol goed te vervullen. Te denken valt daarbij aan het uitbreiden van de huidige set indicatoren met indicatoren die meer zeggen over doelbereik. Er zijn diverse handreikingen beschikbaar die hierbij kunnen helpen. Daarnaast kan de actuele transformatieagenda richtinggevend zijn: per gekozen transformatiethema dient de vraag te worden gesteld hoe kan worden gemonitord in welke mate de gewenste resultaten worden bereikt. In dit kader verdient het ook aanbeveling een discussie te voeren over de manier waarop de gewenste versterking van preventieve zorg – zoals tot uitdrukking gebracht in het eerder door de raad aangenomen amendement – kan worden geoperationaliseerd. Ook de (her)introductie van periodieke voortgangsrapportages (maar dan in vernieuwde vorm) kan helpen om de raad tijdig van nuttige informatie te voorzien en daarmee de grip van de raad te versterken.

Organsatie van de jeugdhulp

-

Transformatie

-

Aanbod jeugdhulp

-

Afspraken met uitvoerende organisaties

 • College, ga na in welke gevallen privacyoverwegingen effectieve dienstverlening in de weg (kunnen) staan: Het waarborgen van de privacy van cliënten is van groot belang, maar lijkt soms op gespannen voet te staan met tijdig ‘te doen wat nodig is’. Ga daarom na in welke situaties deze spanning zich in Zandvoort kan voordoen (c.q. zich heeft voorgedaan). Bespreek vervolgens met directbetrokkenen (zoals CJG-coaches, huisartsen, scholen) hoe hieraan het hoofd kan worden geboden, uiteraard zonder de privacyregelgeving te veronachtzamen.

Organisatie van de toegang

 • College, onderzoek hoe de toegankelijkheid van de jeugdzorg voor Zandvoortse cliënten (verder) kan worden verbeterd: Door meer werk te maken van het voor bewoners makkelijk vindbaar maken van de juiste ingang voor hun ondersteuningsvragen, kan het risico dat mensen afhaken nog voor ze hun vraag hebben kunnen stellen worden verkleind. Gelet op de veronderstelde neiging tot zorgmijding is dit in Zandvoort temeer van belang. Ga daarom na welke belemmeringen hierin nu door bewoners/cliënten worden ervaren en hoe deze kunnen worden verminderd of weggenomen. Betrek de Adviesraad Sociaal Domein hierbij. Onderzoek tevens de mogelijkheden om activiteiten die nu buiten Zandvoort plaatsvinden (nog meer) in Zandvoort aan te bieden. Ook kan aan CJG-coaches de vraag worden gesteld of en zo ja hoe hun handelingsvrijheid verder kan worden vergroot om drempels voor cliënten te verlagen.

Signalering

-

Bereik hulpverlening

-

Uitvoering jeugdhulp

 • College, ga na in welke gevallen privacyoverwegingen effectieve dienstverlening in de weg (kunnen) staan: Het waarborgen van de privacy van cliënten is van groot belang, maar lijkt soms op gespannen voet te staan met tijdig ‘te doen wat nodig is’. Ga daarom na in welke situaties deze spanning zich in Zandvoort kan voordoen (c.q. zich heeft voorgedaan). Bespreek vervolgens met directbetrokkenen (zoals CJG-coaches, huisartsen, scholen) hoe hieraan het hoofd kan worden geboden, uiteraard zonder de privacyregelgeving te veronachtzamen.

Betrokken organisaties

-

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

 • College, onderzoek hoe de toegankelijkheid van de jeugdzorg voor Zandvoortse cliënten (verder) kan worden verbeterd: Door meer werk te maken van het voor bewoners makkelijk vindbaar maken van de juiste ingang voor hun ondersteuningsvragen, kan het risico dat mensen afhaken nog voor ze hun vraag hebben kunnen stellen worden verkleind. Gelet op de veronderstelde neiging tot zorgmijding is dit in Zandvoort temeer van belang. Ga daarom na welke belemmeringen hierin nu door bewoners/cliënten worden ervaren en hoe deze kunnen worden verminderd of weggenomen. Betrek de Adviesraad Sociaal Domein hierbij. Onderzoek tevens de mogelijkheden om activiteiten die nu buiten Zandvoort plaatsvinden (nog meer) in Zandvoort aan te bieden. Ook kan aan CJG-coaches de vraag worden gesteld of en zo ja hoe hun handelingsvrijheid verder kan worden vergroot om drempels voor cliënten te verlagen.

Sociaal team

-

Voorzieningen

-

Samenwerking

-

Integrale aanpak

-

Kinderbescherming

-

Jeugdreclassering

-

Preventie

-

Opgroeien

-

Zelfredzaamheid

-

Maatschappelijke participatie

-

Kortdurend verblijf

-

Aansluiting aanbod op vraag

-

Kwantiteit hulpverlening

-

Kwaliteit hulpverlening

-

Prestaties Jeugdbeleid

 • Raad, zorg hierbij voor een goede balans tussen ‘tellen’ en ‘vertellen’: In de huidige situatie ontbreekt het vooral aan (cijfermatig) inzicht in ontwikkelingen in de zorgvraag, de duur van zorgtrajecten, ervaren kwaliteit en toegankelijkheid. Het gaat echter niet alleen om ‘papieren’ sturingsinformatie, maar ook om ‘het verhaal achter de cijfers’. Daarin kan worden voorzien door met enige regelmaat informele informatiebijeenkomsten voor de raad te (blijven) organiseren, maar bijvoorbeeld ook door een (jaarlijks) bezoek aan het CJG en periodieke gesprekken met de Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort. In het formuleren van de informatiebehoefte is het bewaken van een goede balans tussen ‘tellen’ en ‘vertellen’ van groot belang.

Resultaat Jeugdbeleid

 • Raad, zorg hierbij voor een goede balans tussen ‘tellen’ en ‘vertellen’: In de huidige situatie ontbreekt het vooral aan (cijfermatig) inzicht in ontwikkelingen in de zorgvraag, de duur van zorgtrajecten, ervaren kwaliteit en toegankelijkheid. Het gaat echter niet alleen om ‘papieren’ sturingsinformatie, maar ook om ‘het verhaal achter de cijfers’. Daarin kan worden voorzien door met enige regelmaat informele informatiebijeenkomsten voor de raad te (blijven) organiseren, maar bijvoorbeeld ook door een (jaarlijks) bezoek aan het CJG en periodieke gesprekken met de Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort. In het formuleren van de informatiebehoefte is het bewaken van een goede balans tussen ‘tellen’ en ‘vertellen’ van groot belang.

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.